Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Projekt >Aktywizacja społeczna i zawodowa...<

Treść


.
Projekt „Aktywizacja społeczna i zawodowa -
Czas na aktywność w Grodzie Kingi”
 
    Problem bezrobocia w gminie Stary Sącz, podobnie jak w powiecie nowosądeckim, jest szczególnie dotkliwy. Brak pracy łączy się nie tylko z problemami materialnymi, ale również społeczno-psychicznymi. Migracje, rozłąki, frustracje, wykluczenia to efekty deficytu zatrudnienia. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu dostrzegają te dysfunkcje na co dzień. Dlatego idąc naprzeciw oczekiwaniom starają się wdrażać różnorakie akcje i projekty w celu ograniczenia bezrobocia.
    W 2011 roku Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi kolejną edycję projektu systemowego „Aktywizacja społeczna i zawodowa - Czas na aktywność w Grodzie Kingi” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej w roku 2011 wynosi 321 432,21 zł, a wkład własny gminy 52 195,84 zł. Projekt jest realizowany od lipca 2008 r., a ostatnia edycja przewidziana jest na rok 2012. W sumie do tej pory otrzymano 772 321,16 zł europejskich środków i 120 676,18 zł gminnych. Wsparciem w ramach projektu objęto osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne, nieaktywne zawodowo, zatrudnieni: rolnicy (osoby pracujące w gospodarstwach rolnych, zagrożeni wykluczeniem społecznym, którzy są jednocześnie w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej, zamieszkałymi na terenie gminy Stary Sącz. Podczas dotychczasowych trzech edycji w program włączono 114 beneficjentów, a dalszych 36 „czeka” na rok 2012.
    Przedsięwzięcie skierowane jest do mieszkańców miasta jak również wszystkich sołectw naszej gminy. W sumie w roku 2011 wyselekcjonowano 42 osoby, 37 kobiet i 5 mężczyzn. Zainteresowanie udziałem przerosło oczekiwania realizatorów projektu. Być może było to wynikiem dobrej reputacji poprzednich edycji projektu i satysfakcji samych uczestników.
    W tym roku rekrutowanym zaoferowano uczestnictwo w zajęciach wzrostu kompetencji społecznych tj.:
                        trening interpersonalny
                        prawo pracy
                        higiena i wizaż
                        zasady etykiety i savoir-vivru
                        skuteczny na rynku pracy
                        indywidualne doradztwo zawodowe
 
    Powyższe warsztaty zostały przeprowadzone przez Fundację Augustiańską i były prowadzone od maja do czerwca 2011 r. Okazało się, że uczestnicy projektu bardzo entuzjastycznie podeszli do wspomnianych zajęć. Były one prowadzone w sposób ciekawy i przykuwały uwagę. Wielu beneficjentów nie przypuszczało, że wiele życiowych problemów można rozwiązać poprzez wypracowanie właściwej postawy, asertywności i działania skierowanego na kompromis. Ponadto uczono jak eksponować własne walory, kształtować wizerunek oraz wiele innych aspektów, które do tej pory była mało lub wcale nieznane.
.

.
    Bardzo istotne dla dalszej kariery zawodowej uczestników były kursy zawodowe. Były to między innymi: kurs fryzjerstwa, palacza C.O., wizażu, kucharstwa, ciastkarza, prawo jazdy kat. B. Wybór kursu zależał indywidualnie od preferencji beneficjenta. Zajęcia były prowadzone przez uznaną firmę szkoleniową, która dbała zarówno o teoretyczną jak i praktyczną formę zajęć. 
    Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne, a dodatkowo przewidziano wsparcie dochodowe przyznawane w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. Beneficjenci otrzymują również pomoc ze strony pracownika socjalnego.
    W projekcie przewidziano także wydarzenia integracyjno-kulturalne. Już w fazie projektowania „Czasu na aktywność w Grodzie Kingi” założono, że beneficjentom przybliży się piękno i różnorodność lokalnego środowiska, tradycji oraz dorobku kulturalnego.
    W lipcu uczestnicy projektu wizytowali Zakopane, gdzie odwiedzili między innymi: kościół w Dębnie Podhalańskim, Muzeum Tatrzańskie oraz wiele innych zabytków. Wydarzeniem wyprawy była bez wątpienia podróż kolejką linową na Kasprowy Wierch skąd z wysokości 1987 m n.p.m. podziwiano panoramę tatrzańską. Uwieńczeniem dnia była uroczysta kolacja.
    Z kolei w październiku podziwiano sztukę teatralną wystawioną przez aktorów Teatru Stu w Krakowie.
    Liczymy na to, że w ślad za poprzednimi edycjami naszego projektu, kolejna edycja 2012 spotka się także z szerokim zainteresowaniem, a proponowane formy wsparcia skutecznie umożliwią poprawę sytuacji życiowej, w tym podjęcie satysfakcjonującego zatrudnienia.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu
 
124143