Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Czas na aktywność w Grodzie Kingi

Treść


.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu
zakończył realizację
programu aktywizacji społecznej i zawodowej
Czas na aktywność w „Grodzie Kingi”
 
    Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu zakończył realizację Programu aktywizacji społecznej i zawodowej - czas na aktywność w „Grodzie Kingi”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (Priorytet VII). Promocja integracji społecznej. Projekt ten współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i trwał od 1 kwietnia do 30 września 2009 r.
Projekt kierowano do osób zameldowanych na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz, w wieku aktywności zawodowej, nie pozostających w zatrudnieniu, długotrwale bezrobotnych (pow. 12 m-cy), korzystających z pomocy społecznej.
Komisja Rekrutacyjna na podstawie przeprowadzonej ankiety kwalifikującej wyłoniła 12 osób do uczestnictwa w projekcie.
W ramach programu zostało zawartych 12 kontraktów socjalnych z osobami, które przeszły rekrutację, na które złożyło się wsparcie finansowe, praca socjalna oraz aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna.
12 Uczestniczek Projektu skorzystało z aktywizacji społecznej i zawodowej, który obejmował V tzw. Modułów:

Moduł I prowadzony był przez doradcę zawodowego i zawierał badanie predyspozycji zawodowych uczestników projektu, warsztat motywacyjny mający na celu wzrost wiary we własne siły u uczestniczek projektu i warsztat skuteczny na rynku pracy, który miał za zadanie przygotować uczestniczki do poruszania się po współczesnym rynku pracy.

Moduł II trening interpersonalny prowadzony był przez psychologa i uczył budowania poczucia bezpieczeństwa i funkcjonowania w grupie.

Moduł III obejmował zagadnienia z zakresu prawa pracy i mówił o pojęciu stosunku pracy, umowach cywilno-prawnych, urlopach, prawach i obowiązkach pracownika.

Moduł IV zajmował się wizażem i uczył jak stosować preparaty kosmetyczne, jak pielęgnować skórę dłoni i stóp.

Ostatni Moduł V wprowadził zasady etykiety i savoir vivre w osiąganiu sukcesu zawodowego.
   
     Po zakończeniu etapu szkoleń uczestniczki projektu zostały skierowane na kursy nauki zawodu do Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Nowym Sączu w zależności od predyspozycji.
6 Uczestniczek Projektu wybrało i ukończyło kurs kasy fiskalnej z elementami obsługi komputera, 3 wybrały i ukończyły kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych, 2 Uczestniczki Projektu ukończyły kurs kucharz - kelner, natomiast 1 zrealizowała kurs kucharza.
    Wszystkie Panie uczestniczące w Projekcie otrzymały zaświadczenia i certyfikaty świadczące o zdobyciu nowych kwalifikacji zawodowych mających im pomóc w znalezienia zatrudnienia na rynku pracy.
   Na zakończenie całości projektu odbyła się konferencja ewaluacyjna, na którą przybyli zaproszeni goście oraz Uczestniczki Projektu. W czasie konferencji Uczestniczki wyraziły swoje zadowolenie z możliwości uczestnictwa w projekcie i skorzystania z aktywizacji społecznej, która to umożliwiła im nabycie kompetencji i umiejętności społecznych niezbędnych do pełnienia ról zawodowych a także zdolności komunikacyjnych, autoprezentacji, rozmowy z potencjalnym pracodawcą, redagowania CV i listu motywacyjnego w celu sprawniejszego poruszania się po współczesnym, skomplikowanym rynku pracy. Uczestniczki wyraziły również nadzieję, że ukończenie kursów zawodowych pomoże im w znalezieniu pracy, co przyczyni się do ich rozwoju społecznego i zawodowego a także wpłynie na podniesienie standardu życia ich rodzin.
 
Jadwiga Piwowar
124138