Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Stowarzyszenie > Drogami Tischnera <

Treść


.
“Wszyscy jesteśmy nawzajem dla siebie wielkim codziennym wyzwaniem”
Ks.prof.Józef Tischner
.
STOWARZYSZENIE “DROGAMI TISCHNERA”

Stowarzyszenie “Drogami Tischnera” powstało już w lipcu 2002 r. w Starym Sączu - miejscu urodzin swojego Patrona. Jego założycielami byli członkowie rodziny ks.Tischnera i jego przyjaciele. Ma ono na celu m.in. upowszechnianie myśli ks.prof.Józefa Tischnera oraz wspieranie inicjatyw podejmowanych przez placówki noszące jego imię. Pierwsze Koło Terenowe powstało w Nowym Targu, następne w Woli, Żorach, Poznaniu-Kiekrzu, Chrzanowie i Poznaniu. Kolejne już powstają. Do Stowarzyszenia należy już około 200 osób w Polsce. Działa także Koło Młodych przy Gimnazjum im.Tischnera w Woli.
Z dniem 1 października 2007 r. powołane zostało przez Zarząd “Stowarzyszenia Drogami Tischnera”, Koło Terenowe w Starym Sączu.
Inicjatorem tego kolejnego “tischnerowskiego przedsięwzięcia” byli panowie: Andrzej Długosz - kustosz starosądeckiego Muzeum Regionalnego wraz z Andrzejem Nicpońskim.

O przedstawienie informacji o starosądeckim Kole Terenowym Stowarzyszenia “Drogami Tischnera” i celom przyświecającym jego działalności poprosiłam przewodniczącego p. Andrzeja Długosza.
- “Od dłuższego czasu nurtowała mnie myśl o założeniu Koła w naszym mieście, z którym Ksiądz Profesor związany był od urodzenia; tutaj, gdzie Stowarzyszenie przed pięcioma laty powstało. Cieszę się, że to zamierzenie doczekało się realizacji. Członkami założycielami było 9 osób, a na pierwszym zebraniu, które odbyło się 5 października b.r. wybrano 3 osobowy zarząd: Andrzej Nicpoński został sekretarzem i delegatem na Walny Zjazd, a Joanna Jasińska - członkiem.
Zebranie określiło program działania, dostosowując cele nakreślone w statucie, do warunków miejscowych. I tak, docelowo Koło zorganizuje samodzielne muzeum ks. Józefa Tischnera z biblioteką dzieł religijnych i filozoficznych. Postanowiliśmy w przyszłości upamiętnić postać ks. Profesora tablicami wmurowanymi na klasztorze, i na domu rodziców przy ul.Mickiewicza.
Stale będziemy propagować Starosądecki Szlak Tischnerowski i opiekować się miejscami tego szlaku. Inne cele to: współpraca ze Szkołą Podstawową im. ks. J. Tischnera, coroczne obchody dnia urodzin Patrona w sobotę przed 12 marca, połączone ze Mszą św. w kościele klasztornym i imprezami kulturalno-okolicznościowymi, propagowanie nauki ks.Tischnera, ze szczególnym uwzględnieniem kazań wygłoszonych w starosądeckim klasztorze. Po tegorocznej edycji ośmiu z nich postaramy się o wydanie następnych.
Będziemy uczestniczyć w imprezach takich, jak: Dni Tischnerowskie w Krakowie, w spotkaniach Mędroli Tischnera w Szczawnicy i obchodach rocznicy śmierci Księdza w Łopusznej.
Zamierzamy współpracować z Zarządem Głównym Stowarzyszenia “Drogami Tischnera”, Instytutem Myśli Józefa Tischnera, Klasztorem Sióstr Klarysek, Wyższą Szkołą Europejską im. ks. J. Tischnera, Papieską Akademią Teologiczną oraz Domowym Hospicjum im ks. J. Tischnera w Krakowie.
Zamierzenia te budzą nadzieję. A według ks.Józefa Tischnera: “Gest pokładania nadziei” jest jednym z najbardziej tolerancyjnych gestów człowieka - (Świat ludzkiej nadziei -Kraków 1994)
Ilu członków liczy obecnie starosądeckie Koło i jakie postawy zamierza propagować?
- Obecnie w starosądeckim Kole jest 14 osób, w tym członkiem honorowym jest s. Salomea - klaryska z naszego klasztoru.
Zapraszamy do naszego Koła wszystkich, a szczególnie osoby młode, poszukujące miejsca w życiu, chcące aktywnie działać w naszej wspólnocie, w oparciu o naukę ks. Tischnera, której podstawy stanowiła miłość, pokora, tolerancja i zrozumienie. Chcemy wcielać w życie to, w czym ks. Profesor był mistrzem: spotkania, dialogu i poznawania. Przedmiotem naszej troski będzie odczucie obecności drugiego człowieka. Szczególne miejsce jest dla samotnych i zagubionych. Zebrania ogólne odbywać się będą dwa razy do roku. Natomiast spotkania w mniejszym gronie w każdym czasie. Siedzibą spotkań jest Galeria MGOK “Pod Piątką” w Starym Sączu Rynek 5. Kontakt na stronie www.tischner.sacz.pl.
“Przestrzenią człowiekowi najbliższą jest dom. Wszystkie drogi człowieka przez świat mierzą się odległością od domu. Widok z okien domu jest pierwszym widokiem człowieka na świat. Człowiek zapytany , skąd przychodzi - wskazuje na dom. Dom jest gniazdem człowieka” - (Filozofia dramatu. Wprowadzenie - Kraków 2001)
Czy Stary Sącz jest dla nas wspólnym domem?
Czy żyjąc w naszym mieście potrafimy wędrować drogami Tischnera? Terenowe Koło Stowarzyszenia na pewno to ułatwi, gdyż “Doświadczeniem źródłowym jest doświadczenie drugiego człowieka. Zwracam uwagę na słowo “źródłowe”. Źródło jest na początku wszystkiego. Ono daje początek rzece, która później może mieć rozmaite rozgałęzienia, woda rzeki może służyć do wykonywania rozmaitych prac. Tak samo spotkanie z drugim jest na początku wszelkiego doświadczenia świata. Można powiedzieć, że drugi jest kategorią a priori, dzięki której możliwy jest tak zwany obiektywny świat”. (“Spotkanie - z ks.Józefem Tischnerem rozmawia Anna Karoń-Ostrowska”, Kraków 2003 rozdz. “Nad filozofią dramatu”).
 
Jolanta Czech
123820