Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Czas zmian, podziękowań i gratulacji

Treść


.
„Dziękujcie Bogu zawsze i za wszystko w imię Pana Jezusa Chrystusa”
(św.Paweł)
 
CZAS ZMIAN, PODZIĘKOWAŃ I GRATULACJI
 
    16 sierpnia 2009 roku. Niedzielna Eucharystia sprawowana o godz.9.15 miała niezwykle uroczysty charakter. Świątynia parafialna pw.św.Elżbiety zgromadziła wielką liczbę wiernych, którzy przybyli, aby dziękować za dar 38 lat posługi kapłańskiej w parafii ks.prałata Alfreda Kurka oraz gratulować i życzyć wszelkich potrzebnych łask nowo powołanemu ks.proboszczowi Markowi Taborowi.
W koncelebrze pod przewodnictwem ks.Marka Tabora uczestniczyli, obok ks.Alfreda Kurka, księża: prałat Józef Atłas (wicedziekan dekanatu starosądeckiego); rodacy: pracujący w Peru ks.Czesław Faron, z Francji ks.Marian Kurnyta, ks.Marek Ogorzały - Bielice k/Pyrzyc, o.Piotr Sułkowski - redemptorysta pracujący w Rzymie. Ksiądz dziekan Paweł Tyrawski - rezydent w parafii św.Elżbiety podczas wszystkich niedzielnych Eucharystii wygłaszał piękną homilię, którą ze względu na wielokrotne prośby mieszkańców miasta i odwiedzających Stary Sącz gości, w całości zamieszczamy.
Mszę św. ks.prałat Alfred Kurek sprawował za wszelkie otrzymane łaski i w intencji wszystkich parafian, kapłanów pracujących w parafii i koncelebransów, a ks.proboszcz Marek Tabor - o błogosławieństwo Boże dla parafian i dziękczynienie za łaski, i dary, jakie ks.Prałat dał wspólnocie parafialnej, jakie spłynęły przez jego posługę na tę wspólnotę.
.

Od lewej księża: Józef Atlas, Marek Tabor, Alfred Kurek i Paweł Tyrawski
.
Po homilii wygłoszonej przez ks.Pawła, ks. Józef Atłas przeczytał nominację nowego proboszcza podpisaną przez biskupa Ordynariusza: „Powierzam troskę o zbawienie wiernych parafii św.Elżbiety w Starym Sączu, oraz administrację tej parafii w sprawach duchowych i materialnych” - napisano w dokumencie.
Nowy ks.Proboszcz wyznanie wiary zakończył przypisanymi na tę okoliczność słowami: „Wierzę również mocno w to, co jest zawarte w Słowie Bożym spisanym lub przekazanym przez tradycję, a co Kościół, jako objawione przez Boga podaje do wierzenia tak w nauczaniu uroczystym, jak i zwyczajnym nauczaniu powszechnym. Z przekonaniem przyjmuję i uznaję również wszystkie poszczególne prawdy, które Kościół w sprawach wiary i moralności podaje w sposób ostateczny. Przyjmuję nadto z religijnym posłuszeństwem woli i umysłu naukę głoszoną przez papieża, czy też przez kolegium biskupów sprawujących autentyczny urząd nauczycielski, także wtedy, gdy nie jest ona podawana z intencją definitywnego jej określenia”.
Następnie ponownie głos zabrał ks.prałat Józef Atłas; powitał wszystkich bardzo licznie zebranych wiernych, a wśród nich p.Burmistrza oraz księży rodaków. „Jest czas siania, owocowania i zbierania. Coś podobnego jest w życiu każdego kapłana, a zwłaszcza pasterza parafii - proboszcza. Dziś dziękowaliśmy Panu Bogu za lata pracy, pasterzowania ks.prałata Alfreda Kurka, którego postawę i dokonania tak dobrze przedstawił ks.dziekan Paweł. Owocem tego są między innymi tak niezwykle liczne powołania kapłańskie, które są również wyrazem Jego gorącej modlitwy, (o którą również Was prosił). Zachęcał swych uczniów i parafian, także swoim własnym życiem pokazując, jakie powinno być życie kapłańskie. To jest owoc Jego życia i Jego pracy. Również dla każdego z kapłanów dekanatu był świadectwem, dawał przykład, jak należy pracować. Dlatego na czas emerytury, życzymy Ci poza zasłużonym odpoczynkiem, wielu radości. Parafianie - oddajcie Mu swoje serca i życzliwość.
A następcy życzymy dobrej pracy na dobrze przygotowanej niwie Starego Sącza. Ksiądz proboszcz Marek jest Wam dany ku obronie i dla rozwoju Bożego Królestwa w Was i Waszych rodzinach. I życzenia - byśmy pomagali temu, który przychodzi i pragnie pośród Was pracować, i pełnić wolę samego Boga. Ks.Marek otwiera szeroko swoje serce dla Was. Oczekuje współpracy na każdym odcinku życia parafialnego. Życzę Wam i ks.Markowi - Waszemu proboszczowi - Szczęść Boże!” - zakończył wicedziekan starosądeckiego dekanatu.
    Nastał czas podziękowań i życzeń. Pierwsi, w strojach regionalnych wystąpili przedstawiciele najmłodszego pokolenia: Urszulka Majda i Piotruś Majda. „My się z Tobą nie żegnamy, tylko za wszystko dziękujemy, bo wiemy, że ksiądz Prałat dobrze parafię prowadził i dziś wszyscy Starosądeczanie prosimy, aby za ten trud Pan Bóg Cię bardzo wynagrodził. Święta Elżbieta patronka parafii, co spogląda z nieba, niech wyprasza zdrowie i wszystko, czego w życiu potrzeba.
Nowego księdza Proboszcza serdecznie witamy i o naszej modlitwie także zapewniamy. Niech swojego zacnego poprzednika w tym naśladuje i parafią św.Elżbiety w zdrowiu i zadowoleniu długo kieruje”.
W imieniu Rady Parafialnej głos zabrała p.Maria Ogorzały: „Powiedziano kiedyś do wybranych: Bądźcie jak światło, które wędrując przez noc, zapala po drodze zgasłe gwiazdy”. Jakże wymowne jest to stwierdzenie dotyczące każdego kapłana, określa ono zadania tak wykonane jak i przyszłe. W skład delegacji wchodził również p.Józef Król.
Byli przedstawiciele organizacji Akcji Katolickiej (p.prezes Halina Borowska, p.Barbara Gomółka, p.Wacław Pierzga), Stowarzyszenia Rodzin Katolickich (Halina Król, Teresa Pietrzak i Rozalia Sejud), Parafialnego Oddziału Caritas (Teresa Gródek, Teresa Górska, Anastazja Rożkowicz). W imieniu Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego winszowali i gratulowali: Maria Sukiennik, Maria Kurzeja i Anna Ciągło. Chór Parafialny - Stanisław Dąbrowski, Stanisław Radzik i Antonina Rams. Róże różańcowe reprezentowali: Grzegorz Maślejak i Maria Nicpońska. Lektorów reprezentowali: Mateusz Florek, Piotr Radzik i Łukasz Podgórny.
W imieniu samorządu lokalnego obecni byli: p.burmistrz Marian Cycoń i przewodniczący Rady Miasta p.Marian Lis, który dziękując za pracę duszpasterską i 23 lata kierowania parafią powiedział: „Okres ten, to nie tylko praca wśród parafian, ale także wielki wkład w katechizację młodzieży. Mógłbym wiele dobrego na ten temat powiedzieć, gdyż współpracowałem z księdzem Prałatem w czasie pracy zawodowej w starosądeckim Liceum Ogólnokształcącym. Nadmienię tylko, iż wychowankowie Księdza są kapłanami pracującymi w Kościele katolickim na całym świecie i pełnią również rolę wspaniałych ambasadorów Grodu Świętej Kingi. Niewątpliwie najważniejszym momentem w życiu oraz w pracy księdza Prałata było przewodniczenie Komitetowi Organizacyjnemu pamiętnej wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Starym Sączu, która to stała się przełomowym wydarzeniem w historii naszego miasta. Dzięki staraniom i gospodarności ks.Prałata nasza starosądecka świątynia, kościół św.Elżbiety oraz zespół obiektów z nim związanych odzyskały wspaniały wygląd i stały się ozdobą naszego miasta. W ramach uznania za tę działalność Generalny Konserwator Zabytków przyznał Księdzu wyróżnienie. Władze samorządowe miasta przez cały okres pracy Księdza, jako proboszcza i dziekana mogły liczyć na mądrą radę, i ogromne wsparcie. Dziękujemy za to w imieniu własnym i naszych poprzedników. Życzymy księdzu Prałatowi wiele zdrowia i sił do dalszej pracy duszpasterskiej. Nie żegnamy się i wyrażamy radość wynikającą z faktu, iż pozostaje ksiądz Prałat wśród swoich parafian i z pewnością będzie dalej służył swoją mądrością, i doświadczeniem. Księdzu Markowi życzymy dużo sił, zdrowia i wielu łask Bożych do budowania naszej parafialnej wspólnoty, tak w sferze duchowej, jak i materialnej.”
Towarzystwo Miłośników Starego Sącza reprezentowali panowie: prezes Jan Koszkul, zastępca Wojciech Rams i skarbnik Władysław Kubowicz. Wyrażając swą wdzięczność ks.prałatowi Alfredowi Kurkowi za wieloletnią pracę dla ratowania starosądeckich zabytków, prosili również ks.proboszcza Marka Tabora o dalsze podejmowanie tych zadań.
Dziękowali i gratulowali, za dar ich kapłaństwa - obydwu Księżom - przedstawiciele starosądeckich szkół podstawowych, gimnazjalnych (z dyrektorem Gimnazjum im.J.Słowackiego p.Stanisławem Majcą, wicedyrektor p.Małgorzatą Wąchałą, Wiolettą Nowak i uczennicą Agnieszką Kaliciecką) i średnich. Z Prywatnego Gimnazjum przybyli uczniowie: Karolina Rams, Anna Skalniak, Mateusz Kowalczyk. W delegacji Liceum Ogólnokształcącego przybyli: Kamil Borowski, Kasia Pierzga i Joasia Pierzga. Również przedstawicielka Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo” p.prezes Zofia Wcisło oraz kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy p.Joanna Homoncik wraz z p.Aleksandrą Skoczeń, dziękując obydwu księżom za dotychczasową współpracę, prosiły o jej dalsze kontynuowanie dla dobra drugiego, szczególnie niepełnosprawnego człowieka.
    Wzruszająca i budująca była ta uroczystość objęcia parafii przez nowego włodarza. Mimo iż niezapowiedziana oficjalnie, zgromadziła bardzo wielu z tych, którzy pragnęli być z Księżmi w tej zaszczytnej dla nich godzinie, zgodnie z przesłaniem Jana Pawła Wielkiego: „Droga ma być wspólna, modlitwa ufna i pokorna, miłość ofiarna, a nadzieja zawsze większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać”.
Na tej drodze wspólnego budowania Królestwa Bożego na ziemi, w nas i między nami... dziękując za wszelkie dobro, które dzięki posłudze ks.prałata Alfreda Kurka i ks.proboszcza Marka Tabora zostało na nas, mieszkańców Grodu Świętej Kingi zlane, jeszcze raz serdeczne Bóg zapłać i Szczęść Boże!
Jolanta Czech
 
324134