Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Walne zebranie Towarzystwa Miłośników Starego Sącza

Treść


.
WALNE ZEBRANIE
TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW STAREGO SĄCZA
 
    W niedzielę 12 lutego 2017 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Towarzystwa Miłośników Starego Sącza, które zainaugurowane zostało przekazaniem do muzealnych zbiorów, przez przewodniczącą Rady Miasta Ewę Zielińską i radnych: Julię Dziedzic i Sławomira Szczepaniaka, poprzedniego sztandaru Rady Miejskiej.
    Następnie prezes Andrzej Długosz przedstawił sprawozdanie merytoryczne z bogatej działalności Towarzystwa w 2016 r.
„Zgodnie z obowiązkiem statutowym spotykamy się, jak co roku, aby podsumować działania, jakie zostały wykonane w minionym roku. Był to sześćdziesiąty ósmy rok od założenia naszego stowarzyszenia w 1948 r.”
    Na podstawie sprawozdania przedstawionego przez prezesa TMSS, dla upamiętnienia historii Grodu Kingi przedstawiam Państwu ubiegłoroczne dokonania Towarzystwa.
- Zakończona została digitalizacja listów Ady Sari do rodziców z lat 1907-1927.
8 marca 2016 r. w piwnicach Sądeckiej Biblioteki publicznej otwarta została wystawa „Ada Sari - życie, kariera i sława” przygotowana przez TMSS, o czym informowaliśmy na naszych łamach. Wystawa cieszyła się wielkim zainteresowaniem, w jej otwarciu wzięło udział około pięćdziesięciu osób, a zwiedziło ją 265 osób. O tym wydarzeniu informowały stacje radiowe.
 
- 14 kwietnia - wykład o Adzie Sari, na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Nowym Sączu, wygłosił prezes Towarzystwa Andrzej Długosz.
 
- Od 9 do 12 marca odbyły się X Dni Księdza Tischnera w 85 rocznicę Jego urodzin. W ich programie wykład pt. „Co Tischner zwie myśleniem” wygłosił ks.dr Miłosz Hołda z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.
W kolejny wieczór odbyło się spotkanie z autorem książki pt: „Ksiądz Józef Tischner w środkach społecznego przekazu w Polsce w latach 1955-2000” dr Bartłomiejem Seclerem z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
X edycję Starosądeckich Dni zakończył przybyły z Krakowa o.Stanisław Tasiemski - dominikanin, watykanista i znany komentator spraw bieżących w Kościele. Wszystkie spotkania odbyły się w sali Muzeum Regionalnego. Ich współorganizatorem był Urząd Miejski a całość kosztów pokryła Gmina Stary Sącz.
Szczegółowe relacje z ich przebiegu opublikowane zostały na łamach „Z Grodu Kingi”, a po raz pierwszy sprawozdania z Dni były nadawane w programach I i II Polskiego Radia, dzięki współpracy z p.Moniką Chrobak z Radiowej Agencji Informacyjnej. Prezes Andrzej Długosz i niżej podpisana uczestniczyli też na żywo w audycjach Radia Kraków i Radia RDN Nowy Sącz.
 
- Towarzystwo ufundowało i wykonało tablicę pamiątkową pod wieżą klasztorną dla uczczenia 50. rocznicy centralnych obchodów Milenium Chrztu Polski dla diecezji tarnowskiej 24 lipca 1966 r. z udziałem ks.kard.Stefana Wyszyńskiego - prymasa Polski i abpa Karola Wojtyły - metropolity krakowskiego. Odsłonięcia tablicy dokonał podczas centralnych uroczystości odpustowych ku czci św.Kingi ks.biskup Andrzej Jeż, ordynariusz diecezji tarnowskiej, burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek i prezes Towarzystwa. Ks.Biskup przed ceremonią odsłonięcia przypomniał to wydarzenie sprzed 50 laty, a ks. proboszcz Marek Tabor podziękował TMSS za tablicę. Należy podkreślić wielką przychylność Sióstr Klarysek w tej sprawie oraz załatwienie wszystkich formalności z tym związanych. Tablicę zaprojektował bezpłatnie artysta plastyk Józef Stec.
 
- W dniach 1 sierpnia do 30 września został przeprowadzony konkurs fotograficzny pt. „Stary Sącz - kreatywnie” edycja I - dziedzictwo św.Kingi”. Na konkurs zorganizowany wspólnie z Krynickim Towarzystwem Fotograficznym. wpłynęły 43 prace w dwu kategoriach: 20 w artystycznej i 23 w dokumentalnej. Jego pomysłodawczynią i kuratorem była p.Alicja Przybyszowska - wiceprezes KTF, która również opracowała regulamin. Przyznano nagrody finansowe ufundowane przez TMSS - po trzy w każdej kategorii i dwa wyróżnienia.
28 października 2016 odbył się wernisaż wystawy wszystkich nadesłanych prac, podczas którego wręczone zostały nagrody.
 
- Wykonano na nowo stałą ekspozycję muzealną: „Okupacja niemiecka w latach 1939-1945 na ziemi starosądeckiej i udział starosądeczan w walkach o wyzwolenie”. Dotychczasowa ekspozycja wykonana była w 1976 r. i od tego czasu wiele treści straciło na aktualności, było pominięte lub błędnie podane. Wykonano następujący zakres prac: wszystkie materiały zostały zeskanowane i opisane, z czego powstał katalog zbiorów. Opracowano na nowo biografie starosądeczan walczących o wolność i więzionych w różnych obozach koncentracyjnych. Poszerzono wystawę o materiały przechowywane w archiwum, ujednolicono i uzupełniono opisy tekstowe w oparciu o nową wiedzę. Na nowo opracowano stronę graficzną wystawy. Nad całością prac merytorycznych czuwała p.Beata Wierzbicka z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, która tez opracowała scenariusz wystawy. Zakres prac był tak duży, że wykonanie trwało od 1 września do 30 listopada ub. roku. Na nowo wystawę można było wykonać dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Nowosądeckiego i Banku Spółdzielczego w Starym Sączu.
 
- Odnowiony został grób rodziny Seuchterów na nowym cmentarzu ze środków społecznych zebranych podczas kwesty w 2015 r. oraz częściowo z 2016 r. Grobowiec był bardzo zniszczony. Potrzeba było naprawić dach, nałożyć tynki na ściany, odnowić figurę Matki Bożej oraz naprawić witraż w pracowni specjalistycznej w Krakowie. Dokończono też remont nagrobka małżonków Szołayskich m.in. poprzez wykonanie nowej tablicy nagrobnej.
 
- W uroczystość Wszystkich Świętych odbyła się kolejna, XI kwesta na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na starosądeckich cmentarzach. 17 wolontariuszy zebrało łącznie 10670 złotych. W zbiórce uczestniczyła tez młodzież Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie i Gimnazjum im.Juliusza Słowackiego. Ofiarodawcom rozdawana była pocztówka - cegiełka autorstwa Andrzeja Ramsa, który wykonał ja bezpłatnie.
 
- 18 maja odbyło się spotkanie poetyckie z członkiem naszego Towarzystwa Janem Klimeckim z Kozienic. Niestety, oprócz pracowników muzeum przybyły tylko 4 osoby. Trzeba podkreślić, biorąc też doświadczenia z poprzednich lat, że wykłady (poza Dniami Księdza Tischnera) i spotkania poetyckie nie cieszą się dużym zainteresowaniem, związku z tym zaprzestano ich organizacji.
 
- Na zlecenie Towarzystwa wykonana została szczegółowa dokumentacja fotograficzna z wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Starym Sączu w dniu 29 października 2016 r. gratisowo przez Andrzeja Ramsa.
 
- Towarzystwo było nominowane do Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli”. Odpowiedni wniosek złożył Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek. Nagroda nie została przyznana, a w uroczystej gali wręczenia w Krakowie uczestniczył Prezes TMSS.
 
- Trzykrotnie Muzeum Regionalne, prowadzone przez Towarzystwo, odwiedzały ekipy telewizyjne: podczas realizacji reportażu z okazji ogłoszenia św.Kingi patronką miasta oraz realizacji zdjęcia do programów „Odkryj Małopolskę na rowerze” i  „Z Andrusem po Galicji.”
 
Projekt „Prowadzenie Muzeum Regionalnego”.
Efekty pracy każdego muzeum określa liczba zwiedzających. W 2016 r. odnotowany został zadawalający wzrost: frekwencja ogółem: w 2016 r. muzeum zwiedziło 4116 osób tj. o 362 więcej niż w 2015 r. /3754/ tj. 9,64 %, w tym za biletami 3530 osób tj. o 490 więcej niż w 2015 r. /3040/ czyli 16,12 %. Bezpłatnie muzeum zwiedziło 586 osób tj. o 128 osób mniej niż w 2015 r. /714/ Odnotowano też 128 turystów zagranicznych tj. o 29 więcej niż w roku poprzednim. Bardzo cieszy kolejny wzrost liczby zwiedzających, którzy świadomie wybierają pobyt w muzeum i wykupują bilet, co powoduje wzrost dochodów.
Niestety martwi fakt, coraz rzadszego zwiedzania muzeum przez uczniów miejscowych szkół, którzy mają bezpłatny wstęp.
W 2016 r. odbyło się 10 lekcji muzealnych dla: zimowiska - 1, LO - 2, SP w Starym Sączu - 1, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - 3, przedszkola z Gołkowic i Starego Sącza po 1 grupie. Razem uczestniczyło w nich 163 młodych ludzi.
Zatrudnienie w muzeum pozostało bez zmian: dwoje kustoszy, a księgowość i sprzątanie wykonywane są na umowę - zlecenie, na godziny.
Dotacja z Gminy Stary Sącz w wysokości 57000,00 wykorzystana była w całości na płace dla tych pracowników. Wszystkie funkcje Zarządu Towarzystwa pełnione są społecznie.
 
   W 2016 r. Towarzystwo otrzymało darowizny eksponatów w postaci: - pianino od p.Antoniny Zakrzewskiej, portret ks.Tischnera od p.Andrzeja Udzieli z Binczarowej, pamiątkowy album ze skryptami z więzienia w Tarnowie oraz z listami z KL Auschwitz pisanymi przez Józefa Górkę - od p.Macieja Górki z Głowna oraz od p.Krystyny Kozielskiej 31 eksponatów etnograficznych i wojskowych.
    W minionym roku dokonano zakupu sprzętu i wyposażenia w postaci:
urządzenie nagłaśniające, krzesła składane drewniane, odtwarzacz płyt CD oraz 2 witryny wystawiennicze.
   W Zakładzie Narodowym im.Ossolińskich we Wrocławiu wykonano konserwację eksponatu: „Księga protokołów cechu tkackiego z lat 1815 - 1877”, a pośrednikiem w załatwianiu spraw z tym związanych był p.dr Andrzej Lorczyk starosądeczanin, pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego.
   Podczas przeprowadzania inwentaryzacji i porządkowaniu magazynów na strychu znaleziono stary duży obraz olej na płótnie przedstawiający Matkę Boską z dzieciątkiem. Obraz był bardzo zniszczony zwłaszcza w dolnej części; konserwacji podjął się konserwator dzieł sztuki artysta plastyk Józef Stec.
W ramach pracy stałej udostępniano muzeum zwiedzającym, przeprowadzano lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży, oprowadzano po zbiorach.
Do tego należy również opieka nad eksponatami, pomoc w pisaniu wszelkiego typu prac, poprzez udostępnianie archiwum i biblioteki, informacji naukowych i turystycznych.
   Liczba członków Towarzystwa na koniec 2016 r. wynosiła 91 osób i spadła o jedenaście osób (na koniec 2015 r. - 102 osoby), składki zapłaciło 41 osób, wykreślono (ze względu na nieopłacenie składek ponad trzy lata) osiem osób, zmarło pięciu członków, zrezygnowała jedna osoba; zapisało się trzy nowe osoby.
    Walne Zebranie Członków Towarzystwa przyznało prestiżowy tytuł Honorowego Członka Towarzystwa Miłośników Starego Sącza komandorowi Franciszkowi Wróblowi.
 Zwieńczeniem zebrania było przyjęcie planu pracy Towarzystwa Miłośników Starego Sącza na 2017 r. zawierającego:
- przygotowanie obchodów rocznicy likwidacji żydowskiego getta w Starym Sączu (17 sierpnia 2017 r.)
- wykonanie i odsłonięcie głazu pamiątkowego - plac przed biblioteką.
- zorganizowanie wystawy plenerowej: „Twarze pamięci” i seminarium „Zagłada Żydów starosądeckich”.
- XI Dni Księdza Tischnera 8-11 marca 2017 - wspólnie z Gminą Stary Sącz
- Noc Muzeów - pokaz pracy konserwatora dzieł sztuki na przykładzie odnowy obrazu olejnego oraz wystawa prac Nikifora Krynickiego.
- wytypowanie kolejnych nagrobków na starosądeckich cmentarzach i wykonanie ich renowacji.
- kolejna kwesta na ratowanie starosądeckich nekropoli.
- ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu fotograficznego „Stary Sącz kreatywnie” - edycja II „Bramy i furty w przestrzeni miejskiej” wspólnie z Krynickim Towarzystwem Fotograficznym. Ogłoszenie wyników konkursu i zorganizowanie wystawy pokonkursowej.
 
W ramach prowadzenia muzeum zaplanowano konserwację eksponatów:
- pamiątkowy album z grypsami z więzienia w Tarnowie i listami z KL Auschwitz pisanymi w okresie II wojny światowej przez Józefa Górkę
- obraz olejny na płótnie „Przemienienie Pańskie”oraz zakupy sprzętu i wyposażenia: ramy, żaluzje do sali na I piętrze i odtwarzacz DVD

Praca stała obejmie jak zwykle: udostępnianie muzeum zwiedzającym, oprowadzanie po muzeum, „lekcje muzealne”.
  Na podstawie przedstawionego sprawozdania, dla upamiętnienia historii Grodu Kingi, która tworzy się każdego dnia, przedstawiam Szanownym Czytelnikom dokonania Towarzystwa Miłośników Starego Sącza, które w szczególny sposób troszczy się o dziedzictwo przekazywane następnym pokoleniom. Życząc jego Zarządowi i wszystkim Członkom realizacji planów i zamierzeń, zachęcam Państwa do aktywnego włączenia się w działalność Towarzystwa, częstsze odwiedzanie „Domu na Dołkach”, będącego siedzibą Towarzystwa i Muzeum Regionalnego, gdzie panuje niepowtarzalny klimat, gdzie łatwiejszy jest powrót do lat minionych, z którymi jesteśmy nostalgicznie związani. Niech to miejsce odwiedzają całe rodziny - kolejne pokolenia Starosądeczan. „Przeszłość - Przyszłości”.
Jolanta Czech
 
322508