Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Na pomoc gimnazjom >W nowe jutro dziś idziemy<

Treść


.
Na pomoc gimnazjom
„W NOWE JUTRO DZIŚ IDZIEMY”
Kolejny projekt Fundacji Rozwoju Ziem Górskich
 
     W środowe popołudnie 9 września Fundacja Rozwoju Ziem Górskich zorganizowała interesujące spotkanie w kawiarni „Marysieńka”. Sympozjum, inaugurujące kolejny projekt (współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) noszący tytuł „W nowe jutro dziś idziemy”, zgromadziło około 40 osób.
Rzeczowa i niezwykle interesująca prezentacja, prowadzona przez prezesa Fundacji p.Jacka Lelka, pozwoliła zebranym zapoznać się z nowym projektem, dzięki czemu, korzystając z materiałów nań przedstawionych, mogę przybliżyć Czytelnikom tę niezmiernie cenną inicjatywę.
 
    Program Operacyjny Kapitał Ludzki posiada dziewięć priorytetów, w ramach których można pozyskiwać środki finansowe na tzw. działania miękkie, które obejmują: staże, praktyki, dotacje na rozpoczęcie własnej działalności, szkolenia, doradztwo itp.
.

.
W latach 2007-2013 na realizację programu w skali kraju przypada 11.4 mld euro.
W województwie małopolskim instytucją wdrażającą program jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, który w dniu 18 grudnia 2008 roku ogłosił nabór projektów do konkursu w ramach priorytetu dziewiątego: „Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach. Działania 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświatyPoddziałania 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
Z inicjatywy Fundacji zawarto porozumienie z burmistrzem Marianem Cyconiem, zorganizowano spotkania z dyrektorami szkół w mieście i gminie, nakreślono ramy projektu i powołano szkolne zespoły robocze.
W szkołach zostały przeprowadzone ankiety, w których zawarto propozycje działań projektowych w ramach własnych programów rozwojowych szkół.
Następnym punktem działania było zawiązanie partnerstwa, w którym liderem jest Gmina Stary Sącz a partnerami: Prywatne Gimnazjum w Starym Sączu i Fundacja Rozwoju Ziem Górskich, która projekt opracowała i przygotowała wniosek aplikacyjny. Kolejnym etapem było złożenie wniosku przez Gminę Stary Sącz.
Na konkurs wpłynęło 260 wniosków. Dofinansowanie otrzymało 21 projektów. Na liście rankingowej wniosek dotyczący projektu „W nowe jutro dziś idziemy” uplasował się na 6 pozycji, co świadczy o trafności podjętego zadania, fachowości w jego przygotowaniu i opracowaniu. W ocenie ekspertów wniosek otrzymał 96 pkt (na 120 możliwych) i ponad milion złotych przyznanych na jego realizację.
To wielki sukces inicjatorów i przygotowujących to wielkie przedsięwzięcie.
Projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2009/2010 przez Gimnazja w: Barcicach, Gołkowicach i Przysietnicy oraz Gimnazjum im.Juliusza Słowackiego i Prywatne Gimnazjum w Starym Sączu, a realizatorem projektu jest Urząd Miejski w Starym Sączu.
O potrzebie wyrównywania szans dla uczniów gimnazjów pochodzących z małych miejscowości, położonych z dala od dużych ośrodków akademickich, świadczy również fakt, iż osiągają oni niższe oceny z egzaminu kończącego ten etap nauki. Od 7 lat również Gmina Stary Sącz (jako całość) nie osiągnęła średniej ocen przypadającej dla województwa małopolskiego.
Przyczyny tego stanu rzeczy są różne i leżą zapewne tak po stronie uczniowskiego zapału do zdobywania wiedzy, warunków domowych i materialnych, zdolności, tradycji kulturowych, rodzinnych i wielu innych, ale także tych, które zależą od szkoły i instytucji za nią odpowiedzialnych.
Obserwacje potwierdzają niewystarczającą ofertę szkół w zakresie zajęć wyrównawczych i pozalekcyjnych (tzw. kółek zainteresowań), przeładowanie programów szkolnych a przez to brak czasu na przemyślenia i dogłębne zaznajomienie się z tematem, zajęcia warsztatowe, utrwalenie przerobionego materiału; brak warunków do systematycznej pracy z uczniem tak ponad przeciętnie zdolnym, jak i mającym trudności w nauce.
Brakuje profesjonalnego wsparcia dla młodzieży podejmującej decyzje o dalszym kształceniu i wyborze zawodu.
Wśród uczniów obserwuje się niskie zainteresowanie przedmiotami matematyczno - przyrodniczymi. Narasta problem agresji, uzależnień, pasywnych postaw życiowych uczniów.
Omawiany projekt zakłada poprawę szans edukacyjnych gimnazjalistów Miasta i Gminy Stary Sącz poprzez poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej, prowadzące do większej aktywności uczniów w procesie zdobywania wiedzy i wykształcenia poprzez: wyrównanie dysproporcji edukacyjnych wśród uczniów gimnazjów, podniesienie jakości kształcenia młodzieży z dysfunkcjami, rozwijanie uzdolnień i kompetencji kluczowych gimnazjalistów poprzez wiążące teorię z praktyką zajęcia pozalekcyjne, pomoc uczniom w planowaniu kariery zawodowej, promocja przedsiębiorczości, promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu, co będzie sprzyjać również integracji społeczności uczniowskiej.
W projekcie zapisano zajęcia wyrównawcze z: matematyki (1085 godzin), języka polskiego (526), języka angielskiego (915). Grupy mają liczyć 6-12 osób, i pracować średnio 1 godzinę w tygodniu, zakup materiałów do realizacji zajęć, realizację programów profilaktycznych, indywidualne zajęcia kompensacyjne z uczniami z deficytami (852 godziny), wyjazd integracyjny uczniów klas I z Gimnazjum w Gołkowicach (90 osób, 3 dni), zajęcia Szkoły Młodzieżowych Liderów Promocji Zdrowia, zajęcia sportowo rekreacyjne (460 h), zajęcia z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego prowadzone metodami aktywnymi (432 h), spotkania z podróżnikami (dwa w każdej szkole), zajęcia teatralne, językowe; koła matematyczne (469 h); blok zajęć z nowoczesnych technologii informatycznych (491 h); zajęcia w ramach laboratorium fizycznego, chemicznego i przyrodniczego; Międzyszkolna Liga Matematyczna (z nagrodami),zakup materiałów do realizacji zajęć i wyposażenia pracowni (dygestorium, mikroskopy, lornetka, preparaty mikroskopowe, filmy edukacyjne, projektory multimedialne (3), telewizory (5), odtwarzacze DVD, kamery cyfrowe (1), aparat fotograficzny (1), książki, albumy, kompasy, mapy, itd.)
Projekt przewiduje przeprowadzenie ankiety preorientacyjnej dla 280 uczniów klas III, indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (1 godzina dla ucznia).
W ramach programów własnych szkoły przygotowały: wycieczki do zakładów pracy (5) oraz do Młodzieżowego Centrum Zawodowego i Planowania Kariery; program „Przedsiębiorczość dla gimnazjów”; gry symulacyjne; wyjazdy edukacyjne (teatr, Muzeum Techniki, Planetarium); zajęcia teatralne, program autorski „Stary Sącz - perła średniowiecza”; Filmowo-Teatralny Klub Dyskusyjny; program „Poznajemy Popradzki Park Krajobrazowy”; zajęcia drużyny harcerskiej; zajęcia przyrodniczo-terenowe; koło krajoznawczo-turystyczne; Spotkania Muzealne.
Łącznie wsparciem w ramach projektu objętych zostanie minimum 700 uczniów Gimnazjów.
Liczba godzin dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych wyniesie 2526; liczba godzin zajęć programów profilaktycznych, prewencyjnych, socjoterapeutycznych - 460; liczba godzin indywidualnej pracy z uczniami o szczególnych wymaganiach - 852; liczba godzin dodatkowych zajęć rekreacyjno-sportowych - 476; liczba godzin dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów matematyczno przyrodniczych - 1534; liczba godzin innych zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych - 1087; liczba godzin indywidualnego doradztwa zawodowego - 280.
Zadania merytoryczne będą realizowane przez kadrę pedagogiczną szkół zaangażowanych w projekt oraz ekspertów zewnętrznych.
Projekt koordynuje p. Jacek Lelek, a koordynatorami szkolnymi są: Gimnazjum Stary Sącz: Danuta Miłek, Gołkowice Ewa Jasińska, Barcice Grzegorz Garwol, Przysietnica Renata Jachimczak, Prywatne Gimnazjum w Starym Sączu Andrzej Sojka. Biuro projektu mieści się w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu a obsługują je panie: Teresa Rams, Gabriela Leśniak.
Obsługę finansowo - księgową zapewni Referat Budżetowo-Finansowy UM a obsługę kadrową Referat Organizacyjny UM.
     Parafrazując myśl Andrzeja Frycza Modrzewskiego pochodzącą z V księgi „O szkole”, wchodzącej w skład renesansowego dzieła (1551) „O poprawie Rzeczpospolitej” powiemy: Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży kształcenie...
     Życząc wiele satysfakcji w realizacji tak bogatego w treści projektu, dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania, a także owocnej pracy realizującym to wielkie dzieło - tak uczniom, jak i nauczycielom, zapewniamy, iż postaramy się informować o jego przebiegu w poszczególnych szkołach.
Jolanta Czech
322508