Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Dokonania i zamierzenia Towarzystwa Miłośników Starego Sącza

Treść


.

DZIAŁALNOŚĆ W TROSCE O DOBRO MIASTA
DOKONANIA I ZAMIERZENIA
TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW STAREGO SĄCZA
 
    Starosądeckie Towarzystwo jest organizacją bliską sercom mieszkańców miasta, czego dowodem jest popularność aranżowanych przezeń działań. Okazją do corocznego podsumowania zrealizowanych inicjatyw jest walne zebranie członków, stanowiące także plany działalności na kolejny rok.
    7 lutego 2010 r. w sali Muzeum w „Domu na Dołkach” odbyło się zebranie, w trakcie którego prezes p.Jan Koszkul przedstawił działalność Towarzystwa w 63. roku jego istnienia. Dokonania są imponujące, więc sprawozdanie było ciekawe. Najbardziej zapewne cieszy fakt, że do grona zrzeszonych Miłośników przystąpili kolejni Starosądeczanie. Są to państwo: Jan Betta, Jerzy Czyżowski, Barbara Kroczek, Janina Kędroń, Marek Motyka, Grzegorz Paleczek, Michał Ruchała, Janina Rój, Teresa Stwarz, Władysław Szewczyk, Stanisław Tokarczyk, Maria Witowska i Jadwiga Witowska.
Obecnie Towarzystwo zrzesza 174 osoby i tą drogą również zachęcamy kolejnych mieszkańców miasta do zasilania jego szeregów i włączanie się w ciekawą działalność.
    W marcu minionego roku, pod patronatem Towarzystwa mieszkańcy Starego Sącza mogli uczestniczyć w „Dniach Tischnerowskich” związanych z rocznicą urodzin ks. Profesora. Ufundowanie i umieszczenie w bramie klasztornej stosownej tablicy poświęconej ks.Tischnerowi, jej odsłonięcie i poświęcenie oraz uroczysta Msza św. w kościele Trójcy Świętej, w którym Ksiądz tak często sprawował Eucharystię i głosił swe wspaniałe homilie, miało niezwykle uroczysty i podniosły charakter. W I Liceum Ogólnokształcącym zaprezentowany został film „Tischner - życie w opowieściach”, którego projekcję dopełniło spotkanie z jego twórcami: Witoldem Beresiem i Arturem Więckiem oraz bratankiem Księdza - Łukaszem Tischnerem.
    Wkładem TMSS w obchody dziesiątej rocznicy pobytu Ojca Świętego w Starym Sączu było zaproszenie p.dr Przemysława Stanko, który wygłosił wykład pt.: „Źródła do beatyfikacji i kanonizacji Świętej Kingi”, oparty na badaniach autora przeprowadzonych w archiwach Watykanu.
    Inauguracja IV Międzynarodowego Pleneru Malarskiego z udziałem artystów m.in. z Japonii, Włoch, Francji odbywała się w sali Muzeum. Dzięki tej formie udziału Towarzystwa w tym niezwykłym przedsięwzięciu, muzealne zbiory wzbogaciły się o kilka obrazów wykonanych podczas tej imprezy.
    11 listopada - Święto Niepodległości. Uczestnictwo we Mszy św. za Ojczyznę, składanie wiązanek kwiatów pod pomnikami na cmentarzu, to zaszczytny obowiązek dla członków Towarzystwa, którzy uczestniczą również w innych historycznych, lokalnych uroczystościach. W minionym roku było to pożegnanie, związane z przejściem na emeryturę wieloletniego starosądeckiego proboszcza, znanego z dbałości o zabytki ks.prałata Alfreda Kurka i objęcie tej funkcji przez ks.Marka Tabora. W czasie tej podniosłej, wzruszającej ceremonii przedstawiciele Towarzystwa wręczyli obu kapłanom okolicznościowe adresy z podziękowaniami za dotychczasową współpracę oraz z serdecznymi życzeniami.
    Zapewne nie wszyscy Czytelnicy „Z Grodu Kingi” wiedzą, że prezes TMSS p.Jan Koszkul otrzymał w Warszawie, z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego, odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. „Zaznaczam, że wyróżnienie traktuję, jako uznanie za 60 lat nieprzerwanej pracy na rzecz kultury dla całego naszego Stowarzyszenia” - powiedział skromnie p.Prezes.
    Ochrona zabytków, to kolejny obszar działalności TMSS. Niestety, skromne środki finansowe (związane również z faktem, iż tylko około 55% członków, do końca 2009 roku opłaciła składki członkowskie) pozwoliły Zarządowi przekazać 1000 zł na remont klasztornego dachu. Siostry Klaryski za ten gest przesłały gorące podziękowanie.
    Zarząd Towarzystwa zgłosił swój udział do Lokalnej Grupy Działania w ramach realizowanego w Starym Sączu opartego o fundusze unijne programu „Brama Beskidu” oraz do Sądeckiej Rady Organizacji Kulturalno - Artystycznych, której zadaniem jest niesienie pomocy programowej i w uzyskiwaniu potrzebnych środków finansowych różnym Stowarzyszeniom.
    Zorganizowana po raz piąty cmentarna kwesta na odnowę zniszczonych zabytkowych nagrobków, pozwoliła zgromadzić środki na kolejne prace konserwatorskie, a koszty wydania kolorowych „cegiełek” pokryte zostały w całości dzięki życzliwości i zrozumieniu p.Dyrektora Banku Spółdzielczego.
Na bieżący rok zaplanowana została odnowa nagrobka Szałańskich na Starym Cmentarzu oraz grobu ofiar masowej zagłady Żydów. Na kamiennym obelisku należy wymienić zniszczoną tablicę (także ze względu na nieadekwatny napis: „W tym miejscu rozstrzelano obywateli Ziemi Sądeckiej”). Na nowej tablicy zostanie napisane, że w tym miejscu, w 1942 r. naziści niemieccy rozstrzelali 95 osób narodowości żydowskiej ze starosądeckiego getta. W odnowę tego pomnika zaangażuje się starosądeckie nadleśnictwo.
    Głównym zadaniem statutowym Towarzystwa Miłośników Starego Sącza jest prowadzenie Muzeum Regionalnego, które w minionym roku zwiedziło 6300 osób, w tym 201 z zagranicy. W muzeum zorganizowano 27 lekcji tematycznych, w których uczestniczyło 589 uczniów. Zaznaczyć należy, że młodzież szkół z miasta i gminy zwiedza muzeum bezpłatnie, natomiast dorośli płacą 4 złote, a młodzież i dzieci 2 zł.
Dzięki skierowaniu przez Powiatowy Urząd Pracy i Miejski Urząd Pracy stażystów, Muzeum od maja do listopada 2009 r. było otwarte w godz. 10.00 - 17.00, co umożliwiało turystom lepszy dostęp do muzealnych zbiorów.
Swe funkcjonowanie zawdzięcza Muzeum także dotacji w wysokości 45 tysięcy złotych z zasobów samorządowych. „Władze - Burmistrz i Rada Miejska doceniają rolę, jaką starosądeckie muzeum spełnia w promocji miasta” - powiedział kierując podziękowanie do p.burmistrza Mariana Cyconia p.Jan Koszkul.
Niestety, potrzeby są ogromne, zwłaszcza że zabytkowy „Dom na Dołkach” wymaga stałej walki z wilgocią i grzybem, co pogarsza brak ogrzewania w dwóch dobudowanych salach. Korzystając z istniejącego przyłącza gazowego, mając już pozwolenie konserwatora na ten typ ogrzewania, zgodę zakładu gazowniczego oraz dysponując opracowaną dokumentację budowlaną, zostanie zainstalowane w tych salach ogrzewanie gazowe.
Planowana jest również instalacja monitoringu przeciwpożarowego i anty włamaniowego. Na ten cel potrzebna jest kwota około 35 tysięcy złotych. „Realizacja tego projektu będzie możliwa tylko w oparciu o fundusze z zewnątrz. W tej chwili poszukujemy takiej możliwości w ramach Lokalnej Grupy Działania „Brama Beskidu”. Niemniej w tym przypadku potrzebny jest wkład własny. Dlatego będziemy znów zmuszeni szukać darczyńców. Dlatego zwracam się do wszystkich zebranych, aby pomogli nam w poszukiwaniu chętnych do takiej pomocy” - powiedział p.Prezes.
Publikując ten apel, zwracamy się również do wszystkich Czytelników „Z Grodu Kingi”, którzy mieszkając w różnych zakątkach Ziemi, podziwiani są za swą łaskawość i szczodrość: niech Wasze wsparcie przyczyni się do modernizacji Muzeum Regionalnego - w którym zgromadzone są skarby naszego dziedzictwa, kultury materialnej, pozwalające zachować pamięć o naszych przodkach, ludziach niezwykle zasłużonych dla regionu i Polski, i pozwoli kultywować ich tradycje. Niech się to stanie naszą wspólną troską.
Finanse Towarzystwa, na które składają się: wspomniana dotacja z Urzędu Miasta na prowadzenie muzeum, składki członkowskie, dochody ze sprzedaży biletów wstępu do muzeum oraz ze sprzedaży wydawnictw nie pozwalają na tak poważne inwestycje.
    Na 2010 rok przed Zarządem postawione zostało zadanie wydania monografii pt.: „Stary Sącz - historia miasta i ludzi pomnikami pisana”. Zdjęcia pomników, tablic i miejsc upamiętniających szczególne wydarzenia i postaci, zaopatrzony w odpowiedni komentarz stanowić będzie ciekawy przewodnik po mieście. Realizacja tego pomysłu możliwa będzie jedynie po uzyskaniu dotacji, o którą Zarząd chce zabiegać w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie.
    Organizacja odczytów, projekcji filmów i wystaw w ramach kolejnych „Starosądeckich Dni Tischnerowskich”, których program zamieszczamy również w tym numerze „Z Grodu Kingi”, to kolejne zadanie przypadające w roku dziesiątej rocznicy śmierci ks.Profesora. Starosądecka Szkoła Podstawowa nosząca imię naszego Rodaka planuje zlot uczniów szkół noszących imię ks.Józefa Tischnera.
    Kolejna kwesta cmentarna planowana jest na dwa dni, jako, że Uroczystość Wszystkich Świętych - 1 listopada - przypada w poniedziałek. Będzie więc możliwość wspomożenia idei ratowania cmentarnych nagrobków również w ostatnią niedzielę października.
    Akceptację członków walnego zebrania uzyskał również projekt uchwały, aby Towarzystwo Miłośników Starego Sącza uzyskało status organizacji pożytku publicznego, co dałoby możliwość dodatkowych dochodów z ofiarowywanego 1% podatku.
Znamy powiedzenie: „Przeszłość - Przyszłości”. Aby tak być mogło - tu i teraz, wspólnie, na wszelkie sposoby musimy zadbać o pozostawioną nam przez poprzedników spuściznę, a teraźniejszość, która z każdą chwilą staje się przeszłością, uczynić czasem dbałości o powierzone nam dobra.
Jolanta Czech
 
126503