Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Walne zebranie Towarzystwa Miłośników Starego Sącza

Treść


.
WALNE ZEBRANIE
TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW STAREGO SĄCZA
 
    Coroczne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa Miłośników Starego Sącza odbyło się w niedzielę 11 lutego w górnej sali Muzeum Regionalnego w Domu na Dołkach.
Po wstępnych formalnościach sprawozdania z rocznej działalności Towarzystwa przedstawili: prezes Andrzej Długosz (z rocznej działalności merytorycznej); skarbnik Karol Fijałkowski (sprawozdanie finansowe) i członek Komisji Rewizyjnej Zofia Pychyrek (z zakresu działalności komisji).
.

.
    Miniony rok był rokiem jubileuszowym 60-lecia działalności starosądeckiego muzeum, bowiem w 1957 r. - w roku 700-lecia założenia Starego Sącza odnowiono generalnie budynek Domu na Dołkach i przekazano go w użytkowanie Miejskiej Bibliotece Publicznej. TMSS na muzeum otrzymało wówczas dwa pomieszczenia po lewej stronie budynku oraz na piętrze na potrzeby Świetlicy Miejskiej. Potem przy wyprowadzce poszczególnych instytucji następowało przejmowanie pomieszczeń przez muzeum. W latach osiemdziesiątych XX wieku dobudowano dwie sale.
W ubiegłym roku Gmina Stary Sącz przeprowadziła generalny, konserwatorski remont zewnętrzny budynku. Zostały zbite i nałożone od podstaw nowe tynki, pomalowana elewacja i naprawione rynny. Remont trwał od połowy kwietnia do końca czerwca. Był to wspaniały, jubileuszowy prezent od władz miasta, który poprawił kondycję budynku i wpłynął na jego wygląd.
Głównym zadaniem Towarzystwa, jest prowadzenie Muzeum Regionalnego, na którą to działalność środki pochodzą z Gminy.
Rok 2017 był ostatnim, z trzyletniej umowy dotyczącej realizacji tej działalności. Otrzymane 60 tysięcy złotych zostało przeznaczone na wynagrodzenia dla kustoszy muzeum  zatrudnionych na ¾ etatu oraz na wypłaty za godziny prowadzenia księgowości i sprzątania budynku na umowy - zlecenia.
   Miarą pracy muzeum jest frekwencja. Ogółem była ona większa niż w 2016 r. o 661 osób, czyli o 14 %. W roku 2017 muzeum odwiedziło 4732 osoby (w poprzednim 4116). Za biletami muzeum zwiedziło 3115 osób tj. o 415 osób mniej niż w 2016 r. (3530)
Zwiększył się więc udział osób zwiedzających muzeum bezpłatnie. - 1617 osób przy - 586 w 2016 r. (wzrost o 932 osób). Większa frekwencja spowodowana była większym udziałem szkół starosądeckich w zwiedzaniu (17 grup tj. 477 osób - 2016 r. - 10 grup 202 osoby). Bardzo dobrym przykładem na to było zorganizowanie przez dyrekcję i profesorów Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu odwiedzin w muzeum wszystkich uczniów obecnych na zajęciach w ostatnim dniu nauki w szkole w czerwcu. Dopisały też przedszkola, co bardzo cieszy, że regionalna edukacja dzieci odbywa się od najmłodszych lat. Na początku lipca muzeum odwiedziła licznie młodzież, uczestnicząca w pielgrzymce do Starego Sącza. Byli to studenci, stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia przy Episkopacie Polski. Grupa liczyła ponad 500 osób i zwiedzała starosądeckie zabytki, i pamiątki poczynając od Ołtarza Papieskiego. Ich opiekunami bezinteresownie było dziesięć osób, znanych starosądeczan, interesujących się dziejami miasta.
Ekspozycja muzealna udostępniana była także turystom indywidualnym wraz z udzielaniem informacji. W sezonie turystycznym czas pracy muzeum uległ wydłużeniu.
    Szczególny charakter miały obchody 75 rocznicy likwidacji getta w Starym Sączu. Staraniem TMSS na budynku biblioteki przy ul.Batorego, w miejscu obok dawnego placu targowicy, umieszczono pamiątkową tablicę poświęconą tragedii związanej z wywiezieniem starosądeckich Żydów do obozu zagłady w Bełżcu. Tablicę zaprojektował artysta plastyk Józef Stec, a koszty wykonania sfinansował Bank Spółdzielczy w Starym Sączu. Zorganizowana też została wystawa „Twarze pamięci” w oknach budynku muzeum.
W muzeum odbyło się też sympozjum o Holokauście z trzema referatami: Gabrieli Jastrzębskiej - „Żydzi starosądeccy - zarys historii”, Łukasza Połomskiego: „Sądeckie sztetle” oraz Artura Franczaka: „Gdyby cegły mogły przemówić - mury getta. Zorganizowanie wystawy na zewnątrz muzeum było bardzo dobrym pomysłem, gdyż przystawali i oglądali ją przechodnie. Obchody 75. rocznicy likwidacji starosądeckiego getta zorganizowane zostały przy współpracy z Sztetlem Sądeckim przy Fundacji Nomina Rose w osobach panów: Łukasza Połomskiego i Mateusza Potońca i rozpoczęły się od złożenia kwiatów przez mieszkańców z udziałem władz, przy pamiątkowej tablicy znajdującej się w miejscu kaźni starosądeczan o żydowskich korzeniach, w lesie nad Popradem przy starosądeckiej obwodnicy.
    W dniach 8-11 marca 2017 r. odbyły się 11. Dni Księdza Tischnera. Trzy ciekawe wykłady: ks.dr hab. prof. UOJPII Jarosława Jagiełly pt. „Józefa Tischnera myślenie o wierze”; dr hab. prof.UP Antoniego Szweda „Ks.Józef Tischner i jego myślenie o solidarności”, a także ks.Dariusza Chwastka proboszcza parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Nowym Sączu gromadziły każdorazowo od 50 do 60 słuchaczy.
To intelektualne wydarzenie cieszyło się zainteresowaniem mediów.
Codzienne relacje nadawało Polskie Radio Program I, portal internetowy Starosądeckie info. a bardzo szczegółową relację zamieściło czasopismo „Z Grodu Kingi”.
    W piątek 19 maja kolejny już raz zorganizowana została „Noc Muzeów”. Uczestniczył w niej konserwator dzieł sztuki Józef Stec, który pokazywał kolejne etapy konserwacji obrazu olejnego na płótnie. Było to spotkanie bardzo ciekawe, gdyż uczestnicy mogli osobiście spróbować pracy przy oczyszczaniu obrazu. Niestety frekwencja, pomimo afiszy informujących o spotkaniu, nie była zadowalająca; w wydarzeniu uczestniczyły tylko 23 osoby.
   We Wszystkich Świętych odbyła się 12. kwesta na starosądeckich cmentarzach na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków. Wolontariusze zebrali 12000 zł. + 1000 forintów, 400 zł. wyniosła wpłata pewnej osoby. Uzyskana kwota łącznie jest wyższa o około 2000 zł. niż w roku poprzednim. Wydrukowano obrazek - cegiełkę, którą w ilości 2000 rozdano podczas kwesty. Autorem graficznym cegiełki był po raz kolejny Andrzej Rams.
Z uzyskanych funduszy odnowiono dwa nagrobki: Franciszka Gaudnika i osoby nieznanej na starym cmentarzu oraz tablicę Ludwika Panczykowskiego na kościele św. Rocha. Od początku akcji odnowionych zostało 41 nagrobków i jedna tablica.
    W maju ogłoszona została kolejna edycja konkursu fotograficznego „Stary Sącz - kreatywnie” Edycja 2 - „Bramy i furty w przestrzeni miejskiej”. We wrześniu przyjmowane były prace konkursowe, a w październiku konkurs rozstrzygnięto.
W II edycji konkursu wzięło udział 19 autorów z całej Polski.
Autorzy nadesłali łącznie 72 prace w dwóch kategoriach: 34 - prace artystyczne oraz 38 - fotografie dokumentalne.
24 października 2017 roku jury w składzie:
- przewodniczący Andrzej Długosz - prezes Towarzystwa Miłośników Starego Sącza
- Alicja Przybyszowska AFRP wiceprezes KTF Krynica Zdrój
- Andrzej Rams - członek Towarzystwa Miłośników Starego.
Finansowe nagrody regulaminowe w wysokości I - 250 zł., II - 200 zł., III - 150 zł. wyróżnienie - 100 zł. ufundowało Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu (1000 zł) i TMSS (500 zł). Ponadto sponsorzy, (dzięki zaangażowaniu Andrzeja Ramsa) tj. TEB, TOMIKA, Teatr Nowy, i Biurowiec ufundowali nagrody rzeczowe tak, że każdy uczestnik konkursu otrzymał jakąś nagrodę, choćby pocieszenia.
Należy podkreślić, że poziom prac był wyższy niż w roku poprzednim. Z nadesłanych prac wykonano wystawę pokonkursową. Po konkursie pozostaną fotografie ginących zabytkowych bram.
17 listopada odbył się wernisaż wystawy pokonkursowej, w którym uczestniczył około 40 osób, w tym władze miasta. Wystawa w Galerii pod 5 trwała do 4 grudnia.
Z kuratorką konkursu Alicją Przybyszowską i Andrzejem Ramsem, który aktywnie włączył się w tegoroczną edycję, ustalono, że konkurs będzie kontynuowany a tematem w 2018 r. będą „Kapliczki, krzyże i figury przydrożne na ziemi starosądeckiej”.
 
    W 2010 r. nieżyjący już członek ówczesnego Zarządu TMSS ś.p.Stanisław Kaliciecki zaproponował aby dokonać remontu niszczejącej w polach, nieopodal obwodnicy prowadzącej do Mostu św. Kingi, kapliczki zwanej „Pod Bożą Męką”. Z uwagi na pilne potrzeby remontu wnętrz muzealnych i zmianę ekspozycji nie było środków na ten cel. Postanowiono teraz wrócić do tego pomysłu. W związku z tym 19 października odbyło się spotkanie członków Zarządu TMSS Andrzeja Długosza, Danuty Sułkowskiej i Karola Fijałkowskiego w terenie przy kapliczce „Pod Bożą Męką” z konserwatorem dzieł sztuki Józefem Stecem.
Uzgodniono, że należy sporządzić opinie konstrukcji kapliczki (stan techniczny) i wykonać badania odkrywkowe w obrębie wnęk. Takie badania zostały zlecone p. Markowi Fijałkowskiemu.
Wcześniej prezes Andrzej Długosz rozmawiał z właścicielem terenu, który w imieniu własnym i brata współwłaściciela wyraził zgodę na wejście na teren kapliczki.
Wojciech Rams, który miał za zadanie rozeznać czy i za ile mogliby wykonać remont kapliczki inni wykonawcy pozyskał do współpracy Firmę TAP MAL Andrzeja Maciuszka ze Starego Sącza.
Firma ta dokona remontu kapliczki bezpłatnie na wiosnę tego roku a dotychczas oczyszczony został  zarośnięty teren z traw i krzewów.
   W dniu 20 lutego odbyło się spotkanie z Franciszkiem Wróblem, podczas którego nastąpiło wręczenie mu dyplomu honorowego członka TMSS przyznanego przez Walne Zebranie 12 lutego ub. r. Na prośbę obdarowanego spotkanie odbyło się w jego domu, a uczestniczyli w nim prezes Andrzej Długosz i vice prezes Towarzystwa Wojciech Rams.
   W ubiegłym roku przez Józefa Steca odnowiony został bardzo zniszczony obraz pt. „Przemienienie Pańskie”.
   W poprzednim roku zakupiona została wieża audio, i ława pod nią, a w sali na piętrze zamontowano plisy przeciwsłoneczne.
   W darze od pani Ingi Julii Dembowskiej z Warszawy otrzymano 43 sztuki  elementów strojów wykonanych przez starosądeczankę p. Stefanię Siatkowską. Są to min.: gorsety, bluzki, spodnie, peleryny, zapaski, itp.
   Liczba członków Towarzystwa na początek 2018 r. wynosi 82 osoby, jedna osoba zmarła a dwanaście skreślono z listy członków ze względu na niepłacenie składek ponad 3 lata. Do Towarzystwa wstąpiły cztery nowe osoby.
   Bardzo dobrze układała się współpraca z mediami; Informacyjną Agencją Radiową, Radiem Kraków, Radiem RDN oraz portalem starosadeckie.info, i czasopismami: Z Grodu Kingi i Kurier Starosądecki.
   W 2017 r. Zarząd zebrał się na sześciu posiedzeniach, przyjął i zrealizował 31 uchwał. Odbywano też nieformalne spotkania i konsultacje, przez co praca Zarządu była sprawna i merytoryczna. Współpraca pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu układała się bardzo dobrze. W każdej chwili można było liczyć na wzajemną pomoc kolegów.
 
   Po dyskusji nad sprawozdaniami podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Towarzystwa. Ponieważ Zarząd Towarzystwa ukończył swą 4-letnią kadencję, dokonano wyboru i podjęto uchwałę w sprawie dokonanego wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej TMSS.
Po wyborach zarząd pozostał w niezmienionym składzie: prezes - Andrzej Długosz, zastępca prezesa - Wojciech Rams, sekretarz - Renata Jachimczak, skarbnik - Karol Fijałkowski i członkowie zarządu: Andrzej Nicpoński, Andrzej Sojka i Danuta Sułkowska.
Następnie prezes Andrzej Długosz przedstawił plan działalności Zarządu i Towarzystwa na rok 2018, a skarbnik Karol Fijałkowski plan finansowy.
W planie działalności Towarzystwa Miłośników Starego Sącza znalazły się następujące zadania:
- doprowadzenie do końca remontu kapliczki „Pod Bożą Męką” i zorganizowanie uroczystości poświęcenia kapliczki po wykonaniu rekonstrukcji.
- opracowanie i wydanie broszurki „70 lecie działalności TMSS”
- zorganizowanie uroczystego spotkania członków i sympatyków TMSS z okazji 70 - lecia działalności.
- zorganizowanie 12. Dni Księdza Tischnera 14 - 17 marca 20018 r.
- zorganizowanie akcji dla szkół „100 wizyt w muzeum na 100 lecie Niepodległości”
- posadzenie „Dębu Wolności” 1918 - 2018.
- udział w obchodach jubileuszowych 200 -lecia urodzin i 120 - lecia śmierci Szczęsnego Morawskiego i 50-lecia śmierci Ady Sari oraz 100 lecia Odzyskania Niepodległości
- renowacja kolejnych wytypowanych nagrobków na starosądeckich cmentarzach
- kwesta we Wszystkich Świętych na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na starosądeckich cmentarzach
- ogłoszenie i przeprowadzenie 3 edycji konkursu fotograficznego - Stary Sącz - kreatywnie - „Kapliczki, krzyże przydrożne na terenie miasta i gminy Stary Sącz.
- przygotowanie i otwarcie pokonkursowej wystawy fotograficznej
- renowacja obrazu olejnego „Madonna z Dzieciątkiem”
- praca stała: udostępnianie muzeum, biblioteki, archiwum, oprowadzanie i lekcje muzealne.
   Walne Zebranie przyjęło uchwałę w sprawie przyjęcia planu działalności i planu finansowego Towarzystwa na rok 2018, a ja gratulując osiągnięć i dokonań, życzę realizacji planów i zamierzeń na kolejny rok działalności tej niezbędnej i znaczącej dla życia miasta organizacji, tworzącej współczesność i chroniącej bogatą historyczną przeszłość Grodu Kingi.
Jolanta Czech
 
327409