Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

>JAN JOACHIM CZECH - ŻYCIE I DZIEŁO<

Treść


.
W ramach obchodów jubileuszowych
wieczór wspomnień - zatytułowany:
„JAN JOACHIM CZECH - ŻYCIE I DZIEŁO”
 
    Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im.W.Bazielicha w Starym Sączu, Komitet Organizacyjny Obchodów Roku Jana Joachima Czecha oraz Centrum Kultury i Sztuki im.Ady Sari zaprosili w dniu 19. grudnia br. na jedno z ostatnich spotkań rocznicowych, zorganizowane w sali kina „Sokół”; w miejsce planowanej wcześniej sesji popularno-naukowej. Na bogaty program wieczoru złożyły się:
     - recytacje utworów poetyckich w wykonaniu uczniów Gimnazjum,
     - pieśni z repertuaru Jana Joachima Czecha, w wykonaniu wokalistki Jadwigi Postrożnej,
     - wykład pt. „Nad księgą życia Jana Joachima Czecha”, dr Anny Mlekodaj,
     - wspomnienia o ojcu - Zofii Moszyckiej i Ludwika Czecha,
     - promocja książki „Jan Joachim Czech - życie i dzieło” - Danuty Sułkowskiej,
     - wystawa „Jan Joachim Czech - życie i dzieło” - w jubileusz 125. rocznicy urodzin wielkiego starosądeczanina.
 
    Wśród zaproszonych gości znaleźli się posłowie na Sejm: Marian Cycoń i Andrzej Romanek, reprezentujący władze samorządowe: Ewa Zielińska - przewodnicząca Rady Miejskiej i burmistrzowie: Jacek Lelek i Kazimierz Gizicki oraz członkowie rodziny Jana Joachima Czecha: córka Zofia Moszycka i syn Ludwik Czech.
    Wszystkich uczestników przywitała, jako główna organizatorka wieczoru, dyrektor PiMG Biblioteki Publicznej Maria Sosin, informując krótko o przebiegu całorocznych imprez i programie kończącym oficjalne obchody, połączonym z wystawą poświęconą Jubilatowi. (Termin definitywnego zamknięcia Roku Jana Joachima Czecha zaplanowano wcześniej na dzień 19 stycznia 2014 r i dokona się ono podczas koncertu kolęd kompozytora, wykonanych przez dzieci i młodzież).
    Poproszony o zabranie głosu poseł na Sejm p.Marian Cycoń powiedział m.in.: „Serdecznie dziękuję za zaproszenie na zwieńczenie obchodów Jubileuszu 125. rocznicy urodzin Jana Joachima Czecha. Przyjąłem je z wielką przyjemnością. Mam tę osobistą satysfakcję, że miałem możliwość poznać nie tylko dorobek artystyczny Jana Joachima Czecha, ale również spadkobierców jego talentu. O dziele Piewcy Sądecczyzny, pedagoga i poety nie można mówić w oderwaniu od słynnej tradycji muzycznej zakonu Sióstr Klarysek, która niewątpliwie wpłynęła na zainteresowania starosądeckiego muzyka.
    Ducha tradycji przejęła artystyczna rodzina Czechów, która do tej pory współtworzy kulturę Starego Sącza, emanującą nie tylko na całą Sądecczyznę.
    Stary Sącz na mapie kulturalnej Ziemi Sądeckiej był od wieków bardzo ważnym miejscem i odcisnął piętno muzyczne w jej dziele. Mamy prawo być dumni i nie zapominajmy, że Polska nie składa się tylko z wydarzeń kulturalnych w Warszawie czy Krakowie, ale również w Starym Sączu.
   Za wielki zaszczyt poczytuję sobie możliwość uczestnictwa w tych wydarzeniach. Dziękuję bardzo Komitetowi Organizacyjnemu, wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w obchody. Podjęliście się Państwo trudnego zadania, ale wywiązaliście się z niego wzorowo.”
    Doceniając trud i determinację przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego, p.Jolanty Młodkowskiej-Czech, na jej ręce poseł Marian Cycoń złożył podziękowanie i piękny bukiet kwiatów. Radość z efektów działań, zaangażowania i pasji społecznikowskiej, ujawnianej podczas przebiegu Roku Jana Joachima Czecha, wyraził również burmistrz Starego Sącza, Jacek Lelek.
    W roli konferansjerki przygotowanego programu wystąpiła Monika Jaśkowicz-Nowak, pracownik PiMG Biblioteki Publicznej; pierwszej części wieczoru nadano charakter poetycko-muzyczny; wiersze Jana Joachima Czecha przeplatały pieśni i piosenki jego kompozycji. Utwory recytowali uczniowie Gimnazjum, wyróżnieni i nagrodzeni w konkursie poetyckim: Kinga Berowska, Magdalena Chruślicka, Anna Rejowska i Bartłomiej Chruślicki. Pieśni wykonywała solistka opery wrocławskiej Jadwiga Postrożna, przy akompaniamencie Anny Barbary Mirek.
.

.
    Główną część wieczoru wypełnił interesujący wykład dr Anny Mlekodaj zatytułowany; „Nad księgą życia Jana Joachima Czecha”. Prelekcję rozpoczęła autorka od wyjaśnienia, że mówić w tak historycznym miejscu jak Stary Sącz i o tak niezwykłej osobowości, jaką był jego sławny rodak, nie jest łatwo. W poszukiwaniu najlepszego sposobu przekazu sięgnęła do twórczości ks. Józefa Tischnera i zaczerpnęła z niej wzorzec metody fenomenologicznej. Według jej zaleceń „ powrót do rzeczy” był tu najodpowiedniejszy, czyli do tego, co dane; a więc bezpośrednie poznanie fenomenu osobowości z utworów, poprzez analizę i interpretację twórczości. Koncentrując się na osobie, dojść do „dzieła”, do jego dokonań i oceny, tak postanowiła autorka i na naszych oczach, kreowana poetycko i emocjonalnie, zaczęła powstawać niezwykle barwna księga życia Jana Joachima Czecha.
    Najpierw ciepły, wiejski dom rodzinny i kraj lat dziecinnych; sielska atmosfera, Poprad i głosy natury, wartości wyniesione: mocna wiara, patriotyzm, umiłowanie ludowości i muzyki. Potem już ukształtowana osobowość:
    - wobec Boga - uniżony sługa, wierny i pewny, ufający i poddany Bożej woli, uznający wszechmoc majestatu Stwórcy i powagę sacrum. Religijność szła u niego w parze z patriotyzmem.
    - Jako patriota - z domu odebrał patriotyczne wzorce, wychowany w wierze i miłości do Polski nauczyciel z powołania. Kształcił pokolenia patriotów, w pieśni widział przewodniczkę wielkich idei. Kulturę ludową uważał za ostoję polskości i skarbnicę pamiątek; za tarczę i pancerz ochronny przeciw złu; krzewił ją na wiele sposobów. Oddany swojej małej Ojczyźnie uczył miłować ją i służyć jej. Jako folklorysta zebrał pieśni ludowe z terenu Sądecczyzny, opracował je muzycznie. W muzyce spełniał się najdoskonalej.
    - Jako autor i twórca „dzieła” - Jan Joachim Czech zasługuje na miano człowieka miłującego; bez tej miłości nie byłoby „dzieła”. Z księgi życia wyłoniła się, jako główna siła i motor wszelkich jego poczynań, właśnie miłość. Miłość ludzi, Boga, ojczyzny, muzyki, ludowości. Ogromny potencjał miłości miał w sobie i zamienił go na wielkie dzieło swojego życia.
    Wnikliwe rozważania autorka zakończyła wnioskiem:
    „Kształcąc i wychowując powinniśmy umieć budzić w ludziach miłość. Zdolnym do wielkich i dobrych czynów jest tylko człowiek, który ma w sercu miłość.”
    Kolejnym punktem wieczoru były wspomnienia o ojcu. Pani Zofia Czech-Moszycka przywołała w nich pogodną atmosferę domu rodzinnego i rolę w niej taty, zrównoważonego, spokojnego i bardzo zapracowanego. Miał szerokie zainteresowania i cieszył się powszechnym autorytetem. Pan Ludwik skoncentrował się na dorobku twórczym ojca oraz na pracach dyplomowych, magisterskich i rozprawie doktorskiej opartych na jego twórczości. Autorką jedynej dotąd pracy doktorskiej jest, pochodząca z Limanowej, solistka opery wrocławskiej i laureatka wielu nagród muzycznych dr Jadwiga Postrożna, uświetniająca dzisiejszy program wykonaniem kilku pieśni Jana Joachima Czecha, z akompaniamentem Anny Barbary Mirek. Specjalną nagrodę finansową, za starosądecki „temat doktorski” wręczył p.Jadwidze, w imieniu Towarzystwa Miłośników Starego Sącza, jego prezes Andrzej Długosz, otrzymując w rewanżu egzemplarz pracy doktorskiej dla zbiorów muzealnych.
    Z okazji Roku jubileuszowego, staraniem p.dyrektor Marii Sosin oraz dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego, wydana została książka zatytułowana; „Jan Joachim Czech - życie i dzieło”; jej promocja poprowadzona przez poetkę starosądecką p.Danutę Sułkowską zakończyła część oficjalną spotkania. Po niej udano się jeszcze do budynku Biblioteki w celu zwiedzenia wystawy, również o tytule: „Jan Joachim Czech - życie i dzieło”, przygotowanej przez personel placówki w składzie: Jolanta Chruślicka, Monika Jaśkowicz-Nowak, Marta Sowa i Cecylia Tudaj. W sali czytelni znalazł się również czas na wymianę zdań i rozmowę z zaproszonymi gośćmi, podzielenie się wrażeniami oraz na skorzystanie z poczęstunku i gościnności pań pracujących w PiMG Bibliotece Publicznej.
    Kolejna, bardzo udana impreza jubileuszowa, dobiegła końca, podobnie jak wcześniejsze ubogaciła i wzruszyła, dowodząc dużego zaangażowania i wkładu serca organizatorów.
Zanotowała Zofia Gierczyk
 
124035