Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

W zaciszu starosądeckiech uliczek...

Treść


.
W ZACISZU STAROSĄDECKICH ULICZEK…
 
    … wznosi się gmach I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie. Szkoła swą tradycją sięga roku 1948. Początkowo nosiła nazwę Samorządowej Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Licealnego, która została upaństwowiona z dniem 1 II 1950 roku. Od 1964 roku placówka mieści się przy ulicy Partyzantów 15. Na przestrzeni lat szkoła kilkakrotnie przechodziła głęboką modernizację. Także obecnie Dyrekcja szkoły dokłada ciągłych starań o udoskonalenie bazy lokalowej.
    Dzisiaj szkoła stanowi trzon intelektualnego rozwoju młodzieży pobliskich rejonów. Dzięki doskonałej lokalizacji placówka skutecznie konkuruje ze szkołami Nowego Sącza, kształcąc nie tylko miejscową młodzież, ale także uczniów wywodzących się spoza środowiska lokalnego (z 16 gmin rozmieszczonych w 3 powiatach Małopolski). Szkoła w trosce o gruntowne wykształcenie swych podopiecznych zapewnia szeroki wachlarz oferty edukacyjnej, dostosowując ją do potrzeb i zainteresowań uczniów, a także wychodząc naprzeciw współczesnym wymaganiom społecznym. W ten sposób Liceum Ogólnokształcące stara się zapewnić swym wychowankom lepsze perspektywy przyszłości, nieustannie doskonaląc kształcenie na szczeblu ponadgimnazjalnym.
    W Liceum wiedzę zdobywa około 650 uczniów. Profil szkoły zakłada kształcenie ogólne, rozszerzone o innowacje w zakresie przedmiotów: podstawy dziennikarstwa, podstawy pedagogiki, podstawy ratownictwa medycznego oraz wychowania fizycznego. Dodatkowym atutem jest również autorski program z chemii dla klas z ratownictwem medycznym, a także program autorski w zakresie podstaw pedagogiki, przysposobienia obronnego oraz wychowania fizycznego, opracowany przez nauczycieli szkoły. Wysoki poziom nauczania w Liceum zapewnia doświadczona, wykwalifikowana i przyjazna uczniom kadra pedagogiczna, dbająca stale o podnoszenie swoich umiejętności. Warto podkreślić, że szkoła oferuje naukę w systemie jednozmianowym (co jest istotne dla uczniów dojeżdżających). Całkowite bezpieczeństwo zapewnia uczniom nieustanny monitoring budynku.
.

.
    W tym roku I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie proponuje kandydatom niezwykle zróżnicowaną i bogatą ofertę edukacyjną:
 
1. Klasa z przedmiotami rozszerzonymi: matematyka, informatyka, j.angielski
W klasie o profilu „informatycznym” uczniowie zdobywają gruntowną wiedzę ze szczególnym ukierunkowaniem na przedmioty ścisłe. Mają możliwość odkrywania i rozwijania własnych zdolności w zakresie interesujących dziedzinach, czego dowodem są osiągnięcia m.in. w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Internecie Dialnet Master. Profil daje możliwość kontynuowania nauki na wyższym szczeblu kształcenia, tu w szczególności w szerokim zakresie studiów inżynierskich (Matematyka, Informatyka, Ekonomia). Języki realizowane w klasie o tym profilu to j. angielski oraz niemiecki.
 
2. Klasa z przedmiotami rozszerzonymi: biologia, chemia, j.angielski
Klasa z „ratownictwem medycznym” daje niezwykłe możliwości uczniom pragnącym zdobyć nie tylko wiedzę, ale i doświadczenie w kierunku studiów medycznych. Doskonale przygotowuje uczniów na gruncie teorii (profil wzmocniony o przedmiot dodatkowy - podstawy ratownictwa medycznego), jak również praktyki, oferując uczniom zajęcia Pierwszej Pomocy Medycznej, a także poprzez organizację wyjazdów i kursów przygotowawczych. Szkoła prowadzi również stałą współpracę z grupą ratownictwa medycznego PSP w Nowym Sączu. Profil doskonale przygotowuje uczniów do studiów typu: Medycyna, Farmacja, Pielęgniarstwo, Psychologia, Biotechnologia, Ratownictwo Medyczne. Na tym polu szkoła może poszczycić się wieloma osiągnięciami. Tu w sposób szczególny należy uwzględnić wieloletnie sukcesy w Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Konkursie Neurobiologii. Języki: j. angielski i niemiecki.
 
3. Klasa z przedmiotami rozszerzonymi: geografia, biologia, j.angielski
Uczniowie o zainteresowaniach biologicznych, pragnący poszerzać je o aspekt geograficzno-krajoznawczy, z pewnością mogą skorzystać z propozycji, jaką stanowi klasa „geograficzno-biologiczno-językowa”. Tutaj szkoła oferuje uczniom przygotowanie w zakresie przedmiotów wiodących, a także umożliwia poszerzanie młodzieńczych horyzontów o poznawanie bliższych i dalszych regionów naszego kraju. Tego typu kształcenie z pewnością zaowocuje w realizacji marzeń o studiach typu: Inżynieria Środowiska, Ochrona Środowiska, Geodezja i kartografia, Geografia, Biologia. Języki: j. angielski, j. niemiecki.
 
4. Klasa z przedmiotami rozszerzonymi: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
Klasa „dziennikarska” oferuje uczniom szerokie możliwości rozwoju umiejętności pisarskich. Niewątpliwym atutem profilu jest rozszerzenie o przedmiot dodatkowy - podstawy dziennikarstwa (program autorski). Uczniowie klasy dziennikarskiej współpracują z „Dziennikiem Polskim” oraz lokalnymi gazetami, a także mają możliwość realizacji swych pomysłów na łamach gazety szkolnej „Curie-r”. Biuletyn szczyci się długoletnią tradycją i niezwykłym zainteresowaniem. Wydawany jest bowiem regularnie od 2001 roku. Uczniowie chętnie działają, publikując swoje teksty i budując małą społeczność dziennikarską. W ubiegłym roku gazeta została wyróżniona przez „Dziennik Polski” za profesjonalizm, natomiast najzdolniejsi uczniowie odbywają praktykę wakacyjną w tejże redakcji. Ten profil to pewny sukces w dostaniu się na takie kierunki studiów, jak: Dziennikarstwo czy Stosunki międzynarodowe. Języki realizowane w ramach programu to j. angielski oraz niemiecki.
 
5. Klasa z przedmiotami rozszerzonymi: język polski, historia
Klasa „pedagogiczna” stanowi ważny komponent kształcenia w zakresie działalności edukacyjnej LO. Tradycja nauczania dydaktycznego od zawsze była i jest obecna w życiu szkoły. To przecież tutaj już od kilkudziesięciu lat kształcili się najlepsi pedagodzy naszego regionu. Tak jest również i dzisiaj. Mając na uwadze właściwy rozwój uczniów w tym kierunku, szkoła wciąż wzbogaca swą ofertę poprzez wprowadzanie w zakres programu przedmiotu dodatkowego – podstawy pedagogiki. W ten sposób uczniowie mają możliwość zetknięcia się z pracą nauczyciela. W ramach zajęć z pedagogiki szkoła prowadzi współpracę z przedszkolem, a od 2008 roku licealiści odbywają praktyki w szkole podstawowej (jest to jedyna szkoła w powiecie nowosądeckim oferująca uczniom tego typu zajęcia). Nie są to jedyne propozycje rozwijania zainteresowań. W ramach kształcenia przedmiotowego wychowankowie poznają specyfikę pracy w zakresie pedagogiki społeczno-opiekuńczej oraz resocjalizacyjnej poprzez wyjazdy do ośrodków pomocy społecznej i in., które nie tylko kształcą, ale i wychowują serca młodych. Tutaj uczniowie również osiągają niebywałe sukcesy, zdobywając pierwsze miejsca oraz wyróżnienia w ramach Olimpiady Tematycznej Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego, Olimpiady Historycznej, Konkursów Czytelniczych oraz licznych Konkursów Recytatorskich. Profil daje możliwości kontynuowania nauki na takich kierunkach studiów, jak: Prawo, Filologia polska, Historia, Pedagogika. Języki: j.angielski, j.francuski.
 
6. Klasa z przedmiotami rozszerzonymi: biologia, wychowanie fizyczne
Ubiegłoroczną nowością w Liceum jest klasa ze zwiększoną liczbą godzin wf - profil „biologiczno-sportowo-językowy”. To doskonałe rozwiązanie dla uczniów o szerokich zainteresowaniach i umiejętnościach w dziedzinie sportu i nie tylko. Klasa daje możliwości poszerzania własnych pasji i uzdolnień, stawiając również na rozwój intelektualny uczniów. Ci biorą udział w licznych wyjazdach w zakresie sportów indywidualnych (zajęcia z pływania, narciarstwo), wpływając na doskonałą kondycję nie tylko ciała, ale i ducha. Zajęcia prowadzone są przez trenerów danej specjalności. Miernikiem pracy są niesłabnące osiągnięcia w różnego typu konkursach i zawodach sportowych. Profil przygotowuje uczniów szczególnie zainteresowanych dalszą edukacją na uczelniach typu AWF. Języki: j.angielski, j.niemiecki.
 
Oferta edukacyjna
 
    W ofercie edukacyjnej naszej szkoły znajduje się bogaty wybór zajęć dodatkowych. Każdy znajdzie tu coś dla siebie:
- zajęcia fakultatywne, przygotowujące uczniów do matury,
- koła językowe: z językiem angielskim, francuskim, niemieckim,
- koła przedmiotowe,
- koło dziennikarskie,
- koło recytatorskie,
- koło ekologiczne,
- Koło Młodego Europejczyka,
- zespół muzyczny,
- Wolontariat,
- SKS.
    Młodzież Liceum uczestniczy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, w których odnosi niemałe sukcesy, zdobywając indeksy na uczelnie wyższe. W tym zakresie może poszczycić się laureatami olimpiad na szczeblu centralnym (biologia, historia) Od kilku lat szkoła prowadzi ścisłą współpracę z Gimnazjum ze spiskiej Nowej Vsi na Słowacji. W ramach współpracy zaprzyjaźnione szkoły dokonują wymiany uczniów, wspólnie uczestniczą w uroczystościach.
Szkoła ponadto oferuje nowoczesną i bogato wyposażoną bibliotekę z dużą pracownią multimedialną ogólnodostępną dla uczniów, dwie równie nowoczesne sale komputerowe z dostępem do Internetu, dwie pracownie językowe, dobrze wyposażone w środki multimedialne sale lekcyjne, bogate zaplecze sportowe (siłownia, sala do gier zespołowych, sala do gimnastyki, do tenisa stołowego, zespół boisk szkolnych).
 
Zespół - Pokolenie Jana Pawła II
 
    Zespół po śmierci Papieża przyjął nazwę "Pokolenie JP II". Opiekunem oraz autorem utworów jest nauczyciel LO mgr Mieczysław Zagórowski, zaś opiekunem duchowym Ks.Henryk Homoncik. Zespół ściśle współpracuje z Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania, poprzez przygotowanie oprawy poetycko-muzycznej uroczystości odbywających się przy Ołtarzu Papieskim w Starym Sączu. "Pokolenie JP II" jest laureatem I miejsca prestiżowego konkursu pod hasłem "Moje spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II", organizowanego przez Województwo Małopolskie, pod patronatem Ks.Kardynała St.Dziwisza. Zespół ma na swoim koncie wiele sukcesów, m.in. zaprezentował się w Krakowskiej Akademii Muzycznej, w Teatrze im.J.Słowackiego w Krakowie. Szczególnym wyróżnieniem był występ na krakowskich błoniach podczas spotkania Papieża Benedykta XVI z młodzieżą, w maju 2006 r. Młodzi koncertowali w Watykanie, Rzymie, San Giovanni Rotondo, Asyżu, na Monte Ciasno czy Paryżu. Obecnie zespół nagrywa płytę, która będzie przypominaniem przesłania o świętości wypowiedzianego z ziemi sądeckiej przez Papieża w 1999 roku."
     Właściwym sprawdzianem skuteczności szkoły są zawsze egzaminy zewnętrzne, a wśród nich najważniejszy - matura. Wynik jej zdawalności (niemalże 100%) sam mówi o wysokim poziomie nauczania.
I LO im.Marii Skłodowskiej-Curie to szkoła,
która zapewni udany start w dorosłość.
           
     Wszystkich zainteresowanych bardzo serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową: www.lo.stary-sacz.iap.pl, a w sposób szczególny na organizowany przez szkołę Dzień Otwarty w dniu 28 kwietnia 2009 r.
 
Małgorzata Stelmach, Ewelina Mężyk
123938