Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Podsumowanie Roku Jana Joachima Czecha

Treść


.
PODSUMOWANIE ROKU
JANA JOACHIMA CZECHA
 
                Drodzy Państwo!
 
    Zgodnie z planem i harmonogramem dzisiejszym koncertem kolęd zamykamy Rok Jana Joachima Czecha w Starym Sączu, w 125 rocznicę urodzin kompozytora. Nadszedł czas podsumowania i podziękowań.
    O tym, jak niezwykły i owocny był to rok, przekonają Państwa na pewno liczby, które ośmielę się tutaj przytoczyć.
Rada Miasta - na wniosek p.burmistrza Jacka Lelka - ogłosiła rok 2013 Rokiem Jana J.Czecha w Starym Sączu. Powołała także Komitet Honorowy Obchodów i 19 osobowy Komitet Organizacyjny, który na swym pierwszym posiedzeniu wybrał mnie na swą przewodniczącą.
    Zawiązana wcześniej grupa inicjatywna obchodów opracowała ich harmonogram i tak rozpoczęły się działania, w które bezinteresownie zaangażowało się bardzo wiele osób. Efekty przeszły oczekiwania. Dzięki wspólnej pracy pokazaliśmy, że oddolne inicjatywy mogą być pięknie realizowane dzięki talentom i wielkiej pracy.
Dzięki działalności Komitetu zorganizowaliśmy, wraz z ludźmi dobrej woli, wiele imprez kulturalnych i właściwie prawie w każdym miesiącu minionego roku miało miejsce wydarzenie, którego patronem był starosądecki poeta, kompozytor i nauczyciel; dzięki temu jego postać i twórczość przybliżone zostały szerokiemu gronu starosądeczan, także dzieciom i młodzieży.
Współpracowaliśmy ze starosądeckimi instytucjami, a wśród zaplanowanych wydarzeń były konkursy: poetycki, wiedzy i plastyczny - przeprowadzone w starosądeckich szkołach oraz uroczystość podsumowująca ich wyniki wraz z wręczaniem dyplomów i wspaniałych nagród ufundowanych przez Prywatne Gimnazjum w Starym Sączu.
    W maju, jak corocznie, odbył się XXX Wojewódzki Jubileuszowy Festiwal Zespołów Artystycznych im.Jana Joachima Czecha, pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Jana Golonki, zorganizowany przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu.
    Była również wystawa w rynkowej Galerii pod Piątką: „Jan Joachim Czech - życie i twórczość” - zorganizowana przez Towarzystwo Miłośników Starego Sącza, którego prezesem jest p.Andrzej Długosz.
    Do wydarzeń muzycznych należał koncert zespołu Camerata di Cracovia, w kościele klasztornym Sióstr Klarysek, podczas którego, oczywiście, zabrzmiały m.in. utwory J.J.Czecha.
    Nasi przyjaciele - podopieczni Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo” i Placówki Wsparcia Dziennego, którymi kierują p.prezes Zofia Wcisło, wiceprezes Wojciech Lasek i kadra Środowiskowego Domu Samopomocy oraz p.Jolanta Koszkul - przygotowali, wraz z Powiatową i Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną, w ogródku „Galerii pod „Gniazdem” – piknik z przedstawieniem opartym na teatralnej sztuce J.J.Czecha „Skarby”.
    Niezwykłych przeżyć dostarczały nam występy Starosądeckiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej i Chóru Parafialnego pod dyrekcją p.Stanisława Dąbrowskiego.
Msza B-Dur „O Sancta Kinga” wykonywana podczas Eucharystii w 125 rocznicę urodzin - 29 sierpnia w kościele klasztornym - wraz z homilią ks.prałata Marka Tabora na zawsze pozostaną we wdzięcznej pamięci, licznie wówczas zebranych, Starosądeczan. Z tym samym repertuarem starosądeccy wykonawcy wystąpili w kaplicy św.Kingi w Wieliczce, podczas koncelebrowanej mszy św. i w Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”.
Nasi artyści niestrudzenie wykonywali także kolędy Jana J.Czecha.
    Wielkim wydarzeniem roku jubileuszowego było widowisko poetycko-muzyczne „Natchnione echa Jana Joachima Czecha”, do którego scenariusz napisały panie: Danuta Hejmej i Wanda Łomnicka-Dulak z Piwnicznej, autorka pamiętnego „krakowiaka sądeckiego”, którym witaliśmy w Starym Sączu Jana Pawła II i który na stałe wszedł do kanonu życzeń. Śpiewaliśmy go także z powodzeniem w Wieliczce i Krakowie. Wśród wykonawców podziwialiśmy zespoły „Mali Starosądeczanie” i „Starosądeczanie” kierowane przez panie: Justynę Szkarłat i Ewę Ziębę oraz Marka Ziębę. Danuta Hejmej wyreżyserowała również całe widowisko; scenografię przygotowała Aleksandra Skoczeń, a oprawę medialną Krzysztof Wenecki. Materiały z archiwum rodzinnego w wersji elektronicznej dostarczył Jan Tadeusz Czech - wnuk Patrona Roku, który również przygotował logo roku, zaprojektował wiele afiszy, zaproszeń i dyplomów na organizowane imprezy.
Specjalnie dla potrzeb scenografii tego widowiska p.Urszula Sznajder namalowała wierny portret starosądeckiego nauczyciela, kompozytora i poety.
    Jesienią uczestniczyliśmy w Przeglądzie Twórczości Muzycznej Jana Joachima Czecha zorganizowanym, również z wielkim zaangażowaniem, przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury. Uczestniczyło w nim ponad 30 wieloosobowych zespołów z całego powiatu nowosądeckiego, a wykonywanie utworów Starosądeczanina było możliwe, gdyż w 2013 roku opracowano i wydano staraniem PMDK - dzięki przychylności Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu - jubileuszowe wydawnictwo z nutami i słowami.
    Powiatowa Biblioteka im.Wiktora Bazielicha w Starym Sączu, na czele z jej dyrektorką p.Marią Sosin, 19 grudnia 2013 zorganizowała wieczór pt.: „Jan Joachim Czech - życie i dzieło”, podczas którego, obok recytacji wierszy Jana J.Czecha, wysłuchaliśmy pieśni jego autorstwa w wykonaniu p.dr Jadwigi Postrożnej (mezzosopran), którą mieliśmy okazję podziwiać również później, w tegorocznym Koncercie Noworocznym Burmistrza. Pani Jadwiga Postrożna obroniła rozprawę doktorską, której tytuł brzmiał: „Nieznana twórczość wokalna kompozytora i literata Jana Joachima Czecha”, do której dołączona była płyta z pieśniami w wykonaniu artystki.
Pracę swą przekazała na ręce p.Andrzeja Długosza do Muzeum Regionalnego w Starym Sączu, a trzeba powiedzieć, że po kilku pracach licencjackich i magisterskich na temat starosądeckiego twórcy, jest to pierwsza praca doktorska. Tego wieczoru wysłuchaliśmy także niezwykle ciekawego wykładu p.dr Anny Mlekodaj: „Nad księgą życia Jana Joachima Czecha”, wspomnień córki Zofii Moszyckiej i syna Ludwika Czecha oraz promocji książki p.t „Jan Joachim Czech -życie i dzieło”, którą przedstawiła p.Danuta Sułkowska.
W Bibliotece czynna jest również wystawa o starosądeckim Patronie roku 2013.
    Wiele z wymienionych imprez odbywało się w sali „Sokoła” będącej siedzibą Centrum Kultury i Sztuki im.Ady Sari, którym kieruje p.dyrektor Wojciech Knapik.
Łącznie we wszystkich imprezach, w roli występujących, uczestniczyło ponad 1500 osób. A ile osób stanowiło publiczność? - trudno powiedzieć.
Wszyscy wymienieni byli bardzo zaangażowani w dzieło przekazania kolejnym pokoleniom twórczego dorobku starosądeckiego nauczyciela. Przeszłość -Przyszłości!
Wśród niezwykle zaangażowanych byli rodzice, nauczyciele, opiekunowie, instruktorzy. Aktywnie włączyły się szkoły, Placówka Wsparcia Dziennego, Środowiskowy Dom Samopomocy działający przy „Gnieździe”.
Wszystkim za wszystko, za wszelkie dobro, którego doświadczyłam, koordynując działaniami Komitetu Organizacyjnego Obchodów Roku Jana Joachima Czecha, z serca gorąco dziękuję. Także wszystkim wykonawcom i wiernej publiczności.
Muszę jednak szczególnie, w poczuciu ogromnej wdzięczności, podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w działalność Komitetu Organizacyjnego, które wspierały mnie bezinteresownie i serdecznie. Oprócz już wymienionych należy do nich p.Zofia Gierczyk redakcyjna koleżanka „Z Grodu Kingi”, która pełniła i spełnia funkcję nie do przecenienia wobec historii. Jest kronikarzem naszych poczynań i autorką scenariuszy koncertu kolęd także 2013 i 2014 roku.
Serdeczne dzięki Zosiu!
Wielki wkład w przygotowanie poszczególnych imprez wniosły: p.Iwona Rams reprezentująca Prywatne Gimnazjum - jako organizator konkursów i koncertów kolęd; Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i jego pracownicy, na czele z dyrektorem Józefem Puścizną, który już w roku 1999 przewidział, że kończący się Rok Jana Joachima Czecha zainauguruje rok jubileuszu 15 rocznicy wizyty Jana Pawła II w Starym Sączu i rok Jego kanonizacji; wydając na przełomie wieków płytę z kolędami Jana Joachima Czecha, ofiarowaną w podzięce Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II za kanonizację bł.Kingi. Owa płyta, nie dość że łączy obydwie postaci, to wręcz umożliwia wykonywanie czechowych kolęd szerokim rzeszom chętnych, dzięki możliwości korzystania z zamieszczonych tam słów i podkładów muzycznych.
Oczywiście nasza Biblioteka , Orkiestra i Chór są zawsze z nami.
 
    Myślę, że Rok Czecha okazał się niezwykle owocny w dobre pomysły i cenne inicjatywy. Wyzwolił ludzki zapał i zaangażowanie, które potrafią czynić cuda. Przyniósł niewymierne korzyści w dziedzinie kultury, wychowania i wiedzy; pozwolił na kształtowanie wzorców i postaw; uwrażliwił na piękno; służył rozwojowi życia emocjonalnego, szacunku dla przeszłości, miłości do ziemi ojczystej i naszej małej Ojczyzny.
    I pozwólcie Państwo, że piosenką Jana Joachima Czecha, śpiewaną przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”: „Wedle nase rzycki”… wspólnie przekażemy - wyśpiewamy następnym pokoleniom Starosądeczan myśl - przesłanie, zapewnienie, które dzięki obchodom Jubileuszu 125. rocznicy urodzin Jana Joachima Czecha, na pewno ugruntowało znajomość jego postaci i twórczości.
 
            „Leci od strumycka wesoła muzycka,
            Leci serdecne śpiewanie;
            A choć świat się minie,
            na polskiej dziedzinie
            Jaśkowa śpiewka ostanie!”
 
Zaśpiewajmy, więc wszyscy trzykrotnie: „A choć świat się minie, na polskiej dziedzinie Jaśkowa śpiewka ostanie!”
Jolanta Młodkowska-Czech
 
124010