Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Rozmowa z burmistrzem p.Marianem Cyconiem

Treść


.
     
Rok 2008
w Starym Sączu
i Gminie
Rozmowa z burmistrzem
p.Marianem Cyconiem
 
     U progu Nowego Roku zwykło się bilansować mijający, dokonać podsumowania osiągnięć, a równocześnie przygotować plan działań na nadchodzący czas.
Prosimy p.Burmistrza o podzielenie się z Czytelnikami najważniejszymi dokonaniami roku 2008 oraz kierunkami działań na rok 2009.
     - W roku, który odchodzi już do historii, staraliśmy się odpowiednio gospodarzyć środkami finansowymi, pozyskiwać je w każdy możliwy sposób i wybierać zadania najpilniejsze do wykonania.
Odnotujemy najważniejsze z nich:
 • wykonanie II etapu prac konserwatorsko-remontowych w klasztorze Sióstr Klarysek,
 • renowacja kościółka św.Rocha,
 • oddanie do użytku mostu nad Dunajcem i obwodnicy Starego Sącza,
 • wybudowanie około 20 km dróg, 37 odcinków w różnych miejscowościach Gminy,
 • ustabilizowanie osuwisk we wszystkich miejscowościach z wyjątkiem Mostek,
 • przygotowanie całej dokumentacji, łącznie z pozwoleniem na modernizację budynku Centrum Kultury i Sztuki; złożenie wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego w Krakowie o środki unijne. Na podjęte prace wydano już 2 mln złotych,
 • przebudowanie ulic: Jana Czecha, Radosnej, Dąbrowskiego i Kilińskiego (modernizacja wraz z infrastrukturą),
 • uporządkowanie targowicy,
 • ogrodzenie terenu boiska sportowego na Osiedlu Słonecznym,
 • ulica Lenczowskiego - z całą infrastrukturą,
 • modernizacja ośrodka zdrowia w Starym Sączu, ocieplenie budynku, wymiana okien i kotłowni, zamontowanie baterii słonecznych,
 • wymiana okien w Szkole Podstawowej w Gaboniu i części okien w Szkole Podstawowej nr 1 w Starym Sączu.
 
Plan wydatków majątkowych na rok 2009, na niektóre zadania
 
     W przygotowaniu są dokumentacje m.in. na: modernizację przedszkola na Osiedlu Słonecznym, na starosądeckie Lourdes, na dalsze prace konserwatorskie w klasztorze Sióstr Klarysek.
 
Przewidziane wydatki na:
 
 • dokumentację dotyczącą budowy kanalizacji sanitarnej w Przysietnicy - 120 tys.zł
 • kanalizację sanitarną w ul.Staszica - 70 tys.zł
 • przystań rowerową na Karpackim Szlaku Rowerowym w Barcicach - 340 tys.zł
 • modernizację ośrodka zdrowia w Starym Sączu (dokumentacja, parking, droga) - 130 tys.zł
 • modernizację remizy OSP w Starym Sączu - 200 tys.zł
 • modernizację Klubu „Omen” - 200 tys.zł
 • modernizację ośrodka zdrowia w Barcicach - 700 tys.zł
 • termomodernizację SP nr 1 w Starym Sączu - 150 tys.zł
 • termomodernizację SP w Gaboniu - 150 tys.zł
 • oświetlenie ulic, placów i dróg - 400 tys.zł
 • oświetlenie drogi Trakt św.Kingi - 50 tys.zł
 • oświetlenie obwodnicy od ronda w Starym Sączu do ronda w Podegrodziu wraz z podświetleniem mostu św.Kingi - 200 tys.zł
 • oświetlenie ul.Bazielicha - 50 tys.zł
 • usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 500 tys.zł
 • osuwisko Mostki - 500 tys.zł
 • Starosądeckie Centrum Kultury i Sztuki (I etap modernizacja) - 5.052.000 zł
 • Starosądeckie „Lourdes” - 900 tys.zł
 • boisko sportowe w Przysietnicy - 500 tys.zł
 • modernizacja budynku KS „Sokół” na Podmajerzu - 50 tys.zł
 
Ustalenia budżetowe
 
     Ustalono dochody budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2009 rok w wysokości 48.306.905 zł a wydatki budżetu na kwotę 58.420.548 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu na kwotę 10.113.643 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek (w kwocie 450 tys.zł), kredytów (9.548.643 zł).
Z satysfakcją mogę powiedzieć, że wskaźnik zadłużenia na rok 2008 wyniósł zaledwie 7,27%.
 
Korzystając z okazji, chciałbym złożyć wszystkim mieszkańcom Starego Sącza i Gminy z serca płynące życzenia.
Życzę radosnych świąt Bożego Narodzenia i pomyślnego, szczęśliwego Nowego Roku. Dla nas będzie to rok dziesięciolecia kanonizacji bł.Kingi i pobytu Jana Pawła II w Starym Sączu - życzę, by obchody rocznicy wypadły godnie i pięknie, a św.Kinga zawsze wypraszała nam Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, bo jest naszą ostoją.
Mieszkańcom życzę też, by się wzajemnie szanowali, nieśli sobie pomoc i życzliwość, by dbali o mienie wspólne tak, jak o swoje prywatne i wyróżniali się umiłowaniem naszej małej starosądeckiej Ojczyzny.
Rozmawiały Jolanta Czech, Zofia Gierczyk
324016