Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Powstrzymać przemoc domową

Treść


.
Przemoc nie jest oznaką siły, lecz słabości
(ks.Jerzy Popiełuszko)
 
Powstrzymać przemoc domową
 
    Przemoc domowa karmi się przesądami oraz stereotypami o tożsamości kobiet i mężczyzn, o ich roli i prawach w małżeństwie oraz o wychowaniu dzieci. By jej zapobiegać, potrzebne są nie tylko działania wspierające i chroniące osoby krzywdzone, ale także zmiana tkwiących w polskiej mentalności schematów, sprzyjających niesprawiedliwości i umożliwiających krzywdzenie słabszych. Przemoc przepełnia świat. Często mamy wrażenie, że jest jej znaczenie więcej niż miłości: wojny, napady, terroryzm. Media karmią nas codziennie przykładami gwałtu i bólu. Dom rodzinny, który kojarzymy się nam najczęściej z ciepłym bezpiecznym miejscem dla wielu ludzi staje się niejednokrotnie miejscem cierpienia, poniżania, lęku, rozpaczy. Do niedawna niewiele o tym mówiono i pisano, jednakże od kilku lat coraz częściej używamy terminu „przemoc w rodzinie” lub „przemoc domowa”.
    W poszukiwaniu skutecznych form przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomagania jej ofiarom angażuje się coraz więcej profesjonalistów, organizacji pozarządowych oraz specjalistycznych instytucji. Nie jest to łatwe zadanie także dlatego, że rodzina powinna być skutecznie chroniona przed ingerencjami zewnętrznymi. Zajmowanie się przemocą domową wymaga więc zarówno rozumienia złożoności zjawisk życia rodzinnego, jak i szczególnej troski oraz uważności w trakcie interwencji. Dotychczas osoba zgłaszająca problem przemocy w rodzinie w więcej niż jednej instytucji narażona była na opowiadanie swej bolesnej historii kilkakrotnie. Efektem takich wizyt na policji, w ośrodku pomocy społecznej, u prokuratora, psychologa itp. jest sytuacja, że każda z tych instytucji zajmuje się problemem zgodnie z zakresem swoich obowiązków. Spowodowane było to przez brak wspólnej i zazębiającej się współpracy w/w instytucji, by poprawić sytuację osoby doznającej przemocy.
Stan ten pogłębia tylko frustrację osoby doznającej przemocy prowadząc do poczucia niechęci, braku realnego zainteresowania, bezradności i braku wiedzy na temat, co ją czeka na kolejnych etapach postępowania. W celu zmiany tej sytuacji w roku bieżącym wprowadzona została ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 13 lipca 2010 roku nr 125 poz. 842), która to między innymi nakłada na gminy obowiązek powołania zespołów interdyscyplinarnych, w skład których wchodzić mają przedstawiciele: pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, służby zdrowia, a także kuratorzy sądowi. Celem zespołu interdyscyplinarnego jest rozwiązywanie problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
    W związku z powyższymi regulacjami prawnymi zarządzeniem burmistrza Starego Sącza powołany został Zespół Interdyscyplinarny ds.Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie mający pomagać mieszkańcom Gminy rozwiązywać problemy związane z przemocą w rodzinie w sposób kompleksowy i dostosowany do indywidualnego przypadku. Spotkania Zespołu odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca o godzinie 9:00 w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie. Pomoc i niezbędną informację można uzyskać również w Punkcie Konsultacyjnym ds.Uzależnień i Przemocy w Rodzinie znajdującym się w budynku Klubu Sportowego „Sokół” przy ulicy Bandurskiego 14 b, gdzie można również zasięgnąć wsparcia i poradnictwa: pracownika socjalnego, prawnika, psychologa. Powyższe poradnictwo jest bezpłatne.
Dyżury specjalistów pełnione są następująco:
            Pracownik socjalny: poniedziałek: 14:00-16:30, środa: 7:30- 10:30
               , czwartek: 15:00-18:00,
            Prawnik: czwartek: 16:00-18:00,
            Psycholog: Czwartek: 16:00-18:00.
 
Magdalena Kuźmiak, Marcin Sułkowski
 
324541