Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Zarząd Stowarzyszenia Świętej Kingi informuje:

Treść


.
Zarząd Stowarzyszenia Świętej Kingi informuje:
 
- dzięki przyznanemu dofinansowaniu do realizowanego przez Stowarzyszenie projektu pt „Nasz potencjał - szansą rozwoju lokalnej społeczności „w ramach programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie”, uruchomiony został punkt porad obywatelskich, który mieści się w budynku na dziedzińcu Klasztoru Sióstr Klarysek w Starym Sączu. Zorganizowany punkt ma na celu wspierania osób w rozwiązywania ich problemów, poprzez udzielanie porad i informacji o przysługujących im uprawnieniach, o instytucjach pomocowych a przede wszystkim pomoc techniczną przy napisaniu różnego rodzaju pism do urzędów i instytucji, wypełnienie druków i formularzy, wykonanie ksero dokumentów itp.
Działania te skierowane są do wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy, a przede wszystkim do osób starszych, które mają problemy z dostępem do Internetu i brakiem bieżącej informacji o prawach i obowiązkach obywatelskich. Usługi prowadzone będą nieodpłatnie przez wolontariuszy. Zachęcamy osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w różnych dziedzinach życia społecznego, w tym emerytów do zaangażowanie się w prace wolontariatu, która wpłynie na ich aktywność społeczną. Każdy, kto potrzebuje pomocy może przyjść do biura, które jest czynne w poniedziałki od godziny 16 do 18 oraz w środy od 10 do 12. Zgłaszane przez Was tematy będą dla Stowarzyszenia wytycznymi do organizowania spotkań z przedstawicielami instytucji obsługujących obywateli w zakresie najczęściej występujących problemów: rodzinnych, społecznych, świadczeń socjalnych, majątkowych, zdrowotnych, praw konsumenckich itp.
Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego obejmującą bardzo szeroki zakres przedmiotowy określony w Statucie i na wzór swojej patronki Świętej Kingi może podejmować i inicjować działalność wspierającą osoby z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, osoby w wieku emerytalnym i osoby niepełnosprawne, dzieci i młodzież, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, wspomagać rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, oraz nieść pomoc dla Klasztoru sióstr Klarysek poprzez współdziałanie w tym zakresie z organami administracji państwowej i samorządowej. Stowarzyszenie będzie w dalszym ciągu występować o pozyskanie dostępnych środki finansowych na organizowanie działań zaspakajających potrzeby społeczności lokalnej. Zorganizowany punkt porad będzie miejscem konsultacji społecznej w zakresie podejmowanych działań.
Zarząd Stowarzyszenia
 
324541