Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

WIOSENNE WYBORY

Treść


.
WIOSENNE WYBORY
 
    Wiosna przynosi człowiekowi wiele wyzwań bez względu ma wiek, wykształcenie, pozycje społeczną. Młodzi na różnych etapach swojego rozwoju w tym wiosennym czasie będą musieli podjąć szereg decyzji, które zaważą o ich przyszłości. Pisząc te słowa mam na myśli podejmowanie decyzji o wyborze szkoły a może i zawodu.
 
    Jaką perspektywę dalszego kształcenia, przygotowywania młodych do dorosłego życia ma młodzież z Grodu św.Kingi? Wśród różnorodnych szkół ponadgimnazjalnych, jakie znajdują się na terenie Starego Sącza, wyróżnia się Zespół Szkół Zawodowych im.Władysława Orkana na ul.Daszyńskiego. Szkoła o najstarszej i bogatej w tradycje szkoły średniej w naszym mieście.
    Okazały gmach szkoły na dobre wrósł w pejzaż miasta, a sama szkoła może pochwalić się ponad stuletnia historią. Od pierwszej chwili powołania jej do życia w 1903 r. kształciła przyszłych nauczycieli. Następnie przemianowana na Technikum Chemiczne. W kolejnych latach powołano Technikum Ekonomiczne a potem Technikum Leśne. W świadomości starosądeczan do dziś ZSZ na ul.Daszyńskiego określany jest popularnie „Chemik” lub „Leśnik”.
    W chwili obecnej można o szkole powiedzieć „rodzina szkół”. A jakie perspektywy otwiera ona dla abiturientów gimnazjów? Oddajmy głos każdej ze szkół w tej dużej rodzinie...
 
Technikum Ekonomiczne
 
    Nauka trwa 4 lata. W trakcie nauki uczniowie realizują zagadnienia związane z przedmiotami ogólnokształcącymi i przedmiotami zawodowymi. Zajęcia są realizowane na bazie nowoczesnych pracowni przedmiotowych. Uczeń po zdaniu egzaminów otrzymuje świadectwo dojrzałości oraz dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie technik ekonomista, czyli po ukończeniu szkoły uczeń posiada już dwa konkretne dokumenty, a przede wszystkim zdobywa zawód wciąż poszukiwany przez pracodawców i wciąż atrakcyjny.
    Uczeń po ukończeniu szkoły może podjąć dalszą naukę na uczelni wyższej na dowolnie wybranym przez siebie kierunku. Równocześnie posiada zawód i nawet w trakcie studiowania może podjąć pracę.
Uczniowie odbywają praktykę zawodową organizowaną przez szkołę np.
            - w administracji państwowej i samorządowej,
            - bankach,
            - przedsiębiorstwach,
            - podmiotach gospodarczych.
    Absolwent TE może być zatrudniony w różnych instytucjach i przedsiębiorstwach i na różnych stanowiskach np. na szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, bankach, urzędach skarbowych, instytucjach ubezpieczeniowych i innych podmiotach gospodarczych na stanowiskach pracy takich jak: dział księgowości, finansowy, zbytu, zatrudnienia (kadry), zaopatrzenia, marketingu, planowania produkcji, w sekretariatach.
    Ponadto ciekawa oferta przedmiotów zawodowych daje szansę zdobycia wiedzy pomocnej przy zakładaniu i prowadzeniu własnej firmy.
Corocznie w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości i Tygodnia Oszczędzania organizujemy spotkania z przedsiębiorcami, przedstawicielami banków i innych instytucji.
 
Technikum Leśne
 
    Powstałe w 1975 roku Technikum Leśne nadaje ZSZ zupełnie innego kolorytu. Obecna od ponad trzydziestu lat szkoła wrosła w krajobraz Starego Sącza i pozytywnie utrwaliła się w pamięci mieszkańców. Istnienie szkoły mundurowej jest nierzadko powodem dumy. Na terenie Małopolski jest to jedyna tego typu szkoła dająca kwalifikacje do wykonywania zawodów związanych z leśnictwem oraz przygotowująca do kontynuacji nauki na wielu kierunkach studiów wyższych. Przygotowanie zawodowe młodzież zdobywa w ramach kształcenia teoretycznego i praktycznego. Służy temu realizacja programu nauczania przedmiotów zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych technik i w dobrze wyposażonych w pomoce dydaktyczne pracowni przedmiotowych.
   Uczniowie Technikum Leśnego mają możliwość odbywania praktyk w Niemczech. Dzięki współpracy z Uniwersytetem Rolniczym uczniowie biorą udział w sympozjach, wykładach a także korzystają z konsultacji naukowych i laboratoriów.
    A co poza lekcjami - szkoła jest organizatorem Mistrzostw Polski Szkół Leśnych w Piłce Siatkowej; Powiatowego Konkursu Ekologicznego. Uczniowie biorą udział w licznych wycieczkach turystyczno-krajoznawczych, programowych oraz imprezach kulturalnych. W szkole aktywnie działa zespół sygnalistów myśliwskich, który uświetnia każdą imprezę leśnej braci w szkole i poza nią.
 
Technikum Ochrony Środowiska
 
    Technikum Ochrony Środowiska powstało w 1991 roku.. Wielu absolwentów ukończyło Inżynierię Środowiska: w Politechnice Krakowskiej, Wrocławskiej, Rzeszowskiej, Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, czy AGH w Krakowie. A spotkać ich można było w bardzo różnych miejscach: podczas rewitalizacji Starego Sącza, jako nadzór geodezyjny, przy pracach hydrotechnicznych wokół jeziora Rożnowskiego, przy projektowaniu sieci wodociągowej w biurach projektów, przy wykonywaniu badań wody, powietrza, gleby, pomiarach hałasu i promieniowania w laboratoriach, są też pracownikami nadzoru w stacjach uzdatniania wody, w elektrowniach wodnych, a posługując się normami i aktami prawnymi z zakresu ochrony środowiska znaleźli pracę w administracji państwowej. Dwudziestu siedmiu absolwentów w 18-letniej historii Technikum Ochrony Środowiska zdobyli indeksy na wyższe uczelnie będąc ogólnopolskimi finalistami: Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Olimpiady Ekonomicznej, Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości oraz Olimpiady Innowacji Technicznych.
Uczniowie TOŚ od wielu lat współpracują ze Słowacją w ramach Euroregionu Tatry. Technikum Ochrony Środowiska korzystając z Funduszu Wyszehradzkiego uczestniczyło w programie: „Water quality monitoring in selested national parks in Slovakia” Było to tygodniowe badawcze sympozjum przeprowadzane na terenie różnych parków narodowych Słowacji. Dla odmiany TOŚ zorganizowało w Gołkowicach dwudniowe szkolenie: „Biomonitoring rzeki Poprad”. Goszcząc Słowaków uczniowie zapoznali Ich z prowadzonym monitoringiem, z wynikami badań, a jednocześnie zareklamowali naszą Ziemię Sądecką. Z kolei ostatnia wizyta uczniów TOŚ w Słowackim Raju związana była z praktycznym seminarium: „Monitorowanie a ochrana vodnych ekosystemov”.
 
Technikum Technologii Żywności
 
    Kształcenie w zawodzie technik technologii żywności ma na celu przygotowanie absolwenta do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych przetwórstwa spożywczego, instytucjach prowadzących badanie i ocenę żywności, Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych (Sanepid), a także przechowywanie i dystrybucję żywności. Absolwent kończący naukę może kontynuować kształcenie na wszystkich uczelniach wyższych (a szczególnie Technologia Żywności, Żywienie Człowieka, Towaroznawstwo), a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.
    Szkoła posiada Polski Certyfikat „Szkoły promującej Zdrowie”. Posiada także laboratoryjną pracownię analizy żywności. Daje to uczniom możliwość przeprowadzania analiz składu chemicznego produktów spożywczych.
    Uczniowie w klasach 1-3 odbywają czterotygodniowe praktyki w zakładach przemysłu spożywczego takich jak „Prospona” czy „Konspol”, a także zajęcia praktyczne jeden dzień w tygodniu najczęściej w tychże zakładach.
 
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:
            - zakładach produkcyjnych przemysłu spożywczego,
            - Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych,
            - instytucjach prowadzących analizę i ocenę jakości żywności,
            - placówkach żywienia zbiorowego (hotelach, sanatoriach, szpitalach).
 
    Szkoła współpracuje z Wydziałem Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W ramach tej współpracy odbywają się wykłady i spotkania z pracownikami naukowymi UR, a także organizowane są wyjazdy na zajęcia do Krakowa.
 
II Liceum Ogólnokształcące.
 
1. Profil ekologiczny czyli z poszerzonym programem biologii i geografii, i języka angielskiego:
    W związku z nowymi wymogami, jakie stawia rynek pracy i rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów z dziedziny ochrony środowiska, oraz zawodów pokrewnych Zespół Szkół Zawodowych im. W Orkana w Starym Sączu wprowadza nowy profil kształcenia „Liceum Ekologiczne”. Nowy profil szczególnie kładzie uwagę na zagadnienia związane z szeroko pojętą ekologią, ochroną środowiska, gospodarką odpadami i ściekami, recyklingiem oraz innymi zagadnieniami z tej dziedziny.
    Wyżej wymieniony profil będzie posiadał rozszerzony program nauczania biologii, ekologii i geografii. Będzie dawał solidne podstawy do kontynuowania nauki na uczelniach wyższych ze szczególnym uwzględnieniem Ochrony Środowiska, Inżynierii Środowiskowej, Biologii, Geografii, Biotechnologii.
    Młodzież kształcąca się w Liceum o profilu ekologicznym będzie miała możliwość uczestniczenia w zajęciach fakultatywnych związanych z działalnością Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody oraz w polsko - słowackim programie „Euroregion Tatry” dotyczącym biomonitoringu rzeki Poprad.
 
2. Profil sportowy czyli z poszerzonym językiem angielskim oraz zwiększoną liczbą godzin z wychowania fizycznego:
    Z myślą o krzewieniu wśród młodzieży regionu sądeckiego kultury fizycznej oraz wychodząc naprzeciw jej zainteresowaniom w 2008 roku zostało utworzone Liceum Ogólnokształcące z poszerzonym wychowaniem fizycznym. Dla tego oddziału nauczyciele wychowania fizycznego opracowali autorski program, przewidując sześć godzin wychowania fizycznego tygodniowo. Program obejmuje gry sportowe a szczególne miejsce zajmuje w nim doskonalenie elementów technicznych z piłki siatkowej. Szkoła, bowiem co roku bierze udział w rozgrywkach Ligi Sądeckiej w Piłce Siatkowej oraz organizuje wiele imprez siatkarskich na własnym obiekcie. Uczniowie tego kierunku oprócz „tradycyjnych” zajęć dydaktycznych mają możliwość nauki pływania, gdyż program przewiduje zajęcia na basenie. Organizowane są również wyjazdy na lodowisko a w sezonie zimowym nauczyciele wychowania fizycznego organizują kilkudniowy obóz narciarski a w lecie wycieczki piesze z biwakowaniem.
    Kierunek ten adresowany jest do uczniów, którzy w „ławkach szkolnych nie mogą wytrzymać” lubią wysiłek fizyczny, atmosferę rywalizacji sportowej w trakcie różnorodnych turniejów, których pociąga obcowanie z dziką przyrodą podczas wędrówek pieszych, których pociągają coraz to nowe wyzwania. Jeśli jesteś taką osobą to dołącz do nas.
    Każdy uczeń Zespołu Szkół Zawodowych ma możliwość poznawania i rozwijania swoich zainteresowań i talentów. W Szkole aktywnie działają: Maltańska Służba Medyczna, Klub Wysokogórski - „Rysy”, Uczniowski Klub Sportowy, Koło Fotograficzne, Liga Ochrony Przyrody. Szkoła ponadto wyposażona jest w trzy pracownie komputerowe, trzy pracownie do nauki języków obcych, pracownie multimedialne, dwie skomputeryzowane biblioteki z dostępem do Internetu wraz z obszerną wideoteką. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w pełnowymiarowej sali gimnastycznej, a w okresie wiosenno-jesiennym na licznych boiskach przy szkole.
    Uczniowie z dalszych okolic lub mający trudności z dojazdem mogą zamieszkać w międzyszkolnym internacie położonym bezpośrednim sąsiedztwie szkoły.
    Na bieżąco aktualizowana jest strona internetowa szkoły i wszystkich zainteresowanych naszych przyszłych uczniów i ich rodziców zapraszamy do jej odwiedzenia. Tam też są umieszczone niezbędne informacje związane rekrutacją. Jej adres jest następujący: http://www.zsz1starysacz.pl/
    Przed Wami, kochani gimnazjaliści wybór, który na pewno będzie rzutował na dorosłe i samodzielne życie. Nie bójcie się takich wyzwań. Przypominają mi się w tym miejscu słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II:
„Ewangelia nie obiecuje nikomu łatwego życia. Stawia wymagania”
    Wy także nie lękajcie się stawiać sobie wymagań i podejmijcie codzienny trud i  wysiłek by im sprostać. W jednym ze swoich listów, jeszcze jako kardynał Karol Wojtyła napisał: „Dobra szkoła to przede wszystkim mądra szkoła. Niechaj w pracy wychowawczej wszyscy zaangażowani w nią ludzi, zarówno wierzący, jak i poszukujący i niewierzący poczują się związani najpiękniejszym zadaniem - zadaniem cierpliwego i pełnego spokojnej mądrości ukazywania dojrzewającym ludziom, jak być człowiekiem naprawdę...”
Zapraszamy Cię do DOBREJ SZKOŁY
s.Agnia
238923