Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Walne zebranie Towarzystwa Miłośników Starego Sącza

Treść


.

.
WALNE ZEBRANIE
TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW STAREGO SĄCZA
 
    Sprawozdawczo-wyborcze zebranie Towarzystwa zaplanowano na niedzielę 23 stycznia 2011 roku. To wielce szacowne stowarzyszenie, którego statutowym zadaniem jest pojmowana w szerokim zakresie ochrona starosądeckich zabytków, podejmuje wiele cennych inicjatyw i działań w zakresie popularyzacji historii miasta, i przybliżenia sylwetek ludzi związanych z naszym miastem, i zasłużonych dla Starego Sącza.
Towarzystwo Miłośników prowadzi Muzeum Regionalne im.Seweryna Udzieli w rynkowym, zabytkowym Domu na Dołkach, które jest jednocześnie jego siedzibą. Wydaje wiele cennych publikacji na temat dziejów miasta i jego zabytków. Są wśród nich widokówki, foldery, okolicznościowe stemple, ale przede wszystkim monumentalne dzieła: „Historia Starego Sącza od czasów najdawniejszych do 1939 roku” pod redakcją prof. Henryka Barycza, „Historia Starego Sącza w latach 1939-1980” pod redakcją prof. Feliksa Kiryka oraz „Stary Sącz - zarys historii rozwoju przestrzennego” Zbigniewa Beiesdorfa i Bogusława Krasnowolskiego.
    Członkowie organizacji, działającej nieprzerwanie dla dobra miasta i jego mieszkańców od 1948 roku, podsumowali rok 2010 - sześćdziesiąty czwarty rok swej działalności.
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w imieniu jego Zarządu przedstawił p.Wojciech Rams, który powiedział m.in.: „Rok 2010 był szczególnie trudny i bolesny dla wszystkich członków Towarzystwa. 11 września odszedł od nas długoletni i szczególnie oddany naszemu miastu, prezes Zarządu Towarzystwa p.Jan Koszkul. Dwa tygodnie wcześniej niespodziewanie zmarł wiceprezes Zarządu, p.Józef Czyżowski. W lipcu pożegnaliśmy członka honorowego Towarzystwa, generała profesora Wiesława Łasińskiego. Ponadto z naszego grona w ostatnim roku odeszli również: Janina Cużytek, Alicja Jasińska, Henryka Jahn i Teresa Pasoń. Należy podkreślić, że prezes Jan Koszkul pełnił swoją funkcję do końca, mimo swojej ciężkiej choroby.
Towarzystwo Miłośników Starego Sącza realizowało systematycznie nałożone zadania, mimo trudnych chwil, które przyszło nam przeżywać.
W styczniu i lutym ub. roku zaszła konieczność zamknięcia muzeum dla zwiedzających ze względu na niemożność ogrzania pomieszczeń. W tym czasie pracownicy muzeum opracowywali zbiory i porządkowali archiwum.
Od maja do września muzeum było udostępnione dla zwiedzających w wydłużonym czasie, od godziny 10 do 16. Było to możliwe dzięki pozytywnej decyzji Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Sączu, który skierował na odbycie stażu w muzeum, na stanowisku przewodnika turystycznego, osobę bezrobotną. Ogółem w 2010 roku muzeum zwiedziło 4632 osoby, w tym indywidualnie 1855 osób, grupowo 2777 osób, bezpłatnie 815 osób, a gości zagranicznych 185. W porównaniu z 2009 rokiem, gdzie muzeum odwiedziło 6300 osób, było to o 1668 osób mniej. Przyczyną zmniejszonej frekwencji była niewątpliwie sytuacja powodziowa tak w regionie, jak i w kraju.
W muzeum oprócz tradycyjnego zwiedzania odbywały się też lekcje dla dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół starosądeckich oraz warsztaty muzealne dla uczniów Prywatnego Gimnazjum.
Zgodnie z wytycznymi walnego zebrania, Towarzystwo organizowało samodzielnie, bądź też we współpracy z innymi organizacjami różnego rodzaju uroczystości. Najważniejszą z nich było zorganizowanie IV Edycji „Dni Tischnerowskich” w terminie od 9 do 12 marca 2010 roku, tym razem przy współpracy Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu i przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego.
W programie obchodów były: spotkanie z biografem Księdza Profesora. p.Wojciechem Bonowiczem, spotkanie z poetami z Piwnicznej-Zdroju i Nowego Targu, oraz z postaciami z filmu „Historia filozofii po góralsku”.
Ważną częścią obchodów były uroczystości religijne w Klasztorze Sióstr Klarysek i zlot „Szkół Tischnerowskich”. Te dni weszły już na stałe do kalendarza imprez w naszym mieście i cieszą się coraz większą popularnością i uznaniem.
Dzięki życzliwości Sióstr Klarysek w szczególny sposób upamiętniono dziesiątą rocznicę śmierci Księdza Profesora, biciem dzwonów w godzinie śmierci, Mszą św. i odtworzeniem w kościele klasztornym (z nagrań archiwalnych) kazań ks.Tischnera.
Po raz szósty zorganizowaliśmy kwestę na renowację zabytkowych nagrobków na starosądeckich cmentarzach. Kwestowano przez dwa dni, tj. w niedzielę 31 października i 1 listopada, w dniu Wszystkich Świętych.
Dzięki pomocy finansowej Nadleśnictwa w Starym Sączu Towarzystwo zleciło wymianę tablicy na kamiennym obelisku, ze względu na nieadekwatny napis „W tym miejscu rozstrzelano obywateli ziemi sądeckiej”. Napis na nowej tablicy głosi: „W tym miejscu naziści niemieccy rozstrzelali 95 Żydów z getta starosądeckiego 17. sierpnia 1942 roku”.
Tradycyjnie już członkowie Towarzystwa z okazji Święta Niepodległości 11 listopada uczestniczyli we Mszy św. za ojczyznę i złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikami bohaterów z 1914 roku, II wojny światowej i pod pomnikiem „Golgota Wschodu”.
    W 2010 r. Towarzystwo przyznało nagrodę im. Józefa Paszkiewicza p.Danucie Zygmunt za pracę magisterską pt. „Historia parafii p.w. św.Elżbiety w Starym Sączu od XIII w. do 1786 r.”
    Towarzystwo prowadziło też starania o pozyskanie środków na zainstalowanie centralnego ogrzewania gazowego w budynku muzeum. Opracowano koncepcję, zlecono wykonanie projektu, w tej chwili trwa uzupełnienie projektu o dodatkowe uwagi konserwatora zabytków. Towarzystwo uzyskało też zapewnienie p.Burmistrza, o pomocy gminy w realizacji tego przedsięwzięcia. Finanse Towarzystwa Miłośników Starego Sącza w 2010 roku opierały się głównie na: dotacji z Urzędu Miasta na prowadzenie muzeum, składkach członkowskich, dochodach ze sprzedaży biletów wstępu do muzeum oraz sprzedaży wydawnictw. Dotację w wysokości 40000 złotych oraz pokrycie kosztów ogrzewania muzeum przekazał Towarzystwu p.Burmistrz.
Przyznanie w czerwcu kustoszowi p.Andrzejowi Długoszowi odznaczenia „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”, było również wyróżnieniem za pracę starosądeckiego muzeum.
.

.
Na koniec 2010 roku Towarzystwo Miłośników Starego Sącza liczyło 149 członków, w tym 8 nowo przyjętych”.
Szczegółowego rozliczenia wpływów i wydatków za 2010 rok dokonał skarbnik Towarzystwa, p.Władysław Kubowicz.
Kolejnym punktem programu walnego zebrania były wybory Zarządu Towarzystwa. W jego skład zostali powołani: Andrzej Długosz - przewodniczący Zarządu, Wojciech Rams - zastępca przewodniczącego, Andrzej Sojka - zastępca przewodniczącego, Władysław - Kubowicz - skarbnik, Renata Jachimczak - sekretarz, Karol Hopek, Karol Fijałkowski, Jan Lachowski, Andrzej Nicpoński, Wojciech Lasek, Marian Gargula, Andrzej Rams, Jan Wilusz.
Andrzej Długosz, Wojciech Lasek, Andrzej Nicpoński i Andrzej Rams, swe funkcje będą pełnić po raz pierwszy. Nowy Zarząd w pełnym składzie wybrał na przewodniczącego Andrzeja Długosza, któremu tą drogą, składamy serdeczne gratulacje i życzenia pomyślności w działaniu na rzecz dobra wspólnego, jakim jest ocalenie od zapomnienia i zachowanie dla przyszłych pokoleń pamiątek tak materialnych, jak i duchowej spuścizny wielkich ludzi związanych z Grodem Kingi.
Pan Andrzej Długosz powiedział: „Przyjąłem wybór na funkcję prezesa, nie dla zaszczytów, ale by ciężko pracować. Po 14 latach pracy, jako kustosz naszego muzeum, znam jego potrzeby bardzo dokładnie. Pragnąłbym również, aby Starosądeczanie - członkowie Towarzystwa i nie tylko, przychodzili do muzeum, przyprowadzali także swoich gości i włączali się w naszą działalność.
Nowo wybrany Prezes przedstawił plan pracy na 2011 rok, w którym najważniejszym zadaniem do realizacji jest remont zabytkowego „Domu na Dołkach”, w tym szczególnie zainstalowanie gazowej instalacji centralnego ogrzewania. Trwają prace nad uzupełnieniem projektu budowlanego zleconego przez Zarząd Towarzystwa o wymogi konserwatorskie, po czym wnioski zostaną skierowane do odpowiednich urzędów, aby prace mogły się rozpocząć po szczycie sezonu turystycznego. Po pracach instalacyjnych, nastąpi malowanie ścian wewnątrz budynku i remont sieni z wymianą elektrycznej skrzynki rozdzielczej. Towarzystwo ma zapewnienie pana Burmistrza Starego Sącza, że miasto wykona to zadanie jeszcze w tym roku.
Planuje się również zmianę ekspozycji, przez rozbudowanie wystaw dotyczących postaci Ady Sari i ks.Józefa Tischnera oraz wykonanie opisów ułatwiających zwiedzanie ekspozycji.
Jak dotychczas planowane jest pozyskiwanie nowych członków Towarzystwa i wykonanie nowych legitymacji. Powołana zostanie komisja statutowa, dla przeanalizowania i ewentualnych zmian w obecnym statucie.
W bieżącym roku przypada osiemdziesiąta rocznica urodzin ks.Józefa Tischnera. Głównym organizatorem i koordynatorem V Starosądeckich Dni Księdza Józefa Tischnera jest TMSS, które w ramach obchodów tego jubileuszu przygotowało bogaty program, którego szczegóły prezentujemy na łamach „Z Grodu Kingi|”. Honorowy patronat nad Dniami Tischnera obejmie wojewoda małopolski Stanisław Kracik
Rewaloryzacja pomników nagrobnych za fundusze uzyskane z kwesty w 2010 r., w bieżącym roku obejmie znajdujące się na nowym cmentarzu nagrobki Jana Niepokoja i małżonków Kmietowiczów z początku XX wieku oraz tzw. ślimakowe nagrobki na starym cmentarzu. Kontynuowana będzie kwesta na ten cel, a w ramach pracy edukacyjnej, prowadzonej w starosądeckiej placówce, oprócz szerokiego udostępniania zbiorów muzealnych, bogatej informacji o ekspozycji, w muzeum będą prowadzone lekcje regionalizmu i warsztaty muzealne dla dzieci i młodzieży starosądeckich szkół. Udostępniane będą zbiory archiwalne i biblioteczne muzeum, dla piszących różnego rodzaju prace.
Planowane jest uporządkowanie terenu przylegającego do siedziby muzeum.
Towarzystwo włączy się także w majowe obchody Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego.
    Tak bogaty zakres działalności Towarzystwa możliwy jest dzięki szczególnemu zaangażowaniu wielu pasjonatów, którzy miłowanie naszej Małej Ojczyzny, jaką jest uroczy Gród Świętej Kingi, wpisali w swe codzienne życie, którzy w trosce o sprawy miasta, dbałość o zachowanie najcenniejszych pamiątek, poświęcają swój czas i oddają serce. Z wiarą w realizację zamierzeń i najlepszymi życzeniami dla działaczy Towarzystwa.
Jolanta Czech
 
324542