Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Jak Feniks z popiołów

Treść


.
JAK FENIKS Z POPIOŁÓW
91 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.
 
W XVIII wieku Polska nazywana Rzeczpospolitą Obojga Narodów (narodu szlacheckiego Polski i Litwy) chyliła się ku upadkowi. Przez cały wiek XVII Polska i Litwa prowadziła wojny z sąsiadami Szwecją, Rosją i Turcją i przeżyła kilka wstrząsów wewnętrznych (m.in. powstanie kozackie Chmielnickiego). Doprowadziły one do ogromnych zniszczeń kraju, słynne określenie „potop szwedzki”, ubytku 1/3 ludności z 7,5 mln do niewiele ponad 5 mln mieszkańców.
Nieład wewnętrzny m.in. liberum veto (zrywanie sejmów), rokosze, oligarchia magnacka i przede wszystkim zaborczość sąsiadów Austrii, Rosji i Prus zakończyły się trzema rozbiorami i upadkiem Polski w 1795 r.
Polacy  przez cały wiek XIX orężem, piórem i pracą walczyli  o odzyskanie przez nasz naród niepodległego państwa. Do legendy i świadomości narodowej przeszły boje Legionów Polskich od Jana Henryka Dąbrowskiego, poprzez Wiosnę Ludów do Legionów Piłsudskiego. Powstania narodowe wielkopolskie 1806, listopadowe 1830-31, krakowskie 1846 r., Wiosna Ludów 1848 r., styczniowe 1863 r. na trwałe zapisały się w tradycji patriotycznej naszego społeczeństwa. Działalność gospodarcza m.in. Dezyderego Chłapowskiego, Andrzeja Zamoyskiego i wielu innych przyczyniła się do rozwoju gospodarczego ziem polskich.
Twórcy literatury od romantyzmu do Młodej Polski w swoich utworach poetyckich i prozie opiewali piękno naszej ziemi, rozliczali się z wadami narodowymi i pokrzepiali serca w ciężkich i mrocznych czasach „nocy apuchtinowskiej” i „ery bismarckowskiej” (rusyfikacji i germanizacji).
11 listopada 1918 roku był wynikiem: czynu zbrojnego narodu polskiego w czasie I wojny światowej, koniunktury międzynarodowej ( wojna między zaborcami), stanowiska wielkich mocarstw Francji, Anglii i USA mówiącego o powstaniu niepodległego państwa polskiego i co bardzo istotne upadku trzech domów panujących, które dokonały rozbiorów Polski. W 1917 roku wybuchła rewolucja w Rosji, która odsunęła od władzy dynastię Romanowów - rządzili Rosją od 1613 roku. W listopadzie 1918 roku wybuchły rewolucje w Berlinie i Wiedniu doprowadzając do abdykacji rody Habsburgów i Hohenzollernów.
Samego 11 listopada 1918 roku z rąk Rady Regencyjnej w Warszawie doszło do przekazania władzy nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu. Przybył do stolicy dzień wcześniej z Magdeburga, gdzie został uwolniony w wyniku wspomnianej wcześniej rewolucji berlińskiej.
Józef Piłsudski w następnych dniach zostanie Tymczasowym Naczelnikiem Państwa i powoła pierwszy rząd Niepodległej z Jędrzejem Moraczewskim jako premierem.
 
Andrzej Janczura
123927