Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Rozpoczęcie peregrynacji obrazu Pana Jezusa Miłosiernego w diec. tarnowskiej

Treść


.
„Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie”
ROZPOCZĘCIE PEREGRYNACJI
OBRAZU PANA JEZUSA MIŁOSIERNEGO
W DIECEZJI TARNOWSKIEJ
 
    Wydarzeń, związanych z rozpoczęciem peregrynacji kopii obrazu Pana Jezusa Miłosiernego i relikwii św.Faustyny i bł.Jana Pawła II w diecezji tarnowskiej, wraz z wcześniejszymi misjami, które przygotowywały do tej uroczystości w starosądeckich parafiach - było bardzo wiele. Kto choćby częściowo w nich uczestniczył, zdaje sobie sprawę z tego, jak trudnym zadaniem jest zdanie relacji z ich przebiegu. W związku z tym, prośbę o wsparcie moich starań, dla rzetelnego zapisania historii tego wydarzenia, skierowałam do naszych duszpasterzy.
.

.
Od dyrektora Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania ks.dr Marcina Kokoszki otrzymałam przytoczony poniżej tekst, który niech będzie wstępem do całościowego opisu:
       „Dzień 14 września 2013 roku na trwałe wpisał się w historię Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im.Jana Pawła II, a także całego Starego Sącza. Po wielu miesiącach przygotowań, na błoniach przy Ołtarzu Papieskim podczas uroczystej Mszy św. rozpoczęła się peregrynacja obrazu Pana Jezusa Miłosiernego w diecezji tarnowskiej. To niezwykle bogate duchowe przeżycie poprzedziły systematyczne spotkania komitetu organizacyjnego i trwające już od kilku miesięcy przygotowania. Dzięki pracy przedstawicieli Kurii diecezjalnej w Tarnowie, serdecznej pomocy władz miasta i gminy Stary Sącz z panem burmistrzem Jackiem Lelkiem, a także pracowników Centrum Pielgrzymowania, można było zaprosić do Starego Sącza licznych przedstawicieli całej diecezji.
Liturgii przewodniczył sufragan diecezji krakowskiej bp Jan Zając, który na początku odczytał słowo metropolity krakowskiego kardynała Stanisława Dziwisza, który nie mógł przybyć do Starego Sącza. On także wygłosił Słowo Boże, w którym ukazał wiernym przykłady zawierzenia Jezusowi Miłosiernemu, a także wskazał na źródło łask, które otrzymują ci, którzy pełni wiary przychodzą do miłosiernego Chrystusa.
Szczególne słowo przesłał do wszystkich zebranych papież Franciszek, przypominający słowa Jana Pawła II z Łagiewnik „by orędzie o miłosiernej miłości Boga, które zostało ogłoszone za pośrednictwem Siostry Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniało ich serca nadzieją. [...] Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście” (Łagiewniki, 17.08.2002 r.). W liście tym Ojciec Święty życzy także, by „nawiedzenie Obrazu Jezusa Miłosiernego było dla całej diecezji czasem szczególnej łaski: pomnożyło wiarę, obudziło w wielu sercach nadzieję i radość, zrodziło odwagę, by nieść innym, zwłaszcza zagubionym życiowo braciom, ogień miłosierdzia. Niech ten czas będzie dla wszystkich okazją do osobistej refleksji oraz zachętą do rachunku sumienia rodzin, parafii i lokalnych społeczności”.
Głęboką wymowę miał akt zawierzenia naszej diecezji Bożemu Miłosierdziu, odczytany przez biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża. Pasterz diecezji, klęcząc przed Jezusem Miłosiernym, modlił się słowami: „powierzamy Tobie, Boże, losy naszej diecezji i całego ludu Bożego, który ją zamieszkuje. Te losy wpisują się w trudne „dziś” całego świata i całej naszej Ojczyzny, ale ufając Twojemu wielkiemu miłosierdziu, jesteśmy pewni, że silni wiarą i pełni miłości miłosiernej możemy z nadzieją kroczyć ku lepszej przyszłości. Zawierzamy Ci, dzisiaj, wszystkie pokolenia diecezjan tarnowskich, począwszy od najmłodszych - dzieci i młodzieży, poprzez rodziców i osoby samotne, będących w sile wieku, a skończywszy na naszych seniorach”.
Wspólną Eucharystię celebrowali także księża biskupi Wiesław Lechowicz, Władysław Bobowski, Tadeusz Rakoczy a także związany ze Starym Sączem abp Zygmunt Zimowski z Watykanu wraz z około 250 księżmi z naszej diecezji.
Wierni na sądeckie błonia przybyli bardzo licznie z parafii całej diecezji. Przed Ołtarzem Papieskim zgromadziło się ponad dziesięć tysięcy osób, a szafarze rozdali około siedem tysięcy Komunii św., co świadczy o głębokim i modlitewnym charakterze przeżywanych uroczystości. Modlitwę uświetnił piękny śpiew ponad 200 chórzystów wraz z towarzyszeniem orkiestry Straży Granicznej.
Obraz Pana Jezusa Miłosiernego powróci jeszcze do Starego Sącza, do klasztoru Sióstr Klarysek podczas tzw. przerwy świątecznej w peregrynacji, na przełomie grudnia i stycznia. Wtedy też w Domu Pielgrzyma będą miały miejsce rekolekcje „Miłosierdzie Boże w duszy mej”, na które już dziś serdecznie zapraszamy.
Powierzając Jezusowi Miłosiernemu wszystkie nasze sprawy i trudności pamiętamy także o wszystkich czytelnikach „Z Grodu Kingi” szczególnie chorych, cierpiących i w podeszłym wieku” - napisał ks.Kokoszka.
 
    W dniu liturgicznego święta Podwyższenia Krzyża Świętego rzesze ludzi pielgrzymowały do Ołtarza Papieskiego. Na godzinę 15.00 zaplanowano Eucharystię rozpoczynającą peregrynację obrazu Pana Jezusa Miłosiernego, który wraz z relikwiami Apostołów Bożego Miłosierdzia: św.Faustyny i bł.Jana Pawła II odwiedzi wszystkie parafie oraz domy zakonne, hospicja, szpitale i domy pomocy społecznej w diecezji.
.

.
    Zapowiedź peregrynacji, która w diecezji tarnowskiej potrwa do 10 czerwca 2015 r., otrzymaliśmy w liście pasterskim ks.biskupa ordynariusza Andrzeja Jeża, w którym czytamy m.in.:
„Wyrazem kultu Miłosierdzia Bożego jest znany na całym świecie obraz Jezusa Miłosiernego z podpisem: „Jezu, ufam Tobie!”. Jak pokazuje praktyka i potwierdzają to liczne świadectwa wiernych, w obliczu tego obrazu dokonało się wiele nawróceń, cudów przemiany serca oraz uzdrowień z chorób duszy i ciała. Przed tym obrazem wielu mogło doświadczyć, jak niezmierzone są zdroje Bożej dobroci, która ogarnia naszą codzienność i wypełnia ją obfitością swoich łask. Świadectwa te stanowią wymowne potwierdzenie słów Jezusa, które św. siostra Faustyna zapisała w swoim Dzienniczku: „…jest wiele dusz pociągniętych do mojej miłości przez obraz ten” (nr 1379). (…)
Będzie to miało miejsce w liturgiczne święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Pragniemy bowiem, aby właśnie perspektywa Krzyża Chrystusa towarzyszyła nam nieustannie w naszym życiu i otwierała nas na przyjęcie łaski Bożego Miłosierdzia: „Krzyż - jak mówił bł.Jan Paweł II - stanowi najgłębsze pochylenie się Bóstwa nad człowiekiem. Krzyż stanowi jakby dotknięcie odwieczną miłością najboleśniejszych ran ziemskiej egzystencji człowieka” - Łagiewniki, 17 sierpnia 2002 r. (…)
Poruszająca i niezwykle wymowna jest prawda o Bożym Miłosierdziu wyrażona w obrazie „Jezu, ufam Tobie!” Chrystus zwrócił się do siostry Faustyny z przesłaniem: „Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz z podpisem: «Jezu, ufam Tobie» (...) Przez obraz ten udzielać będę wiele łask dla dusz, a przeto niech ma przystęp wszelka dusza do niego” (por. Dz., 327,570).”
    Przed godziną 15.00 pod Dom Pielgrzyma „Opoka”, w asyście samochodów policji, podjechał samochód - kaplica wiozący obraz i relikwie, które na czas peregrynacji, przekazał tarnowskiemu Biskupowi Ordynariuszowi - kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach ks.bpJan Zając. Ks.bp Andrzej Jeż ucałowawszy obraz i relikwie poprowadził procesję, bardzo licznie zgromadzonych duchownych, na Ołtarz Papieski, a następnie witając uczestników uroczystości powiedział, że: „W obliczu tego obrazu dokonało się wiele nawróceń i uzdrowień” oraz przypomniał, iż: „Przez dwa lata obraz i relikwie będą pielgrzymować po naszej ziemi, pragnąc spotkać się z nami osobiście. Będą pytać o teraźniejszość i przyszłość naszych rodzin, parafii, relacji małżeńskich i sąsiedzkich”.
Zebrani na uroczystości usłyszeli, że papież Franciszek powiadomiony o rozpoczynającej się w diecezji tarnowskiej peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii św.Faustyny i bł.Jana Pawła II, pozdrowił uczestników tego wydarzenia i zapewnił wszystkich o duchowej i modlitewnej łączności. List od arcybiskupa Angelo Becciu z watykańskiego Sekretariatu Stanu (datowany 10 września 2013 r.) do ks.bpa Andrzeja Jeża został odczytany na początku Mszy św. przez kanclerza kurii tarnowskiej ks.Adama Nitę.
W homilii wygłoszonej w Niedzielę Miłosierdzia Bożego w Bazylice św. Jana na Lateranie, papież Franciszek powiedział: „W moim osobistym życiu wiele razy widziałem miłosierne oblicze Boga, Jego cierpliwość. Widziałem również w wielu ludziach odwagę, by wejść w rany Jezusa, mówiąc: Panie, oto jestem, przyjmij moje ubóstwo, ukryj w Twoich ranach mój grzech, obmyj go swoją krwią. Zawsze widziałem, że Bóg to uczynił, przyjął, pocieszył, obmył, umiłował. Bracia i siostry, pozwólmy, by nas otoczyło Boże miłosierdzie; zaufajmy Jego cierpliwości, która zawsze daje nam czas; miejmy odwagę, aby wrócić do Jego domu, by zamieszkać w ranach Jego miłości, pozwalając, by nas miłował, spotykajmy Jego miłosierdzie w sakramentach. Poczujemy Jego czułość (...), Jego uścisk, i my także będziemy bardziej zdolni do miłosierdzia, cierpliwości, przebaczenia i miłości” (Lateran, 7 kwietnia 2013 r.).
„Nawiązując do tych osobistych przeżyć, Jego Świątobliwość zachęca uczestników peregrynacji do trwania przy Chrystusie i zawierzenia Mu całego swego życia. Przypomina wezwanie błogosławionego Jana Pawła II, który zawierzając świat Bożemu Miłosierdziu pragnął: «by orędzie o miłosiernej miłości Boga, które zostało ogłoszone za pośrednictwem Siostry Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniało ich serca nadzieją. (...) Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście!» (Łagiewniki, 17.08.2002 r.).
W kontekście tych słów Ojciec Święty życzy, by nawiedzenie Obrazu Jezusa Miłosiernego było dla całej diecezji czasem szczególnej łaski: pomnożyło wiarę, obudziło w wielu sercach nadzieję i radość, zrodziło odwagę, by nieść innym, zwłaszcza zagubionym życiowo braciom, ogień miłosierdzia. Niech ten czas będzie dla wszystkich okazją do osobistej refleksji oraz zachętą do rachunku sumienia rodzin, parafii i lokalnych społeczności. Niech promienie, wychodzące z Miłosiernego Serca Jezusa, oświecą drogę każdego człowieka. To proste wezwanie, jakie podpowiedziała nam Opatrzność za pośrednictwem św.Faustyny: «Jezu ufam Tobie», wielu przyniosło otuchę. Niech ten krótki akt zawierzenia Jezusowi stanie się osobistą, często powtarzaną w ciągu dnia modlitwą każdego, niech rozprasza ciemności grzechu i sprawi, aby światło miłosierdzia przeniknęło życie każdego człowieka.
Księdzu Biskupowi, Biskupom Pomocniczym oraz całemu Kościołowi Tarnowskiemu, na czas nawiedzenia - czas szczególnej łaski, Jego Świątobliwość z serca udziela swego Apostolskiego Błogosławieństwa.
    Eucharystii przewodniczył ks.bpJan Zając, a wraz z nim Najświętszą Ofiarę koncelebrowali: abp Zygmunt Zimowski - przewodniczący Papieskiej Rady ds.Duszpasterstwa Służby Zdrowia, bpTadeusz Rakoczy - ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej, biskup tarnowski Andrzej Jeż, biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej Wiesław Lechowicz, biskup senior Władysław Bobowski, ks. infułat Władysław Kostrzewa, ks.infułat Adam Kokoszka wraz z około 250 księżmi.
    W homilii bpJan Zając podkreślił, że tegoroczna uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego otwiera przed diecezją tarnowską nową rzeczywistość dojrzewania w wierze, nadziei i miłości. Przypominając papieskie słowa, że dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia, powiedział, że cieszy się z tego, iż szlak nawiedzenia obrazu prowadzi od św.Kingi w Starym Sączu, poprzez spotkanie z tyloma świętymi oraz błogosławionymi ziemi tarnowskiej. „Na tym szlaku Miłosierdzia jest miejsce dla każdego, kto potrafi stanąć przed Bogiem w duchu i prawdzie. Jest to czasem trudne, wymaga pokory i cierpliwości, ale Jezus Miłosierny jest gotów iść nawet do szpitali i więzień, aby być źródłem przebaczenia i nadziei także dla tych marnotrawnych synów i córek, którzy być może zapomnieli nawet Dekalogu oraz matczynego pacierza, ale gdzieś w głębi serca tęsknią za Bogiem, przebaczeniem i prawdziwą miłością”. (…) Mogę zaświadczyć, że podczas tych świętych dni dokonywało się wiele takich wydarzeń, o których nie sposób zapomnieć: odzyskanie skarbu wiary, pojednanie z Bogiem i bliźnimi czasem po wielu latach, odnowienie więzi małżeńskich, rodzinnych i sąsiedzkich, włączenie się w działalność grup charytatywnych w parafii, podjęcie konkretnych postanowień na przyszłość, a nade wszystko uświadomienie sobie, że nasza wiara, wyniesiona z domu rodzinnego, jest wielkim skarbem, którego trzeba strzec, który trzeba pomnażać i którym trzeba żyć na co dzień” - powiedział biskup Zając wspominając zakończoną peregrynację w archidiecezji krakowskiej.
Życzył diecezji tarnowskiej, by peregrynacja obrazu była czasem pogłębienia i umocnienia skarbu wiary. „Niech te święte dni ugruntują miłość w Waszych rodzinach, parafiach, miejscach nauki, pracy, cierpienia, ufnego zmagania o lepszą przyszłość. Pragnę Was zapewnić, że każdego dnia w łagiewnickim sanktuarium będziemy „omadlać” kolejne parafie, które w danym dniu będzie nawiedzał Jezus Miłosierny, by te wyjątkowe lekcje miłosierdzia odnawiały oblicze parafii i naszych serc. Niech w tym pielgrzymowaniu wiary towarzyszą nam tak bardzo aktualne słowa Papieża Miłosierdzia, które przekazał nam właśnie tutaj, przy tym ołtarzu w Starym Sączu: „Bracia i siostry, nie lękajcie się chcieć świętości! Nie lękajcie się być świętymi! Uczyńcie kończący się wiek i nowe tysiąclecie erą ludzi świętych!” - powiedział na zakończeni homilii bp Jan Zając.
Na zakończenie Eucharystii biskup tarnowski Andrzej Jeż, klęcząc przed wizerunkiem Jezusa Miłosiernego odmówił akt zawierzenia diecezji tarnowskiej na czas peregrynacji miłosiernemu Bogu.(…)
„Rozpoczynając dziś peregrynację obrazu Pana Jezusa Miłosiernego w tarnowskiej diecezji powierzamy Tobie, Boże, losy naszej diecezji i całego ludu Bożego, który ją zamieszkuje. Te losy wpisują się w trudne „dziś” całego świata i całej naszej Ojczyzny, ale ufając Twojemu wielkiemu miłosierdziu, jesteśmy pewni, że silni wiarą i pełni miłości miłosiernej możemy z nadzieją kroczyć ku lepszej przyszłości. Zawierzamy Ci, dzisiaj, wszystkie pokolenia diecezjan tarnowskich, począwszy od najmłodszych - dzieci i młodzieży, poprzez rodziców i osoby samotne, będących w sile wieku, a skończywszy na naszych seniorach. Zawierzamy Miłosiernemu Sercu Zbawiciela szczególnie ludzi młodych, w których sercach rodzi się powołanie kapłańskie lub zakonne. Pełni zatroskania i Bożej bojaźni o losy przyszłych pokoleń wierzymy i wyznajemy, że Twoje miłosierdzie jest i będzie obecne „z pokolenia na pokolenie” (Łk 1,50). Powierzamy także Twojemu nieskończonemu miłosierdziu wszystkich chorych i cierpiących, bezdomnych i bezrobotnych, sieroty i wdowy, ofiary wypadków i nieszczęść, wszystkich, którzy jedynie dzięki Twojemu miłosierdziu mogą odzyskać sens i cel swojego życia.
Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło (…) Świadomi wielu grzechów osobistych, wad charakteru i przywar narodowych błagamy Cię, Boże bogaty w miłosierdzie, abyś poprzez ten święty czas nawiedzenia otworzył serca nas wszystkich, a szczególnie zatwardziałych grzeszników na łaskę sakramentu pokuty i pojednania. Ufamy, że dzięki Twojemu nieskończonemu miłosierdziu w czasie tych świętych dni oczyści się i odnowi oblicze naszego Kościoła diecezjalnego.
„Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei.”
Patrząc z nadzieją na rozpoczynające się dzisiaj duchowe dzieło, powierzamy je wstawiennictwu wielkich apostołów i czcicieli Bożego miłosierdzia: świętej siostrze Faustynie, błogosławionemu papieżowi Janowi Pawłowi II i błogosławionemu księdzu Michałowi Sopoćce. Obecność ich relikwii na pielgrzymim szlaku obrazu Jezusa Miłosiernego niech będzie dla nas wszystkich źródłem nadziei, że i my możemy nie tylko doświadczać, ale również głosić i świadczyć miłosierdzie innym.
„Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen.”
    Po uroczystej Mszy św. na Ołtarzu Papieskim odmówiona została Koronka do Miłosierdzia Bożego.
.
O godz. 17.40, obraz i relikwie zostały przekazane starosądeckiej parafii św.Elżbiety. Uformowała się procesja, którą tworzyli: liturgiczna służba ołtarza, harcerze, siostry zakonne, kapłani, młodzieżowa orkiestra dęta i liczni wierni. Procesji przewodniczył ks.bp Wiesław Lechowicz. Modlitwy i śpiew prowadził o.Stanisław Kiełbasa. Nad bezpieczeństwem przemarszu czuwały patrole policyjne. O godz. 18.45 procesja dotarła przed bramę główną kościoła parafialnego. Tu ks. prałat Marek Tabor - proboszcz parafii i współpracujący z nim kapłani, ucałowaniem ramy obrazu, przywitali kopię cudownego wizerunku Pana Jezusa Miłosiernego. Przy akompaniamencie orkiestry, ze śpiewem na ustach, wierni przekroczyli próg parafialnej świątyni.
    Kiedy obraz spoczął na przyozdobionym kwiatami postumencie, ks.proboszcz Marek Tabor powiedział: „Pozwól, Boski Zbawicielu, wyrazić naszą przeogromną radość z faktu Twego nawiedzenia nas w Twym cudownym wizerunku, który osobiście podarowałeś ludzkości przez pośrednictwo Siostry Faustyny. Twoje Miłosierdzie jest bez granic, ponieważ niewyobrażalnie wielka jest nędza i słabość człowieka. Tej paraliżującej i postępującej bezradności doświadczamy w bolesny sposób w każdym wymiarze: ogólnoludzkim, ojczyźnianym, religijno-kościelnym, rodzinnym, osobistym. Twoja Boska Miłość okazała swą moc, ofiarując się na ołtarzu krzyża. W objawieniu prawdy o Miłosierdziu pragniesz ośmielić nas i przybliżyć do źródła przebaczenia i łaski, gdyż grzech, którego my, współcześni, coraz mniej się lękamy, wpędza nas w stan samotności, rozpaczy i ucieczki od Ciebie w absurd nihilizmu.
Pragniemy, aby czas nawiedzenia, do którego staraliśmy się przygotować poprzez Misje święte, przystąpienie do sakramentu pokuty, był przeżywany, jako spotkanie - doświadczenie Twojej Cudownej Boskiej Miłości.
To Ty inicjujesz to spotkanie z nami, grzesznikami. To Twoja Miłość wychodzi nam ciągle naprzeciw. To Ty nie zmęczyłeś się naszymi niewiernościami i zdradami. To Ty wlewasz w nas prawdziwą nadzieję.
Jedyny Odkupicielu człowieka; wyrażamy nasze gorące i szczere pragnienie tak autentycznego spotkania z Tobą, jakiego doświadczyli uczniowie idący do Emaus.
Tak wiele mamy Ci do powiedzenia o naszych problemach, smutkach, przegranych, niepokojach na przyszłość. Uświadamiamy sobie naszą niedoskonałość czy wręcz bezradność w duszpasterstwie, w wychowaniu młodego pokolenia, realizacji miłości małżeńskiej, budowaniu ładu ekonomicznego i moralnego w kraju.
Ty, który jesteś Miłością, przezwycięż potęgą swojej łaski każdy nasz grzech i rozpal nasze serca na nowo, abyśmy dzięki temu spotkaniu, z przemienionymi sercami powrócili do budowania naszej codzienności i mogli być świadkami Twego Miłosierdzia.
Jezu Ufamy Tobie!
Św.siostro Faustyno i bł.Janie Pawle II, módlcie się za nami!”
Następnie Pana Jezusa w czczonym wizerunku przywitały dzieci ubrane w regionalne stroje, składając u stóp obrazu kwiaty.
Oficjalne przywitanie zakończyło błogosławieństwo księży biskupów: Wiesława Lechowicza i Jana Zająca.
    O godz. 19.00 rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks.prałata Alfreda Kurka. Od 20.00 do 24.00 wierni licznie odwiedzali świątynię, trwając na modlitwie i kontemplując oblicze Jezusa Miłosiernego. Przez ucałowanie relikwii oddawali cześć św.Faustynie i bł.Janowi Pawłowi II.
O godz. 24.00 księża rodacy: Adam Plichta, Bartłomiej Król, Grzegorz Gil, Jacek Zieliński celebrowali Mszę św. Eucharystii przewodniczył i kazanie wygłosił ks.Jacek Zieliński, wykładowca akademicki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Podczas niedzielnych Mszy św. i w przerwach między nimi, w kościele panowała atmosfera pełna skupienia i rozmodlenia.
O godz. 11.00 Mszę św. pontyfikalną odprawił ks.bp Wiesław Lechowicz, który w kazaniu zachęcał do kontemplacji pełnych miłości oczu Zbawiciela i uczulał na potrzebę świadczenia miłości miłosiernej.
Godzina 15.00 zgromadziła ogromne rzesze starosądeczan. Po „Godzinie Miłosierdzia” została odprawiona Msza św., po której obraz i relikwie w procesji - pod przewodnictwem ks.infułata Adama Kokoszki, z udziałem wszystkich kapłanów, pracujących w obydwu starosądeckich parafiach, odprowadzone zostały do kaplicy Miłosierdzia Bożego, gdzie obraz i relikwie przywitał ks.proboszcz Janusz Ryba.
.

.
Około godziny 17.30 rozpoczęła się uroczysta Msza św, pod przewodnictwem ks.infułata Adama Kokoszki., a po niej nabożeństwo przebłagalne i dziękczynne zakończone apelem miłosierdzia. O godz.24.00 odprawiona została Msza św. o nowe powołania, po której, przez całą noc, wizerunek Pana Jezusa Miłosiernego i relikwie św.Faustyny i bł,Jana Pawła II były adorowane przez czuwających w kaplicy parafian. Dnia 15 września o godz.8.00 odprawiona została Msza św., podczas której udzielany był sakrament chorych, a o godz.15.00 odprawiona została Msza św., podczas której parafia zawierzona została Bożemu Miłosierdziu oraz nastąpiło pożegnanie obrazu i relikwii, przekazanych do parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Gaboniu.
    Zapytałam ks.proboszcza Marka Tabora, (od którego uzyskałam wiele z wyżej wymienionych informacji), o pierwsze podsumowanie peregrynacji i misji parafialnych - prowadzonych przez Ojców Redemptorystów z Tuchowa: o.Kazimierza Głaza, o.Marcina Klamkę i o.Zbigniewa Chaima - zakończonych w wigilię przybycia obrazu do Starego Sącza. W odpowiedzi usłyszałam: „Jest rzeczą niemożliwą dokonać wyczerpująco podsumowania tego niezwykłego wydarzenia. Duszpasterze i wierni mają ogromną nadzieję, że czas nawiedzenia przyniesie trwałe owoce duchowe!
„Ty, który nam pierwszy bezgranicznie zaufałeś, przyjmij naszą ufność pokładaną w Tobie”.
Jolanta Czech
 
322722