Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Walne zebranie Towarzystwa Miłośników Starego Sącza

Treść


.
WALNE ZEBRANIE
TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW STAREGO SĄCZA

10 lutego 2008 r. w Muzeum Regionalnym w Domu na Dołkach, będącym siedzibą Towarzystwa Miłośników Starego Sącza, odbyło się walne zebranie członków Towarzystwa podsumowujące jego całoroczną działalność.
Przewodniczącym zebrania wybrany został Sławomir Szczepaniak - najmłodszy członek zarządu.
W skład Zarządu Towarzystwa wchodzą obecnie: Jan Koszul - prezes Towarzystwa, Józef Czyżowski - zastępca prezesa, Karol Hopek - zastępca prezesa, Renata Jachimczak - sekretarz, Władysław Kubowicz - skarbnik, Karol Fijałkowski, Marian Gargula, Stanisław Kaliciecki, Jan Lachowski, Sławomir Szczepaniak, Andrzej Sojka, Jan Wilusz, Józef Zborowski.
Prezes TMSS przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Towarzystwa w 2007 r. przypominając m.in. jubileusze w nim przypadające - 750-lecia lokacji Sącza,
60-lecie istnienia Towarzystwa i 50-lecie założenia Muzeum
“Obie te uroczystości odbyte dnia 19 maja oraz 28 czerwca zgromadziły wielu znamienitych gości oraz przedstawicieli z zaprzyjaźnionych Towarzystw i lokalnych muzeów. Na pierwszym spotkaniu wysłuchaliśmy bardzo ciekawe odczyty i wystąpienia oraz na zakończenie odsłoniliśmy tablicę upamiętniającą istnienie w Starym Sączu klasztoru oo. Franciszkanów. Gratulacjom i życzeniom nie było końca, m. in. od Starosty Nowosądeckiego otrzymaliśmy specjalny dyplom okolicznościowy. W imieniu władz lokalnych życzenia wraz z adresem przekazał przewodniczący Rady Miejskiej p. Marian Lis. Według Zarządu Towarzystwa te dwie uroczystości podkreślały rolę, jaką w tutejszym środowisku spełniają Towarzystwo oraz Muzeum Regionalne, a równocześnie podkreśliły, że ta rola jest bardzo potrzebna i doceniana. Tego zaufania nie wolno nam zaprzepaścić. Władze powiatowe i miejskie doceniły bezinteresowność działaczy Towarzystwa. Informuję, że Rada Powiatu Nowosądeckiego przyznała dwa odznaczenia “Zasłużony dla Powiatu Nowosądeckiego” panom: Józefowi Czyżowskiemu i Władysławowi Kubowiczowi. Odznaczenia wręczono na uroczystej sesji Rady Powiatu. Natomiast Rada Miejska przyznała odznaki “Zasłużony dla Miasta i Gminy” Janowi Koszkulowi, Józefowi Czyżowskiemu, Władysławowi Kubowiczowi i Stanisławowi Kalicieckiemu - najstarszemu stażem w Zarządzie Towarzystwa oraz Andrzejowi Długoszowi. Także Zarząd Towarzystwa postanowił wyróżnić tytułami “Honorowy Członek Towarzystwa Miłośników Starego Sącza” dwie osoby: prof. Feliksa Kiryka z Krakowa - badacza historii naszego miasta i autora II tomu “Historii Starego Sącza” oraz Janusza Banasiewicza z Warszawy za pomoc w wydaniu drukiem wznowienia pierwszego tomu “Historii” pod red.prof.H.Barycza.
Z obchodami jubileuszowymi łączyły się także ważne prace wydawnicze. Właśnie z tej okazji miastu i społeczeństwu postanowiono przekazać wznowione wydanie “Historii Starego Sącza” pod red. prof. Henryka Barycza, którego nakład z 1979 r. został całkowicie wyczerpany. Po wielu trudnościach wznowienie ukazało się w nowej szacie graficznej z kolorowymi zdjęciami. Niestety oczekiwanie, że spotka się ono z wielkim zainteresowaniem - nie spełniło się. Ilość sprzedawanych egzemplarzy w stosunku do nakładu jest znikoma. Drugim wydawnictwem było wydanie szóstego już numeru “Kronik Muzealnych”, w których przedstawiony został bilans dokonań Towarzystwa w okresie minionych 60 lat oraz rola, jaką spełniło muzeum starosądeckie założone przez Towarzystwo w 1956 r. To wydawnictwo dla wszystkich przyszłych historyków stanie się materiałem źródłowym dla dalszych opracowań.
Innym, ważnym naszym zdaniem wydarzeniem była kolejna, trzecia już kwesta na starosądeckich cmentarzach. Jak pokazuje trzyletnie doświadczenie ta forma zbiórki pieniężnej została zaakceptowana przez społeczeństwo. Kwestujący, a wśród nich są nie tylko członkowie Zarządu, ale także władze miasta z p.Burmistrzem i przewodniczącym Rady Miejskiej oraz liczni wolontariusze i młodzież, spotkali się z ogromną sympatią i zrozumieniem. Zresztą efekty poprzednich zbiórek były widoczne jak pomnik ks. Michała Przywary oraz dwa aniołki na starym cmentarzu i jeden aniołek na nowym. Udało się także odnowić bardzo zniszczoną postać anioła znajdującą się w kościółku św.Rocha. W uzgodnieniu z ks.prałatem Alfredem Kurkiem po zakończeniu remontu kościółka stanie on przy głównym ołtarzu. Do tej pory będzie przechowywany w tutejszym muzeum. Trzecia zbiórka w 2007 r. przyniosła kwotę 5699 zł., za którą odnowione będą następne nagrobki.
Program działania przyjęty na poprzednim walnym zebraniu, obok zaleceń włączenia się w obchody 750-lecia miasta, zorganizowania własnych uroczystości jubileuszowych i sprawy wznowienia druku “Historii Starego Sącza” zalecał także organizację konkursów dla młodzieży szkolnej. W ciągu minionego roku Towarzystwo było organizatorem, współorganizatorem względnie tylko uczestniczyło w sześciu konkursach. Zwykle to towarzystwo przygotowywało pytania, ale zawsze przekazywało nagrody w postaci naszych wydawnictw, a w dwóch konkursach ufundowało specjalne puchary dla zwycięzców.
W okresie sprawozdawczym Towarzystwo było organizatorem względnie uczestniczyło w różnych uroczystościach i imprezach. Przede wszystkim należy tu wymienić takie, jak: święta 3 Maja czy 11 Listopada połączone ze składaniem kwiatów na pomnikach poległych. Były także mniejsze, ale dla środowiska ważne imprezy jak np. po raz trzeci organizowano imprezę pod nazwą “Pierścień Świętej Kingi” jednoczące miasta: Wieliczkę, Bochnię, Wojnicz, Krościenko. W Starym Sączu miało to miejsce 28 lipca. W tym dniu zorganizowano dzień otwarty w Muzeum, a na naszym podwórku odbył się kiermasz, na którym największym powodzeniem cieszyła się regionalna potrawa tj. popularna starosądecka “bryjka”. W tym dniu przez muzeum przewinęło się 308 osób. Przewiduje się podobną imprezę także w bieżącym roku.
W naszym programie ważną pozycję zajmuje postać naszego rodaka ks.prof.Józefa Tischnera, a to dzięki wielkiemu zaangażowaniu p.Andrzeja Długosza. To on był organizatorem wystawy fotograficznej w “Galerii pod piątką” oraz własnym nakładem wydał kazania ks.Tischnera wygłoszone w tutejszym klasztorze. Wydawnictwo cieszy się dużym zainteresowaniem. Obecnie zorganizował Koło Terenowe Stowarzyszenia “Drogami Tischnera”, które w powiązaniu z domem rodzinnym Księdza i izbą pamięci w naszym muzeum będzie rozwijać swoją działalność programową. Niezależnie od tych wspomnianych działań - zawsze akcentowaliśmy naszą obecność w wielu innych, nie wspominając o uroczystościach związanych z jubileuszem miasta.
Głównym zainteresowaniem naszego Towarzystwa i samego zarządu jest Muzeum Regionalne. Właśnie zapewnieniu sprawnego działania i spełnianiu funkcji promocyjno-wychowawczej Zarząd poświęca najwięcej uwagi. Odzwierciedla się to na każdym jego posiedzeniu.
W minionym roku nasze muzeum odwiedziło 5192 osoby w tym 116 turystów zagranicznych. W muzeum, szkoły z terenu miasta i gminy odbywają zaplanowane lekcje, a otwarcie muzeum zawsze dostosowuje się do potrzeb nauczycieli - co z kolei związane jest z rozkładem lekcji szkolnych.
Miło nam jest poinformować, że muzeum wciąż wzbogaca się w nowe eksponaty. Tak np. Od pana Burmistrza otrzymaliśmy dwa złote medale 750-lecia miasta oraz elementy dekoracji jubileuszowych miasta. Mamy także indywidualnych darczyńców. Na koniec 2007 roku muzeum liczyło 2263 eksponaty.
Ważnym problemem w całorocznej działalności Towarzystwa była gospodarka finansowa. Na koniec 2006 r. konto bankowe opiewało na kwotę 26.549 zł Nasze zasoby zasilone zostały o dotację z Urzędu MiG na kwotę 45.000 zł oraz otrzymaliśmy kwotę 2.000 zł ze Starostwa Powiatowego. Ta ostatnia przeznaczona została na koszty związane z naszym jubileuszem, a konkretnie ze spotkaniem muzealników i działaczy zaprzyjaźnionych towarzystw z powiatu nowosądeckiego. Natomiast dotacja z Urzędu MiG stanowiła podstawę egzystencji muzeum starosądeckiego oraz to, że mogło ono być udostępnione zwiedzającym i młodzieży szkolnej przez cały rok. Bardzo ważną pozycję przy kosztach związanych z wydawnictwami i z jubileuszem stanowiło wsparcie ze strony różnych sponsorów. Była to kwota 10.050 zł. Sumując: łączne przychody Stowarzyszenia w roku 2007 wyniosły 80.117 zł. Natomiast wydatki zamknęły się kwotą 86.859 zł. Na koniec 2007 r. na koncie w Banku Spółdzielczym pozostało 19.808 zł.
Chciałbym dodać, że na majątek Towarzystwa składają się także różne wydawnictwa jak: “Historie”, Kroniki Muzealne”, pocztówki i przewodniki. Niestety z przykrością stwierdzamy, że sprzedaż naszych wydawnictw, a zwłaszcza wznowionej “Historii” pod red. prof. Henryka Barycza jest minimalna. Tymczasem my zakładaliśmy, że zapotrzebowanie na to wydawnictwo będzie duże zwłaszcza wśród mieszkańców Starego Sącza. Rok miniony był owocny w pozyskaniu nowych członków Towarzystwa. Do naszych szeregów przyłączyli się: Ludwik Ślazyk, Tadeusz Szewczyk, Marek Sekuła, Zofia Krzywińska, Krzysztof Szewczyk, Monika Dorula, Adam Górski, Marek Gosztyła. Na koniec 2007 r. nasze stowarzyszenie liczyło 158 członków. Niestety tylko 62 członków wpłaciło składkę członkowską.
Oceniając jubileuszowy rok 2007 rok, jako udany w działalności naszego Towarzystwa, pragnę wyraźnie zaznaczyć, że na nasz sukces złożyła się praca, a przede wszystkim pomoc i życzliwość wielu ludzi. Poczuwam się do obowiązku aby w tej chwili podziękować wszystkim, którzy wpłynęli na nasze dokonania.
Dziękuję przede wszystkim członkom Zarządu Towarzystwa, którzy wspierali mnie osobiście w codziennej pracy, a zwłaszcza p.Czyżowskiemu, p.Kubowiczowi, p.Hopkowi. Dziękuję p.Annie Ziajowej za mrówczą pracę i niemal codzienną pomoc w załatwianiu skomplikowanych spraw prawno-księgowych oraz reprezentowanie nas wobec fiskusa i ZUS-u. Szczególne wyrazy podziękowania przekazuję p. burmistrzowi Marianowi Cyconiowi za opiekę w postaci dotacji na prowadzenie muzeum. Równocześnie jednak ponawiam stałą prośbę o kompleksowe wyremontowanie samego budynku zaatakowanego przez grzyb oraz założenie monitoringu przeciwpożarowego.
Dziękuję wszystkim sponsorom, którzy wspierają nas, a zwłaszcza nasze wydawnictwa. Ponieważ darczyńców jest wielu, więc nie wymieniam nikogo z nazwiska, ale zapewniam, że wszyscy pozostają w naszej wdzięcznej pamięci.
Dziękuję wreszcie pracownikom muzeum, którzy nie wiedzą co to wolna sobota czy niedziela, tylko w muzeum pełnią stałe dyżury, a równocześnie wykonują inne prace administracyjne i konserwatorskie. Dziękuję także wolontariuszom, ludziom którzy na każde nasze zawołanie przychodzą do muzeum, względnie jak to miało miejsce 1 listopada kwestują na naszych cmentarzach” - powiedział Jan Koszkul.
Następnie głos zabrał p.Marian Lis - przewodniczący Rady Miasta i Gminy, który w imieniu całej Rady pogratulował i podziękował Zarządowi za bogatą działalność na rzecz miasta i mieszkańców Starego Sącza; życzył Towarzystwu kolejnych inicjatyw oraz wielu młodych ludzi podejmujących działalność społeczną w ramach TMSS. Burmistrz Marian Cycoń gratulował Towarzystwu oraz przedstawił zebranym tegoroczny plan inwestycji na terenie Starego Sącza.
Ostatnim punktem zebrania było podjęcie uchwały zatwierdzającej program działania Towarzystwa na rok 2008 rok. Plan działań przedstawia się następująco:
  • W dalszym ciągu prowadzić skuteczną pracę zmierzającą do pozyskiwania nowych członków Towarzystwa, zwłaszcza wśród młodego pokolenia starosądeczan.
  • Poszukiwać sponsorów celem wspierania finansowego działalności wydawniczej i prac remontowych w Muzeum.
  • Wydać kolejny numer “Kronik Muzealnych” zawierających sprawozdania z jubileuszy 60-lecia Towarzystwa, 50-lecia Muzeum, a także przyczynek do historii starosądeckich Żydów, jak również życiorysy starosądeczan pomordowanych w Katyniu.
  • W dalszym ciągu prowadzić informacje na temat muzeum starosądeckiego, jego zbiorów celem pozyskania jak największej liczby zwiedzających. Łączyć to należy ze stałą promocją miasta, jego zabytków i dynamicznego rozwoju.
  • Towarzystwo wzorem lat ubiegłych włączy się do wojewódzkiego programu “Pierścień św.Kingi”. Ponadto Zarząd zacieśni współpracę ze Starosądeckim Kołem Stowarzyszenia “Drogami Tischnera” oraz udzieli potrzebnej pomocy w propagowaniu postaci tego wielkiego starosądeczanina i miejsc z nim związanych.
Kończąc zebranie Prezes Towarzystwa podziękował panom: Burmistrzowi i Przewodniczącemu Rady Miejskiej za przychylność i opiekę nad Muzeum, władzom Starostwa Powiatowego oraz sponsorom, którzy w na różne sposoby wspierali Muzeum, darczyńcom wzbogacającym zbiory, przedstawicielom mediów oraz członkom Zarządu Towarzystwa i pracownikom.
Mnie również pozostaje wyrazić uznanie dla działalności tej społecznej instytucji, która nam - współcześnie żyjącym, pozwala poznawać przeszłość Miasta i zachować wiedzę, i historyczne eksponaty dla potomnych.
Jolanta Czech

324163