Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Walne zebranie Towarzystwa Miłośników Starego Sącza

Treść


.
WALNE ZEBRANIE
TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW STAREGO SĄCZA
 
    Na niedzielę 2 lutego 2014 r. Zarząd Towarzystwa Miłośników Starego Sącza zwołał Walne Zebranie Członków organizacji, która w 1948 roku powstała z potrzeby serca, w czasach, gdy tego typu „oddolna działalność” nie była dobrze widziana. Wówczas bowiem zachodziła potrzeba, objęcia i zabezpieczenia zbiorów Józefa Paszkiewicza, które stały się zalążkiem starosądeckiego muzeum, mieszczącego się w siedemnastowiecznym, zabytkowym Domu na Dołkach. Dzisiaj prężnie działające Towarzystwo promuje historię i zabytki Starego Sącza, także związane z osobą św.Kingi - Pani Ziemi Sądeckiej, założycielki Klasztoru Sióstr Klarysek.
Proponowany porządek obrad był bardzo szeroki, ale dzięki wybranemu na przewodniczącego zebrania Wojciechowi Ramsowi, poszczególne punkty zebrania przeprowadzone zostały bardzo sprawnie. Wszystkie głosowane uchwały, w tym absolutorium dla zarządu podejmowano jednogłośnie.
.

Fot,: Ryszard Kumor
.
Na początku zebranych przywitał prezes Andrzej Długosz, dziękując również burmistrzom: Jackowi Lelkowi i Kazimierzowi Gizickiemu, przewodniczącej Rady Miejskiej Ewie Zielińskiej, prezesowi Banku Spółdzielczego Wojciechowi Kulakowi i wielu innym osobom za wsparcie Towarzystwa, a następnie przedstawił sprawozdanie z działalności Towarzystwa w roku 2013, które szczegółowo przytaczam.
W 2013 r. Towarzystwo realizowało trzy duże projekty.
 
Projekt 1. Prowadzenie muzeum regionalnego.
W wyniku konkursu ofert na realizację zadań z zakresu „Ochrony i upowszechniania lokalnego dziedzictwa kulturowego” TMSS otrzymało od Burmistrza Starego Sącza środki na ten cel w wysokości 52 tysięcy złotych. Pokryte z tego zostały wynagrodzenia dwóch pracowników merytorycznych zatrudnionych na ¾ etatu każdy oraz księgowej i sprzątającej zatrudnionej na godziny na umowę-zlecenie. Pomimo tego, że w ubiegłym roku nie udało się pozyskać z Urzędów Pracy - wojewódzkiego - osoby z programu „konserwator” ani z powiatowego - stażysty to jednak muzeum od maja do września pracowało w czasie wydłużonym o 100 % w stosunku do czasu posezonowego przez 6 dni w tygodniu.
W 2013 r. muzeum zwiedziły 4335 osoby tj. o 317 osób więcej niż rok wcześniej (4018 osób) w tym indywidualnie 2488 osób, grupowo 80 grup - 1847 osoby, bezpłatnie 1745 osoby; z zagranicy - 88 osób. Odbyły się 53 lekcje muzealne dla 1261 uczniów.
Tu szczególnie trzeba wyróżnić Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu, którego uczniowie, przygotowując się do nadania szkole imienia. ks.prof.Józefa Tischnera, zwiedzili wystawę biograficzną poświęconą przyszłemu patronowi.
 
Projekt 2. Zmodernizowanie Muzeum Regionalnego w „Domu na Dołkach”
Zainstalowanie systemu alarmowego oraz wydanie nowych materiałów promocyjnych - projekt realizowany wspólnie z Lokalną Grupa Działania „Brama Beskidu” z funduszów Unii Europejskiej przyznawanych przez Marszałka Województwa Małopolskiego.
Instalację antywłamaniową wykonała firma „Sezam” z Nowego Sącza. Opracowane i wydane zostały także materiały reklamujące muzeum - ulotki w nakładzie 2 tys. sztuk i kartki pocztowe w nakładzie 1 tys. sztuk.
Całkowity koszt projektu to 5 tys. zł. z czego 4 tysiące złotych pochodziło z dotacji. Zarząd oczekuje na zwrot poniesionych nakładów (w swoim czasie złożone zostały odpowiednie dokumenty). Procedury są jednak skomplikowane i wymagają czasu.
 
Projekt 3. Wydanie „Przewodnika po Starym Sączu”.
W związku z wyczerpaniem nakładu podobnego przewodnika, autorstwa Jana Koszkula, zaszła konieczność opracowania i wydania nowej wersji. Na ten cel pozyskano ze Starostwa Powiatu Nowosądeckiego 3 tysiące złotych (kwotę najwyższą w historii konkursów ofert) i z Banku Spółdzielczego w Starym Sączu 2 tysiące złotych( też kwotę najwyższą). Tekst przewodnika napisał członek Zarządu Towarzystwa Andrzej Sojka - wykorzystano fotografie autorstwa: Andrzeja Ramsa, Joanny Jasińskiej, Danuty Sułkowskiej, Renaty Jachimczak, a rysunki wykonała Anna Jaworska. Projekt typograficzny i skład jest dziełem Danuty Sułkowskiej członka TMSS.
Wszystkie czynności związane z opracowaniem i wydaniem przewodnika, z wyjątkiem druku, zostały wykonane bezpłatnie. Przewodnik wydrukowała w ilości 700 egzemplarzy Firma In-Druk ze Starego Sącza. Zarząd TMSS uchwalił, że przewodnik będzie sprzedawany po 5 zł. - znacznie poniżej kosztów wydania.
W ubiegłym roku Towarzystwo było organizatorem wielu wystaw i imprez kulturalnych. Zorganizowano cztery wystawy czasowe:
 • z okazji 150. rocznicy Powstania Styczniowego 1863 r. wystawę przygotował i materiały własne udostępnił Andrzej Sojka
 • z okazji 125. rocznicy urodzin Jana Joachima Czecha - wystawa biograficzna.
 • wystawa fotografii w ramach Festiwalu „Widzi się” oraz
 • wystawa prac obozowych starosądeczanina Franciszka Juliana Znamirowskiego, zorganizowana została wspólnie z Biblioteką Państwową w Regensburgu, która udostępniła na ten cel 10 akwarel ze swoich zbiorów i Towarzystwem, które posiada 22 szkice ołówkiem i 12 prac wykonanych szablonowo w obozie koncentracyjnym w Mathausen-Gusen, gdzie Znamirowski był wieziony. Wystawa ta najpierw była prezentowana w Warszawie w Przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej przy ul. Marszałkowskiej. Na otwarciu 16 września 2013 r. obecna była delegacja ze Starego Sącza w osobach: Burmistrz Miasta, Wiceburmistrz i Prezes TMSS. Wcześniej delegacja udała się na cmentarz Starych Powązek, gdzie na grobie Ady Sari złożono kwiaty i zapalono znicze.
 
Następnym miejscem prezentowania tej wystawy był Oświęcim - w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży. W wernisażu uczestniczył wiceburmistrz Starego Sącza Kazimierz Gizicki oraz prezes TMSS. W Starosądecką wystawę otwarto 9 grudnia 2013 r. w udostępnionej przez Centrum Kultury i Sztuki „Galerii pod 5”. W uroczystości otwarcia licznie wzięła udział rodzina Znamirowskich oraz młodzież miejscowego Gimnazjum im.J. Słowackiego, która uczestniczyła w związku z wystawą w projekcie edukacyjnym pt. „Franciszek J.Znamirowski: starosądeczanin, żołnierz, więzień i malarz” a praca przygotowana przez uczniów pod kierunkiem Marii Bielak, została wydrukowana w kilkudziesięciu egzemplarzach i była dopełnieniem wystawy. Towarzystwo ufundowało wszystkim 15 uczestnikom projektu nagrody książkowe własnych wydawnictw.
W marcu ubiegłego roku przeprowadziliśmy kolejne VII Dni Księdza Józefa Tischnera, podczas których gośćmi było dwóch dobrze znanych z mediów księży: Adam Boniecki i Tadeusz Isakowicz Zaleski. Odbyło się także spotkanie z Szymonem J. Wróblem reżyserem filmu o ks.Tischnerze pt. „Jego oczami” i pokaz fragmentów filmu.
Natomiast premiera filmu (jedna z czterech w Polsce) miała miejsce 28 kwietnia 2013 r.
We wszystkich tych spotkaniach uczestniczyły liczne rzesze starosądeczan i gości.
W zakresie organizacji Dni współpracowali z Towarzystwem: Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu, oraz Szkoła Podstawowa im.Ks.J.Tischnera w Starym Sączu.
W naszym muzeum odbyły się także dwa wykłady:
25 kwietnia - wykład wygłosił dr Przemysław Stanko z Uniwersytetu Papieskiego Jan Pawła II pt. „Udział starosądeczan w Powstaniu Styczniowym 1863 r” oraz 29 listopada wykład naszego członka prof.dr hab.inż.Józefa Wojnarowskiego pt: „Droga manuskryptu De revolucjonibus do Biblioteki Jagiellońskiej w 470 rocznicę śmierci Mikołaja Kopernika”.
Zorganizowano także Drugą Noc Muzeów, tym razem w piątek 18 mają, w której wzięło udział 50 osób tj o ponad połowę mniej niż rok wcześniej.
Współuczestniczyliśmy także w innych imprezach:
 • harcerskiej „W poszukiwanie pierścienia św.Kingi”
 • w pracach Komitetu Organizacyjnego Roku Jana Joachima Czecha w Starym Sączu oraz w przeprowadzeniu konkursu wiedzy o jego Patronie wśród uczniów starosądeckich szkół
 • Prezes Towarzystwa zaproszony w skład Rady Fundacji Kultury uczestniczył w jej pracach.
 
W 2013 r. dokonano inwentaryzacji Archiwum Ady Sari - dokonano dokładnego spisu i skatalogowania materiałów poświęconych artystce, które stanowią 534 pozycje, oraz zbiorów Muzeum ks.Józefa Tischnera - 908 pozycji.
Do biblioteki przybyło 225 pozycji, w tym kolekcja regionalnej literatury pięknej, oraz katalogi z pracami artystów Sądecczyzny - razem 190 pozycji podarowanych przez prezesa Andrzeja Długosza.
Dokonano kolejnych renowacji zabytkowych nagrobków na starosądeckich cmentarzach: rodziny Sokopów, rodziny Kosińskich oraz ks.Ignacego Lissaya. Prace wykonała firma ArtStec z Nowego Sącza, koszt całkowity 9.500,00 zł. W uroczystość Wszystkich Świętych miała miejsce kolejna kwesta, w której udział wzięli: członkowie oraz sympatycy TMSS, władze miasta oraz młodzież Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu i Prywatnego Gimnazjum w Starym Sączu. Zebrano 8.800 zł.
Ze sprzętu technicznego zakupiony został osuszacz powietrza za 2200,00 zł., dzięki któremu usuwana jest w wilgoć w pomieszczeniach ekspozycyjnych oraz odkurzacz za 400 zł.
W listopadzie Towarzystwo było kontrolowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie pod względem przygotowania i procedur dotyczących bezpieczeństwa w muzeum. Nie stwierdzono żadnych uchybień.
1 czerwca 2013 r. kurtuazyjnym wydarzeniem była wizyta - zwiedzanie Muzeum Regionalnego przez wiceprezesa Rady Ministrów Janusza Piechocińskiego z małżonką. Pan Premier obiecał przekazać do muzeum rzeźbę św.Kingi wykonaną w soli przez górników z kopalni w Wieliczce. Słowa dotrzymał i przywiózł rzeźbę osobiście dnia 10 września 2013 r.
Organizatorzy pleneru malarskiego przekazali kolejne trzy obrazy do kolekcji sztuki współczesnej. Kolejne dary w postaci widokówek, banknotów i monet przekazał Antoni Radecki - zostały one dokładnie spisane, ale umowa darowizny nie została jeszcze podpisana gdyż pan Radecki uległ w międzyczasie wypadkowi i przebywa na rehabilitacji poza Starym Sączem.
Zarząd Towarzystwa przyznał w grudniu finansową nagrodę specjalną w wysokości 1000,00 zł. za rozprawę doktorską Jadwidze Postrożnej z Limanowej pt „Nieznana twórczość wokalna kompozytora i literata Jana Joachima Czecha” obronionej w Akademii Muzycznej im.Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, a artystka przekazała do Muzeum egzemplarz swej pracy wraz z płytą z nagraniami pieśni J.J.Czecha w jej wykonaniu.
    Towarzystwo Miłośników Starego Sącza liczy obecnie 112 członków tj. o jedną osobę mniej niż w 2013 r. Są to osoby, które nie zalegają z płatnością składek dłużej niż 3 lata. W ubiegłym roku składki zapłaciło 78 osób, zmarły trzy osoby a przybyło 7 nowych członków. W lutym zrezygnował z pracy w zarządzie Wojciech Lasek i zarząd pracował w 11 osobowym składzie. Zarząd m.in. doprowadził do rejestracji nowego statutu oraz opracował nowy regulamin muzeum, regulamin pracy muzeum oraz regulamin przyznania Honorowego Członkostwa TMSS.
    Następnie podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania tytułu Honorowego Członka TMSS i przedstawiono kandydatury do tego tytułu. Dwa pierwsze tytuły i dyplomy przyznano wieloletnim, zasłużonym członkom Towarzystwa: Władysławowi Kubowiczowi i Antoniemu Radeckiemu.
Następnie Walne Zebranie Towarzystwa wybrało, zgodnie z nowym statutem, siedmioosobowy Zarząd na kadencję w latach 2014 - 2018:
 • Andrzej Długosz - prezes
 • Wojciech Rams - zastępca prezesa
 • Renata Jachimczak - sekretarz
 • Karol Fijałkowski – skarbnik
 • Andrzej Nicpoński - członek
 • Danuta Sułkowska - członek
 • Andrzej Sojka - członek
 
    Bogato przedstawia się zapowiedziany na Walnym Zebraniu plan działalności Towarzystwa Miłośników Starego Sącza na rok 2014. Oczywiście głównym zadaniem jest prowadzenie Muzeum Regionalnego. To całoroczna, ciągła praca, udostępnianie ekspozycji, lekcje muzealne dla młodzieży szkolnej, wydłużenie czasu pracy muzeum w okresie maj-wrzesień dzięki wcześniejszym staraniom o pozyskanie pracownika finansowanego przez urząd pracy - projekt „Konserwator” - Wojewódzki UP w Krakowie i stażysty Powiatowy UP w Nowym Sączu; współpraca ze szkołami w zakresie wychowania regionalnego oraz szkołami im.Ks.Józefa Tischnera - współpraca patronalna; opracowanie i wydanie „Przewodnika po muzeum” z wkładką w j. angielskim, złożenie oferty na dofinansowanie druku broszurki do Powiatu Nowosądeckiego.
 • Obchody 30 rocznicy śmierci Bogusławy Agaty Konstanty, wmurowanie tablicy pamiątkowej na domu gdzie mieszkała przy ul. Kazimierza Wielkiego 4 (luty)
 • Obchody 5. rocznicy wizyty w Starym Sączu prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Upamiętnienie wydarzenia przez wmurowanie tablicy pamiątkowej (czerwiec)
 • Organizacja Dni Ks.Józefa Tischnera 24 - 27 marca 2014 r.
 • Uporządkowanie zbiorów muzealnych poprzez ich dokładne opisanie i wpisanie do nowej profesjonalnej księgi inwentarzowej (praca na co najmniej 2 lata)
 • Renowacja zabytkowych kolejnych nagrobków na starosądeckich cmentarzach.
 • Kwesta na cmentarzach w uroczystość Wszystkich Świętych
 • Przeprowadzenie badań archeologicznych na terenie tzw. potoku szwedzkiego
 • Organizacja wystawy prac obozowych Franciszka Juliana Znamirowskiego w Berlinie.
 • Remont toalet muzealnych oraz malowanie frontonu budynku „Domu na Dołkach”
 
Uchwalono też preliminarz kosztów i zadania na rok bieżący. Dochody i wydatki zaplanowane zostały w kwocie 90 tys. zł (w tym 55 tys. dotacji uzyskanej w wyniku konkursu Burmistrza Starego Sącza na wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie kultury.
    Zebrani zgłosili propozycje wznowienia II tomu Historii Starego Sącza z uwzględnieniem kolejnych lat oraz nadanie jednej z ulic w mieście imienia Antoniego Królika (nauczyciela, współzałożyciela Towarzystwa w 1948 roku).
 
    Burmistrz Jacek Lelek przekazał informację o czynionych krokach w sprawie ustanowienia św.Kingi patronką miasta, co skutkowałoby również zmianą herbu Starego Sącza z obecnego, będącego herbem austriackiego zaborcy, (o co od lat zabiegał Antoni Radecki) i umieszczenie na nim wizerunku Sądeckiej Pani. Burmistrz mówił również o bardzo istotnych dla miasta inwestycjach i przedsięwzięciach, decyzjach podjętych w ubiegłym roku, oraz o dobrych wieściach z ciągnącej się przez ostatnie lata sprawie o ustanowienie własności „Domu na Dołkach”.
    Ponieważ, jak poinformował prezes Andrzej Długosz, w minionym roku sprawozdawczym (jak i w poprzednich latach), bardzo dobrze układała się współpraca z mediami i wszystkie aktualne informacje umieszczane były na portalach Sądeczanin. info, Starego Sącza, w Gazecie Krakowskiej oraz w „Z Grodu Kingi” i „Kurierze Starosądeckim”, czujemy się zobowiązani do dalszego owocnego współdziałania, a będąc wraz z mężem, wieloletnimi członkami Towarzystwa Miłośników Starego Sącza, również dziękujemy za wspaniałą współpracę i życzymy miłej naszym sercom organizacji, dalszych wspaniałych osiągnięć w dziele przybliżania historii Grodu Kingi i dziejów ludzi, którzy na przestrzeni lat ją tworzyli.
Jolanta Czech
 
124010