Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Szansa dla bezrobotnych - Czas na aktywność w >Grodzie Kingi<

Treść


.
To trzeba wiedzieć
Szansa dla bezrobotnych
- Czas na aktywność w „Grodzie Kingi”
 
Przypominamy:
    Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu od dnia 1 kwietnia 2009 r. przystąpi do realizacji „Programu aktywizacji społecznej i zawodowej - Czas na aktywność w Grodzie Kingi realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013 (Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej). Projekt ten współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
    Program został opracowany przez zespół projektowy powołany przez kierownika OPS p.Janinę Nalepę w składzie: Artur Kotas - kierownik projektu, Jadwiga Piwowar - koordynator merytoryczny i Barbara Nakielska - specjalista do spraw rozliczeń.
    Wniosek o dofinansowanie projektu złożony został w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, gdzie uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów i został przyjęty do realizacji. Budżet projektu wynosi 105 934,33 zł. Na jego realizację WUP przyznał dofinansowanie we wnioskowanej wysokości 94 809,67 zł. Wkład własny OPS wynosi 11 124,66 zł.
 
Ważne:
    Projekt kierowany jest do osób zameldowanych na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz, w wieku aktywności zawodowej, pozostających bez zatrudnienia, bezrobotnych powyżej 12 miesięcy, korzystających z pomocy społecznej. W tym celu Ośrodek Pomocy Społecznej w dniach 1-15 kwietnia br. przeprowadzi rekrutację, natomiast w dniu 16 kwietnia o godzinie 10.00 w Klubie „OMEN” w Starym Sączu odbędzie się spotkanie informacyjne dla potencjalnych uczestników projektu, na którym przeprowadzona zostanie ankieta kwalifikująca. Na podstawie przeprowadzonej ankiety Komisja Rekrutacyjna wyłoni 12 osób chętnych do uczestnictwa w projekcie.
    W ramach programu zawartych zostanie 12 kontraktów socjalnych z osobami, które przeszły rekrutację, na które złożą się wsparcie finansowe, praca socjalna oraz aktywizacja społeczna i zawodowa prowadzona przez doradcę zawodowego, warsztat motywacyjny, trening interpersonalny prowadzony przez psychologa, zagadnienia z zakresu prawa pracy, wizaż, zasady etykiety i savoir vivre. Po zakończeniu etapu szkoleń uczestnicy projektu zostaną skierowani na kursy nauki zawodu do Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Nowym Sączu w zależności od predyspozycji.
    Celem tych szkoleń jest zdobycie przez uczestników projektu nowych atrakcyjnych na rynku pracy zawodów, podniesienie swoich kwalifikacji, zwiększenie motywacji i zaufania we własne siły pod okiem wysokiej klasy specjalistów.
   Ośrodek Pomocy Społecznej, dzięki uczestnictwu w projekcie, pozyskał środki na zatrudnienie nowego pracownika i zakup sprzętu komputerowego.
Do uczestnictwa w programie w imieniu zespołu projektowego zaprasza:
Jadwiga Piwowar
126600