Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Kolejny rok działalności Towarzystwa Miłośników Starego Sącza

Treść


.

 
KOLEJNY ROK DZIAŁALNOŚCI
TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW STAREGO SĄCZA
 
     W niedzielę 8 lutego 2009 r. w górnej sali Muzeum Regionalnego w Domu na Dołkach, pod przewodnictwem Mariana Kuczaja, odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Miłośników Starego Sącza
 
W przyjętym porządku obrad znalazły się: odczytanie protokołu z ubiegłorocznego Walnego Zebrania, wysłuchanie sprawozdań prezesa TMSS Jana Koszkula, skarbnika Władysława Kubowicza z realizacji wpływów i wydatków w 2008 r., komisji rewizyjnej przedstawione przez p.Edytę Marczyk, która poinformowała o prawidłowości działania w zakresie spraw finansowych i pozytywnie oceniła efekty pracy Zarządu.
Zebrani członkowie Towarzystwa jednogłośnie udzielili absolutorium, a następnie zgłosili wniosek o przedłużenie dotychczasowemu Zarządowi mandatu na następną kadencję.
Obecnie w skład Zarządu wchodzą: Jan Koszkul, Józef Czyżowski, Karol Hopek, Renata Jachimczak - sekretarz, Władysław Kubowicz - skarbnik, Karol Fijałkowski, Marian Gargula, Sławomir Szczepaniak, Jan Wilusz, Stanisław Kaliciecki, Jan Lachowski, Andrzej Sojka i Wojciech Rams.
Jak poinformował w swoim sprawozdaniu Jan Koszkul - na koniec 2008 r. Towarzystwo liczyło 164 członków, a w minionym roku w jego szeregi wstąpili:
Władysław Garncarczyk z Moszczenicy, Józef Janik, Stanisław Tokarczyk ze Starego Sącza oraz Marek Polak z Katowic.
Roczna składka członkowska wynosi 15 zł ale niestety tylko 79 członków opłaciło ją w minionym roku.
W 2008 roku dzięki pozyskaniu sponsorów dla wydawnictwa ukazał się VII numer „Kronik Muzealnych” a w nim sprawozdanie z obchodów 60 lecia działalności Towarzystwa oraz 50 lecia starosądeckiego Muzeum Regionalnego im.Seweryna Udzieli.
W minionym roku Towarzystwo włączało się czynnie tak w organizację różnych  imprez, jak również podejmowało inicjatywy m.in. ratowania pomników nagrobnych na starosądeckich cmentarzach przez zorganizowanie kwesty na ten cel.
Cykliczną imprezą jest „Pierścień św. Kingi” organizowany również w Wieliczce, Bochni, Wiśniczu i Krościenku. Jej organizatorem jest Małopolski Instytut Kultury w Krakowie. W Starym Sączu odbywała się ona 13 lipca ubr. Muzeum prowadzone przez Towarzystwo bezpłatnie udostępniło swoje podwoje a i zwiedzający dopisali w liczbie 221 osób. Na dziedzińcu Muzeum wydano około 100 porcji tradycyjnej starosądeckiej „bryjki”
Również w wielu uroczystościach religijno - patriotycznych udział biorą członkowie Towarzystwa
Towarzystwo było inicjatorem zaproszenia do „Miasteczka Galicyjskiego” w nowosądeckim skansenie członków Klubu „Złotego Wieku” prowadzonego przez p.Zofię Szewczyk. Była to bardzo pouczająca wycieczka ze zwiedzaniem odtworzonego starosądeckiego ratusza z XVII wieku.
.

.
Prezes Towarzystwa uczestniczył w wielu spotkaniach organizowanych dla organizacji pozarządowych przez Starostwo Powiatowe. Uczestniczył także w obchodach 30-lecia działalności zaprzyjaźnionego z naszym Towarzystwa Miłośników Piwnicznej. Brał udział w trzydniowej konferencji Regionalnych Towarzystw Kultury w Niepokalanowie k/Warszawy, gdzie Towarzystwu wręczono adres gratulacyjny od Prezesa Krajowego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury. W dyplomie znajdują się gratulacje za osiągnięcia uzyskane w ciągu 60 lat działalności Towarzystwa Miłośników Starego Sącza.
Dnia 29 stycznia br. Prezes Towarzystwa zaproszony został na spotkanie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Spotkanie odbyło się w salach Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tam minister Bogdan Zdrojewski wręczył specjalny dyplom z okazji 60 lat działalności Towarzystwa.
W minionym roku TMSS wyróżnił dyplomem również starosta nowosądecki Jan Golonka.
Dużym wydarzeniem była wizyta Wojewódzkiego Zarządu Małopolskiego Zrzeszenia Towarzystw Kultury, (którego członkiem jest TMSS) z ks.Władysławem Pilarczykiem na czele. Goście zapoznali się z 60 letnim dorobkiem Towarzystwa oraz samego muzeum, a także zwiedzili najciekawsze zakątki naszego miasta w tym: cmentarz choleryczny, odnowione nagrobki na starym cmentarzu.
Wraz ze starosądecką Powiatową i Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną Towarzystwo zorganizowało 13 listopada 2008 r. wieczór poświęcony znanemu nauczycielowi, kompozytorowi i poecie Janowi Joachimowi Czechowi, związany z przypadającą w ubiegłym roku 120 rocznicą urodzin tego cenionego i szanowanego wychowawcy młodzieży.
W ubiegłym roku muzeum zwiedziło łącznie 5428 osób, w tym 3333 młodzieży w zorganizowanych grupach (poważną część z tej liczby bo aż 895 osób to młodzież z miejscowych szkół, która starosądeckie muzeum zwiedza bezpłatnie), turystów indywidualnych było 1096 osób oraz 150 gości z zagranicy.
Jak powiedział prezes Jan Koszkul: ”niestety wśród zwiedzających zmniejszyła się liczba wycieczek zbiorowych. Przyczyną jest słaba frekwencja kuracjuszy i wczasowiczów Doliny Popradu i Krynicy, ale przede wszystkim likwidacja parkingu autobusowego na Rynku. Dzisiaj wycieczki zatrzymują się raczej na Podmajerzu i przy Ołtarzu Papieskim, a wyprawa do centrum kończy się na zwiedzaniu klasztoru. Organizacja parkingu przy ulicy Jagiellońskiej raczej nie zdaje egzaminu.”
Kustoszami muzeum są Andrzej Długosz i Magdalena Fryżlewicz, która w minionym roku na Akademii Pedagogicznej w Krakowie obroniła pracę magisterską pt. „Towarzystwo Miłośników Starego Sącza, jego funkcja społeczno-kulturalna”. Praca ta uzyskała ocenę bardzo dobrą, tym samym spełniła warunki regulaminu nagrody im.Józefa Paszkiewicza, którą przyznał autorce Zarząd Towarzystwa. Przez cztery miesiące (od maja do września) w czasie godzin otwarcia muzeum (10-17), dyżur muszą pełnić trzy osoby. Dzięki temu, iż udało się uzyskać z Urzędu Pracy zatrudnienie w ramach stażu p. Adama Górskiego, którego biegła znajomość języka angielskiego pozwoliła na oprowadzanie turystów zagranicznych w tym języku, podniosła się ranga starosądeckiej skarbnicy pamiątek po dawnych wiekach. Spotkało się to z wielkim uznaniem i stało się niezaprzeczalną promocją miasta.
A przecież każdy z mieszkańców Grodu Kingi mógłby się stać jego ambasadorem. Wystarczyłoby, aby do programu odwiedzin w Starym Sączu, z racji różnych uroczystości rodzinnych, wprowadzić zwyczaj zwiedzania Muzeum Regionalnego, i obdarowywać swoich gości wspaniałym prezentem, jakim mogłaby się stać wznowiona w roku jubileuszu miasta „Historia Starego Sącza od czasów najdawniejszych do 1939 roku” pod red. prof.Henryka Barycza.
     ”Nas, miłośników miasta, dumą napawają prace renowacyjne starosądeckiego Rynku i przyległych ulic, prace konserwatorskie klasztoru Klarysek i wszelkie inne prace. Jeśli nie uczestniczyliśmy w tych pracach jako stowarzyszenie, to przecież nie zapominamy, że sprawcą i animatorem wszystkich poczynań jest członek Towarzystwa - burmistrz naszego miasta p. Marian Cycoń. Podkreślić należy, że wszystkich tych prac nie zakończył on wraz z zakończonym jubileuszem, a kontynuuje nadal, a klasztor wraz z murami stanowi dziś przysłowiową „perłę w koronie” - powiedział Jan Koszkul.
     W związku z powyższym, niejako naturalnym biegiem rzeczy, był fakt, iż burmistrz Starego Sącza Marian Cycoń otrzymał tytuł Honorowego Członka i Prezesa Towarzystwa Miłośników Starego Sącza.
     Ponieważ w bieżącym roku przypada 10 rocznica pobytu w Starym Sączu Ojca Świętego Jana Pawła II Towarzystwo Miłośników aktywnie włączy się we wszystkie działania uświetniające tę wielką rocznicą.
     Gratulując Towarzystwu Miłośników Starego Sącza szerokiego zakresu działalności i osiągnięć we wszystkich podejmowanych działaniach, zachęcamy mieszkańców szacownego grodu do zainteresowania jego historią, i wstępowania w szeregi członków Towarzystwa. Sentencja łacińska mówi, że „Historia jest nauczycielką życia”. Obcując z historią i żyjąc teraźniejszością, starając się o zachowanie tradycji i kultury, dbając o nie dzisiaj, przekazujemy je przyszłym pokoleniom, także dzięki takim stowarzyszeniom, jak starosądeckie Towarzystwo.
Jolanta Czech
.
Program uroczystości 78. rocznicy urodzin ks.Józefa Tischnera:
 
12 marca (czwartek) 2009 r.
Godz. 17.00 - sala I liceum Ogólnokształcącego, ul.Partyzantów 15. Pokaz filmu „Tischner- życie w opowieściach”
 
13 marca (piątek) 2009 r.
Godz. 17.00 - sala Muzeum Regionalnego, ul.Rynek 6. Spotkanie z dr Łukaszem Tischnerem.
Godz. 18.30 - Galeria pod Piątką, ul.Rynek 5. Otwarcie wystawy Beaty Sarapaty „W żywiole piękna - obrazy dla księdza profesora Józefa Tischnera"
 
14 marca (sobota) 2009 r.
Godz. 10.00 - kościół klasztorny ss.Klarysek. Msza św. w intencji ks.Józefa Tischnera, celebruje ks.prałat Alfred Kurek
Godz. 11.00 - dziedziniec klasztorny. Odsłonięcie i poświecenie tablicy pamiątkowej ks.prof.Józefa Tischnera
 
Główny organizator: Towarzystwo Miłośników Starego Sącza
współorganizatorzy: Klasztor ss.Klarysek, I Liceum Ogólnokształcące
                               i Centrum Kultury i Sztuki im.Ady Sari w Starym Sączu
.
Towarzystwo Miłośników Starego Sącza zaprasza w sobotę
14 marca 2009 r. godz. 10.00 na Mszę św. w kościele klasztornym
pw.Trójcy Przenajświętszej i poświęcenie tablicy pamiątkowej o treści:

Ks.JÓZEF TISCHNER
*12.III 1931 - +28.VI 2000
Urodzony w Starym Sączu
filozof nadziei, dialogu i spotkania,
profesor PAT, UJ, PWST w Krakowie.
Autor „Etyki solidarności”.
Odznaczony Orderem Orła Białego.
Przyjaciel tutejszego Klasztoru Sióstr Klarysek
Wielkiemu Polakowi i Rodakowi
Towarzystwo Miłośników  Starego Sącza
2009                        
324542