Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Filia placówki opiekuńczo-wychowawczej powstala na os.Słonecznym

Treść


.
FILIA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ
WSPARCIA DZIENNEGO,
POWSTAŁA NA OSIEDLU SŁONECZNYM
 
    Z początkiem lutego wznowiona została działalność Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Wsparcia Dziennego, w której obowiązki kierownika powierzono Jolancie Koszkul. Placówka działa w budynku przy ul.Bandurskiego 14, obok boiska sportowego i placu zabaw. Zainteresowanie nią przerosło oczekiwania i możliwości organizatorów. Na zajęcia prowadzone od godz.14 do 18 zapisanych było ponad trzydzieścioro dzieci, w tym osiemnaścioro z Osiedla Słonecznego.
Placówka zapewnia dzieciom atrakcyjne i bezpieczne spędzanie wolnego czasu, pomoc w nauce, zajęcia tematyczne i sportowe, codzienny posiłek. Planowane były atrakcyjne, bezpłatne wyjazdy, a wszystko to, pod okiem wykwalifikowanych wychowawców. Ponieważ zbliżał się czas ferii zimowych, pierwszym zadaniem placówki było zorganizowanie dzieciom dobrej zabawy w wolnym od nauki czasie.
Zajęcia miały charakter wypoczynkowy i rekreacyjno-sportowy. Zorganizowane zostały atrakcyjne wyjazdy na basen, ściankę wspinaczkową i do kina, które uzupełniono zawodami, turniejami gier i konkursami; był konkurs kulinarny i fotograficzny. Głównym zadaniem w działalności Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej jest wspieranie rodziny w procesie przygotowania dzieci do samodzielnego życia, poprzez objęcie ich działaniami wychowawczymi, edukacyjnymi i profilaktycznymi, w celu zapewnienia młodym ludziom możliwości kreatywnego rozwoju osobowości.
Ponieważ potrzeby w tym zakresie są ogromne, postanowiono utworzyć filię placówki na Osiedlu Słonecznym. Dzięki działaniom podjętym przez grono ludzi znających i rozumiejących sprawy rozwoju młodego pokolenia, przychylności i współpracy Rady Członkowskiej i Zespołu Administracji Budynków nr 4 Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, udało się osiągnąć zamierzony cel, i w pomieszczeniu Spółdzielni Mieszkaniowej, gdzie dawniej mieścił się osiedlowy klub „Relaks”, stworzono przytulne pomieszczenia do działalności tak bardzo potrzebnej dzieciom.
.

.
Na otwarcie filii Placówki 9 maja 2011 r, przybyli zaproszeni goście: Janina Nalepa - kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, Józefa Zbrońska - przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Marek Sekuła - radny i przewodniczący Zarządu Osiedla, Beata Wenecka - Lipka - członek Rady Członkowskiej, Krystyna Faron - członek Rady Członkowskiej, Marta Michalik - kierownik Zespołu Administracji Budynków nr 4, Stanisław Paluch - członek GKRPA, Józef Bochenek - prezes Wspólnoty Mieszkaniowej, Zofia Wcisło - prezes Stowarzyszenia „Gniazdo”, Wojciech Lasek - wiceprezes Stowarzyszenia „Gniazdo”, Maria Sosin - dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu, Urszula Rój - przyjaciel Placówki oraz niżej podpisana.
W rozmowie wszyscy podkreślali konieczność organizowania tego typu placówek. Placówka ta jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 15-18, a dzieci do niej są przyjmowane za zgodą rodziców i po wypełnieniu karty uczestnika.
W Placówce prowadzone są tygodniowe zajęcia tematyczne, takie jak: sportowo-rekreacyjne, plastyczne z elementami arteterapii, informatyczne i małe formy edukacyjne. Ponadto dzieci korzystają z pomocy edukacyjnej, polegającej na stałym uzupełnianiu zaległości szkolnych. W każdym oddziale Placówki jest zatrudniony stały wychowawca - pedagog, który odpowiada za całokształt pracy wychowawczej. Prowadzi on zajęcia grupowe i indywidualne z wychowankami. Zajęcia terapeutyczne prowadzą wykwalifikowani specjaliści, którzy w wyznaczone dni tygodnia realizują opracowany program terapeutyczny. Dzieci na zajęciach będą rozwijać swoje zainteresowania, pasje, uczyć się współpracy w grupie, kształtować pozytywne wzorce, nawyki prozdrowotne oraz uczyć się asertywności.
Pracownikami PO-WWD są: Katarzyna Bocheńska - pedagog wychowawca Placówki na Osiedlu, Karolina Rusin-Biel - pedagog wychowawca Placówki z ul.Bandurskiego, Piotr Basta - pedagog specjalista do zajęć informatycznych, Małgorzata Kucharska - pedagog specjalista rekreacji ruchowej, Aleksandra Skoczeń - specjalista plastyk- arteterapeuta, Małgorzata Koszyk - pedagog socjoterapeuta.
„Główną misją naszej Placówki jest dobro dziecka i właśnie ta myśl przewodzi naszym wszystkim działaniom. Do stałych zadań Placówki należy również współpraca z rodzicami, pedagogami i wychowawcami. Takie wspólne podejmowanie działań wychowawczych przynosi duże efekty pozytywnych zmian u wychowanków. W Placówce panuje bardzo ciepła i rodzinna atmosfera i dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach. Poza tygodniowymi stałymi zajęciami będą także realizowane cykliczne imprezy kulturalno-rozrywkowe. W harmonogramie naszych działań znajdują się wycieczki, wyjazdy na basen, do kina, konkursy, zawody sportowe i imprezy okolicznościowe. Wszystkie te działania będą organizowane wspólnie dla obydwu grup dzieci z Bandurskiego i Osiedla. W chwili obecnej obydwie grupy już przygotowują montaż poetycko-słowny z okazji Dnia Matki, który odbędzie się 22 maja w kinie „Sokół”. Prowadzenie działalności Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej jest możliwe dzięki finansowaniu Urzędu Miasta i Gminy. Szczególne podziękowania kierujemy do p.burmistrza Mariana Cyconia, ponieważ, dzięki jego decyzji o powstaniu Placówki, możemy wielu dzieciom zapewnić opiekę i pomoc” - powiedziała Jolanta Koszkul.
Uczestnikom zajęć i pracownikom Placówki życzymy pomyślności w działaniu, wielu radości i osiągnięć w realizacji celów.
Jolanta Czech
 
324013