Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Ingres biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża

Treść


.
Ingres biskupa tarnowskiego
Andrzeja Jeża
 
Z udziałem licznych gości z kraju i zagranicy w piątek - 15 czerwca odbył się ingres nowego biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża. Obecny był abp Celestino Migliore - nuncjusz apostolski w Polsce, a także ok. 30 kardynałów i biskupów. Mszę św. koncelebrowało ok. 400 kapłanów. Licznie w katedrze zgromadzili się mieszkańcy diecezji, zwłaszcza z rodzinnej Limanowej, a także parlamentarzyści, samorządowcy, ludzie nauki.
Jeszcze przed rozpoczęciem liturgii nuncjusz apostolski w Polsce odczytał pismo nominacyjne papieża Benedykta XVI. Wręczył także biskupowi pastorał - symbol władzy pasterskiej. Wymownym znakiem objęcia rządów w diecezji tarnowskiej przez nowego biskupa było zajęcie miejsca na katedrze biskupiej, na którą wprowadził bpa Jeża nuncjusz apostolski. Następnie biskupi: Wiesław Lechowicz i senior Władysław Bobowski, duchowieństwo tarnowskie i świeccy złożyli homagium czyli znak czci, szacunku i posłuszeństwa nowemu biskupowi. W gronie tym byli także przedstawiciele kurii diecezjalnej oraz seminarium duchownego, Wydziału Teologicznego, a także osoby życia konsekrowanego i wierni świeccy.
W homilii nowy biskup tarnowski mówił o dziedzictwie diecezji: - Przekraczając dzisiaj wrota Tarnowskiego Kościoła, zginam kolana przed Bogiem, który jest Panem dziejów i przenikliwym Autorem historii człowieka, w tym także Autorem 226 lat historii diecezji tarnowskiej. Prowadzone Boską ręką pokolenia biskupów, kapłanów i wiernych świeckich diecezji tarnowskiej zapisywały karty jej historii pięknem ludzkiego życia, ofiarnością, codziennym wzrastaniem w świętości oraz wiernością Bogu, tradycji przodków i Ojczyzny, której najbliższy sercu obraz kojarzy się z rodzinnym domem, ojcowizną i znajomym klimatem naszych wsi i miast. Zginam kolana wobec chwalebnej przeszłości naszej diecezji, będącej matką Świętych i Błogosławionych, ziemią kapłańską i żyznym ogrodem życia zakonnego oraz rodziną ,,domowych kościołów”.
W licznych sanktuariach diecezji, bazylikach i parafialnych świątyniach tętni bogactwo życia religijnego, z którego każdy może czerpać, by nie ustać i nie wypalić się na drodze życia.
Przyjmując z wiarą, nadzieją i miłością wielkie dziedzictwo, któremu na imię nasza diecezja, nie możemy ukryć skarbu miłości Chrystusowej w swoim sercu. Pragniemy je wciąż poszerzać przez świadczenie o miłości Boga w świecie, w którym przyszło nam żyć. Potrzebujemy gwałtownego rozkurczu naszego serca, aby zbawcza krew Chrystusa przez arterie naszego życia sięgała w głąb Jego stworzenia.
Ks. bp Andrzej Jeż wskazywał też na wyzwania współczesności: - Jesteśmy w stanie ukazać w swoim życiu prawdziwe oblicze Ewangelii, Kościoła porzucając nieuzasadnione kompleksy i lęki w stosunku do współczesnego świata. Stworzeni na obraz i podobieństwo Boże nosimy w sobie, jak wszyscy inni ludzie, niemal duchowy kod genetyczny Boga, który w Jezusie Chrystusie, prawdziwym Bogu i prawdziwym człowieku czyni z nas niezależnie od ludzkich genealogii, duchową arystokrację dzieci Bożych i przyjaciół Boga. Możemy w ten sposób, jak czytaliśmy to w drugim czytaniu z Liturgii Słowa z Listu do Efezjan, poszerzać rzeczywistość świata przez ,,niezgłębione bogactwo Chrystusa i wydobycie na światło (…) planu ukrytego przed wiekami w Bogu Stwórcy Wszechmocnym.” Chrześcijaństwo od początku wzbogacało i będzie wzbogacać ludzkość zawsze twórczą objawioną przez Boga wizją rzeczywistości świata i człowieka.
Na zakończenie uroczystości kanclerz Kurii Diecezjalnej w Tarnowie ks. Adam Nita odczytał nadesłane listy gratulacyjne od Prezydenta RP i Prymasa Polski. Zgodnie w nich podkreślali, że jest to historyczny moment, gdyż po raz pierwszy w 226-letniej historii diecezji, jej 16. biskup wywodzi się z miejscowego duchowieństwa.
Życzenia nowemu biskupowi złożył także metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz, który był współkonsekratorem bp. Jeża w 2009 roku. - Dziękujemy za to wielkie dziedzictwo Kościoła tarnowskiego, w które wchodzi dzisiaj nowy biskup – mówił kard. Dziwisz, wymieniając także poprzedników bp. Jeża na stolicy biskupiej w Tarnowie: abp.Jerzego Ablewicza, abp. Józefa Życińskiego i abp.Wiktora Skworca. Metropolita krakowski życzył bp.Jeżowi, „aby nie tylko pamiętał o dziedzictwie, ale je rozwijał w ramach metropolii krakowskiej i Episkopatu Polski”. Wiernych diecezji tarnowskiej kardynał prosił, aby wspierali nowego biskupa „życzliwością, miłością i solidarnością”.
Życzenia nowemu biskupowi złożyli także: abp Wiktor Skworc - metropolita katowicki, w imieniu księży - ks.Czesław Paszyński, proboszcz parafii w Borzęcinie, s.Maria Maksymilla Pliszka, przełożona generalna służebniczek dębickich, Ryszard Ścigała – prezydent Tarnowa oraz w imieniu laikatu - Bożena Jawor.
W ingresie uczestniczyli także: kard. Kazimierz Nycz metropolita warszawski, abp Stanisław Budzik metropolita lubelski, abp Wojciech Ziemba metropolita warmiński, abp Marian Gołębiewski metropolita wrocławski. Do Tarnowa przyjechali m.in. sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Wojciech Polak, biskup elbląski Jan Styrna, biskup rzeszowski Kazimierz Górny, a także abp Mieczysław Mokrzycki metropolita lwowski. Obecni byli również biskupi ze Słowacji, Kamerunu i Boliwii.
W uroczystości uczestniczyła Genowefa Jeż - matka biskupa tarnowskiego. Do Tarnowa przyjechali górale, przedstawiciele parafii, w których pracował biskup Jeż jako wikariusz i proboszcz.
 
oprac. Kinga Bednarczyk
źródło: www.diecezja.tarnow.pl
 
136076