Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Kolejne walne zebranie >Gniazda<

Treść


.
KOLEJNE WALNE ZEBRANIE „GNIAZDA”
 
    Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo” weszło w piętnasty rok swej działalności. Ile dobra uczyniło na rzecz swych podopiecznych, ich rodzin i miasta? Czym jest dla Starego Sącza? - wie to bardzo wielu jego mieszkańców, szczególnie członków Stowarzyszenia i jego przyjaciół. Ale także swą działalnością przynosi chlubę i rozsławia jego imię w Polsce, jak również poza jej granicami. Przez te wszystkie lata ludzie spod znaku „Gniazda” dobrze przyczynili się do wspierania potrzebujących, ich integracji z tzw. ludźmi zdrowymi i nadal spełniają ewangeliczne polecenie: „Jedni drugich brzemiona noście,…”
Kolejne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbyło się 8 czerwca 2015 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Cyganowicach, było okazją do serdecznego spotkania osób zaangażowanych w działalność tej organizacji, jak również wysłuchania szczegółowego, merytorycznego sprawozdania za 2014 rok oraz podjęcia uchwał i wniosków wzbogacających i usprawniających działalność w kolejnym roku.
Na podstawie wymienionego sprawozdania, tym, którzy jeszcze nie mieli okazji zapoznać się z celami statutowymi tej znaczącej w dokonania organizacji, która jest ambasadorem Starego Sącza, przedstawię jej osiągnięcia w 2014 r.
    Siedzibą Stowarzyszenia jest lokal pod adresem Rynek 5. W skład Zarządu wchodzą: prezes Zofia Wcisło, wiceprezes Wojciech Lasek, skarbnik Barbara Konieczny, sekretarz Anna Górz, członek Grażyna Bednarczyk.
Celem podejmowanych działań przez stowarzyszone w nim osoby jest zapewnienie dzieciom i dorosłym osobom niepełnosprawnym najlepszych warunków rozwoju i przystosowania do samodzielnego życia w społeczeństwie, wspieranie osób niepełnosprawnych w trudnej sytuacji życiowej, kształtowanie świadomości społecznej i właściwego stosunku do dzieci i osób niepełnosprawnych.
Stowarzyszenie jednoczy ludzi dobrej woli, przy rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych, inicjując i podejmując społeczne przedsięwzięcia, tak dla nich, jak i dla ich opiekunów i rodzin.
Do tych społecznych inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych należy wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, promowanie aktywnego spędzenia wolnego czasu, zapobieganie uzależnieniom i patologiom społecznym, promocją zdrowego stylu życia. Swą troską poprzez konkretne poczynania obejmowani są również ludzie starsi, czego efektem jest integracja międzypokoleniowa oraz z ludźmi zdrowymi.
    Przytoczę tutaj zasady, formy i zakres działalności statutowej Stowarzyszenia „Gniazdo”.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków i działaczy.
Realizuje swoje cele przez:
- prowadzenie w społeczeństwie akcji informacyjnej, za pośrednictwem środków masowego przekazu, odczytów, spotkań.
- współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej oraz podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą i naukową w zakresie ochrony prawnej, medycznej i nauczania, jak również sprawowania nadzoru i kontroli społecznej nad przestrzeganiem przepisów w tej dziedzinie.
- inicjowanie prac legislacyjnych w sprawie dostosowania istniejących przepisów prawnych do aktualnych potrzeb dzieci i osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów.
- tworzenie ośrodków rehabilitacyjno-wychowawczych i innych placówek realizujących zadania statutowe.
- powoływanie kół zainteresowań, sekcji tematycznych itp.
- zbieranie środków finansowych potrzebnych do realizacji celów Stowarzyszenia.
- reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych wobec władz publicznych
- prowadzenie działalności wydawniczej (wydawanie broszur, folderów, książek)
- organizowanie koncertów, przedstawień festiwali, seminariów, warsztatów, szkoleń, kursów i konkursów.
- organizowanie wyjazdów edukacyjnych, krajoznawczych i wypoczynkowych.
- prowadzenie działalności doradczej i stypendialnej.
- organizowanie imprez okolicznościowych włączających Stowarzyszenie w aktualne problemy społeczne oraz życie społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz środowisk w trudniejszej sytuacji życiowej.
 
W 2014 roku wymienione cele realizowane były w następujący sposób:
- codzienne dyżury w biurze Stowarzyszenia oraz cotygodniowe poniedziałkowe spotkanie Zarządu
- cotygodniowe zajęcia sportowe dla młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem bocci i zajęcia gimnastyczne dla starszych.
- w miarę możliwości zdrowotnych naszego przyjaciela i kapelana, ks.Stanisława Olesiaka comięsięczne msze i spotkania integracyjne.
- utrzymywanie kontaktów z rodzinami osób obłożnie chorych i głęboko niepełnosprawnych i w miarę możliwości udzielamy tym rodzinom pomocy.
 
Przez cały rok prowadzone były różne działania, organizowane imprezy i spotkania.

W styczniu:
- kontynuowane były intensywne działania w celu pozyskania 1% podatku (plakaty, ulotki, pisma do firm, program PIT, pomoc w rozliczaniu, informacje na stronach internetowych, reklama na portalu „Sądeczanin” i w „Dobrym Tygodniku Sądeckim”.
- wyjazd do Podegrodzia na koncert kolęd w wykonaniu Michała Ziomka - laureata konkursu „Zaczarowana Piosenka”
- msza dla osób niepełnosprawnych i spotkanie noworoczne z udziałem grupy kolędniczej z Koła Gospodyń Wiejskich w Popowicach.
-udział w konferencji w ramach partnerstwa polsko-słowackiego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy.
- złożone zostały wnioski o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego (niestety bezskutecznie).
-występ podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy na Koncercie kolęd i pastorałek zorganizowanym przez Prywatne Gimnazjum w Starym Sączu i czasopismo „Z Grodu Kingi” w CKiS „Sokół”
-złożenie wniosku do Starostwa Powiatowego na organizację Turnieju bocci (pozytywnie).
- spotkanie integracyjno - informacyjne w gronie członków, pracowników i sympatyków „Gniazda”.
 
W lutym:
- uczestnictwo w obchodach Światowego Dnia Chorego
- zostały złożone wnioski na działania dla osób starszych: partnerski do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Aktywności Społecznej Osób Starszych i tylko Stowarzyszenia do Urzędu Marszałkowskiego - Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej (niestety nie zyskały akceptacji).
- został nawiązany kontakt ze Spojeną Internatną Skolą z Lewoczy pod kątem wspólnego projektu teatralnego.
 
W marcu:
- odbył się Koncert „Znani i lubiani śpiewają i grają dla „Gniazda” połączony ze zbiórką pieniędzy na kontynuację działalności teatrzyku integracyjnego. Koncert bardzo się podobał i postanowiono wprowadzić go do kalendarza, jako imprezę cykliczną.
-rozpoczął działalność „Klub Aktywności” dla osób starszych zorganizowany z myślą o działaniach w ramach złożonych projektów. Wobec braku dofinansowania, odbyło się tylko kilka zajęć z nordic walking, pozostały piątkowe zajęcia gimnastyczne w Szkole Podstawowej nr 1 i okazjonalne, akcyjne spotkania w biurze podczas których uczestniczki dzielą się swoimi umiejętnościami przy wyrobie miniaturek wielkanocnych palm, kwiatów bibułkowych, pisanek, ozdób filcowych i gadżetów zdobionych metodą decupage.
- uczestnictwo w happeningu z okazji Dnia Kobiet na starosądeckim Rynku, a w Środowiskowym Domu Samopomocy w Cyganowicach miała miejsce miła impreza „Dzień dziewczyny i chłopaka”.
-został złożony wniosek partnerski (wraz ze szkołą z Lewoczy) do Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na projekt „Integracyjny Teatrzyk Pogranicza”, który uzyskał dofinansowanie.
 
W kwietniu:
podopieczni Stowarzyszenia uczestniczyli:
- w Gminnym Dniu Zdrowia.
- na zaproszenie Szkoły Podstawowej w Popowicach w Misterium Męki Pańskiej.
- w Niedzielę Palmową we mszy dla niepełnosprawnych z poświęceniem palm.
- w Środowiskowym Domu Samopomocy i w Gimnazjum publicznym w Starym Sączu odbyły się wspólne śniadania wielkanocne.
 
W maju:
- odbył się Powiatowy Turniej Bocci i została przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe kontrola jego realizacji.
- Kabaret „Gumowe Ucho” ze Środowiskowego Domu Samopomocy wystąpił w Krakowie, w ramach tygodnia osób niepełnosprawnych „Kocham Kraków z wzajemnością”.
 
W czerwcu:
- odbyło się opisywane Walne Zebranie Członków i złożone zostały sprawozdania do Krajowego Rejestru Sądowego, Urzędu Skarbowego i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
- podopieczni Stowarzyszenia uczestniczyli w projekcie „Mikrokosmos” w Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie - prezentując swoje prace na wystawie, a na wernisażu wystąpił z wielkim powodzeniem kabaret „ Gumowe Ucho”
- odbyło się otwarcie „Galerii pod Gniazdem” połączone z podsumowaniem konkursu plastycznego.
- przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w imprezie charytatywnej w Łomnicy i tam również wystąpił Kabaret Gumowe Ucho.
- uczestnictwo w organizacji II Sądeckiego Festiwalu Osób Niepełnosprawnych.
- dwie reprezentujące Stowarzyszenie drużyny wystąpiły z powodzeniem na turnieju bocci w Suchej Beskidzkiej.
-w Środowiskowym Domu Samopomocy zorganizowano „Święto rodzin”
- Teatrzyk Integracyjny wystąpił w Łazach Biegonickich na festynie Regionalnego Ośrodka Europejskich Funduszy Społecznych.
- W „Galerii pod Gniazdem” odbył się wernisaż prac plastycznych uczestników zajęć Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury W Starym Sączu
- uczestniczyliśmy w Forum Powiatowym NGO (ang. non-government organization) - organizacji pozarządowych (organizacja działająca na rzecz wybranego interesu i niedziałająca w celu osiągnięcia zysku).
 
W lipcu:
- w ogródku „Galerii pod Gniazdem” miały miejsce spotkania z muzykami w ramach Festiwalu Muzyki Dawnej.
- w drugą niedzielę miesiąca, jak co roku odbył się 8 rajd szlakiem św.Kingi na Prehybę.
- odbył się wernisaż wystawy prac uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej „Mada” z Nowego Sącza.
 
W sierpniu:
- rozpoczęto przygotowania do realizacji projektu „Visegrad Integration Theatre”
- wernisaż wystawy prac p.Mieczysława Guca z występem kapeli zespołu „Starosądeczanie”.
- uczestnictwo w „Starosądeckim Jarmarku Rzemiosła”.
- na festynie osiedlowym w Nowym Sączu odbył się pokaz gry w boccię, wystawa rysunków Ignacego Kurowskiego wraz z występem dzieci z zespołu „Mali Starosądeczanie”.
- podopieczni Stowarzyszenia spotkali się z podróżniczką Iwoną Macałką i przekazali pieniądze ze zbiórki zakrętek na rzecz fundacji „Pencils for all.” na zakup przyborów szkolnych dla dzieci uczących się w misji salezjańskiej w Bangladeszu.
 
We wrześniu:
- rozpoczęły się zajęcia teatralne w ramach projektu „Visegrad Integracjon Thatre”
- w ogródku Galerii odbyła się impreza integracyjna w ramach akcji „Narodowe czytanie Trylogii” z udziałem władz samorządowych, pracowników Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu, dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego, podopiecznych, członków i przyjaciół Stowarzyszenia.
-na zaproszenie samorządu mieszkańców Woli Kroguleckiej podopieczni Stowarzyszenia uczestniczyli w imprezie integracyjnej przy platformie widokowej, a wcześniej w lekcji przyrody zorganizowanej w siedzibie Popradzkiego Parku Krajobrazowego.
-drużyna bocci pod opieką instruktora dała pokaz gry na dwóch kolejnych festynach w Nowym Sączu.
- coroczny udział w spotkaniu integracyjnym na Śmigowskim w Piwnicznej.
- Michał Wcisło - podopieczny Stowarzyszenia - wystąpił na Międzynarodowej Jesieni Literackiej na scenie Centrum Kultury i Sztuki w Starym Sączu wykonując, przy ogromnym aplauzie publiczności, piosenkę „Baranek” Stanisława Staszkiewicza z repertuaru zespołu „Kult” i Jacka Kaczmarskiego.
- odbył się wernisaż wystawy fotografii uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy, z występem dzieci ze Szkoły Muzycznej I Stopnia w Starym Sączu.
 
W październiku:
- uczestnictwo w konferencji na temat komunikacji międzyludzkiej w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu.
- drużyny Stowarzyszenia uczestniczyły w turnieju bocci w Nowym Sączu.
- nawiązany został kontakt z klubem wędkarskim „Sądecki Karp-Klub”
- z inicjatywy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy odbyło się spotkanie na temat problemów z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.
- na zaproszenie Forum Kobiet niektóre członkinie Stowarzyszenia brały udział w akcji badania tarczycy.
 
W listopadzie:
- 11 listopada uczestnictwo w obchodach „Święta Niepodległości”.
- podpisano umowę sponsoringową z Bankiem Spółdzielczym w Starym Sączu na stypendium sportowe dla Arka Borzęckiego.
- zawarto umowę wolontariacką z Kubą Nowakiem na zajęcia bocci.
- kadra i podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy zorganizowali w „Stodole w Odnozynie” w Barcicach integracyjne spotkanie andrzejkowe z udziałem zaproszonych gości z zaprzyjaźnionych ośrodków.
- zorganizowany został coroczny „Koncert Wdzięczności” z gorąco oklaskiwanymi występami kabaretu „Gumowe Ucho” i żywiołowej kapeli góralskiej z Łącka.
- do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych złożony został wniosek na dofinansowanie „ Koncertu Wdzięczności 2015” (rozpatrzony pozytywnie).
- rozpoczęte zostały przygotowania do akcji pozyskiwania 1% podatku.
- odbyła się pierwsza polsko - słowacka wspólna próba w ramach projektu teatrzyku integracyjnego.
 
W grudniu:
- odbyła się impreza mikołajkowa
- teatrzyk integracyjny odbył kolejną wspólną próbę na Słowacji.
- uczestnictwo w konferencji na temat współpracy polsko-słowackiej na zaproszenie Centrum Debaty Międzynarodowej z Krakowa
- w Środowiskowym Domu Samopomocy odbyło się spotkania wigilijne z udziałem zaproszonych gości, a podopieczni Stowarzyszenia byli gośćmi takowego spotkania zorganizowanego przez społeczność szkolną Gimnazjum Publicznego w Starym Sączu.
 
    Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, jedynie realizuje zadanie zlecone przez Miasto i Gminę Stary Sącz (prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Cyganowicach).
W okresie sprawozdawczym zostały przeprowadzone dwie kontrole.
- przez Starostwo Powiatowe - kontrola realizacji projektu „Zagraj z nami w boccię”
- przez Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej - kontrola finansowa realizacji zadania publicznego - prowadzenie Środowiskowego Dom Samopomocy.
    Jak wynika z powyższego opracowania, Stowarzyszenie realizuje swe zadania współpracując z wieloma instytucjami i ludźmi dobrej woli. Ma dobre kontakty z lokalnymi mediami, dzięki czemu często ukazują się publikacje dotyczące problematyki osób niepełnosprawnych i relacje z organizowanych imprez.
Pomaga w uzyskiwaniu dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocnych w pielęgnacji osób chorych, a także w kwestiach prawnych i życiowych związanych z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
To rola trudna do przecenienia, niesienie pomocy potrzebującym, nie tylko tej materialnej, ale co nie mniej ważne także związanej z potrzebami społecznymi, emocjonalnymi i duchowymi.
    Być razem, służyć pomocą, nieść uśmiech i cieszyć się uśmiechem drugiego człowieka, bliźniego, dawać nadzieję i z nadziei otaczanych opieką - czerpać siły do dalszej dla nas działalności, to cele, jakie sobie stawiamy i do których dążymy.
Jolanta Czech

124035