Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Z nauki św.Pawła

Treść


.
Z nauki św.Pawła
 
    W życiu chrześcijanina ważną rolę odgrywa modlitwa. Sam Chrystus, mimo że był Bogiem, zostawił nam przykład modlitwy; modlił się czterdzieści dni na pustyni, przed rozpoczęciem publicznej działalności, w czasie swoich wędrówek po ziemi palestyńskiej, spędzał całe noce na modlitwie. Modlił się w Ogrojcu przed męką a także na krzyżu. Nauczając, zostawił wzór modlitwy „Ojcze nasz”. Polecił; nieustanną modlitwę:” zawsze macie się modlić” wytrwałą modlitwę,” proście a będzie wam dane” i w imię Jego,; o cokolwiek prosić będziecie Ojca, w Imię moje, da wam” Wczuwając się w zalecenia Chrystusa, św. Paweł w swoich listach wiele uwag poświecił modlitwie. Możemy w nich także znaleźć pouczenie jak powinna wyglądać modlitwa chrześcijanina. Jednak św. Paweł nie poprzestaje tylko na pouczeniach, tak naprawdę to całe jego życie było syntezą czynu i modlitwy.
.

.
    Co to jest modlitwa? Najpowszechniej określa się ją mianem rozmowy. W rozmowie zawsze jest: „ja" i „ty", w tym wypadku „Ty" pisane przez duże „T" - Bóg. W modlitwie początkowo wydaje się nam, że to my rozpoczynamy tę rozmowę. Potem przekonujemy się, że tak naprawdę jest zupełnie inaczej. To Bóg jest tym, który ją inicjuje, to On zaprasza nas do rozmowy, bo w Nim nasza modlitwa bierze początek, bo w modlitwie najważniejszą stroną jest Bóg. Najważniejszy jest Chrystus, który nieustannie wyzwala nas z niewoli grzechu i prowadzi ku wolności, ku chwale dzieci Bożych. Najważniejszy jest Duch Święty, który, jak poucza nas św. Paweł:(...) przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami”. Apostoł Paweł, pouczając nas o modlitwie, stosuje zwięzłe hasła, które brzmią niemal jak rozkazy: Bądźcie w modlitwie wytrwali (Rz 12, 12).
Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa (Ef 5, 20). Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu (Ef 6, 18). Trwajcie gorliwie na modlitwie, czuwając w niej wśród dziękczynienia (Ko14, 2).
    Modlitwa, którą św.Paweł określa w 1 Liście do Tesaloniczan słowami: Zawsze się radujcie! Nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was! (1 Tes 5, 12-22), ma być nieustanna, wytrwała, wręcz natarczywa, taka, do jakiej zachęca nas sam Chrystus mówiąc: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam (Mt 7, 7).
    Święty Paweł Apostoł poucza nas również, w jaki sposób troska o Kościół powinna ożywiać modlitwę każdego chrześcijanina. Pisze o tym w Liście do Kolosan:
Dzięki czynimy Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze, ilekroć modlimy się za was (...) Módlcie się jednocześnie i za nas, aby Bóg otworzył nam podwoje (dla) słowa, dla wypowiedzenia tajemnicy - Chrystusa, za co też jestem do tej pory więźniem, abym ją obwieścił tak, jak winienem (ją) wypowiedzieć (...) Pozdrawia was rodak wasz Epafras, sługa Chrystusa Jezusa zawsze walczący za was w modlitwach o to, abyście stali mocno, doskonali w pełnieniu każdej woli Bożej (Kol 1, 3; 4, 3-4.12). Przez swoją modlitwę każdy ochrzczony przyczynia się do przyjścia królestwa Bożego (por. KKK 2632).
     O modlitwie napisano bardzo wiele. Jeszcze więcej niż napisano, doświadczono modlitwy w dziejach ludzkości, zwłaszcza w dziejach Izraela, a także w dziejach chrześcijaństwa. Pełnię modlitwy osiąga człowiek wtedy, kiedy w niej naprawdę obecny jest Bóg. Świadczą o tym dzieje modlitwy mistycznej na Zachodzie i na Wschodzie. Wzorami stali się dla chrześcijan: św.Franciszek z Asyżu, św.Teresa z Avili, św.Jan od Krzyża, św.Ignacy Loyola, św.Serafin z Sarowa i wielu innych. Od św.Pawła, męża modlitwy, uczmy się modlitwy nieustannej i wytrwałej, takiej, która będzie autentycznym spotkaniem z miłującym Bogiem, takiej, która pozwoli nam być doskonałymi w pełnieniu Jego świętej woli.
Opracował ks.Paweł Tyrawski
na podst. „Krocząc za św.Pawłem” Jacka Pawłowicza
 
324163