Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Rozmowa z p.Jackiem Lelkiem, prezesem Fundacji Rozwoju Ziem Górskich

Treść


.
ROZMOWA Z PANEM JACKIEM LELKIEM
prezesem Fundacji Rozwoju Ziem Górskich
 
    Uczestnicząc w sympozjum inaugurującym realizację projektu „W nowe jutro dziś idziemy” zorganizowanym przez Fundację, poprosiłam dziś jej Prezesa, a przed laty współzałożyciela czasopisma „Z Grodu Kingi” o przekazanie informacji o swojej działalności.
.

.
Z Grodu Kingi: Od kiedy działa, z czyjej inicjatywy powstała i jakie cele realizuje Fundacja Rozwoju Ziem Górskich?
    - Fundacja Rozwoju Ziem Górskich powstała w styczniu 2007 roku. Jej siedziba mieści się w Starym Sączu. Wraz z Wojciechem Knapikiem jesteśmy jej fundatorami.
Fundacja jest formą realizacji pomysłów fundatorów na aktywizację społeczną mieszkańców gór. Swoje pomysły Fundacja realizuje głównie pozyskując wsparcie ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł krajowych.
Fundacja została powołana w celu kreowania i wspierania różnego rodzaju inicjatyw; społecznych, oświatowych, naukowych, kulturalnych i gospodarczych oraz multidyscyplinarnych projektów ukierunkowanych na rozwój ziem górskich a w szczególności: wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów górskich, wiejskich i peryferyjnych; pobudzanie społecznej aktywności obywateli, w tym między innymi takich grup społecznych, jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci i młodzież, kobiety, mniejszości narodowe i etniczne oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia; wyrównywanie szans ludzi młodych i absolwentów oraz pomoc pozostałym grupom defaworyzowanym; upowszechnianie dostępu do wiedzy i oferty edukacyjnej, w szczególności w ramach kształcenia ustawicznego, doskonalenia zawodowego i oświaty dla dorosłych; promowanie innowacyjności w oświacie szkolnej i pozaszkolnej; kreowanie lokalnych liderów; wspieranie inicjatyw mających za zadanie poprawę ekonomicznych warunków życia mieszkańców; aktywnego przeciwdziałanie bezrobociu; wspieranie rozwoju przedsiębiorczości; kreowanie atrakcyjnej i zróżnicowanej oferty zagospodarowania wolnego czasu i rozwoju osobowego mieszkańców; kreowanie i wspieranie inicjatyw kulturalnych; wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego; wspieranie wzrostu lokalnej tożsamości i więzi; ochrona środowiska oraz propagowanie proekologicznych idei, zachowań, rozwiązań i technologii; zachowanie i promowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kultury,
 
ZGK: Z kim i na jakich płaszczyznach współpracujecie?
    - Bardzo duży nacisk Fundacja kładzie na współpracę partnerską z samorządami oraz innymi organizacjami pozarządowymi a także lokalną społecznością. W pierwszym etapie działalności Fundacja skupiała się głównie na realizacji projektów w Gminie Stary Sącz. W 2008 roku zrealizowała projekty „Współpraca liderów rozwoju społecznego Miasta i Gminy Stary”, w ramach którego rozpoczęła działania na rzecz pobudzenia do współpracy lokalnych liderów oraz organizacje. Fundacja stała się również inicjatorem (wspólnie z Urzędem Miejskim w Starym Sączu) powołania Lokalnej Grupy Działania Brama Beskidu, obejmującej swoim działaniem Gminy Stary Sącz i Podegrodzie.
 
ZGK: Jakie działania podejmuje Fundacja?
    - Fundacja podejmuje wiele inicjatyw na rzecz rozwoju społecznego Gminy Stary Sącz. Z jej pomocą Gmina Stary Sącz pozyskała środki na realizację zajęć pozalekcyjnych oraz wyrównawczych w Gimnazjach z terenu całej Gminy Stary Sącz. Również jako partner Gminy Stary Sącz oraz Słowackiej Lewoczy przystępuje do realizacji autorskiego projektu: „Stary Sącz i Lewocza - karpackie miasteczka z klimatem". W ramach tego projektu odbędzie się na wielką skalę promocja Starego Sącza. W jego założeniach jest również podniesienie estetyki zabytkowego centrum Starego Sącza, w szczególności w zakresie reklam i elewacji budynków.
 
ZGK: Od dwóch lat Fundacja jest także głównym organizatorem (w partnerstwie z Gminą oraz Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari) Międzynarodowego Pleneru Malarskiego. To duże wydarzenia na kulturalnej mapie miasta.
Jakim jeszcze celom przyświeca działalność Fundacji?
    - Głównym celem Fundacji jest aktywizacja mieszkańców gór - w szczególności Karpat. W jesieni 2010 roku Fundacja organizuje konferencję samorządów, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców Karpat, której celem jest wypracowanie nowej wizji zrównoważonego rozwoju Karpat.
Jednocześnie Fundacja przygotowuje i realizuje mniejsze projekty na rzecz mieszkańców Sądecczyzny. W sierpniu br. zakończył się projekt: „Jeden czas - dwie możliwości”, w ramach którego otoczyliśmy wsparciem dzieci z Gabonia nie uczęszczające do przedszkola - jednocześnie organizując dla ich mam, pracujących w domu zajęcia z aerobiku oraz spotkania z ciekawymi specjalistami: psychologiem dziecięcym, wizażystką, dietetyczką itd. W Grybowie stworzyliśmy prowadzoną przez doświadczonych psychoterapeutów grupę wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy domowej.
Od września w ramach naszego kolejnego projektu przedszkolaki z Barcic (Niepublicznego Przedszkola Sióstr Niepokalanek Dzieciątka Jezus) będą miały dodatkowe zajęcia plastyczne, taneczne, z języka angielskiego.
W czasie ferii zimowych na wyjazd wypoczynkowo-rehabilitacyjny wyjedzie kilkanaścioro dzieci głuchoniemych z powiatu nowosądeckiego.
Wszystkie te działania realizowane są dla uczestników bezpłatnie - a pieniądze Fundacja pozyskała głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z innych dostępnych źródeł.
 
    Starosądeczan cieszy każdy pomysł na wszelaki rozwój miasta w różnych dziedzinach ludzkiej aktywności: w gospodarce, kulturze, szkolnictwie, działalności społecznej i w zakresie szeroko pojętej integracji mieszkańców. Działalność Fundacji i jej wszechstronne inicjatywy spełniają oczekiwania ludzi pragnących aktywnie żyć.
Dziękując za rozmowę, mam nadzieję, że podczas następnej szczegółowo przybliżymy Czytelnikom ideę nowego projektu „Stary Sącz i Lewocza - karpackie miasteczka z klimatem".
Strona fundacji: www.frzg.pl
Jolanta Czech
324542