Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Ks.Roman Stafin - MOJA MSZA ŚWIĘTA

Treść


.
Moja Msza Święta
Modlitwa eucharystyczna (2)
 
    „Modlitwa eucharystyczna, czyli modlitwa dziękczynienia i uświęcenia… jest ośrodkiem i szczytem całej celebracji. Kapłan wzywa lud, aby wzniósł serca do Pana oraz jednoczy go z sobą w modlitwie i dziękczynieniu, jakie w imieniu całej wspólnoty zanosi do Ojca przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Znaczenie tej modlitwy polega na tym, aby całe zgromadzanie wiernych zjednoczyło się z Chrystusem w głoszeniu wielkich dzieł Bożych i w składaniu ofiary.” - tak oto Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego (78) określa sposób celebracji modlitwy eucharystycznej przez kapłana.
    Modlitwa eucharystyczna może być odmawiana tylko przez kapłana. Dlaczego? Po pierwsze ona oddaje wydarzenie z wieczernika. Chrystus przewodniczył Ostatniej Wieczerzy, Uczcie Paschalnej, tak jak ojciec w rodzinie żydowskiej przewodniczył obchodom Paschy, a członkowie rodziny słuchali. Podobna jest rola kapłana, który przewodniczy celebrze Mszy św. Kapłani koncelebrujący mówią ściszonym głosem, aby główny celebrans był dobrze słyszany. Po drugie kapłan jest pośrednikiem miedzy ludem a Bogiem. Na mocy święceń kapłańskich zanosi on, w imieniu wiernych, modlitwę dziękczynną do Boga i równocześnie działa w imieniu Chrystusa, sprowadzając łaskę Bożą na nich. Chrystus sam uzdolnił kapłana, aby w Jego imieniu (in persona Christi) odprawiał Mszę Świętą, Jego Najświętszą Ofiarę; aby Jego reprezentował w sprawowaniu Eucharystii, bo to przecież Chrystus jest w niej głównym celebransem.
    A jaka jest rola wiernych w czasie modlitwy eucharystycznej odmawianej przez kapłana? Ogólne Wprowadzenie do Mszału rzymskiego mówi, że: „Modlitwa eucharystyczna domaga się, aby wszyscy wsłuchiwali się w nią w pełnym czci skupieniu”. Tak, ale pobożne słuchanie tekstów tej części Mszy św. nie jest jedynym zadaniem ludu Bożego. W czasie jej trwania, w określonych miejscach, wierni śpiewają przecież hymn Sanctus, odmawiają aklamacje po przeistoczeniu i śpiewem Amen kończą modlitwę eucharystyczną.
    Modlitwa eucharystyczna składa się z następujących części: prefacja - hymn Sanctus - epikleza (modlitwa do Ducha Świętego) - opis ustanowienia Eucharystii - konsekracja (przeistoczenie) - anamneza (wspomnienie zbawczych dzieł Boga) - modlitwa o przyjęcie ofiary - modlitwy wstawiennicze – doksologia końcowa („przez Chrystusa…”) - Amen wiernych. W następnych artykułach zostaną te części kolejno przedstawione.
    W najbliższą niedzielę przeżyjmy modlitwę eucharystyczną, tę najważniejszą część Mszy Świętej, w pełnym czci skupieniu.
    Święta Kingo, czcicielko Jezusa eucharystycznego, prowadź nas do Niego, który ofiaruje się na ołtarzu - za nas i dla nas.
 
Ks. Roman Stafin
 
124010