Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Zamyślenia nad Biblią

Treść


.

.
“Droga”
.
Przeżywamy okres Narodzenia Pańskiego, Bóg stał się człowiekiem, aby przykładem swego życia i swoją nauką ukazać nam drogę do zbawienia. Sam Jezus powiedział: “Ja jestem DROGĄ, Prawdą i Życiem. Kto za Mną idzie nie chodzi w ciemnościach.”
Słowo droga można rozumieć jako odcinek przestrzeni, przez który mamy przejść, lub jako styl postępowania “droga życia”
W Starym Testamencie droga posiada potrójne znaczenie. Przede wszystkim określa się tym terminem niezbadane wyroki Boże względem całego świata. Dlatego Pan mówi: “Moje myśli nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami” (Iz 55, 8). “Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami - wyrocznia Pana” (55,9).
Droga oznacza ponadto w Starym Testamencie po prostu ludzkie postępowanie. Życie człowieka jest przyrównywane do drogi (Prz 20, 24) która przed Bogiem nigdy nie jest zakryta (Ps 139, 3). “Czyż On nie widzi dróg moich, a kroków moich nie rachuje?" (Hi 31, 4). “Bóg trzyma w swoich rękach wszystkie drogi ludzkie, do Niego należy każda, ścieżka” (Dn 5, 23)
Wreszcie droga oznacza życie ludzkie oparte na przykazaniach Boga. Bóg upatrzył sobie Abrahama jako tego, który będzie nakazywał potomkom swym oraz swemu rodowi, aby przestrzegając przykazań Pana, postępowali sprawiedliwie i uczciwie, (Rodz. 18,19) - to życie zgodne z wolą Bożą; kto tą drogą kroczy, będzie miał pokój (Jr 6, 16). “Chodźcie, wstąpmy na Górę Pańską, do świątyni Boga Jakubowego! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami!” (Iz 2, 3). “Błogosławieni, których droga nieskalana, którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim” (Ps.119,4). Istnieje droga nie tylko sprawiedliwego, lecz także ścieżka bezbożnego (Ps 1, 6). Izrael jest upominany ciągle na nowo, by chodził drogami Boga, ale ostatecznie Bóg pozwala człowiekowi wybierać dowolnie pomiędzy “drogą życia" i “drogą śmierci" (Jr 21, 8). Wyrażenie “droga Boża" oznacza życie ludzkie, oparte na wskazaniach Bożych (Mk 12, 14). Starotestamentalna przenośnia dwu dróg, dobrej i złej, pojawia się też w Kazaniu na Górze: “Bo szeroka jest brama i przestrzenna droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują" (Mt 7, 13n). Szczytem biblijnej symboliki drogi są słowa, które Jezus wypowiedział o sobie samym: “Ja jestem drogą i prawdą, i życiem" (J 14, 6). Jezus nie potrzebuje, by Mu wskazywano jakąkolwiek drogę do Ojca, On sam jest drogą! Ale On jest nie tylko drogą, lecz także celem, to znaczy samym życiem. “Przez swoje ciało" - czyli przez siebie samego, otworzył On tę drogę dla wszystkich ludzi (Hbr 10, 20).
Kto kroczy drogą Chrystusa, dostanie się do królestwa niebieskiego. W ciągu roku kościelnego uroczyście wspomina się tajemnice składające się na drogę doczesnego życia Jezusa Chrystusa (narodziny, śmierć, zmartwychwstanie). Każda pielgrzymka przypomina wędrującym, że życie ludzkie na ziemi jest pielgrzymowaniem do nieba. Jest to jedyna, niepowtarzalna szansa do osiągnięcia życia wiecznego, dlatego nie możemy jej zmarnować, a Chrystus upomina: ”Czuwajcie i bądźcie gotowi”.
.
Opracował ks.Paweł Tyrawski
na podstawie: F.Notscher “Gotteswege und Menschenwege jn der Bibel“
324134