Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Nauczycielom nie tylko w Dniu Edukacji Narodowej

Treść


.
NAUCZYCIELOM
NIE  TYLKO  W  DNIU  EDUKACJI  NARODOWEJ
 
    Potrzebna jest życzliwość, pamięć i zrozumienie. Kto tak na co dzień wie, ile kosztuje uczenie? I że to kawał duszy oddawanej młodemu człowiekowi? Kto pamięta, że ze wszystkich zawodów ten jest najważniejszy i ze wszystkich powołań to powołanie najpiękniejsze, bo kształtuje człowieka? Uważa się, że taki będzie naród, jakich mamy rodziców, ale i jakich mamy nauczycieli, i jakich katechetów. Czują to brzemię, starają się sprostać. W tym jednym dniu, Dniu Nauczyciela, otrzymują wiele ciepłych słów, laurki i kwiaty, a potem szarość dni przychodzi i pozostaje tylko codzienny nauczycielski trud. Wielkie wysiłki i nadzieje. Słowa mówione trwają moment i tylko te zapisane zostają, pozwalają wracać do siebie. Dodawać sił, wzrastać, przemieniać…
    14. października, podczas spotkania nauczycieli czynnych zawodowo i emerytowanych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, tradycyjnie już przekazywane były życzenia nadesłane z okazji Dnia Nauczyciela. Te najpiękniejsze i najwymowniejsze, wybrane z wielu, zawsze doznają zaszczytu głośnego odczytania, w pełnym brzmieniu, ze względu na swą niepowtarzalność i wartości. Tym razem wśród wyróżnionych znalazły się odczytane przez p. dyrektor Małgorzatę Konstanty, życzenia od proboszcza parafii św.Elżbiety, ks.prałata Marka Tabora oraz życzenia nadesłane przez Komendanta Głównego OHP Mariana Najdychora, przeczytane przez komendanta ŚHP Mariana Potońca. Aby przekazane życzenia dotarły do wszystkich zainteresowanych i mogły się urealniać w każdym dniu, pozwalamy sobie przedrukować ich teksty.
 
                Szanowni Państwo!
 
    Jako nauczyciele winniśmy pomagać uczniom zrozumieć otaczający nas świat, a jako wychowawcy pomagać im zrozumieć i pokochać człowieka. Do realizacji tych szczytnych zadań potrzeba autorytetu, który w naszych czasach podlega permanentnej negacji. Zmasowane odrzucanie potrzeby i możliwości autorytetów powinno nas tym bardziej mobilizować do ich obrony, rozwoju i rozpowszechniania.
    Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę życzyć Państwu: idealizmu, wytrwałości, kreatywności w budowaniu autorytetów niezachwianych wobec pokusy sukcesu, prestiżu i ludzkiego uznania; dla dobra dzieci i młodzieży.
            Szczęść Boże!
Ks.Marek Tabor
 
 List Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 
            Szanowni Państwo, Droga Młodzieży!
Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich środowisk zajmujących się kształceniem i wychowaniem. Również - Ochotniczych Hufców Pracy.
    Zwracając się do Wychowawców, Pedagogów i Nauczycieli składam serdeczne podziękowania za każdy dzień ciężkiej pracy, za wysiłek wkładany w działania na rzecz aktywizacji społecznej, kulturowej i zawodowej młodych ludzi, za wsparcie oraz pomoc w rozwiązywaniu ich problemów życiowych. Za pracę na rzecz tego, by potrafili bez kompleksów i uprzedzeń funkcjonować w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Jestem pełen uznania za Państwa zaangażowanie w wykonywanie obowiązków, z którymi wiąże się ogromna odpowiedzialność.
    Odgrywacie Państwo ważną rolę w życiu młodzieży, ponieważ w znacznym stopniu to od Was zależy, jaką drogą w dorosłym życiu podążą wychowankowie. Praca z młodzieżą jest nie tylko zawodem, ale przede wszystkim powołaniem. Niezbędna jest do niej wielka cierpliwość, niezwykła siła charakteru oraz wytrwałość. Jest to szczególnie ważne w obecnej sytuacji, kiedy młodzi ludzie potrzebują odpowiednich wzorców, a pełniąc rolę opiekunów, przyczyniacie się do ich kreowania.
    Zwracam się również do Rodziców i Opiekunów, którzy swoją codzienną postawą dają przykład młodzieży. Mimo czasami trudnych chwil, zawsze warto zachować wytrwałość i optymizm. Życzę Wam dużo wiary we własne siły, bo one umacniają również Wasze dzieci i wychowanków.
    Swoje podziękowania i wyrazy szacunku pragnę również skierować do opiekunów duchowych młodzieży, którzy poprzez swoją posługę wskazują ważne drogowskazy moralne. Wielebni Księża, Szanowni Duszpasterze! - Wasza praca stanowi dla nas ogromną pomoc w budowaniu etycznych postaw uczestników OHP.
    Niech ten rok szkolny wszystkim Państwu przyniesie dużo entuzjazmu. Niech dostarczy powodów do dumy, uśmiechu na twarzy, spokoju w sercu oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym. Niech utwierdzi w poczuciu, że jesteście potrzebni. Życzę tego z całego serca.
Marian Najdychor, Warszawa, 10 października 2013 r.
 
324428