Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

W trosce o przyszłość bezrobotnych mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz

Treść


.
“Czas na aktywność w Grodzie Kingi
- W trosce o przyszłość bezrobotnych mieszkańców
Miasta i Gminy Stary Sącz”
.
“Pomoc bliźnim jest dziełem miłości, a dzieła miłości są zawsze godne pochwały”
św.Jan Bosko
.
“Zdarza się, że w chwili, gdy najmniej się tego spodziewamy, życie stawia przed nami wyzwania, by sprawdzić naszą gotowość do zmiany” - stwierdził wielki pisarz Paulo Coelho. Na wiele spraw nie mamy wpływu, ale mamy wpływ na to, co się nam w życiu przydarza; czy poddamy się biernie okolicznościom, czy będziemy walczyć i każdego dnia dokonywać wyborów,
w czym niejednemu poradził i radzi starosądecki Ośrodek Pomocy Społecznej. Jego działalność nie ogranicza się do bardzo potrzebnej pomocy materialnej, ale wykorzystuje różne możliwości, szuka nowych szans, by otworzyć nowe perspektywy działania, podążać za duchem czasów, urealnić nadzieje, pomóc w zaakceptowaniu siebie, od czego trzeba zacząć. Świadczy o tym również aktualnie realizowany “Program aktywizacji społecznej i zawodowej - czas na aktywność w Grodzie Kingi”.
Kluczowym problemem w procesie aktywizacji społecznej mieszkańców, objętych opieką Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu, jest pogłębiające się zjawisko bezrobocia. Na koniec roku 2007 liczba bezrobotnych według danych Powiatowego Urzędu Pracy wyniosła 1351 osób w tym miasto Stary Sącz 571, gmina 780 osób. Z pomocą przychodzi im realizowany od 01.07.br. przez OPS w naszym mieście projekt systemowy “ Program aktywizacji społecznej i zawodowej – czas na aktywność w Grodzie Kingi”.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego “Kapitał Ludzki” a współfinansowany ze środków “Europejskiego Funduszu Społecznego”. W marcu 2008 roku kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu p.Janina Nalepa powołała zespół projektowy, który uczestniczył w cyklu szkoleń organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie dotyczących przygotowania kadr pomocy społecznej do opracowania i realizacji projektów systemowych w ramach POKL. W skład zespołu projektowego weszli: Artur Kotas - kierownik projektu, Magdalena Kuźmiak - koordynator merytoryczny i Barbara Nakielska - specjalista do spraw rozliczeń. Wniosek systemowy został złożony w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, zyskując pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów i został przyjęty do realizacji bez zastrzeżeń odnośnie merytoryczności wniosku, kwalifikowalności wydatków wykazanych w budżecie projektu.
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie postanowił przyznać na realizację projektu dofinansowanie w wysokości 93 089,29 PLN. Wkład własny Ośrodka Pomocy Społecznej to 14 650,00 PLN. Łączna kwota całego budżetu projektu to: 107 739,29 PLN. Ośrodek Pomocy Społecznej dzięki uczestnictwu w projekcie pozyskał środki na zatrudnienie nowego pracownika i zakup niezbędnego sprzętu biurowego.
W ramach “Programu aktywizacji społecznej i zawodowej - czas na aktywność w Grodzie Kingi” zawarto 10 kontraktów socjalnych z osobami z terenu Miasta i Gminy Stary Sącz, które przeszły rekrutację, są długotrwale bezrobotne lub pozostają bez pracy oraz korzystają ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej. Po zakończeniu cyklu szkoleń, warsztatów i konsultacji uczestniczki zostaną skierowane na kursy nauki zawodu w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Nowym Sączu.
Można zapytać, jaka jest celowość tych szkoleń, czyli bezpośrednie korzyści dla beneficjentek. W założeniach i praktyce są wielkie. Projekt pozwoli uczestniczkom zdobyć nowe, atrakcyjne zawody, zwiększyć motywacje i zaufanie we własne siły, wszystko to dzięki uczestnictwu w profesjonalnych warsztatach i szkoleniach pod okiem wysokiej klasy specjalistów.
Jest więc, o co zabiegać, bo wiadomo, że warunki determinują nasze życie, akcja nie byłaby możliwa bez pomocy unijnej, o czym przekonaliśmy się już wielokrotnie patrząc na liczne poczynania naszego pana burmistrza mgr Mariana Cyconia, który pozyskał wielomilionowe środki dla naszego Miasta i Gminy.
Człowiek sam musi wiedzieć, że jest kowalem swego losu, musi umieć z nowej szansy skorzystać. “Sekret kryje się w teraźniejszości - jeśli bacznie przyjrzysz się chwili obecnej, możesz ją zmienić na lepsze. A gdy to zrobisz, wszystko, co nastąpi potem, też będzie lepsze. Każdy dzień przynosi nam wieczność” - pisze Paulo Coelho. Warto o tym pamiętać żyjąc dzisiaj i myśląc o przyszłości.
Marcin Sułkowski
324005