Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Ksiądz Roman Stafin - Moja Msza Święta

Treść


.
Moja Msza święta
Liturgia słowa
 
    Liturgia słowa i liturgia Eucharystii stanowią główne części Mszy świętej. Liturgię słowa tworzą czytania biblijne, homilia (kazanie), wyznanie wiary i modlitwa powszechna. Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego mówi, że w czytaniach „Bóg przemawia do swojego ludu, ujawnia misterium odkupienia i zbawienia oraz dostarcza wiernym duchowego pokarmu; sam Chrystus przez swoje słowo jest obecny pośród wiernych” (55). To jedno zdanie zawiera teologicznie głębokie i duchowo istotne prawdy dla uczestnika Mszy świętej. Zanim się nad nimi zatrzymamy, popatrzmy jak powstała liturgia słowa.
    Pismo św. podaje nam, że w synagogach, w szabat, odprawiane były żydowskie nabożeństwa. Sam Jezus brał w nich udział. Łukasz pisze, że Jezus czytał proroka Izajasza w synagodze w Nazarecie (4,16-19). Na liturgię żydowską składały się czytania z księgi prawa i z ksiąg prorockich; śpiewano także psalmy. Pierwsi chrześcijanie przejęli ten porządek, dodając Ewangelię, która była opowiadana.
    Niedzielna liturgia słowa zawiera obecnie dwie lekcje: ze Starego Testamentu i z Listów Apostolskich lub z Apokalipsy św.Jana. Ewangelie są czytane w cyklu trzyletnim: W roku A - Ewangelia wg św.Mateusza, w roku B - Ewangelia wg św.Marka, w roku C - Ewangelia wg św. Łukasza; Ewangelia wg św. Jana jest czytana w uroczystości i święta. W dni powszednie Ewangelie są czytane wg własnego planu. Pierwsze czytanie jest przekazywane w cyklu dwuletnim. Po pierwszym czytaniu jest śpiewany lub recytowany psalm responsoryjny a po drugim śpiewa się Alleluja z wersetem, odnoszącym się treściowo do tekstu Ewangelii. Gdyby ktoś przez 3 lata uczestniczył codziennie we Mszy świętej, wysłuchałby połowę tekstów Starego Testamentu i cały Nowy Testament. Homilia (kazanie), w której - w odniesieniu do życia - wyjaśniane są czytania biblijne, zgłębiana jest liturgia Mszy świętej i przybliżane są tajemnice danego święta, stanowi integralną część liturgii słowa.
    Struktura liturgii słowa posiada dialogiczny charakter; ona jest jedną wielką rozmową Boga z człowiekiem: Bóg mówi do człowieka w pierwszym czytaniu, a człowiek odpowiada słowami psalmu responsoryjnego; Bóg przemawia w drugim czytaniu, a człowiek pozdrawia Go radośnie śpiewem Alleluja; Bóg zwraca się do człowieka w słowach Ewangelii i w homilii, a człowiek wyznaje wiarę i kieruje do Niego swoje prośby w formie modlitwy powszechnej. Bóg czyni człowieka swoim partnerem w dialogu! Bóg czyni mnie partnerem w zbawczej dla mnie rozmowie! Jakież to wyróżnienie!
    To zdarzenie miało miejsce w Mediolanie pod koniec IV wieku. Aureliusz Augustyn, profesor retoryki, wyszedł ze swojej willi do ogrodu. Był upalny dzień. Jego głowę wypełniały także gorące myśli. Odczuwał daleko idącą niepewność, ponieważ załamała się jego dotychczasowa życiowa filozofia. Wtem słyszy wołanie bawiących się obok dzieci: „Bierz i czytaj… bierz i czytaj…”. Wzrok jego pada na leżącą na stoliku ogrodowym Biblię. Otwiera List do Rzymian i czyta: „…teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu” (13,11). Słowa te zapadają głęboko w jego serce. Idzie do Ambrożego, biskupa Mediolanu i przygotowuje się do przyjęcia Chrztu św. „Bierz i czytaj” - słowo Boże dokonało w nim wielkiej przemiany. Był przecież wyznawcą manichejskiej filozofii i długo prowadził rozwiązłe życie. A oto staje się jednym z największych świętych w dziejach Kościoła.
    „Bierz i czytaj” - to wezwanie skierowane jest do każdego z nas. Bierzmy często Biblię do ręki i „wyczytujmy” z niej słowa życia. Dobrze byłoby zapoznać się w sobotę wieczorem z czytaniami, aby w niedzielę otworzyć się głębiej na kierowane do nas w czasie Mszy świętej słowo Boże i aby ono przemieniało nasze serca. A tej przemiany potrzebujemy przecież nieustannie!
    Św.Kingo, czcicielko Jezusa Eucharystycznego, prowadź nas do Niego, który mówi do nas przez słowa Biblii i który ofiaruje się na ołtarzu - za nas i dla nas.
Ks.Roman Stafin
 
324007