Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Następna kadencja burmistrza Mariana Cyconia

Treść


.
NASTĘPNA KADENCJA
BURMISTRZA
MARIANA CYCONIA
 
    Kolejne wygrane wybory bezpośrednie na burmistrza Starego Sącza, to powód do satysfakcji. Tak te z roku 2006, jak i obecne - w pierwszej turze;
Marian Cycoń - 80,73%. (7233 głosy) - Edward Ciągło - 19,27%. (1726 głosów). Wymowa liczb; no i wynik imponujący. W wyborach wzięło udział 52,11% uprawnionych.
To dobrze rokuje na przyszłość. Z takim poparciem społecznym na pewno lepiej się pracuje.
    - Oczywiście. Takie poparcie daje satysfakcję i mobilizuje do dalszej pracy.
Chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować moim wyborcom. Państwa głosy poparcia są dla mnie ogromną satysfakcją, że działania które podejmuję spotykają się z Państwa aprobatą. Tak wysokie poparcie jest dla mnie dodatkowym wsparciem i mobilizacją do sprostania zadaniom, które stają przed nami w najbliższej kadencji. Bardzo serdecznie dziękuję.
 
Jak przebiegała kampania wyborcza, dająca taki efekt?
    - Kampanii prawie nie było. Wszyscy mnie tu znają i wiedzą, że pracuję dla dobra nas wszystkich. Na czas kampanii przypadły starania o środki finansowe związane z likwidacją szkód powodziowych, ich rozdysponowanie i rozliczenie.
Kandydaci do Rady Miasta z listy Gminnego Porozumienia Wyborczego, otrzymali 14 mandatów a z KW PiS 7.
 
Jakie są zadania na następny rok?
- Projekt budżetu, jaki został przyjęty na 2011 rok, jest trudny, ale ambitny. Musimy kontynuować program wynikający z potrzeb mieszkańców i założonych priorytetów. Należy do nich ochrona środowiska i to właśnie w tym zakresie będzie realizowany projekt: „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza wraz z terenami gmin sąsiednich”. W jego ramach zostanie wykonana kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa na ul.Jana Pawła II oraz kanalizacja sanitarna w Cyganowicach, w Łazach Biegonickich i Barcicach Górnych.
Wyznaczono również obszar Gminy, który zostanie objęty kanalizacją zbiorczą, a w Myślcu, Popowicach, Woli Kroguleckiej i częściowo w Gaboniu trzeba będzie zaplanować budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
 
Co jeszcze jest w planie zadań?
    - Wielki problem na terenie gminy stanowią osuwiska. Podczas tegorocznej powodzi uaktywniło się 27 z potencjalnych stu. Musimy je sukcesywnie zabezpieczać. Dokumentacja geologiczna jest już przygotowana dla pięciu. W tej grupie zadań znajdują się też przedsięwzięcia związane z ochroną obszarów zagrożonych wodami opadowymi i ewentualna powodzią.
Pozyskaliśmy środki na zabezpieczenie Dunajca i Popradu.
Mamy nadzieję, że ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wykonana zostanie termomodernizacja szkół gminnych w Starym Sączu i Moszczenicy.
Opracowywana jest dokumentacja na budowę placu zabaw w Moszczenicy, Popowicach i Barcicach oraz przygotowywana jest koncepcja zagospodarowania boiska sportowego w Cyganowicach.
Zaczynamy przebudowę budynku przedszkola na oś.Słonecznym, a nasze plany dotyczą zagospodarowania na cele rekreacyjne stawów i Miejskiej Góry.
Nie zapominamy o modernizacji kolejnych dróg i ulic: Staszica, Mickiewicza, 22 Stycznia, Magazynowa, Topolowa - na które uzyskaliśmy środki w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
Budżet Gminy Stary Sącz na 2011 rok przedstawia się następująco:
 
            dochody (subwencje, dotacje, dochody własne)
                     52 820 519,62 zł
            przychody (pożyczki, kredyty, wolne środki, nadwyżka budżetowa)
                    30 502 157,24 zł
                        razem dochody i przychody  83 322 676,86 zł
 
            wydatki:  82 837 176,86 zł
                        bieżące 50 275 176,86
                        majątkowe (inwestycje i zakupy inwest.) 32 562 000,00
 
            rozchody (spłaty zaciągniętych pożyczek)  485 500,00 zł
                        razem wydatki i rozchody  83 322 676,86 zł
 
Zadłużenie Gminy na koniec roku 2010 wynosi 1 060 000,00 zł
 
Ważnym priorytetem jest także ochrona dziedzictwa kulturowego realizowana w ramach programu rewitalizacji miasta.
Musimy kontynuować renowację zabytków architektury sakralnej i para sakralnej, a także zabytkowych obiektów ruchomych. Niezbędne jest wykonanie dalszych prac konserwatorskich w obiektach klasztornych: remont konserwatorski kruchty, mortuorum, muru okalającego ogród klasztorny, kapliczki św.Kingi oraz kościoła św.Rocha. Nie możemy zapomnieć też o zabytkowych kapliczkach, które są ogromnie ważnym elementem krajobrazu kulturowego także obszarów wiejskich. W 2011 roku wykonany zostanie remont kapliczki w Przysietnicy.
 
Co uważa Pan za największy sukces minionej kadencji?
- Największym sukcesem jest fakt, że tak wiele zostało zrobione, bez zadłużenia miejskiej kasy.
 
Korzystając z okazji chciałbym Wszystkim Mieszkańcom Miasta i Gminy Stary Sącz, także tym, którzy wyjechali, ale dociera do nich "Z grodu Kingi", życzyć błogosławionych, pełnych pokoju i rodzinnego ciepła świąt Bożego Narodzenia a także wszelkiej pomyślności w Nowym 2011 Roku.
 
    Gratulując wyborczego sukcesu, życzę pomyślności w realizacji planów i zamierzeń.
Jolanta Czech
 
310706