Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

JUBILEUSZ 20.LECIA STOWARZYSZENIA ŚWIĘTEJ KINGI

Treść


.
JUBILEUSZ 20.LECIA
STOWARZYSZENIA ŚWIĘTEJ KINGI
 
   W sobotę 6 kwietnia o godz. 10.00 w kościele klasztornym Sióstr Klarysek - duchowych córek św.Klary i spadkobierczyń założycielki starosądeckiego klasztoru Świętej Matki Kingi - odbyła się doniosła uroczystość.
Świętowano dwudziestolecie formalnego powstania Stowarzyszenia Świętej Kingi. Msza św. zgromadziła członków Stowarzyszenia ze Starego Sącza, Nowego Sacza i Tarnowa- czcicieli swej Patronki, zaproszonych gości w osobach: dr.hab.Adrienne Körmendy - konsul generalnej Węgier w Krakowie, burmistrza Starego Sącza Jacka Lelka oraz gości z parafii Trójcy Świętej w Nowym Korczynie z diecezji kieleckiej, gdzie znajduje się również Diecezjalne Sanktuarium Świętej Kingi.
Obecni byli również przedstawiciele parafii w Siedlcach, z ks.Sebastianem Wiktorkiem, którym, do swej kaplicy pw. św.Kingi w Janczowej, podczas uroczystej, koncelebrowanej liturgii, przekazane zostały relikwie Patronki miejsca.
W koncelebrze pod przewodnictwem gospodarza kościoła klasztornego ks.kapelana Stanisława Śliwy, który serdecznie powitał przybyłych i wygłosił homilię, liturgię sprawowali księża: dr.Marcin Kokoszka ekonom diecezji tarnowskiej, były dyrektor DCP Opoka w Starym Sączu, drAndrzej Jedynak emerytowany proboszcz parafii w Gromniku, wieloletni przyjaciel i duszpasterz Stowarzyszenia, dyrektor DCP Opoka Mariusz Żaba i ks.rodakTomasz Kożbiał długoletni duszpasterz i uczestnik górskich pielgrzymek.
Po Eucharystii, druga część spotkania odbyła się w jednej z najstarszych części sanktuarium św.Kingi - w gotyckiej kaplicy św.Krzyża, w której zebrało się około 100 osób z szanownymi gośćmi na czele.
Głos zabrał ks.Kapelan, który ponownie powitał pielgrzymów i stwierdził, że kto chociaż raz przyjdzie do tego miejsca i pomodli się przy relikwiach św.Kingi, to już na zawsze pozostaje w kręgu oddziaływania tego miejsca. Tutaj od ponad siedmiu wieków nieustannie płynie modlitwa, by Święta Kinga przyniosła każdemu z nas wiele duchowej mocy i duchowej radości.
 
   Następnie prezes Mieczysław Witowski przedstawił historię Stowarzyszenia, którego kolebką było Apostolstwo Modlitwy, działające przy Parafii Ojców Jezuitów w Nowym Sączu.
„W homilii wygłoszonej w czasie mszy odpustowej, ku czci wówczas jeszcze bł.Kingi, odprawionej 24 lipca 1990 roku na dziedzińcu kościoła Ojców Jezuitów przy ul. Piotra Skargi. bpPiotr Bednarczyk powiedział:
„Niech każdy z Was pomyśli, co można uczynić dla szerzenia kultu Błogosławionej, aby uprosić szybką Jej kanonizację”.
Zainspirowana przez jezuitę o.Bronisława Jelenia grupa inicjatywna, postanowiła zorganizować górską pielgrzymkę pieszą do groty św.Kingi na Górze Zamkowej w Pieninach. Doszło do niej we wrześniu 1990, a kolejna odbyła się w 1991 r.
W 1992 r. grupa sądeckich pielgrzymów pojechała do Watykanu. Na spotkaniu z Ojcem Świętym Janem Pawłem II usłyszeli: „Musicie podejmować dzieło Świętej Kingi”. Słowa te stały się impulsem do powołania Stowarzyszenia Czcicieli Błogosławionej Kingi, ale wszelkie przygotowania i zabiegi przyniosły efekty dopiero wówczas, gdy bpWiktor Skworc dekretem z dnia 7 kwietnia 1999 roku powołał Stowarzyszenie do życia. Jego opiekunem został oczywiście o.Bronisław Jeleń duszpasterz w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu przy ul.Zygmuntowskiej 48, przez co tam znalazła swą siedzibę nowa organizacja, a starosądeckie sanktuarium św.Kingi od zawsze było dla niej źródłem duchowości.
Po kanonizacji bł.Kingi 16 czerwca 1999 r. i powstaniu na miejscu celebry Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II „Opoka”, za zgodą ówczesnego bpa Ordynariusza, tu przeniesiono siedzibę Stowarzyszenia, które zmieniło nazwę na Stowarzyszenie Świętej Kingi „Kochać i Służyć”, i adres: 33-340 Stary Sącz ul. Papieska 10 tel. 18 446 14 39 kom. 605 421982.
Od 2014 r. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy: „Prawo o stowarzyszeniach” oraz Statutu i posiada osobowość prawną. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ale również jego działalność wybiega poza granice kraju.
Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych. Mottem jego działania jest cytat z Pisma Świętego: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. Obecnie Stowarzyszenie posiada 92 członków zwyczajnych. a ks.Tadeusz Sajdak - wieloletni dyrektor DCP i kapłan wspomagający jego działalność, obecnie proboszcz w Korzennej, jest jego członkiem honorowym.
Od początku swojej działalności Stowarzyszenie posiada sztandar ufundowany przez p.Bożenę i Ryszarda Fryców.
Corocznie we wrześniu, z dziedzińca starosądeckiego klasztoru, wyrusza organizowana przezeń Górska Pielgrzymka Szlakiem św.Kingi, będąca również inicjatywą skierowaną na szerzenie kultu religijnego patronki. Należą do nich: wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży; za przykładem św.Kingi - pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz pomoc klasztorowi Sióstr Klarysek w Starym Sączu.
 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez m.in.: organizowanie pielgrzymek do miejsc uświęconych pobytem św.Kingi, organizowanie rekolekcji, konferencji i spotkań poświęconych szerzeniu wiedzy o swojej patronce, współpracę z Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu.
Prowadzi także działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych, bierze czynny udział w uroczystościach ku czci św.Kingi, zacieśnienia więzi między katolikami krajów, w których przebywała św.Kinga: Węgier Czech, Słowacji i Polski, rozwija i szerzy kult swojej patronki poprzez audiowizualne wydawnictwa, artykuły prasowe, gromadzi środki materialne i finansowe potrzebne do realizacji swych zadań.
Dotychczasowe największe osiągnięcia Stowarzyszenia to: organizacja 29. Górskich Pielgrzymek Szlakiem błogosławionej, a następnie św.Kingi, w których corocznie bierze udział od 350 do 500 pielgrzymów, pokonujących w ciągu trzech dni szlak ze Starego Sącza w Pieniny i z powrotem do Starego Sącza, idąc ok. 75 km, z czego 38 km non stop pod górę, płynąc tratwami przez Dunajec i jadąc około 12 km autobusami.
Stowarzyszenie ufundowało i przekazało 24 lipca 1999 roku do katedry w Esztergom (Ostrzychomiu) tablicę z wizerunkiem św.Kingi, z napisem w języku polskim i węgierskim „NARODOWI WĘGIERSKIEMU ZIEMIA SĄDECKA”, poświęconą przez Jana Pawła II, podczas uroczystości kanonizacyjnej w Starym Sączu.
Stowarzyszenie częściowo pokryło koszty wykonania relikwiarza dla relikwii Jana Pawła II do kaplicy w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu, przyczyniło się do ufundowania przez Kopalnię Soli w Wieliczce, solnej figury św.Kingi do kościoła minorytów w Egerze. A w 2017 roku odbyła się uroczystość z okazji 10-lecia tego wydarzenia z udziałem władz kościelnych i samorządowych Egeru, jak również blisko 150 osobowej delegacji z Polski oraz zorganizowało w ciągu ostatnich 20 lat około 40 grup pielgrzymkowych na szlaku świętych córek narodu węgierskiego tj. dla około 2000 pielgrzymów z Polski.
Stowarzyszenie utrzymuje stały kontakt z klasztorem w Starym Sączu - poprzez modlitwę, spotkania formacyjne, pomoc materialną a przede wszystkim organizowanie dwukrotnie w roku szerszych spotkań z Siostrami Klaryskami będącymi za klauzurą oraz współpracuje z jedynym Sanktuarium św.Kingi w diecezji kieleckiej w Nowym Korczynie, poprzez wspólne spotkania modlitewne oraz udział członków Stowarzyszenia m.in. w uroczystościach „Kingonalia” podczas Święta Kingi.
Utrzymywanie współpracy z Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu m.in. poprzez obsługę przewodnicką w okresie wakacyjnym Ołtarza Papieskiego, a wcześniej w miarę możliwości dofinasowanie budowy DCP i werbowanie do szeregów Stowarzyszenia młodych ludzi, którzy biorą udział w jego projektach, to również działania podejmowane przez Stowarzyszenie.
Historia działalności Stowarzyszenia jest szczegółowo zapisywana, a kroniki liczą już pięć pokaźnych tomów.
Dumą Stowarzyszenia jest posiadanie własnoręcznego wpisu w kronice, papieża Jana Pawła II, potwierdzonego pieczęcią parową Watykanu.
W roku 2018 r. nawiązana została współpraca z Árpád-házi Szent Kinga Kulturális Egyesület w Küngös na Węgrzech. To realizacja głównego celu działalności, jakim jest szerzenie kultu św.Kingi.
Rok 2018 i początek 2019 pokazał, jak dobra jest ta inicjatywa, łącząca obydwa Stowarzyszenia. Grupy polskie pięciokrotnie odwiedziły najbardziej polską wieś na Węgrzech - Kungos, a Węgrzy zrewanżowali się trzykrotnie odwiedzając Stary Sącz. Szczególnie ostatnia wizyta członków Stowarzyszenia w marcu 2019 r, z okazji pierwszej rocznicy podpisania umowy, pokazała serdeczność kontaktów. Podczas wyjazdów członkowie Stowarzyszenia przekazali do kościoła św.Kingi naczynia i szaty liturgiczne, spotkali się na wspólnej modlitwie, zapoznawali się z historią i codziennym życiem mieszkańców Kungos i najbliższej okolicy. Działalność Stowarzyszenia jest prowadzona społecznie.
 
   Kończąc prezes Mieczysław Witowski powiedział:
- Na naszej drodze spotkaliśmy wiele osób i podmiotów, dzięki którym nasza działalność mogła być prowadzona prze tyle lat. Pozwolę sobie wymienić tych, którzy rokrocznie nas wspierali materialnie: Firma Fakro, Urząd Miasta i Gminy Stary Sącz, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, Nadleśnictwo Stary Sącz, Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania Stary Sącz, Piekarnia Nika, Drukarnia BAD i p.Marek Urban, Rozlewnia Wód Mineralnych „Kinga Pienińska”, Kopalnia Soli Wieliczka oraz mieszkańcy Szczawnicy i Krościenka. Niezmiernie wdzięczni jesteśmy panom: Wojciechowi Michalikowi i Władysławowi Lisowi za bezinteresowne wspieranie Stowarzyszenia w zakresie rozliczeń księgowych i porad prawnych. Na naszą wdzięczność i podziękowanie zasługują również osoby prywatne, które wspomagają Stowarzyszenie w postaci darowizn pieniężnych, które jednak chcą pozostać anonimowe.
Na sam koniec pozostawiłem sobie podziękowania dla najważniejszych dla Stowarzyszenia osób, bez których nasza działalność nie mogłaby zaistnieć. Dzisiaj, również tym osobom zawdzięczamy naszą tu obecność. Z ogromnym sercem dziękuję Matkom Ksieni Klasztoru Sióstr Klarysek, które przez ten czas sprawowały swoje funkcje: Teresie Izworskiej, Elżbiecie Wielebińskiej i obecnej Ksieni Edycie Bis oraz oczywiście pozostałym Siostrom Klaryskom. Ich serce, gościnność, pomocne rady, a zwłaszcza modlitwa towarzyszyły nam przez cały ten czas.
W imieniu członków Stowarzyszenia chciałbym podziękować wszystkim kapłanom, którzy poprzez opiekę duchową uczestniczyli w naszej działalności i mamy nadzieję na ich dalszą ze Stowarzyszeniem współpracę.
Nie ma piękniejszej rzeczy jak służyć drugiemu człowiekowi.
Niech Święta Kinga Pani Ziemi Sądeckiej otacza opieką wszystkich uczestników tej uroczystości.
Następnie głos zabrała pani konsul Adrienne Körmendy:
- Jestem głęboko wzruszona, że dostałam zaproszenie na to spotkanie, które jest dla mnie wielką wartością. Chciałam podziękować wszystkim szczególnie członkom Stowarzyszenia, którzy dbają o tradycję, która jest dla nas najważniejsza, bo tradycje chrześcijańskie, wartości chrześcijańskie musza być zachowane, bo bez nich nasze narody nie mają przyszłości. Ogromnie dziękuję, za tę przepiękną, cenną pracę, za którą szczególnie jesteśmy wdzięczni. Przy okazji jubileuszu Stowarzyszenia chcę podziękować za dbałość o przyszłość przyjaźni polsko-węgierskiej, o utrzymywanie kontaktów, tak samo jak w swym życiu postępowała Kinga. Bardzo serdecznie dziękuję Stowarzyszeniu za tę działalność i bardzo serdecznie zapraszam na Węgry, do Ostrzychomia - teraz i zawsze!
A burmistrz Jacek Lelek powiedział:
- Przyznam, że za każdym razem, gdy jestem świadkiem takich wydarzeń, jak to dzisiejsze, to uświadamiam sobie, że coraz bardziej zachwycam się osobą św.Kingi. Nikt z nas tutaj nie ma wątpliwości, że to nie jest tylko postać historyczna. To jest postać, która cały czas kreuje, pobudza do działania, jest z nami, kształtuje mocno nasze życie. Wasze Stowarzyszenie jest tego najlepszym przykładem, tego przenikania się. Bo z jednej strony zapewne wydaje się, nie tylko wydaje się, ale fakt, że robicie bardzo wiele dla szerzenia kultu św.Kingi, dla przybliżania Jej osoby, dla popularyzowania tych wartości, którymi Ona żyła, ale każdy z Was może powiedzieć, jak wiele od Niej otrzymał.
Ja w szczególny sposób cenię i ze szczególnym uznaniem odnoszę się do tych inicjatyw, które są takimi inicjatywami oddolnymi. Wiemy, że są instytucje powołane do różnych działań, organizujące lepiej lub gorzej te działania wykonujące. Ale organizacje pozarządowe, czego przepięknym przykładem jest Wasze Stowarzyszenie, to są organizacje, które rodzą się najpierw z potrzeby serca, rodzą się z prawdziwego, autentycznego zaangażowania, a dopiero potem, za tym zaangażowaniem przybierana jest forma prawna, formuła organizacyjna, która jest konieczna, aby móc swoje cele realizować. Natomiast chcę z wielkim uznaniem, z wielkim podziwem, ale również wdzięcznością wyrazić się o Waszym zaangażowaniu na rzecz tego, co robicie, że to nie jest interesowne, to nie jest po to, żeby czerpać z tego jakieś korzyści. To jest coś, co jest najlepszym dowodem na to, że więcej człowiek ma radości w dawaniu, niż z brania. I całe to Wasze dwadzieścia-trzydzieści lat doświadczeń tego Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem Prezesa, który w tej roli również świętuje jubileusz dwudziestolecia, i Zarządu - wiem, że czasem nie jest lekko, wiem, że czasem bezinteresownie ludzie nieźle potrafią uprzykrzyć życie, ale jedna jest prawda, że jeżeli człowiek służy uczciwie, prawdziwym wartościom, i w to się mocno angażuje, to może popatrzeć sobie w lustro, prosto w oczy, to zawsze będzie zwycięzcą. I dlatego dzisiaj, w tym szczególnym dniu, w wigilię rocznicy formalnego powstania Stowarzyszenia, tuż przed kanonizacją Kingi, na którą czekało tak wiele pokoleń naszych przodków, a my jesteśmy tym pokoleniem, które tego szczęścia mogło doświadczyć czujemy ten szczególny splot czasu wydarzeń. To wy, na tej ostatniej prostej przed kanonizacją powstaliście i jesteście na początku nowej drogi, kiedy Kinga na nowo, z nową siłą wkroczyła w życie naszego społeczeństwa, w życie nas - na pewno wy jesteście narzędziami wkroczenia Kingi, w życie nasze, w życie Starego Sącza, w życie Polski i relacji polsko-węgierskich. Jestem niezwykle wdzięczny Pani Konsul, która tak często bywa i tak bardzo wspiera inicjatywy, tak bardzo jest z nami, tak bardzo zwraca uwagę na tego ducha, który łączy nasze narody, a którego najwspanialszym przykładem, świadkiem jest Święta Kinga. Dlatego p.Prezesie, na Pana ręce składam wielkie podziękowania za to, co robicie - powiedział Burmistrz.
   W tej części spotkania również zabrałam głos, jako przedstawicielka czasopisma noszącego adekwatny tytuł „Z Grodu Kingi”, chcąc go przedstawić i przypomnieć zebranym.
To przecież na jego łamach, już od chwili powstania 15 czerwca 1997 roku, najszerzej i najdokładniej relacjonowaliśmy życie miasta, zapisując dla potomnych wydarzenia, nawet wówczas nie przypuszczając, że będziemy świadkami wiekopomnego wydarzenia w jego historii, tworzącego się nowego rozdziału dziejów Grodu Kingi.
Byliśmy od początku ze Stowarzyszeniem na szlaku Górskich Pielgrzymek opisując ich przebieg, uczestniczyliśmy w wyjazdach na Węgry, szczegółowo je relacjonując, jak również zapisując wydarzenia najważniejsze w dotychczasowych dziejach miasta - przygotowania do przyjazdu do Miasta Kingi papieża Jana Pawła II, relację z uroczystości kanonizacyjnych „naszej Kingusi” i późniejsze uroczystości jubileuszowe z nimi związane.
Kiedy już w czerwcu 1989 roku - (znowu jubileusz!) prosiliśmy Papieża, na specjalnej audiencji na watykańskim dziedzińcu św.Damazego, podczas starosądeckiej Pielgrzymki do Grobów Apostolskich, pod przewodnictwem duchowym ks.Emila Matysika, o wyniesienie na ołtarze Kościoła Powszechnego Patronki Miasta, użyłam tego właśnie zwrotu: „Nasza Kingusia”. Jan Paweł II odpowiedział mi wówczas: „Da Bóg, da Bóg!”
Czy nie jest zastanawiającym fakt, iż po upływie prawie ośmiuset lat od przebycia młodziutkiej Kingi do Polski (w 1239 roku - też znamienny jubileusz w splocie z innymi) - pamięć o Niej trwa, a stwierdzenie: „Zjednoczona z Bogiem służy ludziom” - wielu z mieszkańców Sądecczyzny, Polski i Węgier odczuwa bezpośrednio w swoim życiu, i jak sądzę, widzą to również mieszkańcy, obserwując niezwykły rozwój społeczno-gospodarczy Jej Grodu!
   Na zakończenie uroczyści jubileuszowych, ich uczestnicy spotkali się na wspólnym posiłku. Byli wśród nich członkowie założyciele Stowarzyszenia i uczestnicy wyjazdu do Ostrzychomia sprzed lat. Powróciły wspomnienia.
Jeszcze raz wszelkiego dobra w działalności Stowarzyszeniu i wszystkim jego członkom i sympatykom życzy
Jolanta Czech
 
238923