Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Diecezjalne obchody święta Caritas

Treść


.
DIECEZJALNE OBCHODY ŚWIĘTA CARITAS
 
    W całym Kościele druga niedziela wielkanocna obchodzona jest jako uroczystość Miłosierdzia Bożego. W ten szczególny dzień „oczyma duszy wpatrujemy się w oczy Miłosiernego Jezusa, aby w głębi Jego spojrzenia znaleźć odbicie własnego życia oraz światło łaski, którą już po wielekroć otrzymaliśmy i którą Bóg zachowuje dla nas na każdy dzień i na dzień ostateczny” (Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002).
    Jakąż moc i nadzieję dają przytoczone słowa Wielkiego Papieża. Niedziela Miłosierdzia Bożego, będąc świętem patronalnym Caritas, gromadzi dziękujących za dar Bożego Miłosierdzia, za istniejące i powstające dzieła Caritas, za ofiarodawców oraz ludzi dobrej woli współpracujących i wspierających akcje charytatywne, wolontariuszy Parafialnych Oddziałów Caritas, pracowników placówek prowadzonych przez diecezjalną Caritas oraz młodzież z licznych w diecezji tarnowskiej Szkolnych Kół Caritas.
W tym dniu szczególną modlitwą otaczani są chorzy, niepełnosprawni, starsi, samotni, ubodzy i bezdomni, których wielka liczba stanowi podopiecznych diecezjalnej Caritas.
    Tegoroczne diecezjalne obchody święta Caritas zorganizowano w limanowskiej bazylice Matki Bożej Bolesnej. Wigilia uroczystości Miłosierdzia Bożego przypadła na sobotę 10 kwietnia 2010 r. Do wzięcia udziału w tym święcie zaproszono wolontariuszy, pracowników i dobroczyńców - osoby wspierające potrzebujących - z całej diecezji. Przybyli ludzie, którzy bezinteresownie, na wiele sposobów pomagają bliźnim. „(…) Postawa miłosiernego Samarytanina, który osobiście zajmuje się potrzebującym; jest to postawa człowieka, który bez medialnego rozgłosu, dyskretnie, ewangelicznie, wiedząc, że Bóg widzi w ukryciu, służy Chrystusowi w najuboższych, opuszczonych i potrzebujących” - powiedział ks.bp Wiktor Skworc w wygłoszonej homilii.
Biskup Skworc powiedział również, że działalność ewangelizacyjna i charytatywna Kościoła, jest drogą budowania międzyludzkiej komunii w świecie ludzi samotnych, czyli cierpiących różnorakie formy ubóstwa, z których największym jest brak miłości. Dziękując wolontariuszom, (których w diecezji tarnowskiej jest około 4000) działającym w parafialnych oddziałach, powiedział o Caritas, „że to siły szybkiego reagowania Kościoła, których siła płynie z głębokiej motywacji, prostych struktur decyzyjnych, przy wykluczeniu biurokracji, która zabija ducha i odczłowiecza międzyludzkie relacje”.
Wolontariusze to podstawa - opoka działalności charytatywnej. Prowadzą świetlice, gdzie pomagają w nauce dzieciom, przygotowują (nie tylko świąteczne) dary żywnościowe, przekazują - wcześniej przygotowując - odzież dla biednych i samotnych. Kuchnie Caritas wydają ciepłe posiłki dla bezdomnych i potrzebujących rodzin. W 119 Szkolnych Kołach Caritas około 3000 dzieci i młodzieży pomaga w różny sposób osobom niepełnosprawnym, starszym i swoim rówieśnikom. Ich zaangażowanie i wrażliwość jest pomocna przy organizacji koncertów, kiermaszów i są niezastąpione, jeśli chodzi o odwiedziny chorych i samotnych w ich domach.
W bieżącym roku do osób współpracujących ze starosądeckim oddziałem Caritas trafiło czternaście statuetek. Wśród wyróżnionych było sześć par małżeńskich, a w sumie 20 osób.
W Limanowej Stary Sącz reprezentowała grupa uhonorowanych osób, gdyż nie wszyscy mogli uczestniczyć w tej podniosłej uroczystości. Towarzyszyła im niestrudzona s.Eleonora Salamon, od sierpnia 1994 r. opiekunka Parafialnego Oddziału Caritas.
    Spotkanie rozpoczęło się o godz. 9.15 koncertem chóru „Canticum Iubilaeum” działającego przy miejscowej parafii. Do zasłuchanych w pięknie brzmiącą muzykę dotarła tragiczna wiadomość o lotniczej katastrofie pod Smoleńskiem. Koronka do Bożego Miłosierdzia odmówiona została w intencji ofiar tragedii, za które modlono się również podczas Eucharystii, sprawowanej pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego ks.Wiktora Skworca. W koncelebrze uczestniczyli dekanalni duszpasterze charytatywni, którymi są księża wicedziekani wszystkich dekanatów oraz liczna asysta liturgiczna.
Po zakończeniu Mszy św. ks.bp Skworc wraz z dyrektorem Caritas ks.Ryszardem Podstołowiczem, wręczyli wyróżnionym - 151 osobom szczególnie zaangażowanym w działalność charytatywną oraz wspierającym tę działalność sponsorom, ofiarodawcom i instytucjom - statuetki „MISERICORS” oraz własnoręcznie podpisane listy gratulacyjne: „Caritas Diecezji Tarnowskiej składa wyrazy najwyższego uznania i serdecznego podziękowania za aktywne uczestniczenie w dziele miłosierdzia chrześcijańskiego, przez życzliwą współpracę z Caritas i wspieranie jej inicjatyw w duchu ewangelicznej miłości bliźniego”.
Podniosły nastrój sprawowanej Eucharystii spotęgowany został żałobną powagą i smutkiem jej uczestników, a modlitewne skupienie i myśli wiernych kierowane były do Jezusa Miłosiernego. Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie.
.

.
Na zakończenie liturgii ks. Biskup powiedział: „Wyrazy wdzięczności kieruję w tym miejscu do wszystkich koncelebransów, dekanalnych duszpasterzy charytatywnych oraz asysty liturgicznej. Dziękuję ks.prałatowi, proboszczowi parafii za okazaną życzliwość i gościnne przyjęcie. Dziękuję chórowi parafialnemu za uświetnienie uroczystości oraz Oddziałowi Caritas przy parafii M.B Bolesnej w Limanowej za przygotowanie i zaproszenie na poczęstunek po zakończeniu Mszy św. Dziękuję przede wszystkim setkom pracowników Caritas Diecezji Tarnowskiej i tysiącom wolontariuszy Parafialnych Oddziałów Caritas i Szkolnych Kół Caritas oraz niezliczonym darczyńcom, którzy włączając się ofiarnie w wielorakie akcje Caritas, wspaniałomyślnie dzielicie się chlebem i sercem z potrzebującymi, dając tym samym, na co dzień świadectwo Miłości”.
Ksiądz Biskup poprosił zebranych o wspólne odśpiewanie hymnu „Boże coś Polskę”.
Jolanta Czech
 
124008