Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

> W nowe jutro dziś idziemy <

Treść


.

„W NOWE JUTRO DZIŚ IDZIEMY”
w Gimnazjum im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy
 
    W ostatnim numerze „Z Grodu Kingi” ukazał się artykuł dotyczący realizowanego w gimnazjach naszej gminy projektu „W NOWE JUTRO DZIŚ IDZIEMY”, z zapewnieniem informowania o jego realizacji w poszczególnych szkołach. Oto kilka informacji dotyczących Gimnazjum im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy.
    Gimnazjum w Przysietnicy liczy 102 uczniów, którzy uczą się w sześciu oddziałach - po dwa każdej klasy. Na początku września przeprowadzona została rekrutacja na zajęcia przewidziane do realizacji w ramach projektu. Uczniowie i rodzice zostali zapoznani z zasadami rekrutacji i rodzajami zajęć.
    W ramach projektu szkoła realizuje następujące zajęcia: wyrównawcze z matematyki, języka polskiego i angielskiego, zajęcia rekreacyjne, zajęcia indywidualne kompensacyjne o charakterze terapii pedagogicznej z 6 uczniami, zajęcia pozalekcyjne z matematyki, języka angielskiego, nauk przyrodniczych i ekologii. Ponadto w ramach wychowania patriotycznego powstała drużyna harcerska. Z każdego rodzaju zajęć powołano średnio 3 grupy liczące 6 - 12 uczniów. Ogółem do zajęć z projektu zrekrutowano 354 uczestników, zatem każdy jeden uczeń gimnazjum statystycznie uczestniczy w ponad trzech różnych zajęciach.
    Uczestnicy projektu zostali zaopatrzeni we wszelkiego rodzaju materiały papiernicze do prowadzenia zajęć, zgodnie ze zgłoszonym przez każdego prowadzącego zapotrzebowaniem, wszyscy uczniowie otrzymali długopisy z logo projektu. Wkrótce zakupione zostaną pomoce dydaktyczne: filmy, programy multimedialne, książki, preparaty biologiczne oraz urządzenie do pomiarów ekologicznych.
    Nauczyciele opracowali autorskie programy na swoje zajęcia, mając na uwadze, by tematyka była zachęcająca i atrakcyjna dla uczniów, aby po kilku godzinach spędzonych na lekcjach mieli ochotę zostać jeszcze na godziny „projektowe”. Spotkania prowadzone są głównie metodami warsztatowymi, które dają możliwość przekazu treści edukacyjnych w ciekawej i niekonwencjonalnej formie. Stąd na przykład na zajęciach językowych uczniowie mają okazję gotować potrawy w szkolnej kuchni - posługując się przy tej pracy wyłącznie językiem angielskim. Na zajęciach chemicznych z modułu przyrodniczego uczestnicy odwiedzili aptekę, zajęcia ekologiczne przeważnie odbywają się w terenie. Zajęcia o charakterze rekreacyjnym i harcerstwo posiadają duże walory integrujące, stwarzają okazję do bliższego, bezpośredniego poznania kolegów i koleżanek z innych klas - nie, jak to się ostatnio coraz częściej zdarza, poprzez popularne wśród młodzieży portale internetowe.
    Jak wiadomo, współczesnej szkole nie zawsze udaje się przyciągnąć i zatrzymać ucznia na dłużej, niż czas wyznaczony planem lekcji. O ile łatwiej jest zachęcić do zajęć dodatkowych uczniów młodszych, to sytuacja staje się trudniejsza, gdy chodzi o młodzież, która potrafi już sobie zorganizować czas wolny według własnych upodobań kształtowanych przeważnie przez grupę rówieśniczą albo nawet częściej komputer z dostępem do sieci. Nasza szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, skierowana do gimnazjalistów dzięki udziałowi szkoły w projekcie, stanowi wartościową alternatywę. Tym bardziej, że w naszym środowisku młodzież nie ma takich możliwości dostępu do edukacji i kultury jak w ośrodkach miejskich. A jak głosi idea realizacji projektu zaoferowane zajęcia stanowią pewnego rodzaju rekompensatę.
    Mam nadzieję, że praca związana z realizacją projektu w naszym gimnazjum, zaprocentuje wynikami dydaktycznymi i wychowawczymi naszych podopiecznych. Liczymy, że zarówno uczniowie jak i rodzice docenią te godziny dodatkowo spędzane w szkole, bo na pewno nie będzie to czas stracony.
Koordynator szkolny
Renata Jachimczak
310706