Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Starosądecka edukacja - doceniona

Treść


.
STAROSĄDECKA EDUKACJA - DOCENIONA
 
    W Dniu Edukacji Narodowej uczniowie dwu szkół, od września b. r. wspólnie zarządzanych, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 i Zespołu Szkół Drzewno-Mechanicznych, współorganizowali okolicznościową uroczystość w auli Domu Parafialnego. Zaprosili nauczycieli (również emerytowanych), katechetów, władze oświatowe, wszystkich pracowników szkół, przedstawicieli rodziców i organów współpracujących. Za wyróżnienie mogą sobie poczytać goszczenie u siebie najwyższych władz powiatu w osobach: starosty p.Jana Golonki i dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu p.Zbigniewa Czepelaka. Były kwiaty i nagrody, ciepłe słowa, życzenia i program artystyczny; wystąpienia gości i wspaniała atmosfera.
    Jako pierwszy zabrał głos Pan Starosta wyrażając radość z pobytu, w tym dniu, w Starym Sączu i okazji przekazania, w imieniu własnym i władz Powiatu, życzeń i podziękowań wszystkim pracownikom oświaty, w szczególności nauczycielom za oddanie i pasję w procesie kształcenia i wychowania oraz szeroko prowadzoną działalność kulturalną W związku z dobiegającą końca kadencją samorządów stwierdził, że w 12-letniej ich działalności priorytetową sprawą była edukacja, inwestowanie w oświatę, wyposażanie szkół na miarę XXI wieku, wywalczenie pokaźnych środków unijnych na wyrównywanie szans młodzieży ze wsi i małych ośrodków miejskich. Swoje wystąpienie p.starosta Jan Golonka zakończył życzeniami wszelkiej pomyślności, wielu dalszych sukcesów i radości z osiągnięć swoich wychowanków, a także miłym akcentem wyróżnienia - wręczając p.dyrektor Małgorzacie Konstanty Nagrodę Starosty Nowosądeckiego z uzasadnieniem: „W uznaniu dużego wkładu pracy i wybitnych osiągnięć w kształtowaniu i wychowaniu młodzieży.”
.

Pierwsza z lewej p.dyr.Małgorzata Konstanty, obok p.Starosta Jan Golonka
i p.dyr.Zbigniew Czepelak
.
    Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, p.Zbigniew Czepelak, składając serdeczne życzenia nauczycielom i wszystkim pracownikom szkół, z podziękowaniem za wielki wysiłek edukacyjny i jego efekty, wysoko ocenił również starania Powiatu w stwarzaniu dużych szans edukacyjnych i wyraził nadzieję, że młodzież i środowisko wykażą na tyle aspiracji, by z nich maksymalnie skorzystać. Na ręce p.Starosty przekazał też Zarządowi Powiatu wyrazy wdzięczności za dobrą współpracę, dbałość o edukację i nieodmawianie środków na jej potrzeby. Jednym z ostatnich w tej kadencji dowodów przychylności i troski o oświatę było przekazanie środków finansowych na odnowienie elewacji budynku Zespołu Szkół Drzewno - Mechanicznych w Starym Sączu. Stąd i nasza wdzięczność, bo dzięki temu wsparciu wspaniale prezentuje się cały kompleks obiektów użytkowych, budynku  ZSDM, Urzędu Gminy i niedawno  odremontowanego  staraniem p.burmistrza Mariana Cyconia, urzekającego pięknem budynku „Sokoła”; stanowiący miłą oku wizytówkę Starego Sącza - przy wjeździe od strony zachodniej.
Kolejnym punktem uroczystości było wystąpienie p.dyrektor Małgorzaty Konstanty, z konieczności „z perspektywy wózka inwalidzkiego” tym razem, po małym wypadku, ale wciąż czynnej i obecnej w szkole. Pani Dyrektor złożyła serdeczne podziękowanie staroście, p.Janowi Golonce, Radzie Powiatu, p.dyrektorowi Zbigniewowi Czepelakowi - za wszystko dobro, jakie za ich przyczyną spływa na edukację, za piękne budynki i wyposażenie szkół, dodatkowe zajęcia, troskę i pomoc. Wyrazy uznania przekazała również swoim współpracownikom z obu Zespołów Szkół, za rzetelność, oddanie i serce dla młodzieży. Chciałaby wszystkich nagrodzić, ze względu jednak na ograniczone możliwości finansowe konieczny był wybór. Tym razem Nagrodę Dyrektora, przyznaną nauczycielom, administracji i obsłudze, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, otrzymali więc (alfabetycznie wymienieni) Państwo:
 
Z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2
Banach Antoni, Basta Adam, Horowska Józefa, Kapłon Ewa, Kulig Agnieszka, Kulig Dorota, Poręba Robert, Rusnarczyk Urszula, Zaziąbło Teresa, Zięba Małgorzata.
Z Zespołu Szkół Drzewno-Mechanicznych:
Chrobak Stanisława, Czaja Magdalena, Duda Angelika, Sułkowska Jolanta, Stojek Piotr ,Szewczyk Adam, Tischner Halina i Tokarz Joanna.
 
    Wśród osób składających życzenia byli również: p.Magdalena Czaja, komendant Środowiskowego Hufca Pracy w Starym Sączu oraz przewodniczący Rady Rodziców  z ZSDM, p.Zbigniew Kukla. W sposób bardzo oryginalny, na strunach poezji grając, p.Zbigniew rozpoczął swoje wystąpienie świetną recytacją wiersza Jana Fudali, popularnego poety Podhala:
 
                        „ U nas płyną Dunajce
                        Jak te wstążki błękitne
                        Pola ubrane w kwiaty
                        Pola grulowo - żytnie.
 
                        I sto szczytów tatrzańskich
                        Do słońca srebrem błyska.
                        To kraj, gdzie na płocie wisiała
                        Twoja i Twoich rodziców kołyska.”
 
Z tym wierszem przyszło to, co dla recytatora najważniejsze w szkole, i za co dzisiaj chciał jej podziękować. A więc, jak wymieniał, za: wychowywanie w duchu patriotyzmu, za kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych m.in. poprzez działalność charytatywną, za zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania kulturą i sztuką, uzdolnienia i talenty. Do podziękowań p.Zbigniew dołączył najlepsze życzenia dla nauczycieli i wychowawców, w imieniu wszystkich rodziców.
    W części artystycznej bardzo udany program, jak również uzdolnienia aktorskie i duże poczucie humoru zaprezentowali uczniowie obu Zespołów Szkół. Rozpoczęli je od życzeń, którymi, cytując fragmenty, kończymy relację z uroczystości.  Niech radują serca, dodają sił i zachęty, przekonują, że warto starać się i trudzić dla młodych ludzi.
 
Uczniowie Zespołu Szkół Drzewno-Mechanicznych życzą:
„( …) Zdrowia, optymizmu, wielu okazji do uśmiechu, a także dalszych sukcesów na polu prywatnym i zawodowym. Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić. Dziękujemy Państwu za wiedzę, którą każdego dnia pragniecie nam przekazać, ale również za uśmiech, miłe słowa, dobre serce. To właśnie Wy, szanowni Nauczyciele, kształtujecie wraz z naszymi Rodzicami nasze charaktery, pomagacie budować właściwą hierarchię wartości, pokazujecie, że nawet największa porażka może stać się - w wyniku ciężkiej pracy - wielką wygraną ( …)”
Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 dodają:
„Drodzy Nauczyciele! Dzisiaj obchodzimy Wasze święto. Wasz trud, związany z krzewieniem wiedzy, jest często przez nas niedoceniany. Ale to Wy z cierpliwością i wytrwale staracie się wskazywać nam właściwą drogę, po której mamy w przyszłości kroczyć. Ta droga jest czasami trudna, ale warto nią podążać. Wiedza, którą dzięki Wam zdobywamy, rysuje przed nami nowe horyzonty, otwiera do tej pory zamknięte drzwi. Uczycie szacunku dla drugiego człowieka, wiary we własne siły. Otwieracie przed nami swoje serca. Własną pracą pomagacie nam odkryć własne ja - uczycie, jak być człowiekiem. Dlatego też, w imieniu zgromadzonych tu uczniów, pragnę złożyć serdeczne podziękowanie za wkład w nasze wychowanie.”
.

Wdzięczność uczniowska w słowach i kwiatach
.
    Na zakończenie relacji - krótkie podsumowanie. Było miło, podniośle, radośnie. Świętujący spotkali się jeszcze później „u Misia” na kawie i długo trwały „serdeczne rodaków rozmowy”. Z wdzięcznością dostrzegliśmy, że po raz pierwszy w tak licznym gronie spotkali się emerytowani pracownicy szkół. Pamięcią o innych, szacunkiem dla przeszłości i dokonań poprzedników, daje się piękną lekcję wychowania. Organizatorom, Pomysłodawcy dziękujemy za mądrość, pamięć i trud organizacyjny.
 
Zanotowała Zofia Gierczyk
 
322689