Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

HISTORIA ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY

Treść


.
HISTORIA ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY
 
    Zbliżają się tegoroczne obchody w Krakowie, dotkną i Starego Sącza. Przygotowując się do nich, warto sięgnąć do genezy spotkań, poznać rolę w nich Jana Pawła II, odtworzyć kalendarz spotkań, po prostu cofnąć się jakieś 30 lat wstecz, konkretnie do roku 1984, ogłoszonego Rokiem Odkupienia.
     Wtedy to papież, Jan Paweł II, w Rzymie spotkał się z młodzieżą i zaprosił młodzież z całego świata na Niedzielę Palmową 1985 r. do Wiecznego Miasta; podarował też młodym Krzyż Roku Świętego, zwany Krzyżem Światowych Dni Młodzieży, ten sam, który ciągle pielgrzymuje razem z nimi po świecie. Na krzyżu widnieją, wyryte w 4 językach, słowa, które Papież wypowiedział do młodzieży w Rzymie ponad 30 lat temu:
„NIEŚCIE GO NA CAŁY ŚWIAT JAKO ZNAK MIŁOŚCI PANA JEZUSA DO LUDZKOŚCI I GŁOŚCIE WSZYSTKIM, ŻE TYLKO W CHRYSTUSIE UMARŁYM I ZMARTWYCHWSTAŁYM JEST ZBAWIENIE I ODKUPIENIE.”
    Rok 1985 przez Organizację Narodów Zjednoczonych ogłoszony został Międzynarodowym Rokiem Młodzieży. Ideę tę podjął Jan Paweł II, publikując List do młodych, a także zapraszając młodzież z całego świata na Niedzielę Palmową do Rzymu. Odpowiedziało pozytywnie 250 tysięcy młodych ludzi. Wtedy Ojciec Święty postanowił, że począwszy od 1987 r. co dwa lata, w różnych miejscach świata, obchodzony będzie Światowy Dzień Młodzieży. Chciał stworzyć okazję do spotkania z młodymi. Zamiar się powiódł, czego dowodem:
 
KALENDARZ ODBYWANYCH SPOTKAŃ - ŚDM:
 
1985 r. - Rzym. „Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was” (1P3,15)
1987 r. - Buenos Aires (Argentyna). 900 tys. ucz. „Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam” (1 J 4, 16).
1989 r. - Santiago de Compostella. 400 tys. „Jam jest Drogą, Prawdą i Życiem” (9 J 14,6)
1991 r. - Częstochowa. 1,6 mln „Otrzymaliście Ducha przybrania za synów” (Rz 8,15). Jan Paweł II jako entuzjasta jedności Europy, wołał wtedy do wszystkich: „Przyjmijcie Ducha Świętego! I bądźcie mocni!”
1993 r. - Denver (USA). 700 tys. „Ja przyszedłem po to, aby (owce) miały życie i miały je w obfitości” (J 10, 10). Młodzi zachwycili Papieża na tym spotkaniu powszechnym świadectwem afirmacji Chrystusa i pragnieniem niesienia Ewangelii w nowe tysiąclecie. Jesienią 1978 r. Biskup Rzymu, zwracając się do młodych powiedział: „Wy jesteście moją nadzieją” Jesienią 1994 r. rok po Denver, mówił: „To spotkanie wciąż żyje w moim sercu jako jeden z najjaśniejszych punktów mojego pontyfikatu”.
1995 r. - Manila. Tu padł rekord - 4 mln ludzi. „Jak Ojciec mnie posłał tak i Ja was posyłam” (J 20, 21). Tłok był taki, że Papież, chcąc się dostać na stadion położony 3 km od swej rezydencji, musiał skorzystać z helikoptera. Po raz pierwszy był reprezentowany kościół katolicki z Chin.
1997 r. - Paryż. 1,1 mln. „Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie a zobaczycie”. Ogromny sukces. 77 letni Jan Paweł II podbija rzesze wiernych, powitany 20 minutową owacją. Nazwany zwiastunem nowej epoki. Młodzież coraz bardziej uświadamia sobie, że tylko Papież potrafi dać jasną i przekonującą odpowiedź na problemy, wobec których stoi współczesna ludzkość. Postawa młodych pozwala sformułować następujące przesłanie dla świata: „Wiara w Chrystusa może stać się fundamentem nowej, bratniej wspólnoty, w której wszyscy akceptują się nawzajem, ponieważ się miłują”.
2000 r. - Rzym. „A Słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas”. (J 1, 14). Wydarzenie wiekopomne w dziejach Europy. 2,2 mln. uczestników, burmistrz Rzymu komentuje, że ani mistrzostwa świata, ani olimpiada nie przyciągnęły tylu osób. Milion osób przystąpiło z tej okazji do sakramentu pokuty. Jan Paweł II wzywa do wierności Chrystusowi: „Wierności, którą trzeba dochowywać każdego dnia (…) Chrystus nas kocha i kocha nas zawsze. Kocha nas nawet wtedy, kiedy Go zawodzimy, kiedy nie spełniamy Jego oczekiwań. Nigdy nie zamyka przed nami ramion swojego miłosierdzia.” Kiedyś mówił młodym; „jesteście nadzieją Kościoła, jesteście moją nadzieją”. Teraz w 2000 r. wkraczając w nowe tysiąclecie, powtarzał z wielką żarliwością; „Będziecie głosili Chrystusa nowemu tysiącleciu (…) JEŚLI BĘDZIECIE TYM, CZYM MACIE BYĆ, ZAPALICIE CAŁY ŚWIAT.
 
    W ramach drogi krzyżowej przekonywał wtedy, że śmierć Chrystusa to tajemnica nieskończonej i największej miłości, która daje początek światu nowemu i przemienionemu. Na tym krzyżu zło zostało pokonane; ze śmierci wcielonego Syna Bożego wytrysnęło życie.
2002 r. - Toronto ( Kanada). 1 mln. „Wy jesteście solą dla ziemi. Wy jesteście światłem świata”. Papież był kimś, komu można ufać, komentowano wtedy. „Młodzież idzie za nim także wtedy, gdy stary papież, obciążony latami, lecz jeszcze młody sercem, stawia jej wymagania. A wymagał zaufania Chrystusowi: „Nie czekajcie na więcej lat, aby rozpocząć przygodę dążenia do świętości. Świętość jest zawsze młoda, tak jak wieczna jest młodość Boga.”
To było ostatnie spotkanie z Janem Pawłem II, na każdym z odbywanych panowała niezwykła atmosfera, entuzjastycznie przyjmowany zdobywał serca młodych ludzi, mimo że się im nigdy nie przypochlebiał, że stawiał wymagania moralne .Szli za nim bezgranicznie ufając; wyczuwając autentyzm, zrozumienie i miłość.
Następne trzy spotkania młodych na ŚDM organizował już papież Benedykt XVI:
2005 r. - Kolonia. 1,2 mln. „Przybyliśmy oddać Mu pokłon” (9 Mt 2, 2).
2008 r. - Sydney. 400 tys. „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami” ( Dz 1, 8).
2011 r. - Madryt. 1,5 mln. „Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze” (por. Kol 2,7).
Ostatnie ŚDM organizował papież Franciszek.
2013 r. - Rio de Janeiro. 3,7 mln. „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody!” (por.Mt 28, 19).
    O przygotowaniach do ŚDM 2016 w Krakowie i w naszej diecezji otrzymujemy Informacje „z pierwszej ręki” od ks.Pawła Gruszki, który jest koordynatorem działań przygotowawczych Okręgu Starosądeckiego.
Oprac. Zofia Gierczyk.
Źródło: Janusz Poniewierski. Pontyfikat 25 lat. Kraków 2003
 
324541