Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

> GNIAZDO < tętni życiem

Treść


.
„Nie pozwól, aby zawładnęła Tobą złość i nienawiść, lecz by było to dobro i chęć niesienia pomocy potrzebującym”
 
„GNIAZDO” TĘTNI ŻYCIEM
 
    Chociaż czujemy już powiew jesieni, to w Stowarzyszeniu „Gniazdo” i w prowadzonym przezeń Środowiskowym Domu Samopomocy cały czas dzieją się rzeczy ważne i potrzebne.
Kolejnym wspólnym przedsiewzieciem był cyganowicki Festyn Integracyjny, zorganizowany w dniu 30 sierpnia na sąsiadującym z ŚDS boisku sportowym. Atrakcji nie brakowało. Dla najmłodszych była zjeżdżalnia, zorganizowano gry, zabawy i konkursy. Kolejny spektakl „Akademii naszych marzeń” przedstawili znani już nie tylko w Starym Sączu aktorzy - podopieczni Stowarzyszenia i uczniowie Prywatnego Gimnazjum. Sprzedawane były losy loterii fantowej i piękne cegiełki - mini książeczki wykonane w Środowiskowym Domu, w których napisano wyżej przytoczone motto.
   W piątkowe przedpołudnie 4 września ogród ŚDS rozbrzmiewał modlitwą i śpiewem. Na pięknie udekorowanym ołtarzu polowym ks. Grzegorz Gil, pochodzący z Cyganowic, sprawował Eucharystię dla także „swoich” podopiecznych i zaproszonych gości. Mimo, iż na swoją pierwszą placówkę pracy duszpasterskiej został skierowany do Pleśnej, kontakt z Domem obiecał podtrzymywać.
.

.

.

.

.
    Msza św. dla osób chorych, starszych, niepełnosprawnych ich opiekunów i tych, którzy służą im swą różnorodną pomocą sprawowana była 13 września przez księży: Stanisława Olesiaka, Mariana Tyrpaka i Adama Plichtę, który niestety na skutek choroby od jakiegoś czasu porusza się na wózku inwalidzkim. Nie tak dawno - w pełni zdrowia służył niejednokrotnie swą kapłańską posługą, dziś czyni to również dołączywszy do grona osób niepełnosprawnych, dając wyraz hartu ducha i wiary - mimo cierpienia. Ks. Stanisław był wyrazicielem zebranych i podziękował Mu za to, że zechciał być wśród nas. W modlitewnym spotkaniu uczestniczyli również goście z zaprzyjaźnionych Stowarzyszeń, a po liturgii udaliśmy się do Domu Parafialnego aby posłuchać występu Michała Wcisło (śpiewał i grał na keyboardzie) oraz podopiecznych ŚDS.
    Kolejnym bardzo ważnym elementem spotkania było podpisanie, przez przedstawicieli Stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych, porozumienia o współpracy partnerskiej. Przy ustalaniu założeń współpracy, formułowaniu porozumienia partnerskiego współpracował nieoceniony przyjaciel Stowarzyszenia p.Jacek Lelek - przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Nowym Sączu (ROEFS). Ośrodek świadczy bezpłatne szkolenia, udziela porad i służy informacją dla podmiotów, które chciałyby realizować tzw. miękkie (nie inwestycyjne) przedsięwzięcia społeczne, edukacyjne i rozwojowe, finansowane z funduszy europejskich. (www.nowysacz.roefs.pl)
 
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SĄDECCZYZNY
 
zawarły: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo” w Starym Sączu, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych ruchowo i Umysłowo „Nadzieja” w Nowym Sączu, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Podegrodziu, Stowarzyszenie „Dolina Dunajca” w Łącku oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Dom” w Piwnicznej.
W podpisanym dokumencie czytamy, między innymi: „(…) Porozumienie partnerskie inicjowane przez przedstawicieli organizacji pozarządowych Sądecczyzny tworzy platformę współpracy, której celem jest wypracowanie wspólnej i kompleksowej diagnozy potrzeb podopiecznych, partnerskie określanie priorytetów i celów działania na ich rzecz, wypracowanie skutecznych metod realizacji oraz poszukiwania efektywnych rozwiązań, w tym źródeł finansowania potrzebnych przedsięwzięć projektowych (…).”
Porozumienie skupia organizacje, które w swojej statutowej działalności koncentrują się na wspieraniu osób niepełnosprawnych oraz chorych psychicznie i ich rodzin, wykluczonych społecznie i zagrożonych społecznym wykluczeniem, dzieci i młodzieży, działaniach na rzecz rozwoju edukacji, rynku pracy i innych obszarach sfery pożytku publicznego.
Sygnatariusze porozumienia o partnerskiej współpracy zadeklarowali: wymianę doświadczeń i informacji o realizowanych oraz planowanych projektach na rzecz rozwoju zasobów ludzkich, w tym szczególnie w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych; wymianę informacji o stosowanych skutecznych metodach wspierania środowiska swoich podopiecznych jako dobrych praktykach projektowych; inicjowanie i opiniowanie projektów, jako wspólnych koncepcji, kwalifikujących się do wsparcia ze środków zewnętrznych, w tym zwłaszcza ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego takich, jak: podejmowanie działań zmierzających do dostosowywania oferty wsparcia grup zagrożonych wykluczeniem społecznym do aktualnych potrzeb lokalnego rynku pracy, gotowość konsultacji dokumentów planistycznych i strategicznych, opracowywanych przez jednostki samorządowe, mających znaczenie dla środowiska - grup podopiecznych i ich rodzin.
Celem współpracy jest: poprawa oferty wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w zakresie poradnictwa, rozwój usług w zakresie rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, poprawa oferty i poziomu usług z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, wspieranie rozwoju usług mieszkań chronionych, wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zawodowych dzieci i młodzieży, w tym szczególnie niepełnosprawnych, podejmowanie inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej ograniczenie skali izolacji społecznej osób społecznie wykluczonych, wsparcie kadr instytucji i organizacji w przygotowaniu osób niepełnosprawnych do wejścia na rynek pracy i aktywności społecznej, poprawa współpracy organizacji pozarządowych Sądecczyzny w zakresie rozwiązywania problemów podopiecznych, poprawa oferty wsparcia dla dzieci i młodzieży, w tym szczególnie z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, promocja działalności społecznej, w tym wolontariatu, pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego, w celu rozwiązywania wspólnie zdefiniowanych problemów.
Do realizacji wyżej wymienionych celów organizacje, które zawarły porozumienia, będą podejmować współpracę z Samorządami Gmin Sądecczyzny, Samorządem Województwa Małopolskiego, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowymi Urzędami Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, szkołami oraz innymi organizacjami pozarządowymi. Partnerstwo jest otwarte na przystępowanie doń kolejnych organizacji pozarządowych, które zaakceptują jego postanowienia.
W jedności siła, razem łatwiej można pokonywać progi i bariery stojące na drodze do jak najpełniejszego korzystania z życia, przez osoby niepełnosprawne. Do korzystania z możliwości, jakie niosą tak zdobycze cywilizacyjne, jak i dobro oraz czas ofiarowywany tym, którzy, jak wskazują dotychczasowe doświadczenia, bardzo tego potrzebują.
Jolanta Czech
324021