Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu

Treść


.
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Starym Sączu
 
    W dobie tworzenia się i narastania nowych problemów, które dotykają całe rodziny i społeczności lokalne oraz szeregu zachodzących w społeczeństwie zmian potrzebne jest podejmowanie takich inicjatyw, które zapobiegać będą wykluczeniu społecznemu. Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu, którego kierownikiem jest Franciszek Tudaj stara się rozwijać takie warunki, które umożliwią wszystkim mieszkańcom naszej gminy inkluzję społeczną. Pracownicy starosądeckiego Ośrodka Pomocy Społecznej podejmują szlachetną pracę na rzecz poprawy jakości życia wielu ludzi, dając im nadzieję na lepsze jutro.  Wszelkie działania prowadzone w zakresie pomocy społecznej w obrębie naszej gminy mają na celu wzmocnienie samodzielności i poczucia bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców gminy znajdujących się w ciężkiej i trudnej do przezwyciężenia sytuacji życiowej. Praca personelu naszego ośrodka jest misją. Pracownikami kieruje zarówno chęć niesienia pomocy jak również konieczność, która jest związana z wykonywaniem zawodu.
    Pracownicy naszej placówki to specjaliści, którzy pomagają przede wszystkim ludziom ubogim, zagubionym, uzależnionym, niepełnosprawnym, bezrobotnym, chorym, starszym, osamotnionym czy zmagającym się z przemocą. W problemy te uwikłane są zarówno osoby dorosłe jak i małe dzieci. Pomagamy wszystkim tym, którzy zmagają się z przeciwnościami losu, a w swojej codziennej pracy musimy godzić zarówno oczekiwania klientów, ich rodzin oraz pracodawców. Praca ta jest wyjątkowo trudna, jednak bardzo potrzebna w walce z nowymi wyzwaniami społecznymi. Abyśmy mogli mówić o długotrwałym sukcesie nasze działania mają charakter konsekwentny, spójny i prowadzą do szeroko rozumianych zmian. Formami pomocy udzielanymi przez nasz ośrodek, które umożliwiają zwalczanie wszelkich napotykanych przeszkód są między innymi: świadczenia rodzinne, pomoc społeczna, fundusz alimentacyjny, usługi opiekuńcze, stypendia szkolne oraz dodatki mieszkaniowe.
    21 listopada obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. Jest to święto wszystkich pracowników pomocy społecznej, a w szczególności pracowników socjalnych. Pracownicy socjalni naszego ośrodka posiadają wiedzę, umiejętności oraz wrażliwość etyczną, dzięki którym podejmują szereg działań w środowisku oraz diagnozują różne zagrożenia. Ponadto wykorzystują w pracy wiele technik oraz metod, które nie naruszają godności osobistej człowieka oraz dają mu prawo do autonomii. Bez pracy socjalnej proces reintegracji osób marginalizowanych czy wykluczonych społecznie jest niemożliwy. Praca socjalna jest dziedziną, która wciąż się rozwija i wyznacza sobie coraz to nowe cele, przy czym opiera się o prawa człowieka oraz o zasady sprawiedliwości społecznej i subsydiarności.
    Do ośrodków pomocy społecznej zgłasza się coraz więcej klientów, których problemy są dodatkowo potęgowane takimi zjawiskami jak bezrobocie czy ubożenie społeczeństwa. Zwiększa się zatem liczba osób, które potrzebują pomocy w procesie uspołeczniania oraz odnawiania kompetencji do pełnienia ról społecznych. Do pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu należy podejmowanie twórczych działań i poszukiwanie coraz to nowych rozwiązań. Udzielamy wsparcia grupom i jednostkom, które są zagrożone egzystowaniem na marginesie życia społecznego. Wymaga to od nas dużego zaangażowania oraz wytężonej pracy, jednak skutkuje minimalizacją negatywnych zjawisk społecznych.
Anna Miechurska
 
310706