Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Zamyślenia nad Biblią

Treść


.

Psalmy nieszporne
.
Kolejnym psalmem śpiewanym na nieszporach jest Ps. 111
Śpiewamy go w wersji Fr. Karpińskiego:
.
Całym Cię sercem chwalić będę Panie,
Gdzie rada mędrców, gdzie cały zbór stanie,
     Wielkość niezmierna dziel Boga Jakuba,
     Którymi władnie jak Mu się podoba.
Co pocznie, wszystko pełne jest zacności,
Pełne uwielbień. Wiek sprawiedliwości.
     Jego nie przetrwa żaden, a na ziemi
     Wieczną pamiątkę sprawi cudy swymi.
Pan dobrotliwy, Pan to miłosierny;
Karmi i hojnie bogaci lud wierny.
     Stateczny w słowie, co raz postanowił,
     Wiecznymi czasy tego nie odmówił.
Moc swą okazał, gdy wygnał pogany,
A ten kraj synom Izraela dany.
     Sprawy rąk Jego prawdą miarkowane,
     A zaś słusznością prawa prostowane.
Te się na wieki żadnych lat nie boją,
Bo na słuszności i na prawdzie stoją.
     Pan sługi Swoje z niewoli wybawił
     I dla nich wieczny testament zostawił.
Imię ma straszne i pełne świętości,
A bojaźń Boża początkiem mądrości.
     Ci, co z niej biorą wzór życia na ziemi,
     Będą od wszystkich wiecznie chwalonymi.
Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu,
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
     Jak od początku była, tak i ninie,
     I na wiek wieków niechaj zawsze słynie.
.
Biblia Tysiąclecia podaje taki tekst:
.
1. Z całego serca chcę chwalić Pana w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu. . Bojaźń Pańska początkiem mądrości; wspaniała zapłata dla tych, co według niej postępują, a sprawiedliwość Jego trwać będzie zawsze.
2. Wielkie są dzieła Pańskie, mogą ich doświadczyć wszyscy, którzy je miłują.
3. Majestat i wspaniałość - to Jego działanie, a sprawiedliwość Jego przetrwa na zawsze.
4. Zapewnił pamięć swym cudom; Pan jest miłosierny i łaskawy.
5. Dał pokarm tym, którzy się Go boją; pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu.
6. Ludowi swemu okazał potęgę dzieł swoich, oddając im posiadłości pogan.
7. Dzieła rąk Jego to wierność i sprawiedliwość. Wszystkie przykazania Jego są trwałe,
8. Ustalone na wieki, na zawsze, nadane ze słusznością i mocą.
9. Zesłał odkupienie swojemu ludowi, ustanowił na wieki swoje przymierze; a imię Jego jest święte i lęk wzbudza.
10
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...
.
Psalm ten wychwala Boga w Jego relacji przymierza wobec swojego ludu.
1. Będę Cię sławił w radzie... to znaczy w rodzinie, w kościele, w spotkaniu z innymi, nie będę się wstydził publicznie wyznawać Boga.
2. i następne..... Psalmista wymienia przymioty Boga i Jego dzieło zbawienia. Miłosierdzie, łaskawość, sprawiedliwość, potęgę, wierność, prawość i moc.
5. Dał pokarm.... mannę w czasie wędrówki do Ziemi Obiecanej, a nam daje swoje Ciało i Krew.
9. Zesłał odkupienie swojemu Ludowi.... ”Tak Bóg umiłował świat, że zesłał Syna swego, aby go zbawił” ustanowił na wieki swoje przymierze. Przemieniając wino w krew powiedział; “to jest Krew nowego i wiecznego przymierza.”
10. Bojaźń Pańska początkiem mądrości. Wg św.Karola de Foucauld początek mądrości to początek wszelkiego dobrego życia, wszelkiej doskonałości, to bać się Boga, wiedzieć, że On istnieje, że sądzi i karze, czynić to, co nakazuje. Początek wszelkiego dobra to wypełniać prawo Boże, spełniać obowiązki, jakie Bóg na nas nałożył, pełnić swoją powinność.
Chrześcijański pisarz Barsanufiusz z Gazy (który tworzył w pierwszej połowie VI w.) tak je komentuje: “Cóż jest początkiem mądrości, jeśli nie wstrzymanie się od tego wszystkiego, co jest Bogu niemiłe?
Jan Paweł II “Rekapitulując, Psalm ten zachęca nas w końcowych słowach, byśmy odkrywali rozliczne dobre rzeczy, którymi Pan obdarza nas każdego dnia. Łatwiej jest nam dostrzegać negatywne aspekty naszego życia. Psalm zachęca nas, byśmy dostrzegali to, co dobre, liczne dary, które otrzymujemy, i budzili w sobie wdzięczność. Ponieważ jedynie wdzięczne serce może godnie sprawować wielką liturgię wdzięczności, czyli Eucharystię”
Ks.Paweł Tyrawski
322508