Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Jubileuszowe obchody 750-lecia Starego Sącza

Treść


.

Jubileuszowe obchody 750-lecia
ROK 2007 - “ROKIEM STAREGO SĄCZA
W MAŁOPOLSCE”
 
.
Sejmik Województwa Małopolskiego ogłosił:
.
“W 2007 r. przypada 750 rocznica lokacji Starego Sącza
- duchowej stolicy Sądecczyzny i miasta nierozerwalnie
związanego z wielką Patronką Małopolski - Świętą Kingą.
Stary Sącz odegrał ważną rolę w historii Sądecczyzny i całej Małopolski.
Dziś miasto to zwane “Średniowieczną Perłą Beskidów” jest istotnym
centrum kulturalnym, zwłaszcza muzycznym, turystycznym i gospodarczym
naszego Regionu. Zasługi Starego Sącza dla Małopolski, jej tradycji,
kultury oraz tożsamości regionalnej i narodowej są nieocenione.
My, radni Województwa Małopolskiego chcąc godnie uczcić wielki jubileusz
miasta, ustanawiamy rok 2007 Rokiem Starego Sącza w Małopolsce”
.
Starosądeczanie wchodzą w rok jubileuszowy z bagażem dokonań świadczących o wierności dziedzictwu religii, kultury, nauki i sztuki, o szacunku dla przeszłości i historii miasta. Jako najcenniejszy dar wnoszą wciąż żywy kult Świętej Kingi, umiłowanie swej małej Ojczyzny, troskę o piękno zabytków z równoczesnym staraniem o rozwój gospodarczy i kulturalny miasta, o pomyślność jego mieszkańców.
W tych zabiegach uczestniczą, zespolone we wspólnych działaniach: klasztor, parafia i Urząd Miasta i Gminy Starego Sącza.
 
Naszym “redakcyjnym wkładem” w obchody 750-lecia będą zamieszczane w kolejnych numerach gazetki materiały dotyczące historii i współczesności, rozmowy z zasłużonymi ludźmi, informacje o zamierzeniach i dokonaniach, o sukcesach i planach.
W obecnym numerze zagoszczą reprezentanci trzech najważniejszych organów miasta:
   - Klasztoru Sióstr Klarysek - matka ksieni Teresa Izworska,
   - Parafii św.Elżbiety - ks.prałat Alfred Kurek,
   - Urzędu Miasta i Gminy - burmistrz p.Marian Cycoń.
.
MODLITWĄ, SŁOWEM I CZYNEM
WYRAZIMY WDZIĘCZNOŚĆ
.
W związku z jubileuszem 750-lecia lokacji miasta rozmowę o przygotowaniach powinno się zacząć od najważniejszego miejsca Starego Sącza - Klasztoru ss.Klarysek. O informacje dla Czytelników, najpierw kilka słów o sobie, a następnie o wkładzie Sióstr w obchody jubileuszowe poprosiliśmy nową matkę ksieni s.Teresę Izworską.
 
- Najpierw pragnę bardzo serdecznie podziękować Szanownej Redakcji “Z Grodu Kingi” za życzenia, gratulacje i wiele ciepłych słów skierowanych pod moim adresem. Cóż, wypada mi tylko potwierdzić, że nasza kilkuletnia współpraca układała się bardzo dobrze. A jest to już siedem lat, licząc od kanonizacji św. M. Kingi.
Chyba nie muszę zbyt szczegółowo się przedstawiać, gdyż jestem raczej znana Redakcji i jak się spodziewam - dość szerokiemu gronu Czytelników i Mieszkańców Starego Sącza. Zresztą, pisałam już kiedyś o sobie, z racji 25 lecia moich ślubów zakonnych w 2004 roku. Przypomnę tylko, że urodziłam się i wychowałam na umiłowanej Ziemi Sądeckiej, w Łomnicy Zdroju. Wśród gór, na łonie pięknej przyrody budził PAN powołanie do życia zakonnego, aż w końcu wiedziona tęsknotą za Bogiem zapukałam do furty Klasztoru Sióstr Klarysek w Starym Sączu. Tu właśnie, po latach, dane mi było z całym naszym miastem i Sądecczyzną radować się obecnością Ojca Świętego Jana Pawła II, który 16 czerwca 1999 roku dokonał kanonizacji naszej Świętej Matki Kingi.
Szanownej Redakcji i Czytelnikom życzę wszelkiego dobra!
Jeżeli chodzi o obchody 750-lecia miasta pierwszym, najważniejszym zobowiązaniem sióstr jest modlitwa, szczególnie w Roku Jubileuszowym. Jest za co Bogu dziękować: za tak piękne miasto, za wspaniałych jego mieszkańców. Prosić będziemy przez wstawiennictwo naszej Matki Świętej Kingi o szczególną Bożą opiekę nad Starym Sączem, o błogosławieństwo we wszystkich dobrych przedsięwzięciach.
Wyrazem zewnętrznym będą: książka “Za klauzurą” autorstwa p. Danuty Sułkowskiej, a także album jubileuszowy. W przygotowaniu tych publikacji mamy swój skromny udział. Planowana jest także prezentacja starych utworów muzycznych z naszego klasztoru, w czasie Festiwalu Muzyki Dawnej.
Należy się spodziewać zwiększonego ruchu pielgrzymkowego i turystycznego w sanktuarium Świętej Kingi, co pociągnie za sobą większe starania o należytą obsługę ludzi przybywających do tego świętego miejsca, szczególnie na uroczystości lipcowe.
Będzie wiele okazji, by modlitwą, słowem i czynem wyrazić wielką wdzięczność Bożej Opatrzności za 750 lat istnienia Starego Sącza, jak również za to, że Siostry, w ciągu minionych wieków nie opuściły tego miejsca.
Niestety, żadnych dokumentów z czasów lokacji miasta nie posiadamy, ponieważ w 1782 r. Austriacy podczas kasat klasztoru zabrali wszystkie pergaminy.
s.M.Teresa Izworska
.
.
W związku z jubileuszem 750-lecia
ROZMOWA Z KSIĘDZEM PRAŁATEM
ALFREDEM KURKIEM
.
Z Grodu Kingi - Z jednego źródła wywodzimy się wszyscy: klasztor, parafia, miasto - nasz prapoczątek - z dziedzictwa św.Kingi. W jedności wzrastaliśmy i wspólnie na pewno będziemy świętować 750-lecie. Jakie zamierzenia, w związku z obchodami jubileuszu, planuje się w parafii?
Ks.prałat Alfred Kurek - Przez całe wieki stanowiliśmy wspólnotę parafialną, wiemy skąd wyszliśmy ile zawdzięczamy św.Kindze. Oczywiście, wobec tak ważnej rocznicy i obchodów Roku Starego Sącza nikt nie może pozostawać biernym czy obojętnym.
W działaniach parafialnych planujemy szereg zadań, m.in.:
 • W Nowy Rok - 1 stycznia 2007 - o godz. 12.15 uroczystą Mszą św. w kościele parafialnym zainaugurujemy obchody jubileuszu 750-lecia Starego Sącza. Podobnie uroczysta Msza św. dziękczynna, z Te Deum, będzie sprawowana na zakończenie obchodów, w ostatnim dniu kalendarzowego roku.
 • Szczególny charakter, religijno-starosądecki, nadany zostanie oprawie i liturgii tegorocznej procesji Bożego Ciała, kończącej się w klasztorze ss.Klarysek.
 • Rok 2007 wpisuje się również w naszej parafii uroczystościami związanymi z 800-leciem urodzin św.Elżbiety Węgierskiej, patronki kościoła parafialnego.
 • Inne zamierzenia i plany to:
 • Przybliżenie historii parafii - na przestrzeni wieków, związków z klasztorem, działalności i organizacji Kościoła, najważniejszych wydarzeń i dokonań itp.
 • Włączenie się w obchody poprzez okolicznościowe homilie, lekcje katechetyczne w szkołach, programy artystyczne młodzieży itp.
 • Nadanie odświętnej szaty i oprawy comiesięcznym mszom młodzieżowym.
 • Zorganizowanie czuwania młodzieży starosądeckiej w intencji miasta, klasztoru i parafii.
 • Zorganizowanie uroczystego II Parafialnego Koncertu Kolęd i Pastorałek z udziałem uczniów wszystkich starosądeckich szkół
 • Zorganizowanie konkursu wiedzy o zabytkach i zasłużonych ludziach miasta (na przestrzeni wieków)
 • Ogłoszenie konkursu: “Nazwy starosądeckich ulic i biografie postaci, z którymi się one wiążą” (konkursy organizowane przez parafię w porozumieniu i z pomocą miejscowych szkół)
 • Całoroczne zaangażowanie redakcji gazetki parafialnej, która na bieżąco będzie informowała o obchodach, relacjonowała wydarzenia, przebieg rozmów i spotkań, itp.
Jeżeli w międzyczasie pojawią się jeszcze inne formy uczestniczenia w obchodach poinformujemy o nich Czytelników.
 
Dziękujemy Księdzu Prałatowi za informacje
324134