Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Wskazania św.Pawła dla dzieci

Treść


.
Wskazania św.Pawła dla dzieci
.

.
    Po rozważaniu nauki św. Pawła dla mężów i dla małżonek, warto zwrócić uwagę na naukę, jaką przekazuje św. Paweł dla dzieci. Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe (Ef 6, 1).
Uzasadniając polecenie, najpierw odwołuje się do sprawiedliwości. Posłuszeństwo rodzicom jest podyktowane zasadą sprawiedliwości, czyli oddaniem każdemu tego, co mu się słusznie należy. Za trud zrodzenia i wychowania rodzice mają prawo oczekiwać od swoich dzieci posłuszeństwa do osiągnięcia przez nie pełnoletności. Należy jednak pamiętać, że żyjąc pod jednym dachem z rodzicami, będąc dorosłym i na ich utrzymaniu, trzeba - przynajmniej z szacunku - informować o swoich planach i zamiarach oraz respektować zasady i zwyczaje panujące w domu. Poucza nas o tym Katechizm Kościoła Katolickiego: Tak długo jak dziecko mieszka z rodzicami, powinno być posłuszne każdej prośbie rodziców, która służy jego dobru lub dobru rodziny (...) Wzrastając, dzieci będą nadal szanować swoich rodziców. Będą uprzedzać ich pragnienia, chętnie prosić o rady i przyjmować ich uzasadnione napomnienia. Posłuszeństwo wobec rodziców ustaje wraz z usamodzielnieniem się dzieci, pozostaje jednak szacunek, który jest im należny na zawsze. Ma on bowiem swoje źródło w bojaźni Bożej, jednym z darów Ducha Świętego (KKK 2217). W Liście do Kolosan posłuszeństwo dzieci wobec rodziców Apostoł uzasadnia dodatkowo, tym że to jest miłe Panu (Koi 3, 20).
Oprócz powołania się na zasadę sprawiedliwości, Apostoł przytacza tekst czwartego przykazania, w którym Bóg powiedział:
Czcij ojca twego i matkę, aby ci było dobrze i abyś był długowieczny na ziemi (Wj. 20, 12).
Swoim pouczeniem Apostoł Narodów przypomina nieocenioną wartość posłuszeństwa, które współczesny świat odstawił na margines życia rodzinnego i społecznego w imię fałszywie pojętej wolności. Promowanie tzw. „bezstresowego wychowania" dzieci i młodzieży sprawia, że postawa posłuszeństwa jest postrzegana przez niektórych ludzi jako wstydliwa i niemodna i dlatego nie warto się do niej przyznawać. Święty Paweł bardzo wyraźnie podkreśla, że posłuszeństwo wobec rodziców tak naprawdę jest posłuszeństwem wobec samego Boga i z tego względu ma ono wielką wartość.
Przypomnijmy, że grzech pierwszych rodziców, Adama i Ewy, był grzechem nieposłuszeństwa wobec Boga - każdy grzech ma u swych podstaw nieposłuszeństwo wobec Stwórcy. Postawa nieposłuszeństwa dziecka wobec rodziców jest niebezpieczna dla niego samego, gdyż może zaowocować zagubieniem się w jego przyszłym życiu. Jeżeli dziecko od najmłodszych lat nie nauczy się słuchać rodziców, to bardzo trudno będzie mu nauczyć się słuchać Boga. Jednak, jak okazywać szacunek i posłuszeństwo rodzicom, którzy znęcają się nad swoimi dziećmi np. pod wpływem alkoholu czy z innych pobudek? A takie przypadki w dzisiejszym świecie stają się coraz częstsze! W Liście do Efezjan znajdziemy również rady dla rodziców: A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je stosując karcenie i napominanie Pańskie (Ef 6, 4).
Rodzice mają tak postępować wobec swoich dzieci, aby w ich postawie mogły dostrzec oblicze kochającego je Boga Ojca. To za mało powiedzieć dziecku, że Bóg je kocha i zawsze pragnie jego dobra. Jeżeli dziecko nie doświadczy miłości ze strony swoich najbliższych - rodziców, trudno będzie mu uwierzyć, że jeszcze bardziej kocha je Bóg.
Musimy jednak pamiętać, że Boża miłość jest miłością wymagającą. Bóg karci i napomina swoje dzieci, bo pragnie ich szczęścia, dlatego św.Paweł radzi, aby rodzice postępowali podobnie. Złymi rodzicami są ci, którzy widząc, że dziecko robi coś złego, nie skarcą go! Nie należy iść za współczesną modą, która nawet słuszne skarcenie dziecka uważa za przejaw przemocy i znęcania się nad dzieckiem. W konsekwencji takiego postępowania, wspomnianego już „bezstresowego wychowania", więzienia zapełniają się młodocianymi przestępcami, którzy niestety za późno zaczynają zauważać, że faktycznie zostali oszukani i wykorzystani przez współczesny, liberalny i bezbożny świat. W efekcie, młody człowiek nie zawsze uświadamia sobie, że posłuszeństwo wobec rodziców dałoby mu głęboki i trwały rozwój duchowy, prawdziwąwolność, której gwarantem jest sam Bóg. Posłuszeństwo wobec modnych propozycji świata doprowadziło go do degeneracji i w efekcie zrujnowało mu życie.
Przez wstawiennictwo św.Pawła polecajmy Bogu nasze rodziny. Dla dzieci prośmy o dar prawdziwego i owocnego posłuszeństwa, a dla ich rodziców o umiejętność i odwagę stawiania im rozsądnych wymagań, które będą służyć ich autentycznemu rozwojowi dla dobra Kościoła i narodu.
Opracował ks.Paweł Tyrawski
 na podstawie: „Krocząc za św.Pawłem”
- Jacka Pawłowicza
 
327409