Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

„POTENCJAŁ SENIORÓW ROZWIJA SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ W GMINIE”

Treść


.
„POTENCJAŁ SENIORÓW
ROZWIJA SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ W GMINIE”
 
    Pod takim hasłem przebiegało Gminne Święto Seniora, w zamierzeniach dwuczęściowe, zorganizowane pod koniec września przez Stowarzyszenie Miasto Świętej Kingi oraz Powiatową i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Starym Sączu. Pierwsza jego część obchodzona była w Centrum Pielgrzymowania „Opoka”, a rozpoczęta Mszą św. sprawowaną przez ks. dyrektora Mariusza Żabę, w intencji społeczności senioralnej, (z oprawą muzyczną p.Tadeusza Dyrdy).
    Część oficjalną, przywitaniem zgromadzonych i krótkim wystąpieniem, zapoczątkowała prezesująca Stowarzyszeniu p.Helena Piętka. Zabierali też głos zaproszeni goście specjalizujący się w problematyce senioralnej polityki społecznej.
    Część biesiadna przebiegała w bardzo miłej atmosferze rozmów, dyskusji, dzielenia się doświadczeniami i kosztowania przysmaków miejscowej kuchni. Wśród ok.150-osobowej grupy uczestników spotkania, 80% stanowili seniorzy, pozostali to przedstawiciele organów państwowych, i samorządowych, darczyńcy i sponsorzy oraz zaproszeni goście. Oprócz starosądeczan gościli się i świętowali również przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji z Gołkowic, Moszczenicy i Barcic.
    Zaistnienie i działalność Klubu Seniora przy Stowarzyszeniu Miasto Świętej Kingi to duża szansa dla tego środowiska i wyjście naprzeciw jego potrzebom i oczekiwaniom; zapewnienie rozwoju i wsparcia. Stworzenie warunków do urozmaiconych działań, organizowanie zajęć rozwijających pasje i zainteresowania, a także możliwości większego angażowania się w życie społeczne.
    Fragmenty referatu, wygłoszonego na spotkaniu przez bardzo zaangażowaną panią prezes Helenę, przytaczamy niżej, umożliwiając Czytelnikom zapoznanie się z celami i formami działań Stowarzyszenia.
    (…) „Swoją działalność rozpoczęło w styczniu 2018 r., na dzień dzisiejszy liczy 97 członków, w tym 85 seniorów i dlatego utworzony został Klub Seniora. Celem głównym Stowarzyszenia jest prowadzenie działań służących rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnej. Hasło obchodzonego dziś święta oddaje stan faktyczny, we wszystkich organizacjach w Gminie aktywnie działają seniorzy, również w radach sołeckich, komitetach osiedlowych czy organizacjach kościelnych. Przykładem jest doskonale funkcjonujące Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo” z Panią Prezes, też seniorem…
    Chcemy również przekazać społeczeństwu, że seniorzy nie są obciążeniem finansowym dla państwa, lecz grupą ludzi, którzy mają wolny czas, posiadają wiedzę, doświadczenie życiowe i chęć bycia aktywnymi… Jednym słowem, seniorzy to potencjał, który jest wykorzystywany do pracy na rzecz innych i dlatego należy zapewnić im ciągły rozwój i wsparcie…
   Takiego wsparcia oczekują również od Państwa i samorządów lokalnych. Na podstawie dotychczasowej działalności naszej organizacji, oceniamy, że bardzo dobrze układa się współpraca z Burmistrzem Miasta, który wraz z PiM-GBP zapewnia nam warunki lokalowe i współfinansuje naszą działalność w ramach ogłaszanych konkursów, oraz z pracownikami Urzędu, którzy udzielają nam pomocy organizacyjnej, za co składam wszystkim, w imieniu seniorów, podziękowanie… Sprawy, które oczekują na rozwiązanie to rozpatrzenie wniosku o utworzenie Gminnej Rady Seniorów i zadecydowanie o tym, by Gminny Dzień Seniora stał się tradycją i obchodzony był w ostatnią sobotę września… Szczególne podziękowania składam dla Zarządu Sejmiku Województwa Małopolskiego, na ręce p.Marty Mordarskiej, za wsparcie finansowe… Również dziękuję za wsparcie miejscowym zakładom pracy: Firmie Batim, Firmie Jopek, Bankowi Spółdzielczemu i Nadleśnictwu (…).
Zanotowała Zofia Gierczyk
 
310706