Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

W 10-lecie kanonizacji św.Kingi i wizyty Jana Pawła II w Starym Sączu

Treść


.
W 10-lecie kanonizacji św.Kingi
i wizyty Jana Pawła II w Starym Sączu
OBCHODY NA MIARĘ WYDARZENIA
 
Imponującymi uczyniły je ambicje i starania: władz samorządowych z burmistrzem Marianem Cyconiem na czele, starosądeckiego Kościoła i diecezji, instytucji, urzędów, organizacji i mieszkańców, również spoza terenu Starego Sącza. Różnorodne inicjatywy i działania zaowocowały zaskakującymi efektami. Udało się, mieszkańcom tej ziemi, która zawsze była bliska Janowi Pawłowi II i która przez ponad 7 wieków pozostawała wierna kultowi św.Kingi, tym razem dać piękne świadectwo pamięci i wdzięczności za kanonizację i wizytę papieską w Starym Sączu.
 
     Wśród realizowanych zadań, taki jak: wystawy, koncerty, widowiska, programy artystyczne i zawody sportowe, nie można pominąć tych, które w początkach czerwca ze Starego Sącza uczyniły centrum informacji i wymiany myśli badawczo-naukowej. Świetny wykład z pokazem multimedialnym oraz bogata programowo i tematycznie konferencja naukowa to wydarzenia konieczne do odnotowania.
 
Wykład dra Przemysława Stanki
(z Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie)
 
     zatytułowany „Źródła do dziejów beatyfikacji i kanonizacji św.Kingi w Tajnym Archiwum Watykańskim” odbył się 4 czerwca w sali I Liceum Ogólnokształcącego, na spotkaniu zorganizowanym przez Towarzystwo Miłośników Starego Sącza, jako jego wkład w obchody 10-lecia rocznicy kanonizacji św.Kingi i wizyty Jana Pawła II w Starym Sączu. Prezes Towarzystwa p.Jan Koszkul przywitał zaproszonego gościa i wszystkich zebranych, wśród których znaleźli się też burmistrz MiG p.Marian Cycoń i przewodniczący Rady Miasta p.Marian Lis.
     Doktor P.Stanko, wykorzystując dokumenty archiwalne, przedstawił cenne materiały źródłowe dotyczące dziejów Starego Sącza, Kingi i klasztoru, ze szczególnym uwzględnieniem historii i przebiegu procesu beatyfikacyjnego a częściowo też kanonizacyjnego. O tym, jak ciekawe to były informacje, niech świadczy kilka tu przytoczonych. Pierwsza dotyczy Tajnego Archiwum Watykańskiego. Uważa się je za najstarsze archiwum na świecie (powstałe po 313 roku) najbogatsze i najważniejsze w dziejach Kościoła. Sukcesywnie gromadzona w nim dokumentacja liczy 120 km akt (praktycznie nie do ogarnięcia). Z materiałów dotyczących dziejów Starego Sącza i Kingi wynika np., że w spisie świętopietrza z 1325 roku figuruje już parafia starosądecka. Odnotowano też zdolności i dyplomatyczne zabiegi księżnej Kingi, która znalazła sposób na pokonanie przeszkód w planowanej fundacji miasta. Osiągnęła cel uciekając się w tej sprawie do papieża Marcina IV z prośbą, by wziął pod swoją pieczę jej gród i 28 okolicznych wsi w zamian za pozwolenie na fundację. I to się udało, 5 lipca 1283 r. papież wystawia stosowną bullę - stanowiącą najstarszy dokument dotyczący Starego Sącza. Dowiadujemy się także, że księżna utrzymywała ścisłe kontakty ze Stolicą Apostolską, zwracała się listownie do Ojca Świętego interweniując np. w przypadku ograbiania jej dóbr, również w potrzebach mniszek czy klasztoru. Nie godziła się np. na to, by pierwszy lepszy ksiądz przychodził do posługi klasztornej, wymagała ukończenia studiów, talentu oratorskiego itp. Dobrych organistów, nauczycieli muzyki sprowadzała nawet z Krakowa.
     Z innych ciekawostek warto zwrócić uwagę na ewenement, odnotowany w dokumentacji watykańskiej, a dotyczący starosądeckiej parafii p.w. św.Elżbiety. Wprawdzie w tamtych czasach nie praktykowało się pełnienia funkcji proboszcza we własnym kościele, ale w każdej regule są widać wyjątki. W 1420 r. jak podają źródła, proboszczem parafii św.Elżbiety został mieszczanin starosądecki Piotr Klemens. Przy okazji umieszczono notatkę, że wówczas dochody parafii wynosiły 12 grzywien, co w przeliczeniu stanowiło wartość 20 dkg srebra.
     Można sobie wyobrazić, ile materiału zgromadził dr Przemysław Stanko, skoro w czasie półtoragodzinnego wykładu nie zdołał wszystkiego wykorzystać. Na samym początku zaznaczył, że dostęp do materiałów archiwum był trudny, tym większa więc ich wartość dla nas i tym większa wdzięczność za udostępnienie.
 
Konferencja naukowa
 
     Z okazji 10 rocznicy pielgrzymki Jana Pawła II na Sądecczyznę i kanonizacji św.Kingi oraz Jubileuszu 800-lecia zatwierdzenia Reguły franciszkańskiej odbyła się 5 czerwca w Domu św.Kingi w Starym Sączu, stając się ważnym wydarzeniem w dziejach miasta. Zorganizowana została przez dyr.Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu p.Roberta Ślusarka we współpracy z ksienią klasztoru pp.Klarysek Matką Teresą Izworską i burmistrzem MiG Stary Sącz p.Marianem Cyconiem.
Na bogaty program konferencji złożyło się 11 referatów bądź wykładów, w przerwie obrad natomiast swój wkład w obchody rocznicowe wniósł Chór Scherzo pod dyr.Andrzeja Citaka, dając piękny koncert pieśni religijnych w kościele p.w. św.Trójcy.
Tematykę obrad zdominowały trzy zagadnienia:
1. Nurt franciszkański
2. Żywot i kult św.Kingi
3. Jan Paweł II na Ziemi Sądeckiej
Konferencję poprzedziła Msza św. koncelebrowana w kościele św.Trójcy pod przewodnictwem o.dra Andrzeja Prugara z udziałem naszych księży: ks.prałata Alfreda Kurka i ks.dziekana Pawła Tyrawskiego.
Otwarcia obrad dokonał burmistrz Marian Cycoń witając, również w imieniu Matki Teresy Izworskiej, zaproszonych gości i uczestników. Pierwsze dwa referaty koncentrowały uwagę na genezie, regule i rozwoju franciszkanizmu oraz na kostiumologii w nim obowiązującej. Historię minorytów, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, przedstawił ks.prof.dr hab.Józef Marecki (PAT/IPN Kraków), kostiumologię franciszkańską, wykorzystując pokaz multimedialny, prezentowała dr Lucyna Rotter (PAT Kraków)
Aż 5 wystąpień dotyczyło różnych aspektów żywotu i kultu św.Kingi.
Kult św.Kingi, jego upowszechnienie i kształt literacki przedstawił prof.hab.Julian Dybiec (UJ Kraków)
Charakterystyczne elementy duchowości franciszkańskiej w życiu św.Kingi zobrazował o.dr Lucjusz Ryszard Wójtowicz OFM (IST Gliwice).
Rodzeństwo św.Kingi scharakteryzował mgr Piotr Stefaniak (Kraków)
.

Inauguracyjny wykład ks.prof.dr hab.Józefa Mareckiego
.
Materiały beatyfikacyjne w TAW zaprezentował dr Przemysław Stanko (PAT Kraków)
Największym zainteresowaniem cieszył się wykład prof.dra hab.Feliksa Kiryka (UP Kraków) pt.: „Pani Sądecka Kunegunda - kobieta i mąż stanu”. Tego można było słuchać bez końca i ugruntować się w przekonaniu o wyjątkowości naszej Świętej. Taką zresztą laurkę wystawił Jej p.Profesor mówiąc:
„Niezaprzeczalnie starosądecki klasztor jest chlubą kultury Sądecczyzny. Tu istniało np. skryptorium, w którym powstawały książki, przepisywano je. Tu powstał ważny ośrodek muzyczny wzorowany na paryskiej Notre Dame. Dzieło Kingi trzeba uznać za olbrzymie. Zapisała się w nim jako świetna administratorka, dobra organizatorka i zarządczyni. Zostawiła tę ziemię kwitnącą. Zaskakujące były: Jej duchowość, miłosierdzie, ubóstwo, ascetyzm życia. Skromnie się nosiła i co najważniejsze, nigdy nie gardziła biednymi. Wędrowała od przytułku do przytułku, wspierała, posługiwała. Była też, jak na owe czasy, kobietą dobrze wykształconą, władała trzema językami. Dbała o kulturę, literaturę i język narodowy, sprowadzała wykształconych ludzi, postarała się o przetłumaczenie na polski psalmów. To wyjątkowa i niepospolita niewiasta. Jedna z najwspanialszych niewiast w historii średniowiecza polskiego. Piękna postać - pod każdym względem.”
.

"Scherzo" koncertuje i zachwyca
.
     W części poświęconej Janowi Pawłowi II wykład pt.: „Święta Kinga w procesie kanonizacyjnym” wygłosił ks.dr Ryszard Banach (PAT Tarnów).
O spuściźnie po Janie Pawle II w zbiorach naukowych Biblioteki PAU i PAN mówiła dr hab.Ewa Danowska (PAU/PAN Kraków).
Informację na temat Jana Pawła II w publikacjach i przewodnikach po Sądecczyźnie przekazał dr Piotr Wierzbicki (MNS Nowy Sącz).
     Podziękowanie organizatorom i gościom, w imieniu władz i społeczeństwa Starego Sącza złożył przewodniczący Rady Miasta p.Marian Lis.
Zofia Gierczyk
 
324163