Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

SPRAWOZDANIE KO Wizyty Papieża Jana Pawła li na Sądecczyźnie

Treść


.
SPRAWOZDANIE
 
z działalności Zarządu Stowarzyszenia pn. „Komitet Organizacyjny Wizyty Papieża Jana Pawła li na Sądecczyźnie”.
   W dniu 24 lutego 1999 r., w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia pn. „Komitet Organizacyjny Wizyty Papieża Jana Pawła Ił na Sądecczyźnie”. Inicjatywę tę podjęło 21 członków założycieli, mając na uwadze konieczność powołania organu, który inicjowałby i wspierał wszelkie działania związane z przygotowaniem wizyty Ojca Świętego i kanonizacji bł.Kingi. Na zebraniu jednogłośnie przyjęto projekt statutu Stowarzyszenia, ustalono termin odbycia I Walnego Zebrania na dzień 16 kwietnia 1999 r., jak również wybrano komitet założycielski, który zgodnie z prawem o stowarzyszeniach miał dokonać złożenia do Sądu Rejestrowego wniosku o rejestrację. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu postanowieniem z dnia 15 kwietnia 1999 r. wpisał do rejestru stowarzyszeń komitet organizacyjny. Faktycznie Komitet działał od początku br., podejmując różne inicjatywy na rzecz przygotowań do wizyty, a rejestracja w Sądzie stworzyła możliwości rozszerzenia jego działania i przyjęcia do Stowarzyszenia wszystkich osób chcących wspierać finansowo i rzeczowo przygotowania do uroczystości.
    W dniu 16 kwietnia 1999 r. roku na I Walnym Zebraniu Stowarzyszenia dokonano wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Skład Zarządu:
- przewodniczący - ks.proboszcz Alfred Kurek
- zastępca przewodniczącego - Marian Kuczaj
- zastępca przewodniczącego - Czesław Basta
- sekretarz - Wojciech Rams
- skarbnik - Andrzej Czerpak
 
Skład Komisji Rewizyjnej:
- przewodniczący - Eugeniusz Kowalik
- członek - Krzysztof Kwaśniewski
- członek - Marian Wardęga
 
Ustalono również wysokość składki członkowskiej w kwocie 50 złotych i zdecydowano o uhonorowaniu wszystkich członków okazjonalnymi legitymacjami. Ponadto Zarząd podjął uchwałę o nadaniu honorowego członkostwa za szczególne zasługi w działaniach na rzecz przygotowania wizyty Ojca Świętego.
 
Wyróżnieniem tym uhonorowano:
- marszałka Sejmu RP Macieja Płażyńskiego
- wicemarszałka Senatu RP Andrzeja Chronowskiego
- posła na Sejm RP Andrzeja Szkaradka
- posła na Sejm RP Jerzego Gwiżdżą
- posła na Sejm RP Mariana Cyconia
- ks.biskupa Wiktora Skworca
 
   Po dokonaniu wszystkich czynności organizacyjnych Zarząd Stowarzyszenia przystąpił do wypełniania wszystkich obowiązków statutowych w ramach posiadanych kompetencji.
    Celem pozyskania gruntów przeznaczonych na plac kanonizacyjny, zawarł umowę użyczenia z Zarządem Miasta Starego Sącza, który to wcześniej poprzez stosowne umowy zawarte z właścicielami stał się władającym nieruchomością rolną położoną w południowo - wschodniej części miasta.
    Po złożeniu wniosku do Urzędu Skarbowego, uzyskał zwolnienie z obowiązku składania deklaracji na zaliczki miesięczne, w związku z przeznaczeniem dochodów w całości na działalność statutową.
    Podpisał umowę z Bankiem Spółdzielczym w Starym Sączu na otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego. Umożliwiło to dokonywanie wpłat na konto Stowarzyszenia przez osoby fizyczne i prawne, po uprzednim rozesłaniu próśb o wsparcie finansowe do około 8840 instytucji, urzędów, podmiotów gospodarczych z terenu całej diecezji tarnowskiej. Prężnie zorganizowana akcja pozwoliła na uzyskanie około 590 000 złotych.
   Niebagatelną kwotę w wysokości 100 000 złotych wyasygnowała Rada Miejska Starego Sącza w ramach uchwalonej wcześniej rezerwy celowej.
    Ponadto z puli promocji budżetu Miasta i Gminy sfinansowano wiele działań promocyjnych w dziedzinie wydawniczej, medialnej w formie programów telewizyjnych i radiowych na łączną wartość 99 325 złotych.
   Mając na uwadze ogrom przedsięwzięć związanych z budową ołtarza, urządzeniem placu celebry i konieczność doskonałej organizacji pracy w tym względzie, nawiązano ścisłą współpracę z Diecezjalnym Zespołem Przygotowania Pielgrzymki pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks.biskupa Wiktora Skworca i Międzygminnym Zespołem Wójtów i Burmistrzów 17. gmin Sądecczyzny.
Wszystkie ustalenia wypracowywano na licznych spotkaniach z udziałem przedstawicieli Kościoła, gmin i wykonawców.
    Zarząd opracował podział czynności koniecznych do wykonania, jak również zakres udziału materialnego i finansowego w odniesieniu do ilości mieszkańców każdej gminy. Idea ta okazała się ze wszech miar słuszna, gdyż nastąpił proporcjonalny podział zadań i obowiązków możliwych do zrealizowania.
  Systematycznego nadzoru i sprawnej koordynacji wymagało zgromadzenia ogromnej ilości materiałów, które systematycznie przekazywane były na specjalnie przygotowany plac drzewny przez partycypujące gminy, a także prywatnych darczyńców. Roli koordynatora podjął się p.Czesław Basta, zastępca przewodniczącego Zarządu, wywiązując się z tego zadania wzorowo.
Dla przybliżenia i zobrazowania wielkości potrzeb materiałowych tylko w zakresie drewna należałoby przypomnieć, jakie ilości surowca drzewnego zgromadzono.
I tak:
tarcica, krawędziaki iglaste drewno - 469,88 m3
tartaczne, iglaste drewno - 78,150 m3
średniowymiarowe, iglaste żerdzie - 164,380 m3
iglaste - 4.444 sztuki
 
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami materiał drzewny pochodzący z rozbiórki sektorów i zwyżek w dużej części zwrócono gminom. Pozostały materiał wykorzystany do budowy ołtarza, został Stowarzyszeniu nieodpłatnie przez gminy przekazany.
   Wielu zabiegów wymagało zgromadzenie odpowiedniej ilości płyt drogowych (około 30 000 sztuk) niezbędnych do ułożenia trasy przejazdu Papieża z lądowiska do ołtarza o długości około 1 300 m i szerokości 10 m, 10 lądowisk, terenu wokół ołtarza, parkingów i dojazdu do ul.Piaski.
Na podkreślenie zasługuje fakt dużego zaangażowania Gmin, którym właśnie wykonanie tego zadania powierzono.
Szczególnie pracochłonnym było zbudowanie sieci sektorów, w co zaangażowani byli mieszkańcy sądeckich parafii. Przez okres 8 tygodni, wyznaczeni przez proboszczów parafianie, najpierw przygotowywali materiał drzewny, z którego następnie budowali sektory.
   Najważniejszy element placu celebry - ołtarz, został zaprojektowany przez architekta p.Zenona Remiego. Po akceptacji projektu przez Kurię Diecezjalną Zarząd Stowarzyszenia ogłosił przetargi na wykonanie tej budowli, jak również obiektów towarzyszących, tj. zwyżek dla chórów, dziennikarzy i ławek w sektorach
0” i I”
W wyniku rozstrzygnięcia przetargów wykonanie prac powierzono:
ołtarz - konstrukcja stalowa - Firma „REMKO”
ołtarz - budowla drewniana - „BUDIMEX”
zwyżki dla chórów - Zakład Remontowo - Budowlany p.Stanisława Marduły
zwyżki dla prasy - „BUDIMEX”
ławki w sektorach „0” i „I” - „POLDREW” - Stary Sącz
 
    Przed rozpoczęciem prac konstrukcyjnych związanych z budową ołtarza, Zarząd Stowarzyszenia - dla obniżenia kosztów przedsięwzięcia - poszukiwał firmy, która nieodpłatnie wykonałaby fundamentowanie pod ołtarz. Z satysfakcją należy stwierdzić, iż odzew był natychmiastowy ze strony Firmy „ERBET” z Nowego Sącza, która wykonała w terminie powyższy zakres robót, szacowany na kwotę 22 000 złotych.
  Na etapie uzgodnień dokumentacyjnych Zarząd Stowarzyszenia powierzył w ramach umowy o dzieło prowadzenie dokumentacji postępowań, wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych, p.Bolesławowi Basińskiemu, specjaliście w tym zakresie.
  Kierownictwo budowy zostało powierzone przez Zarząd w oparciu o stosowną umowę p. Marianowi Wiktorowskiemu, natomiast funkcję inspektora nadzoru powierzono inż. Januszowi Klagowi.
    Wielu uzgodnień na tym etapie prac należało na bieżąco dokonywać z przedstawicielami Kościoła, Biura Ochrony Rządu, Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Inspekcji Sanitarnych.
Wymagało to bardzo częstych spotkań, które odbywały się w sali konferencyjnej SHP „ROLNIK” w Starym Sączu, dzięki przychylności prezesa Andrzeja Czerpaka.
    W związku z koniecznością poprawy warunków zasilania energetycznego tak w mieście, jak i na placu celebry, Zarząd czynił wiele zabiegów o terminowe wykonanie zamierzonych prac i zmniejszenie kosztów wykonania. Wszystkie te działania zakończyły się sukcesem, dzięki dobrej współpracy z Zakładem Energetycznym z Nowego Sącza. Należy tu podkreślić korzyści dla miasta w perspektywie czasowej, bowiem przebudowana sieć energetyczna, stacje transformatorowe będą służyć mieszkańcom naszego miasta.
Podobne wymierne korzyści wiążą się z przebudową centrali telefonicznej w Starym Sączu, sieci teletechnicznych, co jest efektem zaangażowania się TP S. A. z Nowego Sącza. Także w związku z wizytą Papieża Stary Sącz zyskał stację bazową telefonii komórkowej sieci ERA GSM, co znacznie poprawiło zasięg i jakość rozmów.
    Przez cały okres swojej działalności Zarząd Stowarzyszenia pozyskiwał sponsorów, gdyż koszty całego przedsięwzięcia były ogromne. Nie sposób wyliczyć wszystkich darczyńców, ale trzeba podkreślić wielką ofiarność tak właścicieli większych przedsiębiorstw, jak i drobnych firm.
Wyróżnić należy:
Nadleśnictwo Stary Sącz - za udostępnienie placów składowych, energii, sprzętu i ludzi do karczowania sadów.
Firmę „IKER” - która wykonała 2 fotele papieskie i 6 krzeseł tapicerowanych.
Sądeckie Zakłady Eksploatacji Kruszywa z Nowego Sącza - w zakresie usług transportowych i sprzętowych.
Firmę „PROLOG” z Nowego Sącza - która wykonała przyłącza wodno-kanalizacyjne do ołtarza i punktów sanitarnych.
Fabrykę Farb i Lakierów z Lubziny k/Dębicy - która przekazała materiały malarsko-lakiernicze na odnowienie posesji.
Producentów Wód Mineralnych:
            „KINGA” - z Krościenka
            „MultiVita” - z Tylicza
            „KRYNICZANKA” - z Krynicy
            „PIWNICZANKA” - z Piwnicznej
       „MUSZYNIANKA” - z Muszyny
w zakresie dostawy wód mineralnych dla pracowników i pielgrzymów w dniu celebry.
Zakład Produkcji Znaków Drogowych „WIMED” z Tuchowa - który wykonał tablice sektorowe.
ZTS „GAMRAT” S.A. z Jasła - dostawcę rur z PCV.
Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Tarnowie - który wypożyczył dźwig platformowy do ołtarza papieskiego.
 
   Zarząd Stowarzyszenia wspólnie z władzami miasta przywiązywał wielką wagę do godnego przygotowania miasta na przyjazd Ojca Świętego, dlatego podejmował szereg działań mających na celu poprawę infrastruktury, estetyki miasta. Występował do firm i instytucji o nieodpłatne przekazanie materiałów budowlanych, malarskich dla mieszkańców niezamożnych, którzy sami nie byli w stanie pokryć kosztów remontów i odnowienia elewacji swoich budynków.
Ponadto należy szczególnie wyróżnić następujące firmy:
Zakład Malarski p.Stanisława Stawiarskiego ze starego Sącza.
Firmę „RAMEX” z Nowego Sącza.
P.Józefa Jakubowskiego ze Starego Sącza
Zakład Remontowo - Budowlany p.Adama Twaroga,
które nieodpłatnie odnowiły wytypowane posesje.
 
Celem zabezpieczenia uroczystości kanonizacyjnych, Zarząd występował do:
Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Krynicy.
Koła Przewodników PTTK Oddziału Beskid w Nowym Sączu
Związku Harcerstwa RP w Zakopanem
Służb Leśnych
Ochotniczych Straży Pożarnych
z prośbą o zaangażowanie się członków tych organizacji do pracy w służbach porządkowych w firmowych strojach.
Na ten apel odpowiedziało bardzo wielu ochotników, co znacząco wsparło kościelne siły porządkowe.
 
   Ważnym problemem było właściwe zorganizowanie przyjęcia kilkusettysięcznej rzeszy pielgrzymów. We współpracy z Kościołem kierowano apele do starosądeczan o włączenie się do zabezpieczenia miejsc noclegowych, urządzenia parkingów, służenia pomocą itp. Nie bez znaczenia była organizacja bazy i zapleczy sanitarnych, medycznych we współpracy z Powiatową Komisją ds.Zabezpieczenia Medycznego. Zorganizowano szeroką bazę gastronomiczną, poprzez wydanie wielu stosownych zezwoleń podmiotom gospodarczym gwarantującym jakość usług, co przyniosło też wymierne wpływy finansowe na konto Stowarzyszenia.
  W związku z koniecznością rozwiązania problemów komunikacyjnych w dniach 15 i 16 czerwca, Zarząd zlecił profesjonalistom opracowanie projektu organizacji ruchu i urządzenia parkingów.
   Od pierwszych dni działalności Zarząd Stowarzyszenia ściśle współpracował z Matką Ksieni Klasztoru Sióstr Klarysek, siostrą Teresą Izworską niejednokrotnie korzystając z trafnych sugestii i wsparcia duchowego.
  Wyrażając wolę starosądeckiej społeczności i 17. gmin Sądecczyzny, w imieniu Zarządu Stowarzyszenia jego wiceprzewodniczący - Marian Kuczaj wystąpił do księdza biskupa Wiktora Skworca o zaakceptowanie wspólnego stanowiska Zespołu Międzygminnego Wójtów i Burmistrzów Sądecczyzny ds. wizyty Ojca Świętego z dnia 13 lipca br. dotyczącego pozostawienia Ołtarza Papieskiego w Starym Sączu - w miejscu pamiętnej celebry z 16 czerwca br. W ślad za tym Stowarzyszenie zwróciło się z prośbą o pisemne potwierdzenie darowizny przekazanych materiałów budowlanych przez samorządy na wykonanie ołtarza. Uchwałami Rad Gmin i Zarządów Gmin Sądeckie samorządy potwierdziły akt darowizny na rzecz Stowarzyszenia. Ksiądz Biskup Ordynariusz w piśmie z dnia 9 sierpnia br. wyraził akceptację pozostawienia ołtarza na stałe w Starym Sączu, uzasadniając, iż ołtarz ten wrósł już w pejzaż starosądeckich błoni i wpisał się w pamięć uczestników uroczystości. Niezwykle ważna jest także inicjatywa zagospodarowania terenów przylegających do ołtarza w ramach Centrum Duszpasterstwa turystycznego. W realizacji tego zamierzenia niezbędna będzie ścisła współpraca między Kościołem i samorządami.
  W imieniu Zarządu Stowarzyszenia dziękuję wszystkim za wkład pracy, okazaną pomoc i zaangażowanie.
Sprawozdanie podpisali: ks.Alfred Kurek - przewodniczący Zarządu, Wojciech Rams - sekretarz Zarządu
 
310706