Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Życzenia

Treść


.

.
Zacznij od Zmartwychwstania
od pustego grobu
od Matki Boskiej Radosnej
wtedy nawet krzyż ucieszy
Ks.J.Twardowski
 
    Zbliża się do końca czterdziestodniowy okres przygotowania do uroczystości Zmartwychwstania Chrystusa. W centrum rozważań w tym okresie stał krzyż, jako znak Bożej miłości, symbol zwycięstwa i nadzieja na nasze powstanie z martwych.
    Jezus mówiąc do św.s.Faustyny: „Przytul się do ran moich i czerp ze źródła żywota wszystko, czegokolwiek serce twoje zapragnąć może. Pij pełnymi ustami ze źródła żywota, a nie ustaniesz w podróży”, zaprosił także i nas. Dzięki przylgnięciu do Jezusa ukrzyżowanego, mogliśmy na nowo odczytać dobrą nowinę o nas - umiłowanych przez Boga i zaproszonych do współudziału w męce i powstaniu z martwych Chrystusa. Bowiem dopiero z tej perspektywy możemy dostrzec wartość, jaką Bóg nadał życiu człowieka. „Prawdziwą, wielką nadzieją człowieka, która przetrwa wszelkie zawody, może być tylko Bóg - Bóg, który nas umiłował i wciąż nas miłuje „aż do końca”, do ostatecznego „wykonało się!” Kogo dotyka miłość, ten zaczyna pojmować czym właściwie jest „życie”. Benedykt XVI
    A w nim również cierpienie, które przybierając różne formy, staje się towarzyszem na naszej życiowej drodze. Dotyka nas samych, naszych bliskich, często bywa niechciane i odrzucane, rodzi pytania, na które brak odpowiedzi i żadne słowo ludzkiej pociechy nie dotyka głębi naszej duszy, tam gdzie pozostajemy samotni wobec bólu. Tej „samotni” dosięga jedynie Bóg - obecny przy nas ze swoją miłością - nawet jeśli jej nie czujemy. Wiara w to pomaga nam przyjąć i ofiarować krzyż, który odtąd staje się źródłem nie tylko pokoju, ale i radości, bo będąc odpowiedzią miłości na MIŁOŚĆ, nadaje sens przeżywanej przez nas rzeczywistości. W Dzienniczku św.s.Faustyny Jezus mówi: „Te dusze, które są podobne w cierpieniach i wzgardzie do Mnie, te też będą podobne i w chwale do Mnie”.
    Stojąc dziś u progu Wielkanocy, my, księża starosądeckich parafii, życzymy, by udział w Chrystusowym krzyżu stał się źródłem paschalnej radości. Niech wiara w tę tajemnicę opromienia każdy dzień, będąc odniesieniem do codziennego życia i umacniając nadzieję na spotkanie ze Zmartwychwstałym.
Księża starosądeckich parafii
 
322508