Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Zamyślenia nad Biblią

Treść


.

Psalm 23
.
Psalm 23 jest najbardziej znanym ze wszystkich w księdze Pisma Świętego, przetłumaczonym na wszystkie języki - przytaczanym bardzo często nawet w filmach.
Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć:
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoje imię.
Chociażbym chodził ciemną doliną,
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza.
Stół dla mnie zastawiasz
wobec mych przeciwników;
namaszczasz mi głowę olejkiem;
mój kielich jest przeobfity.
Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pańskim
po najdłuższe czasy.
Za pomocą dwóch nastrojowych obrazów wyraża Autor dziecięcą ufność w Bogu i wdzięczność za Jego opiekę: w pierwszym Bóg jest przedstawiony jako pasterz, który prowadzi swą owieczkę na najlepsze pastwiska i chroni ją od niebezpieczeństw (w. 1-4), w drugim zaś - jako gościnny gospodarz, który zaprasza swego gościa do suto zastawionego stołu; bierze go też w obronę przed jego wrogami (w. 5). Cały Psalm tchnie uczuciem szczęścia i radości człowieka, który poczytuje to sobie za największą łaskę, iż może obcować z Bogiem (w. 6).
1.

Pasterz musi dobrze znać drogi, by nie zaprowadzić stada na manowce. Bóg prowadzi człowieka, który Mu wiernie służy, prawymi drogami przez życie, tj. takimi, które wiodą do osiągnięcia celów życiowych
Podobnie jak na starożytnym Wschodzie nazywano często królów pasterzami narodu, tak i w Izraelu posługiwano się tym obrazowym sposobem mówienia w odniesieniu do samego Boga -Jahwe (np. Iz 40,11; 49,9n; Ps 80,2; 95,7; 100,3). Przyszły Wybawiciel narodu bywa również przedstawiony jako pasterz (Mich 5,3; Ez 34,23; 37,24). Obraz ten przeszedł potem do NT (J 10,1-28; 21,15-17; Hbr 13,20; 1 P 2,25).
4.
Gospodarz uważał za swój obowiązek opiekować się swoim gościem. Widząc, jakimi honorami Bóg wyróżnia swego wiernego czciciela, wrogowie jego nie odważą się wystąpić przeciwko niemu - przy ucztach namaszczano gościom głowę wonnym olejkiem (por. Ps 45,8; Łk 7,46).
W ciemnym, ustronnym miejscu grozi niebezpieczeństwo ze strony łupieżców lub dzikich zwierząt. Dla obrony przed nimi pasterz uzbrojony jest w drewnianą maczugę, której głowica jest nabita gwoździami lub okuta żelazem.
6.
Telewizor jest pasterzem moim,
Żadnego z programów mi nie zabraknie.
Na barwnej pustyni ducha pasie mnie,
Do wód żywych Słowa Bożego nie wiedzie mnie.
Duszę moją wysusza, oddala od Boga.
Wiedzie mnie na ścieżki niesprawiedliwości
Swym przemożnym wpływem.
Choćbym nawet żył sto lat
Nie zrezygnuję z mojego telewizora:
Jego obraz, dźwięk i dwanaście kanałów,
Te mnie pocieszają.
Zastawia przede mną bogaty zestaw scen,
Uwalnia mnie od obowiązków rodzinnych,
Wypełnia mój wolny czas i umysł po brzegi.
Uczy, bawi, kształtuje
Na obraz cywilizowanego człowieka.
Dobroć i łaskę Bożą oddala mój telewizor
Od mojej duszy.
Po wszystkie dni życia mego
Trwać będę w duchowym ubóstwie.
- Czy nie widzę siebie w tym obrazie?
Ks.Paweł Tyrawski
Wiersz ten wyraża istotną myśl całego Psalmu: największym szczęściem jest obcowanie z Bogiem, którego bliskość odczuwa się szczególnie w Jego świątyni. Czy zawsze odczuwamy tę miłość, bliskość i zatroskanie Boga wobec nas? Dzisiejszy człowiek myśli inaczej, ktoś sparafrazował ten psalm, dostosowując go do dzisiejszej rzeczywistości. Oto on:
324541