Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Starosądeckie czasopismo parafialne >Z Grodu Kingi< (1997-2010)

Treść


.
Praca licencjacka na temat:
STAROSĄDECKIE CZASOPISMO PARAFIALNE
„Z GRODU KINGI” (1997-2010)
 
    Miło nam poinformować, że studiująca na wydziale filologicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie p. Wioletta Orłowska podjęła próbę sporządzenia monografii naszego pisma parafialnego, pod kierunkiem dr hab. Marii Konopki, prof. UP. Pracę, ocenioną na bardzo dobry i z takim wynikiem również obronioną w czerwcu 2011, pisała z pomocą informacyjną państwa Jolanty i Jana Czechów.
            Ponad 70-stronicowe opracowanie składa się z czterech rozdziałów, obejmujących następujące zagadnienia:
1. Stary Sącz, jego historię i teraźniejszość - z akcentem na życie kulturalne.
2. Szkic informacyjny o prasie lokalnej, jej historii i funkcjach w Polsce po r. 1989.
3. Charakterystykę czasopisma „Z Grodu Kingi” uwzględniającą genezę, historię, rozwój oraz działalność organizacyjną redakcji.
4. Bogaty, bo aż 23-stronicowy, analityczny przegląd tematyczny zawartości pisma.
 
W zakończeniu autorka informuje o zastosowanych w trakcie pisania metodach badawczych, m.in. socjologicznej, bibliograficznej oraz informacyjno-analitycznej, wykorzystujących materiały źródłowe, czyli wszystkie numery czasopisma od momentu jego powstania, a także wywiad z redagującą pismo p.Jolantą Młodkowską-Czech. Wymieniona praca licencjacka jest i będzie dla przyszłych pokoleń starosądeczan cennym materiałem źródłowym, tak z dziedziny religii i funkcjonowania Kościoła, jak i historycznych i kulturalno-oświatowych wydarzeń, związanych z miastem i jego mieszkańcami, a utrwalonych na stronach parafialnej gazetki. Obejmuje szeroki zakres tematyczny zagadnień, doceniając szczególną rolę czasopisma „Z Grodu Kingi” w integrowaniu i jednoczeniu się rodzin, a także rodaków rozsianych po Polsce i świecie. Temu celowi służy również dostępność pisma na stronie internetowej, prowadzonej społecznie przez p. Jana Czecha.
Stopniowo wzrastający, stosunkowo wysoki nakład, jak i pokaźna objętość dowodzą jego popularności i poczytności w środowisku. Uczestnicząc we wszystkich ważniejszych wydarzeniach i utrwalając je w kronikarskim zapisie, pismo „Z Grodu Kingi” pretenduje do roli współorganizatora życia religijnego, społecznego i kulturalnego miasta i gminy Stary Sącz.
Zofia Gierczyk
 
327409