Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

KU WYŻYNOM - Sprawiedliwość

Treść


.
KU WYŻYNOM - Sprawiedliwość
 
    Nauka Kościoła wskazuje na praktykowane cnót i wyróżnia: cnoty Boskie, o których już była mowa, oraz cnoty obyczajowe, czyli moralne. Zalicza do nich roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo. Cnoty te nazwane są „kardynalne” od łacińskiego słowa cardo, co znaczy zawiasy. Tak jak drzwi osadzone są na zawiasach, tak życie moralne chrześcijanina opiera się na cnotach kardynalnych. Nazywamy je także cnoty ludzkie, a Katechizm KK poucza - 1810: Cnoty ludzkie, nabyte przez wychowanie, świadome czyny i wytrwale podejmowane wysiłki, są oczyszczane i podnoszone przez łaskę Bożą. Z pomocą Bożą kształtują one charakter i ułatwiają czynienie dobra. Człowiek cnotliwy jest szczęśliwy, praktykując cnoty.
    W numerze listopadowym omawialiśmy już cnotę roztropności, dziś zastanówmy się nad cnotą sprawiedliwości. Wszyscy za nią tęsknimy, i na każdym kroku odczuwamy jej niedosyt, lub pełny brak. Katechizm KK 1807 mówi: Sprawiedliwość jest cnotą moralną, która polega na stałej i trwałej woli oddawania Bogu i bliźniemu tego, co im się należy. Sprawiedliwość w stosunku do Boga nazywana jest "cnotą religijności". W stosunku do ludzi uzdalnia ona do poszanowania praw każdego i do wprowadzania w stosunkach ludzkich harmonii, która sprzyja bezstronności względem osób i dobra wspólnego. Człowiek sprawiedliwy, często wspominany w Piśmie świętym, wyróżnia się stałą uczciwością swoich myśli i prawością swojego postępowania w stosunku do bliźniego. „Nie będziesz stronniczym na korzyść ubogiego, ani nie będziesz miał względów dla bogatego. Sprawiedliwie będziesz sądził bliźniego” (Kpł 19,15). „Panowie, oddawajcie niewolnikom to, co sprawiedliwe i słuszne, świadomi tego, że i wy macie Pana w niebie” (Kol 4, 1).
.

.
Pismo Święte: Jeden jest Prawodawca i Sędzia, w którego mocy jest zbawić lub potępić. (św.Jakub 4,12)). Każdy, kto postępuje sprawiedliwie, pochodzi od Niego. (1J2,29). Sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty niechaj się jeszcze uświęci. (Ap 22,11) (św.Jan). Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda. (Ęf5,9) ...wydajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości, dla uświęcenia (Rz6,19) (św.Paweł).
 
Nie jest wielką zasługą obawiać się kary, ale jest wielką cnotą kochać sprawiedliwość.Nienawidzi się grzechu, tylko o ile się kocha sprawiedliwość. Trzeba kochać sprawiedliwość i dla niej pracować, choćby narażając się na cierpienie. Wszechwładna sprawiedliwość Boża nawet złych rzeczy używa dla dobra. (św.Augustyn)
Bóg jest sprawiedliwy i miłosierny; ludzie zaś mówią wiele o miłosierdziu, a zapominają o sprawiedliwości Jego. (św.Bazyli Wielki)
Napisz ;nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, otwieram wpierw na oścież drzwi miłosierdzia Mojego. Kto nie chce przejść przez drzwi miłosierdzia, ten musi przejść przez drzwi sprawiedliwości Mojej, (z objawień św.Faustyny Kowalskiej)
Sprawiedliwość jest wielkim i wybornym dziełem, (św.Jan Chryzostom)
Przy rozwiązywaniu problemów starać się nigdy nie przesadzać ze sprawiedliwością do tego stopnia, by zapomnieć o miłości. „Przyjdzie sądzić żywych i umarłych" - modlimy się w Credo. Nigdy nie trać z oczu tego Sądu, tego wymiaru sprawiedliwości i tego Sędziego. (bł.Josemaria Escriva)
Chrystus powiada: „jaką miarą mierzysz, taką ci odmierzą”. I inne słowa ”Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. Sprawiedliwość bez miłosierdzia byłaby raczej niesprawiedliwością niż sprawiedliwością; miłosierdzie zaś bez sprawiedliwości byłoby jakby przyłożeniem balsamu do rany, którą należało przypalić ogniem. Słusznie święty Paweł zachęca nas, abyśmy położywszy fundament prawdy, przywdziali sprawiedliwość i zabezpieczyli się nią jak pancerzem przeciwko atakom pychy. (św.Leopold Mandić)
Nie ma miłości, której nie towarzyszyłaby sprawiedliwość i która pozwoliłaby robić nam to, co w ramach rozsądku jest możliwe (św.Wincenty & Paulo)
Sprawiedliwość jest mścicielką oszczerstwa, a umiarkowanie nakazuje zgodę. (Wincenty Kadłubek)
Ikonografia ukazuje sprawiedliwość, jako osobę ludzką, trzymająca w jednej ręce wagę, a w drugiej miecz. Oczekując, by Pan Bóg był dla nas łaskawy, miłosierny i sprawiedliwy, starajmy się zawsze, we wszystkich okolicznościach życia, kierować się sprawiedliwością.
Zebrał ks.Paweł Tyrawski
 
324541